Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. september 2005

 

 

Sager til beslutning

 

10.      Intensiveret renholdelsesindsats på Indre Vesterbro

 

BTU 534/2005  J.nr. 21181.0160/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget beslutter;

at der oprettes et kontaktråd med repræsentanter fra Politi, kommunale enheder, opzoomerne, "Narkofrit Vesterbro", private grundejere, gårdlaug, lokale netværk mv.

at forvaltningen intensiverer sit tilsyn, samt instruktion, overfor grundejere ved mangelfuld renholdelse

at der gennemføres lokale kampagner omkring kanaylehåndtering og renhold iøvrigt

at Vej & Park i samarbejde med "Grønne Gårde" og Miljøkontrollen gennemgår Indre Vesterbro med henblik på at reducere mængden af sprøjte-affald

at forvaltningen intensiverer renholdelsen med en særlig indsats omkring legepladser samt i særlige områder med stor trængsel

 

RESUME

I maj måned 2005 modtog bl.a. Borgerrepræsentationens medlemmer et brev fra en mor på Indre Vesterbro, hvis 2-årige søn havde stukket sig på en brugt kanyle.

Dette førte til et medlemsforslag i BTU d. 1. juni 2005, hvor SF foreslog at Bygge- og Teknikforvaltningen i samarbejde med Miljøkontrollen og evt. Brugerforeningen snarest gennemfører en intensiveret renholdelses-indsats på Indre Vesterbro for at reducere mængden af henkastede, brugte sprøjter og kanyler -  såvel på offentlige arealer som i gård­anlæg. Forvaltningen blev i den forbindelse bedt om at udarbejde en indstilling til fremlæggelse i BTU, der blev drøftet på udvalgets møde d. 7. september 2005. Forvaltningen blev her bedt om at udarbejde en indstilling der afspejlede BTU's drøftelse af sagen.

Det er det generelle indtryk at problemet med kanyler koncentreres om mindre aflukkede områder som trappeskakte, bag mure, ved byinventar på pladser og grønne områder samt i gårde. Renholdelsen af størstedelen af disse arealer er typisk en privat opgave.

Forvaltningen foreslår med baggrund i drøftelsen en indsats besående af fem elementer:

-         Oprettelse af kontaktråd.

For at sikre en stærk lokalforankring i det lokale renholdelsesarbejde oprettes et kontaktråd bestående af repræsentanter fra lokale netværk, beboergrupper m.v., politi, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Miljøkontrollen, Vej & Park og entreprenøren. Kontaktrådet anvendes som inspirator og dialogpartner således at renholdelsesindsatsen hele tiden er målrettet mod de lokale behov

-         Intensiveret instruktion, tilsyn og påbud overfor grundejere

Vej & Park fører som vejmyndighed tilsyn med renholdelsen, steder hvor der er offentlig adgang. Vej & Park gennemfører med hjemmel i dette en intensiveret indsats overfor grundejere med henblik forbedret renholdelse. I den forbindelse vil Vej & Park, som led i evalueringen af overtagelsen af den private renholdelsesopgave pr. 1. januar 2005 på handelsgader i brokvartererne præsentere et beslutningsscenarium  for BTU om overtagelse af renholdelsesopgaven på yderligere fortove i byen, herunder fortove på og ved Indre Vesterbro.

-         Kampagnevirksomhed i stil med "Ren By" Kampagnen

Der gennemføres en kampagne, der informerer og understøtter initiativer til renholdelse i samarbejde med interessenter som Politi, kommunale enheder, opzoomerne, "Narkofrit Vesterbro", private grundejere, gårdlaug mv.

Kampagnen suppleres med et døgnbetjent telefonnummer, hvor borgere kan anmelde manglende renholdelse.

-         Gennemgang af Indre Vesterbro med henblik på at reducere mængden af sprøjteaffald

Forvaltningen gennemgår, i samarbejde med "Grønne Gårde", miljøkontrollen og andre interessenter de byfornyede gårde, vejarealer og øvrige arealer på Indre Vesterbro, for derigennem at komme til bunds i ophobet affald/kanyler

-         Forvaltningen intensiverer sin renholdelsesindsats

Forvaltningen gennemfører en særlig indsats omkring legepladser samt i særlige områder med stor trængsel af børnefamilier. Der fokuseres på områder i nærheden af supermarkeder og trafikknudepunkter og institutioner, samt på steder anmeldt via det døgnbetjente telefonnummer. Indsatsen koncentreres om Indre Vesterbro, men kan efter behov anvendes øvrige steder i byen.


SAGSBESKRIVELSE

I maj måned 2005 modtog bl.a. Borgerrepræsentationens medlemmer et brev fra en mor på Indre Vesterbro, hvis 2-årige søn havde stukket sig på en brugt kanyle.

Heri beskrev moderen sine bekymringer for barnets helbred og den behandling, som barnet må igennem. Den samme henvendelse indeholder en opfordring til politikere i Folketing og Borger­repræsentation.

Dette førte til et medlemsforslag i BTU d. 1. juni 2005, hvor SF foreslog at Bygge- og Teknikforvaltningen i samarbejde med Miljøkontrollen og evt. Brugerforeningen snarest gennemfører en intensiveret renholdelses-indsats på Indre Vesterbro for at reducere mængden af henkastede, brugte sprøjter og kanyler -  såvel på offentlige arealer som i gård­anlæg.

Forvaltningen blev i den forbindelse bedt om at udarbejde en indstilling til fremlæggelse i BTU, der blev drøftet i BTU d. 7. september 2005. Med baggrund i drøftelsen vender forvaltningen tilbage med en indstilling afspejler denne drøftelse.

I dag gøres allerede en indsats for at fjerne kanyler på Vesterbro, men det må erkendes, at forvaltningen står over for en opgave, der ikke er mulig at løse 100 % inden for forvaltningens budget.

I sommeren 2005 er udvist følgende initiativer til at forbedre forholdene på Vesterbro.

-         I samarbejde med DSB sikret at bunkeranlæggene i Reventlowsgade fjernes. Herved fjernes et meget oplagt "fixested", der har vist sig svært at renholde. Fjernelsen sker med anlæggelse af byggeplads i forbindelse med ombygningen af Københavns Hovedbanegård.

-         Der er i august måned opstartet såkaldte snappehold, der gennemfører afrensning i følgende områder: Legeplads v. Skydebanegade, Legeplads v. Enghave Plads, Litauens Plads samt Otto Krabbes Plads. Indsamlingen foregår fredag, lørdag og søndag fra kl. 15,00. Snappeholdet indsamler gennemsnitligt 10 kanyler om dagen. Snappeholdets indsats forventes at stoppe i oktober måned (jf. bevilling hertil).

-         Som led i den ordinære fladerenholdelse af kørebaner, cykelstier, grønne områder samt overtagne private fortove (Istedgade, Vesterbrogade samt Halmtorvet) indsamles gennemsnitligt hver morgen 10-15 kanyler.

Ud over denne indsats gøres en sædvanlig indsats med;

-         opstilling og tømning af "kanyle spande" på Vesterbro

-         Fjernelse af kanyler i forbindelse med ordinær periodisk fladerenholdelse

 

Med baggrund i drøftelsen på BTU, herunder forslagsstillernes forslag, skal forvaltningen anbefale, at der gennemføres en særlig indsats i området Indre Vesterbro.

 

Oprettelse af kontaktråd

For at sikre en stærk lokalforankring i det lokale renholdelsesarbejde oprettes et kontaktråd bestående af repræsentanter fra lokale netværk, beboergrupper m.v., politi, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Miljøkontrollen, Vej & Park og entreprenøren. Kontaktrådet anvendes som inspirator og dialogpartner, således at renholdelsesindsatsen hele tiden er målrettet mod de lokale behov.

 

Intensiveret instruktion, tilsyn og påbud overfor grundejere

Vej & Park fører som vejmyndighed tilsyn med renholdelsen på steder, hvor der er offentlig adgang. Vej & Park gennemfører med hjemmel i dette en intensiveret indsats overfor grundejere med henblik forbedret renholdelse. I den forbindelse vil Vej & Park, som led i evalueringen af overtagelsen af den private renholdelsesopgave pr. 1. januar 2005 på handelsgader i brokvartererne, præsentere et beslutningsscenarium om overtagelse af renholdelsesopgaven på yderligere fortove på og ved Indre Vesterbro.

Vej & Park kan med baggrund i Vejloven som myndighed stille krav om at grundejere renholder fortovet. Processen herfor er, at grundejerne sædvanligvis skal have en forvarsling, (partshøring), hvorefter Vej & Park kan give påbud om renholdelse. Overholdes dette ikke, kan Vej & Park lade arbejdet udføre for grundejers regning, men udelukkende opkræve grundejer for den marginale omkostning (reelt medgået tid på det pågældende fortov).

Processen kan forceres, når der er tale om et sikkerhedsmæssigt problem. Erfaringen fra vintertjeneste er, at processen kan gennemføres på 48 timer, når sikkerhedsforhold taler derfor.

Det er forvaltningens opfattelse at processen er langsommelig og vil give et økonomisk tab til Vej & Park. Omvendt vil en "0 – tolerance" tilgang fra Kommunens side forventelig medføre en vis præventiv effekt, hvortil den kan anbefales.

 

Opgaven søges via kontaktrådet udvidet til områder, som kommunen normalt ikke har adgang til.

 

Kampagne virksomhed

Der gennemføres en årlig kampagne, der informerer og understøtter initiativer til renholdelse i samarbejde med interessenter som Politi, kommunale enheder, opzoomerne, "Narkofrit Vesterbro", private grundejere, Gårdlaug mv.

Kampagnen gør brug af relevante informationskanaler, som brochurer, GO-Cards, pressemeddelelser mv. Kampagnen koordineres med byens "Ren By Kampagne" samt øvrige kommunale initiativer.

Et vigtigt element er, at der gives mulighed for borgere for at anmelde forhold, herunder at der tages aktion i form af henvendelse til grundejer, gårdlaug mv. eller en direkte renholdelse udført af kommunen, såfremt renholdelsesopgaven er kommunal.

 

Gennemgang af Indre Vesterbro med henblik på at reducere mængden af sprøjteaffald

Forvaltningen vil i samarbejde med "Grønne Gårde", Opzoomerne, "Mændenes Hjem", gårdlaug og beboere gennemgå de byfornyede gårde, vejarealer og øvrige arealer på Indre Vesterbro, for derigennem at reducere mængden af sprøjteaffald.

Gennemgangen organiseres som en "event", hvortil formen skal udvikles som led i kampagnevirksomheden. Formålet er, ud over en så stor indsamling af kanyler som muligt, at skabe en "lokal forankring" og et "lokalt ejerskab"

 

Kommunens indsats gennemføres på tværs af forvaltningsmæssige skel, f.eks. med inddragelse af erfaringer fra gennemførelsen af "Store Rengøringsdag".

 

Intensiveret indsats

Forvaltningen foreslår at der gennemføres en vedvarende særlig indsats omkring legepladser samt i særlige områder med stor trængsel af børnefamilier, samt steder hvor der erfaringsmæssigt ligger meget sprøjteaffald.

Endvidere vil den døgnbemandede telefonordning give input til styring af renholdelsesindsatsen. Det foreslås derfor, at ordningen administreres således, at denne behovsstyres i såvel tid som geografi.

Forvaltningen vil i forbindelse med planlægningen af ordningen samarbejde med politi og andre sociale myndigheder for herigennem at få udpeget områder med størst behov, og løbende justere ordningen i forhold til de indhentede erfaringer.

I budgettet reserveres midler til indsamling svarende til indsamling i min. 5 timer dagligt alle årets dage.

Ordningen foreslås i første omgang etableret med fokus på Indre Vesterbro, hvor de største problemer er konstateret. Forvaltningen foreslår dog at "patruljen" i mindre omfang anvendes i andre områder, såfremt der er behov for dette.

Erfaringerne fra ordningen vil blive forelagt BTU, således at denne kan indgå i prioritering omkring budget 2007.

 

ØKONOMI

 

Der er i forbindelse med budgetforliget for 2006 reserveret midler til gennemførelse af ordningen på sammenlagt 1. mio. kr. årligt.

 

Forvaltningen har kalkuleret med følgende anvendelse af midlerne:

 

Aktivitet

Estimat, 2006

Intensiveret instruktion, tilsyn og påbud overfor grundejere

50.000

Kampagnevirksomhed i stil med "Ren By" Kampagnen, herunder gennemgang af indre Vesterbro med henblik på at reducere mængden af sprøjteaffald

50.000

Forvaltningen intensiverer sin renholdelsesindsats på indre Vesterbro.

 

Beløbet dækker beredskab/ renhold på min. 5 timer dagligt året rundt.

900.000

 

Aktiviteterne vil i en vis udstrækning indarbejdes og koordineres som delaktiviteter i såvel ordinær fladerenhold, tilsyn og kampagnevirksomhed, for derigennem at opnå mest effekt for midlerne.

 

For 2005 gennemføres en gradvis introduktion til ordningen, hvor der forventes anvendt op til 500.000 kr. Såfremt forvaltningen ikke bruger midlerne fuldt ud, grundet sen igangsætning, søges disse overført via. en budgetoverførsel.

 

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

 

Ole Bach