Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. september 2005

 

 

Sager til beslutning

 

15.      Undersøgelse af mulighederne for at indføre roadpricing/bompenge

 

BTU 521/2005  J.nr. 21219.0059/04

 

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen, Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget, Bygge- og Teknikudvalget og Miljø- og Forsyningsudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,

at vedlagte undersøgelse af forskellige muligheder for indførelse af kørselsafgifter i København tages til efterretning

 

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen besluttede på mødet d. 12. maj 2005, at muligheden for indførelse af roadpricing/bompenge i Københavns Kommune skulle undersøges.

Økonomiforvaltningen, Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen har med hjælp fra en række konsulenter gennemført de i Borgerrepræsentationens beslutning indeholdte undersøgelser.

Vedlagte bilag indeholder resultaterne af de foretagne undersøgelser, og fremlægges hermed for de tre udvalg og for Borgerrepræsentationen til drøftelse. Afrapporteringen omfatter en sammenfatning: "Kørselsafgifter i København", samt en teknisk rapport, indeholdende baggrundsnotater om de forskellige delundersøgelser.

Undersøgelsen omfatter tre principielt forskellige modeller for kørselsafgifter: En lille og en stor betalingsring baseret på den teknologi som kendes fra de faste forbindelser over Store Bælt og Øresund (brobizz), samt en teknologisk lidt mere avanceret model med kørselsafgifter, hvor der betales pr. kørt kilometer. For alle tre modeller gives en oversigtlig vurdering af den trafikale effekt, økonomien, miljøkonsekvenserne samt konsekvenser for beboere og erhvervsliv.


SAGSBESKRIVELSE

På Borgerrepræsentationens møde d. 12. maj 2005 besluttedes, at undersøge mulighederne for at indføre roadpricing/bompenge i Københavns Kommune. Af medlemsforslaget fremgår det, at der i undersøgelsen skal indgå:

-        Konsekvenser for forskellige grupper, der berøres af ordningen: beboerne (københavnerne), erhvervslivet (forsyning af butikker og forhold for kunderne, håndværkere, affaldshåndtering mv) samt konsekvenser for andre trafikanter, herunder den kollektive trafik.

-        De miljømæssige og sundhedsmæssige forbedringer af ordningen, fx mindre støj og luftforurening.

-        De økonomiske forhold i ordningen

-        Den tekniske løsning, herunder den geografiske afgrænsning i København

-        Erfaringer fra byer, der allerede har indført lignende ordninger, herunder ændring af butiksstruktur og lokalisering af arbejdspladser.

-        Fordele og ulemper ved enten at gennemføre ordningen alene i København eller ved at gå sammen med Frederiksberg og omegnskommunerne.

 

Endelig skal der gives et konkret bud på, hvordan ordningen kan indføres, og et bud på tidshorisonten i forhold til en godkendelse i Folketinget.

Arbejdet er gennemført af en arbejdsgruppe med repræsentanter for Økonomiforvaltningen, Vej & Park og Miljøkontrollen.

Afrapporteringen og de tekniske undersøgelser er foretaget af en gruppe af forskere og rådgivere fra:

-        Tetraplan A/S

-        Key Research

-        Center for Transportforskning på DTU

-        Danmarks Transportforskning under Transport- og Energiministeriet

 

Efter en indledende, oversigtlig undersøgelse af en lang række mulige udformninger af et kørselsafgiftssystem, er det valgt at beskrive tre principielt forskellige modeller for kørselsafgifter:

·        En lille betalingsring der dækker Indre By indenfor søerne og den indre del af Amager.

·        En stor betalingsring afgrænset af Ringbanen

·        Kørselsafgift, hvor der betales pr. kørt kilometer. Kørselsafgiften er dyrest i Indre by og falder gradvist ud mod ring 4.

 

De to første modeller baseres på bizz-teknologi, som f.eks. kendes fra de faste forbindelser. Den tredje model er baseret på GPS-enheder i de enkelte biler.

Den lille ring forventes at resultere i en markant reduktion af trafikken i Indre By. Til gengæld forventes trafikken at stige rundt om betalingsringen, herunder i de indre brokvarterer.

Den store ring forventes at resultere i en generel aflastning af hele kommunen, men en mindre markant aflastning af Indre By. Den store ring vil overføre lidt mere trafik til Motorring 3.

Kørselsafgifterne forventes at ville medføre en generel reduktion i hele det berørte område inden for Ring 4. Til gengæld er systemet endnu ikke i brug i nogen by i verden, og der må derfor forventes en del innovation og tilpasning før systemet kan anvendes i København.

Der skal gennemføres ny lovgivning før kørselsafgifter kan blive til virkelighed, og der skal opbygges en organisation til at håndtere ordningen. Lige meget hvordan man indretter systemet, giver det imidlertid et provenu. Andre steder har det vist sig at være et væsentligt argument for kørselsafgifter, at provenuet tilbageføres til trafikanterne i form af forbedringer af det samlede transportsystem, men provenuet kan også benyttes til andre formål, herunder at sænke skatten som en følge af den nuværende regerings politik om skattestop.

Erhvervslivet vil ikke blive påvirket i særlig høj grad af kørselsafgifter. Erfaringer fra byer med en eller anden form for betalingsring er, at effekten på detailhandel og andre erhverv er helt minimal. Det skyldes, at netop erhvervstransporter sparer et større beløb end selve afgiften på grund af forbedringen i frem­kommelighed gennem byen.

Effekterne på støj og luftforurening er begrænsede. Det skyldes at vare- og lastbil­tra­fikken er den primære årsag til støj og luftforurening og de påvirkes meget lidt af kør­selsafgifter. Her vil tiltag med f.eks. miljøzoner og filtre på dieselbiler have større effekt.

Samlet set vurderes, at det på lang sigt vil være mest hensigtsmæssigt med et km-baseret system i stedet for bizz-ordningen vi kender fra de Faste Forbindelser. Et km-baseret system med GPS-teknologi er dog endnu ikke hyldevare. Betalingsringene kan opfylde formålet med at begrænse trængslen og mindske miljø­belastningen, men har også forskellige bivirkninger, der bl.a. skal ses i sammenhæng med vejstrukturen i kommu­nen, hvor der ikke er et veludbygget ringvejssystem.

 

MILJØVURDERING

En vurdering af de miljømæssige effekter ved indførelse af roadpricing eller bompenge er indeholdt i afrapporteringen.

 

BILAG

Bilag vedlagt:

Kørselsafgifter i København (sammenfatning af undersøgelserne)

Bilag fremlagt til gennemsyn:

Kørselsafgifter i København – teknisk rapport (samling af arbejdsnotater)

 

 

 

Erik Jacobsen                    Mette Lis Andersen                       Peter Elsman