Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. september 2005

 

 

Sager til beslutning

 

5.      Bannere til udendørs formidling/annoncering af kulturbegivenheder

 

BTU 516/2005  J.nr. 21531:117.0002/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

at der kan opsættes bannere på eksisterende belysningsmaster til formidling/annoncering af kulturbegivenheder langs udvalgte større veje.

at bannere udelukkende kan anvendes af statslige og kommunale kulturinstitutioner uden kommercielt sigte samt anvendes i forbindelse med annoncering af mega-kulturbegivenheder af betydning for hele byen.

at Københavns Kommune skal udvikle, drive og administrere en sådan kultur-annonceringsordning efter retningslinier, der fremlægges til godkendelse af Bygge- og Teknikudvalget.

at der udarbejdes et detailprojekt for placering af bannerholdere og gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. under Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3) til udvikling, produktion og montage af bannerholdere.

 

 

RESUME

Wonderful Copenhagen, kulturlivet og turismeerhvervet har længe ønsket at synliggøre kulturtilbud i bybilledet. Formålet er dels at understøtte konkrete kulturtilbud, dels at markere København som en international kulturby.

Forvaltningen og Wonderful Copenhagen har tidligere foreslået, at det bliver muligt at annoncere kulturtilbud på udendørs, lodrette bannere. På den baggrund vedtog Bygge- og Teknikudvalget og Borgerrepræsentationen i foråret 2004 en model vedrørende 'Bannere til udendørs kulturformidling' (BTU 96/04) (BR 165/04). I denne model skulle etableres 100 nye bøsninger og bannerstandere hovedsagligt i indre by. Formålet var at etablere en mulighed for at byen i korte perioder kunne 'dresses op' og festliggøres ved særlige lejligheder i perioder på maks. 2 uger. Den skitserede løsning har efterfølgende vist sig at blive for dyr og ikke praktisk mulig at realisere. Denne anlægsbevilling vil blive afsluttet uden forbrug.

Wonderful Copenhagen har siden givet udtryk for, at kulturinstitutionerne har brug for længere annonceringsperioder på 6 uger med henblik på at kunne 'reklamere' for deres tilbud.

På den baggrund foreslås det, at den i denne indstillings beskrevne løsning realiseres inden for de n samme ramme som den tidligere anlægsbevilling på 0,5 mio.

I dette forslag opsættes bannere i en bannerholder, der monteres direkte på eksisterende belysningsmaster.

Det foreslås, at bannerholderne i første omgang primært placeres langs de store indfaldsveje (som beskrevet i sagsbeskrivelsen), hvor byrummet er relativt råt, og hvor der færdes mange mennesker. Her kan der skabes en levende og festlig synliggørelse af byens kulturliv – en slags velkomstportal til kommunen. Samtidig kan bannerne tilføre byrummet arkitektoniske kvaliteter, hvis der ophænges et tilstrækkeligt antal ad gangen. Det foreslås, at der ikke opsættes bannere i de mere kompakte, historiske områder af byen, hvor bannerne vil skabe unødvendig medie-støj. Herved respekteres kommunes forholdsvis restriktive politik på reklameområdet.

Forvaltningen foreslår, at Bygge-og Teknikudvalget anbefaler, at bannere udelukkende kan anvendes af statslige og kommunale kulturinstitutioner uden kommercielt sigte samt anvendes i forbindelse med annoncering af mega-kulturbegivenheder af betydning for hele byen. Med mega-kulturbegivenheder menes især begivenheder, der involverer store dele af byen eksempelvis Jazz-festival, Kulturnatten, Kulturhavn og Index – det kan dog også være store begivenheder, der skønnes at have betydning for international eksponering af byen eksempelvis Internationalt Melodi Grand Prix eller den store musikuge "Wonderful Music Awards".

Københavns Kommune finansierer opsætning af bannerholdere. Selve banneret, opsætning/nedtagning, administration samt vedligeholdelse af bannerholdere betales af annoncørerne.

I det tidligere forslag skulle Wonderful Copenhagen administrere ordningen, og forvaltningen skulle bemyndiges til at give tilladelse til kulturformidling efter aftalte retningsliner. Forvaltningen og Wonderful Copenhagen er blevet enige om at foreslå, at ordningen administreres af Københavns Kommune efter givne retningslinier, der forelægges Bygge- og Teknikudvalget. Selve banneret, opsætning/nedtagning, administration samt vedligeholdelse af bannerholdere betales af annoncørerne.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Wonderful Copenhagen, kulturlivet og turismeerhvervet har længe ønsket at synliggøre kulturtilbud i bybilledet. Formålet er dels at understøtte konkrete kulturtilbud, dels at markere København som en international kulturby.

Forvaltningen og Wonderful Copenhagen har tidligere foreslået, at det bliver muligt at annoncere kulturtilbud på udendørs lodrette bannere. På den baggrund vedtog Bygge- og Teknikudvalget og Borgerrepræsentationen i foråret 2004 en model vedrørende 'Bannere til udendørs kulturformidling' (BTU 96/04) (BR 165/04). I denne model skulle etableres 100 nye bøsninger og bannerstandere hovedsagligt i indre by. Formålet var at etablere en mulighed for at byen i korte perioder kunne 'dresses op' og festliggøres ved særlige lejligheder i perioder på maks. 2 uger. Den skitserede løsning har efterfølgende vist sig at blive alt for dyr og ikke mulig at realisere.

Wonderful Copenhagen har siden givet udtryk for, at kulturinstitutionerne har brug for længere annonceringsperioder på 6 uger med henblik på at kunne 'reklamere' for deres tilbud.

På den baggrund foreslås det, at den i denne indstilling beskrevne løsning realiseres inden for den samme ramme som den tidligere anlægsbevilling på 0,5 mio.

 

Bannere på eksisterende master ved indfaldsvejene

Det foreslås, at Bygge- og Teknikudvalget anbefaler, at der kan opsættes bannere på eksisterende belysningsmaster til annoncering af kulturbegivenheder.

Denne løsning er betydelig billigere at realisere. Da løsningen rent designmæsssigt ikke kan måle sig med specialdesignede standere foreslås det, at bannere placeres langs udvalgte større veje, hvor byrummet er relativt råt, og kan 'bære' en sådan løsning. Der vil blive skabt en levende og festlig synliggørelse af byens kulturliv – en slags velkomstportal til kommunen for de mange, der dagligt færdes i trafikken. Samtidig kan bannerne tilføre byrummet arkitektoniske kvaliteter, hvis der ophænges et tilstrækkeligt antal ad gangen. Det foreslås, at der ikke opsættes bannere i de mere kompakte, historiske områder af byen, hvor bannerne vil skabe unødvendig medie-støj. Herved respekteres kommunes forholdsvis restriktive politik på reklameområdet.

Bannerholdere
Bannerne opsættes i en bannerholder, der er monteret direkte på eksisterende belysningsmaster primært langs de store indfaldsveje. Herved spares udgifter til nedstøbning af bøsninger, grave- og retableringsarbejder samt produktionsomkostninger til selve standeren. Sådanne systemer anvendes i mange byer (bilag 1).

Montagebeslaget kan monteres direkte på belysningsmasten uden konflikter med strømførende kabler, der føres i kabler mellem wirerne. Gitter- og rørmaster langs indfaldvejene ejes af Københavns Kommune. De er m.a.o. ikke forsyningsmaster. Forsyningsmaster ejes af Københavns Energi og fremfører udover belysningsarmaturer også strømførende kabler på siden.

Tanken er, at selve banneret monteres i beslaget med en vandret 'flag-pind', der leveres sammen med banneret. Når der ikke er ophængt bannere i beslaget, hænger der således ikke 'tomme' stænger i bybilledet. Det er muligt, at der skal udvikles et særligt montagebeslag egnet til Københavnske gitter- og rørmaster.

Det foreslås, at der anvendes aflange bannere i en håndterbar størrelse, der ikke er sårbar overfor vindpåvirkninger. Det er vigtigt, at de udformes så de ikke river sig løs og hænger og slasker. Banneret er påtrykt information/annoncering på begge sider.

Placering
Et antal enkelt/dobbelte bannerholdere placeres enten i begge sider af vejen – eller kun den ene side. Bannerne placeres samlet (minimum 8-10 stk.) for at skabe en arkitektonisk helhedsindsats i bybilledet - et rumligt forløb.

Det er forvaltningens opfattelse at følgende strækninger rummer potentialer for placering af bannere. Strækningerne skal dog gennemgås nærmere for endelig placering.

1.      Strandvænget (fra Lautrupgade) og Kalkbrænderihavsgade (til Indiakaj) - Gittermaster

2.      Lyngbyvej (fra Sejrøgade til Vibenhus Runddel) og Nørre Allé (fra Vibenhus Runddel til Frederik Bajers Plads) – Store firkantede DUO Bus master

3.      Frederiksundsvej (fra kommunegrænsen til Husumvej) - Gittermaster

4.      Slotsherrensvej (fra kommunegrænsen til krydset Husumvej/Ålekistevej) – Rørmaster

5.      Jyllingevej (fra kommunegrænsen til Ålekistevej) – Gittermaster

6.      Roskildevej (fra kommunegrænsen til Ålholm Plads) – Gittermaster

7.      Folehaven (fra kommunegrænsen til Ellebjergvej/Strømmen) – Gittermaster

8.      Gl. Køge Landevej (fra kommunegrænsen til Folehaven/Ellebjergvej) – Gittermaster

9.      Amagermotorvej (den belyste strækning), Centrumforbindelsen, Sjællandsbroen, Sydhavnsgade, Skandiagade, Vasbygade og Kalvebod Brygge

10. Vejlands Allé fra Sydhavnsgade til Englandsvej/Ørestad Boulevard – Gittermaster

11. Amager Boulevard fra Langebro til Amager Fælledvej – Gittermaster

12. Torvegade fra Chr. Møllers Plads til Løvens Bastion – Gittermaster

 

Formålet med ordningen

Ordningen er udelukkende målrettet kulturinstitutioner og kulturbegivenheder, som har offentlig adgang for alle – vel og mærke begivenheder som anses for at have national eller bymæssig betydning. Sponsorsynlighed kan kun finde sted som mindre signaturer i bunden af bannerne. Der må annonceres for flere forskellige begivenheder i samme tidsperiode – men ikke på samme sted. Det er afgørende, at der kun er ét kulturbudskab for hvert sted.

Specifikke retningslinier for tilladelser udarbejdes og præsenteres for Bygge- og Teknikudvalget. Forvaltningen foreslår, at Bygge-og Teknikudvalget anbefaler,

1.      at bannere kan anvendes af statslige og kommunale kulturinstitutioner uden kommercielt sigte

2.      at bannere kan anvendes i forbindelse med annoncering af mega-kulturbegivenheder af betydning for hele byen.

Der udarbejdes retningslinier, der beskriver hvilke begivenheder, der kan være omfattet af ordningen for at undgå, at der skabes en gråzone med begivenheder, som er svære at tage stilling til. Disse retningslinier fremlægges til godkendelse i Bygge- og Teknikudvalget.

Formålet med den ordningen er at synliggøre væsentlige kulturelle, københavnerbegivenheder i byen – at 'dresse' byen op til særlige lejligheder. Bannerholderne vil være til rådighed for statslige- og kommunale kulturinstitutioner, festivaler, humanitære organisationer o.lign og i forbindelse med store begivenheder af generel interesse for hele byen. Det forudsættes at arrangementet skal være af væsentlig kulturel betydning, og at der er offentlig adgang til arrangementet, eller at det på anden måde lever op til et offentlighedskriterium som EU-topmøder. Dette udelukker dog ikke, at der kan tages entré. Det kan eksempelvis være mega-events som Kongelige bryllupper, HCA 2005, Index 2005 og internationale topmøder eller tilbagevendende begivenheder som Golden Days, Kulturnatten, Copenhagen Jazz-festival og store kunstudstillinger - eller store begivenheder som Internationalt Melodi Grand Prix eller den store musikuge "Wonderful Music Awards".

 

Københavns Kommune som administrator

Administrationen af ordningen er baseret på løbende tilladelser baseret på konkrete ansøgninger, hvilket er den almindelige procedure i sager, hvor Vej & Park tillader råden over gadeareal.

I det tidligere forslag skulle Wonderful Copenhagen administrere ordningen, og forvaltningen skulle bemyndiges til at give tilladelse til kulturformidling efter aftalte retningsliner. Forvaltningen og Wonderful Copenhagen er blevet enige om, at foreslå, at ordningen administreres af Københavns Kommune efter givne retningslinier, der forelægges Bygge- og Teknikudvalget, da dette vil være mere enkelt, da det alligevel vil være kommunen, der giver de endelige tilladelser.

Annonceringsprisen fastsættes således,

·        at ordningen er økonomisk neutral for Københavns Kommune, hvis det drejer sig om formidling: Statslige og kommunale kulturinstitutioner.

·        at kulturinstitutionerne er villige til at betale for udgifter til bannere (trykt på begge sider), flagstang, op/nedtagning samt administrations- og driftsgebyr.

Bestilling og rådighed:

·        Bannerholderne er til rådighed for en institution i op til 6 uger ad gangen inden for perioden 15. april – 1. oktober – i alt 4 udlejningsperioder på 12 steder, hvilket betyder at 48 kulturbegivenheder kan annonceres i sommerhalvåret. Hvis rådighedsperioden bliver mindre, bliver ordningen for dyr for kulturinstitutionerne, der skal betale for bannere/flagstænger samt op/nedtagning. Kortere udlejningsperioder kan muligvis undtagelsvis komme på tale. Nærmere retningslinier skal udarbejdes.

·        Bestillinger modtages og bookes løbende efter 'først-til-mølle-princippet', dog vil nationale begivenheder have forrang.

 

Høring

Københavns Politi vil få den endelig plan for bannerstandernes placering til godkendelse, hvis Bygge- og Teknikudvalget vedtager, at projektet skal viderebearbejdes.

 

Økonomi

Borgerrepræsentationen har tidligere den 22. april 2004 (BR 165/04) givet en anlægsbevilling vedrørende 'Bannere til udendørs kulturformidling'. I denne model skulle etableres 100 nye bøsninger og bannerstandere hovedsagligt i indre by. Den skitserede løsning har efterfølgende vist sig at blive for dyr og ikke praktisk mulig at realisere. Denne anlægsbevilling vil blive afsluttet uden forbrug, og forvaltningen anbefaler, at der i stedet etableres bannere som beskrevet i denne indstilling.

Københavns Kommune finansierer udvikling og opsætning af bannerholdere. Selve banneret, opsætning/nedtagning, administration samt vedligeholdelse af bannerholdere betales af annoncørerne. Finansiering tilvejebringes over Vej & Parks anlægsramme 2004 (konto 2.22.3, vejanlæg) på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til den oprindelige bevilling fra 2004. Den løbende vedligeholdelse af bannerholdere finansieres over ordningen.

 

Miljøvurdering

Indstillingen er ikke omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste vedrørende miljøvurderinger af udvalgsindstillinger.

Ved at vælge en løsning med bannerholdere på eksisterende master ved indfaldsvejene undgås grave- og retableringsarbejder på byens vigtigste gader og pladser.

Ved at en placering af bannere ved de store indfaldsveje skabes der en levende og festlig synliggørelse af byens kulturliv – en slags velkomstportal til kommunen for de mange, der dagligt færdes i trafikken. Samtidig kan bannerne tilføre byrummet arkitektoniske kvaliteter, hvis der ophænges et tilstrækkeligt antal ad gangen. Forvaltningen foreslår, at der ikke opsættes bannere i de mere kompakte, historiske områder af byen, hvor bannerne vil skabe unødvendig medie-støj. Herved respekteres kommunes forholdsvis restriktive politik på reklameområdet.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1 - Potentielle strækninger for placering af bannere

Bilag 2 - Eksempler på bannere

 

 

Ole Bach