Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. september 2005

 

 

Sager til beslutning

 

9.      Medlemsforslag fra Søren Pind (V) om idékonkurrence vedrørende udformning af uudnyttet forhenværende trafikplads syd for Toftegårds Plads

 

BTU 533/2005  J.nr. 2141:101.0001/05

 

 

INDSTILLING

"Jeg ønsker hermed at stille forslag om, at der udskrives en idékonkurrence om Toftegårds Plads.

 

Den tidligere trafikplads (pladsen) syd for Toftegårds Plads ligger i dag delvist uudnyttet hen. Pladsen er afgrænset af bygningen Gl. Køge Landevej 1-3 i syd (HUR, Valby Lokalcenter - Københavns Kommune og politiet). Mod øst afgrænses pladsen mod Valby medborgerhus. I nord henholdsvis vest ligger pladsen ud til de store overordnede fordelingsgader Vigerslev Allé henholdsvis Gl. Køge Landevej.

 

I 2005 har den sydlige del af pladsen været anvendt til brug for henstilling af skolevogne, der afventer at komme til køreprøve - herunder store køretøjer fx busser og lastvogne med anhænger. Politiet har tilkendegivet, at der er behov for et øget areal til brug for skolevogne.

 

I lokalområdet er der ønsker om, at pladsen kan inddrages til brug for borgerne i området, senest i forbindelse med høringen for Lokalplan for FL Smidt grunden. Endvidere har Valby Medborgerhus fremsat ønske om at inddrage dele af pladsen til aktiviteter.

 

Formålet med nærværende medlemsforslag er, at arbejdet med udskrivning af en idékonkurrence om områdets fremtid igangsættes.

 

Målet med idékonkurrencen er, at få udarbejdet forslag til indretning af pladsen, der:

·        udnytter pladsens potentialer

·        skaber et attraktivt byrum med mulighed for at alsidigt byliv

·        sikrer at de trafikale behov tilgodeses

·        anskueliggør, om der skal indgå et byggeri i pladsens udformning.

 

Inden idékonkurrencen igangsættes, foreslås det, at Bygge- og Teknikforvaltningen nedsætter en arbejdsgruppe, der skal:

·        afdække forudsætningerne for en fremtidig anvendelse af pladsen

·        afklare hvilken type idékonkurrence, der skal udskrives.

 

I arbejdsgruppen ønskes deltagelse af Valby Lokaludvalg.

 

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen afsætter kr. 1,2 mio. til brug for idékonkurrencen, finansieret af Kassen.

 

 

Med venlig hilsen

 

Søren Pind"