Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. september 2005

 

 

Sager til beslutning

 

20.      Endelig vedtagelse af lokalplan "Blytækkervej" med tilhørende kommuneplantillæg

 

BTU 527/2005  J.nr. 611:188.0001/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at lokalplan "Blytækkervej" vedtages endeligt uden ændringer.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

at det til ovennævnte lokalplan hørende tillæg til Kommuneplan 2001 vedtages endeligt uden ændringer.

 

RESUME

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 18. maj til den 22. august 2005. I forbindelse hermed har der på internettet været oprettet en hjemmeside for planforslagene, der har været en plancheudstilling på Biblioteket Ørnevej og i Kvarterløft Nord-Vest, Lygten Stationsbygning, og der har været afholdt et borgermøde. I høringsperioden er der modtaget 10 henvendelser, heraf 4 fra offentlige myndigheder mv.

Hovedstadens Udviklingsråd og Københavns Stiftsøvrighed har ingen bemærkninger. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen tager forslagene til efterretning. København Energi ønsker deklarationer for kloak- og vandledning, der berøres af vejnedlæggelser.

De øvrige henvendelser omhandler omfang og placering af den muliggjorte bebyggelse i lokalplanområdet, etableringen af den sammenhængende friarealstruktur og de i lokalplanen muliggjorte vejnedlæggelser samt parkering i området og bevaring af yderligere bebyggelse i lokalplanområdet. De modtagne henvendelser giver ikke forvaltningerne anledning til at foreslå ændringer i planforslagene.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Borgerrepræsentationen tiltrådte i mødet den 28. april 2005 (BR 223/05) Bygge- og Teknikudvalgets og Økonomiudvalgets indstillinger af henholdsvis 9. marts og 5. april 2005 om offentliggørelse af lokalplanforslag "Blytækkervej" med tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2001. Indstillingen med tilhørende bilag er vedlagt til gennemsyn i borgmester Søren Pinds forkontor, Rådhuset, 1. sal, som bilag A.

 

Offentliggørelse

Planforslagene har været offentliggjort i perioden fra den 18. maj til den 22. august 2005. Der er udsendt 1230 foldere til ejere, lejere og brugere og 29 foldere til interessegrupper, foreninger og lignende. I høringsperioden har der været en udstilling med plancher i Kvarterløft Nord-Vest, Lygten Stationsbygning og på Biblioteket Ørnevej.

Den 31. maj 2005 afholdt forvaltningen et borgermøde i Lygten Stationsbygning. De fremmødte 17 deltagere blev orienteret om planforslagene, hvorefter der var mulighed for at stille spørgsmål. Debatten angik hovedsagelig nybebyggelsen i den sydlige del af området og inddragelsen af vejarealerne i området. Der vedlægges som bilag 1 referat af borgermødet og som bilag 2 resultatet af de evalueringsskemaer, der blev omdelt på mødet.

I offentlighedsperioden har der været mulighed for på Plan & Arkitekturs hjemmeside at søge oplysninger om planforslagene, fremsende indsigelse via e-mail og at debattere planforslagene på en særlig debatside. Der er ikke i offentlighedsperioden sendt indlæg til debatsiden.

I offentlighedsperioden er der modtaget 10 henvendelser, heraf 4 fra offentlige myndigheder mv. Kopi af henvendelserne er fremlagt på borgmester Søren Pinds forkontor som bilag B.

En oversigt over henvendelserne og indholdet heri samt forvaltningernes bemærkninger er vedlagt som bilag 3. Nedenfor er henvendelsernes indhold og forvaltningens bemærkninger og anbefalinger sammenfattet i følgende afsnit:

1.  Henvendelser fra offentlige myndigheder m.v.

2.  Henvendelser fra ejere, lejere og brugere, interessegrupper m.v.

a.   Bebyggelsesstrukturen

b.  De ubebyggede arealer, herunder parkering og vejarealer

c.  Bevaring af eksisterende bebyggelser

 

Henvendelser fra offentlige myndigheder m.v.

Hovedstadens Udviklingsråd og Københavns Stiftsøvrighed har ingen bemærkninger til forslagene. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen noterer sig, at det er muligt at etablere mindre særboliger og tager forslagene til efterretning. Københavns Energi henleder opmærksomheden på de eksisterende kloak- og vandledninger, der må sikres ved deklaration, herunder sikres fri og uhindret adgang.

Bemærkning

Der er i lokalplanens generelle kommentarer anført, at der forudsættes tinglyst de fornødne deklarationer til sikring m.v. af ledninger. Tinglysning vil skulle ske i forbindelse med den konkrete sagsbehandling af de berørte arealer.

 

Henvendelse fra ejere, lejere og brugere, interessegrupper mv.

Bebyggelsesstrukturen

Fire af henvendelserne kritiserer omfang og placering af den muliggjorte bebyggelse i lokalplanområdet. Det påpeges, at de nye bebyggelser langs Brofogedvej og Blytækkervej tager udsigten fra de nuværende lejligheder, og at den nye bebyggelse langs Blytækkervej vil medføre skyggegener. Derudover kritiseres den forøgede indsigt fra de nye lejligheder til bl.a. gårde og haver i den sydligste karré samt at åbningerne i den nye bebyggelse vil muliggøre indsigt og adgang til gårdene.

Bemærkning

Det er forvaltningens vurdering, at det fastlagte hovedprincip med en bebyggelse, der understøtter de bebyggelsesmæssige hovedtræk med en høj overvejende sammenhængende bebyggelse langs de omgivende veje og en lavere mere spredt bebyggelse inde i området, både virker afskærmende mod trafikstøj og er arkitektonisk rigtigt i området, hvor de omgivende veje er præget af randbebyggelse. Området er præget af en bymæssig karakter med bebyggelser i op til 5 etager overvejende med kig til de nære friarealer, og de muliggjorte bebyggelser langs Blytækkervej og Brofogedvej, der generelt fremstår lavere end de omgivende randbebyggelser, medfører efter forvaltningens vurdering ikke uacceptable gener for de omkringboende. Åbninger i facaderækkerne mod de indre gader understøtter intentionerne om en åbenhed i bebyggelsesstrukturen, hvor passager og åbninger er med til at binde området sammen i en helhed og skabe en sammenhængende friarealstruktur. Gårdanlæggene kan afgrænses af begrønnede hegn i op til 1 meters højde, således at gårdanlæggene kan indgå i en hensigtsmæssig sammenhæng med omgivelserne, men samtidig kan fremstå med en privat karakter.

 

De ubebyggede arealer, herunder parkering og vejarealer

To af henvendelserne omhandler de i lokalplanen muliggjorte vejnedlægg elser og etablering af den sammenhængende friarealstruktur, hvor der dels stilles forslag om etablering af en plads, der lukker gennemkørselsmuligheden i Blytækkervej, dels sættes spørgsmålstegn ved, om lokalplanens bestemmelser kan sikre denne friarealstruktur. I én af henvendelserne anføres bekymring for, om parkeringsforholdene i området vil blive forværret.

 

Bemærkning

Den nærmere indretning af vejarealet må bero på den videre projektudvikling, og der vil i forbindelse med en vejnedlæggelsessag blive taget stilling til omfanget af arealer, der skal opretholdes som vej for at sikre trafikafvikling og den nødvendige adgang til ejendommene.

Lokalplanen sikrer, at de ubebyggede arealer skal danne en helhed, hvis nærmere udformning skal godkendes af forvaltningen i henhold til en række nærmere fastlagte retningslinier, ligesom opretholdte og nedlagte vejarealer skal udformes i en sammenhæng med de øvrige ubebyggede arealer. Det er forvaltningernes vurdering, at der med disse bestemmelser er sikret mulighed for at understøtte intentionerne om en sammenhængende friarealstruktur.

I relation til nybyggeri stilles krav om parkeringsdækning af størrelsesordenen 1 plads pr. 100 m2 etageareal. Disse skal så vidt muligt indrettes i konstruktion, men kan placeres på terræn eller eventuelt andetsteds i kvarteret efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere bestemmelse. En forudsætning for placering af parkering på terræn er bl.a., at det nødvendige friarealkrav kan opfyldes. De to kendte og aktuelle projekter på i alt ca. 5.000 m2 etageareal medfører et krav om ca. 50 parkeringspladser. For så vidt angår nybyggeriet langs Blytæk-kervej er det tanken, at en del heraf dækkes ved at omdanne nuværende lagerarealer i kælder til parkering. Under forudsætning af, at der tillægges vejarealer til ejendommen kan en del af parkeringskravet derudover placeres på arealer langs vej, alt afhængig af den nærmere indretning af disse vejarealer. En optælling viser, at der i aftentimerne er ca. 180 parkeringspladser på Blytækkervej, Brofogedvej og på Frederiksborgvej, Frederikssundsvej og Glasvej i den ud for lokalplanområdet liggende vejside. Udnyttelsen af disse pladser om aftenen er gennemsnitligt ca. 66 %. Det mulige ekstra pres, der vil komme på parkeringsarealerne på Blytækkervej vurderes af forvaltningerne, at kunne håndteres inden for kvarterets parkeringsmuligheder.

 

Bevaring af eksisterende bebyggelser

To af henvendelserne finder, at hele bebyggelsen på Frederiksborgvej 27/Blytækkervej 11, samt bebyggelsen på Frederiksborgvej 35 bør bevares.

Bemærkning

Forhuset på ejendommen matr. nr. 6fu, Utterslev (Frederiksborgvej 27) er i lokalplanen fastlagt som bevaringsværdig, og kan ikke ombygges eller nedrives uden Bygge- og Teknikudvalgets tilladelse.

Sidebygningen (Blytækkervej 11) på ejendommen matr. nr. 6fu, samt bebyggelsen på ejendommen matr. nr. 6ip (Frederiksborgvej 35) er ikke fastlagt som bevaringsværdige i lokalplanen. De pågældende bebyggelser kan opretholdes som hidtil, idet det dog er forvaltningernes vurdering, at de ikke indgår i en bevaringsværdig sammenhæng med den fastlagte bebyggelsesmæssige helhed eller har en sådan markant arkitektonisk værdi, der berettiger til en bevaringsfastlæggelse i lokalplanen.

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Referat af borgermødet

Bilag 2: Evaluering af borgermødet

Bilag 3: Skema over modtagne henvendelser

 

BILAG VEDLAGT TIL GENNEMSYN I BORGMESTER SØREN PINDS FORKONTOR, RÅDHUSET, 1. SAL VÆRELSE 36

Bilag A: Indstilling med bilag forelagt Borgerrepræsentationen den 28. april 2005

Bilag B: Kopi af modtagne henvendelser.

 

 

Erik Jacobsen                                                      Mette Lis Andersen