Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. september 2005

 

 

Sager til beslutning

 

11.      Henvendelse til forligspartnerne om Ørestaden vedr. ombygning af Ørestads Boulevard

 

BTU 522/2005  J.nr. 611:190.0001/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at der til Transport- og Energiminister Flemming Hansen sendes et brev vedrørende ombygning af Ørestads Boulevard jf. udkastet i sagsbeskrivelsen

 

 

RESUME

I forbindelse med Bygge- og Teknikudvalgets behandling af Redegørelse om udarbejdelse af forslag til lokalplan "Artillerivej Syd" med tilhørende kommuneplantillæg den 9. marts 2005 og i efterfølgende notater fra Vej & Park af 22. marts og 20. marts 2005 er muligheden for at aflaste Artillerivej for trafik ved overflytning af trafik til Ørestads Boulevard blevet bragt op. En sådan overflytning vil på et eller andet tidspunkt føre til kapacitetsproblemer på Ørestads Boulevard, hvorfor det kan være nødvendigt at ombygge en eller flere rundkørsler på Ørestads Boulevard til lysregulerede kryds. En sådan ombygning vil være i strid med den oprindelige planlægning af Ørestads Boulevard. Der ønskes derfor en forståelse mellem de partier, der stod bag Ørestadsloven.

Bygge- og Teknikforvaltningen foreslår, at man gennem Transport- og Energiministeren tager kontakt til partierne bag Ørestadsloven, og forklarer dem problematikken, for hermed at opnå den ønskede forståelse.


SAGSBESKRIVELSE

I forbindelse med Bygge- og Teknikudvalgets behandling af Redegørelse om udarbejdelse af forslag til lokalplan "Artillerivej Syd" med tilhørende kommuneplantillæg den 9. marts 2005 og i efterfølgende notater fra Vej & Park af 22. marts og 20. marts 2005 er muligheden for at aflaste Artillerivej for trafik ved overflytning af trafik til Ørestads Boulevard blevet bragt op. En sådan overflytning vil på et eller andet tidspunkt føre til kapacitetsproblemer på Ørestads Boulevard, hvorfor det kan være nødvendigt at ombygge en eller flere rundkørsler på Ørestads Boulevard til lysregulerede kryds. En sådan ombygning vil være i strid med den oprindelige planlægning af Ørestads Boulevard, og kræver derfor formentlig, at der findes en forståelse mellem de partier, der stod bag Ørestadsloven.

For at få skabt en kontakt til partierne bag Ørestadsloven med henblik på at finde denne forståelse, foreslår Bygge- og Teknikforvaltningen, at man fremsender følgende:

"Transport- og energiminister Flemming Hansen

Transport- og Energiministeriet

Frederiksholms Kanal 27

1220 København K

Vedr. Ørestads Boulevard

Kære minister

For tiden foregår der en voldsom byudvikling af de tidligere havne- og industriområder på Islands Brygge. I de seneste år er Havnestaden og Ny Tøjhusgrunden således blevet udbygget med boliger og serviceerhverv. Københavns Kommune er i nu gang med at udarbejde forslag til lokalplan for den sidste del af Islands Brygge, nemlig området mellem Havnestaden og Amager Fælled.

I forbindelse med arbejdet med dette lokalplanforslag står det klart, at byudviklingen på Islands Brygge sammen med byudviklingen i Ørestad medfører en ikke uvæsentlig stigning i trafikken. Således er det beregnet, at trafikken på Artillerivej syd for Njalsgade vil stige til over 20.000 biler i døgnet.

En sådan stigning er ikke acceptabel på dette sted, hvor skolebørn skal krydse Artillerivej på vej til og fra Islands Brygge Skole. Københavns Kommune overvejer derfor, om man kunne fordele trafikken mere hensigtsmæssigt mellem Artillerivej og Ørestads Boulevard.

En analyse af trafikken på den vestlige del af Amager har vist, at Artillerivej og Ørestads Boulevard kun i begrænset omfang bliver benyttet af gennemkørende trafik mellem Vejlands Allé og Indre By. Langt den overvejende del af trafikken har enten mål eller udgangspunkt et sted på Islands Brygge eller i Ørestad.

Det er kommunens hensigt at indrette Artillerivej med trafikdæmpende foranstaltninger, som kan begrænse trafikken til omkring 15.000 biler i døgnet. I takt med at byudviklingen på Islands Brygge fører til øget trafik på Artillerivej, vil dette betyde, at noget af den øvrige trafik vil søge over på Ørestads Boulevard i stedet. Dette vil især gælde for trafik til den nordlige del af Islands Brygge.

Dette vil selvfølgelig føre til, at trafikken på Ørestads Boulevard stiger. I de første mange år vil dette ikke give anledning til problemer med afvikling af trafikken. Men efterhånden som byudviklingen på Islands Brygge og i Ørestad skrider frem, vil der begynde at vise sig kapacitetsproblemer på Ørestads Boulevard. Det forventes, at rundkørslen ved Grønjordsvej vil være det første sted, disse problemer viser sig, formentlig når trafikken på Ørestads Boulevard kommer op på 15 – 18.000 biler i døgnet.

Ved at følge trafikken tæt, vil man kunne afgøre, hvornår disse kapacitetsproblemer er så store, at trafikafviklingen på Ørestads Boulevard bliver problematisk eller trafikken på Artillerivej stiger til et uhensigtsmæssigt niveau. Når dette sker, vil én eller flere af rundkørslerne på Ørestads Boulevard kunne ombygges til signalregulerede kryds, hvor der udover højre- og venstresvingsbaner vil være to baner i hver retning for ligeudkørende trafik. Strækningerne mellem krydsene påtænkes ikke ombygget, og vil fortsat henligge i to spor.

Ombygning af rundkørslerne på Ørestads Boulevard med henblik på at afvikle øget trafik er i uoverensstemmelse med planlægningen af Ørestads Boulevard, sådan som den kommer til udtryk i helhedsplanen for Ørestaden, miljøvurdering og kommuneplantillæg. Det er dog værd at bemærke, at det er stigningen i den lokale trafik til Ørestad og Islands Brygge, som giver anledning til ombygningen. Man kan eventuelt gennemføre analyser, som kan påvise andelen af gennemkørende trafik mellem Vejlands Allé og Indre By på Ørestads Boulevard.

På denne baggrund ønsker Københavns Kommune nu at drøfte mulighederne for at gennemføre disse ombygninger af Ørestads Boulevard, når de viser sig nødvendige jf. ovenstående, med de partier, der stod bag Ørestadsloven. Jeg beder dig etablere denne kontakt.

Med venlig hilsen

 

Søren Pind"

Økonomi

Økonomien i forbindelse med omlægning af trafikken vil blive belyst i forbindelse med lokalplanforslaget "Artillerivej Syd"

 

Miljøvurdering

Miljøkonsekvenserne af trafikudviklingen i forbindelse med byudviklingen vil blive belyst i lokalplanforslaget "Artillerivej Syd".

 

 

 

Ole Bach