Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. september 2005

 

 

Sager til beslutning

 

1.      Endelig vedtagelse af fælles gårdanlæg i karreen Nøjsomhedsvej, Østerbrogade, Viborggade og Randersgade

 

BTU 517/2005  J.nr. 451:138.0001/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at det i udvalgets møde den 18. maj 2005 vedtagne forslag til byfornyelsesbeslutning og gennemførelsesprojekt i karreen, begrænset af Nøjsomhedsvej 3-19, Østerbrogade 120-122, Viborggade 2-14, 14A, 16-36 og Randersgade 41- 45 - efter fremlæggelse for offentligheden i henhold til byfornyelseslovens bestemmelser - nu vedtages endeligt

 

RESUME

Formålet med forslaget er at forbedre karreens friarealer ved etablering af et fælles gårdanlæg, som ejerne efterfølgende skal drive og vedligeholde.

Forslaget omfatter 23 beboelsesejendomme med 558 beboere fordelt på 311 boliger, 3 erhvervsbaghuse samt en garage beliggende i gårdene og 36 erhvervslejemål beliggende i forhusene.

Forslaget har været ude i høring, og der er modtaget 5 ændringsforslag og positive bemærkninger til forslaget.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Bygge- og Teknikudvalget vedtog i mødet den 18. maj 2005 (Sag nr. 278/2005) at offentliggøre forslaget til byfornyelsesbeslutning og gennemførelsesprojekt. Indsigelsesfristen blev fastsat til 8 uger.

 

Økonomi

Udgifterne til anlæggets etablering skønnes at udgøre 5.600.000 kr., der betales af stat og kommune med hver 50 %.

 

Miljøvurdering

Der henvises til det anførte i det forslag, som Bygge- og Teknikudvalget på mødet den 18. maj 2005 vedtog at offentliggøre.

Høring

Offentlighed

Forslaget har været offentliggjort i perioden 25. maj – 22. august 2005 og er udsendt og omdelt til de berørte grundejere og lejere. Forslaget har endvidere været fremlagt i Københavner Information og på Biblioteket, Jagtvej 227.

 

Indsigelser

I offentlighedsperioden er der modtaget de i kopi vedlagte 5 ændringsforslag og positive bemærkninger til forslaget.

 

A)  Brev af 26. maj 2005 fra Helle Dahl Ring, Nøjsomhedsvej 11, st. th.

Helle Dahl Ring tilkendegiver sin store tilfredshed med etableringen af gårdanlægget, som hun glæder sig til at benytte sammen med de øvrige beboere.

 

B) Mail af 17. juni 2005 fra Michael Svennevig, Viborggade 30, 5. tv.

Michael Svennevig takker for det husstandsomdelte forslag og for det fine forarbejde - herunder de mange møder omkring forslagets udformning. Han synes, at det er et flot, varieret og dejligt grønt forslag, hvis realisering han glæder sig meget til.

 

C) Mail af 13. juni 2005 fra Andelsboligforeningen Den Grimme Ælling, Østerbrogade 122 og Viborggade 2

Andelsboligforeningen er glad for forslaget, som er i overensstemmelse med deres ønsker til den fælles gård. Dog ønsker de et ændret antal containere ud for foreningens ejendom og en anden placering af disse.

 

Bemærkning

Forvaltningen vil drøfte den endelige placering af containerne med ejere og beboere i forbindelse med gårdanlæggets projektering.

 

D) Brevkort modtaget den 17. juni 2005 fra Yen Hee Kim, Nøjsomhedsvej 17, 3. tv.

Yen Hee Kim foreslår, at porten mellem Viborggade 34 og 36 – ud over portene mellem Nøjsomhedsvej 11 og 13 samt 15 og 17 – inddrages som fælles adgang mellem vej og gård, da dagrenovationen fremover skal afhentes 3 gange ugentligt.

 

Bemærkning

Forvaltningen har forelagt forslaget for naboejendommene Andelsboligforeningen Randersgade 41-45, Viborggade 34-36, Randersgade 41-45 og Nøjsomhedsvej 19.

Foreningen har ingen indvendinger imod, at deres port også inddrages som fællesadgang, hvorfor forvaltningen foreslår, at ændringsforslaget imødekommes.

 

E) Brev af 17. august 2005 fra gårdudvalget i Andelsboligforeningen Nøjsomhedsvej 13-17 v/Annie Friedrichsen

Anne Friedrichsen oplyser, at foreningen glæder sig meget til etablering af fællesgården.

Hun foreslår, at porten mellem Viborggade 34 og 36 inddrages som fællesadgang mellem vej og gård med henblik på en mere ligelig fordeling af generne ved afhentning af dagrenovationen i denne ende af anlægget. 

Herudover ser foreningen gerne, at der sker en opstribning – etablering af en såkaldt spærreflade – ud for fællesgennemgangen mellem Nøjsomhedsvej 15-17, således at renovationsselskabet får bedst mulige arbejdsforhold ved afhentning af dagrenovationen.

 

Bemærkning

Forvaltningen vil sikre, at der etableres en spærreflade ud for fællesgennemgangen. I øvrigt henvises til det anførte i brev D.

 

-o0o-

 

Bygge- og Teknikforvaltningen finder ikke, at de fremførte ændringsforslag og positive bemærkninger giver anledning til at ændre forslaget, ud over hvad der er nævnt.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: For slaget til byfornyelsesbeslutning og gennemførelsesprojekt

Udsendt med dagsordenen til Bygge- og Teknikudvalgets møde den 21. september 2005.

 

BILAG VEDLAGT TIL GENNEMSYN I BORGMESTERENS FORKONTOR, RÅDHUSET, 1. SAL VÆRELSE 36

Bilag A:        Brev af 26. maj 205 fra Helle Dahl Ring

Bilag B:        Mail af 17. juni 2005 fra Michael Svennevig

Bilag C:        Kort modtaget den 17. juni 2005 fra Yen Hee Kim

Bilag D:        Mail af 13. juni 2005 fra Michael Pedersen

Bilag E:        Brev af 17. august 2005 fra Annie Friedrichsen

 

 

Ole Sperling