Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. september 2005

 

 

Sager til beslutning

 

3.      Politik for Københavns Kommunes samarbejde med frivillige

 

BTU 506/2005  J.nr. 1619.0003/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at Økonomiforvaltningens høringsbrev vedrørende forslag til supplement af politik for Københavns Kommunes samarbejde med frivillige og almennyttige organisationer besvares som foreslået i sagsbeskrivelsen.

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har med brev af 24. juni 2005 anmodet om udvalgenes bemærkninger til udkast til indstilling til Økonomiudvalget med forslag om supplement af politik for Københavns Kommunes samarbejde med frivillige og almennyttige organisationer.

Formålet med frivillighedspolitikken er at skabe de bedste muligheder for frivillig aktivitet for borgerne i kommunen, og at afdække både det frivillige arbejde, der sker på det sociale område i forbindelse med aktiviteter henvendt til en bestemt målgruppe/brugergruppe, samt arbejdet i de frivillige aktivitetsudøvende foreninger, f.eks. idrætsforeninger, som laver aktiviteter for deres medlemmer.

Økonomiforvaltningen vil indstille følgende supplerende forslag til frivillighedspolitik:

·        At der till ægges de frivillige aktivitetsudøvende foreninger en værdi

 

·        at de kommunale tilskud gives, så de frivillige foreningers selvbestemmelse ikke anfægtes.

 

·        At der i forlængelse af Københavns Kommunes overordnede frivillighedspolitik pålægges de relevante forvaltninger, at udarbejde en operationalisering af frivillighedspolitikken, som beskriver samarbejde ml. udvalg/forvaltninger og frivillige organisationer. Herunder at samtlige udvalg skal overveje, hvordan de frivillige organisationer kan inddrages i udvalgets opgaveløsning.

 

·        At de forvaltninger, som tildeler midler til de frivillige organisationer, sikrer en koordinering af snitflader, samt en dialog med de frivillige organisationer og forvaltningerne imellem.

 

Bygge- og Teknikforvaltningen sendte materialet fra Økonomiforvaltningen ud i bred høring blandt en stor del af de foreninger og organisationer, forvaltningen har kontakt til. Der er modtaget 9 høringssvar. Stort set alle forholder sig positivt til oplægget, og har også forslag til hvordan samarbejdet mellem kommunen og de frivillige kan styrkes. Dette omtales i udkast til høringssvar.

 

I udkastet omtales endvidere forvaltningens og udvalgets borgermøder samt muligheden for foretræde som eksempler på, hvordan der gives de frivillige mulighed for at involvere sig i Bygge- og Teknikudvalgets opgaveløsning. 

Det nævnes, at Bygge- og Teknikudvalget i fortsættelse af en eventuel vedtagelse af den supplerende politik for frivillige vil bede Bygge- og Teknikforvaltningen udarbejde en indstilling, der indfatter forvaltningens og udvalgets samarbejde med de frivillige.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Økonomiforvaltningen har med brev af 24. juni 2005 anmodet om udvalgenes bemærkninger til udkast til indstilling til Økonomiudvalget med forslag om supplement af politik for Københavns Kommunes samarbejde med frivillige og almennyttige organisationer.

Økonomiforvaltningens udkast til indstilling har baggrund i en hensigtserklæring til budget 2004 om at der udarbejdes en frivillighedspolitik for København med fokus på:

·       Generelt at styrke civilsamfundets medansvar for og deltagelse i løsningen af samfundsmæssige problemstillinger

·       At udvikle nye måder at samordne og integrere kommunens og civilsamfundets indsats.

Det fremgår af materialet, at med udgangspunkt i eksisterende politik og "Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige" er formålet at skabe de bedste muligheder for frivillig aktivitet for borgerne i kommunen. Endvidere, at hvor den eksisterende frivillighedspolitik dækker det sociale område, har forslaget til supplementet formålet, at afdække både det frivillige arbejde, der sker på det sociale område i forbindelse med aktiviteter henvendt til en bestemt målgruppe/brugergruppe, samt arbejdet i de frivillige aktivitetsudøvende foreninger, f.eks. idrætsforeninger, som laver aktiviteter for deres medlemmer.

 

Forslag til supplement til eksisterende frivillighedspolitik

I udkast til indstilling til Økonomiudvalget opregnes følgende forslag og begrundelser:

"     

·        At der tillægges de frivillige aktivitetsudøvende foreninger en værdi

 

Begrundelse for ovenstående er, at den eksisterende frivillighedspolitik primært dækker det sociale område, og forslaget til supplement har til formål at afdække både det frivillige arbejde, der sker på det sociale område, i forbindelse med aktiviteter henvendt til bestemt målgruppe/brugergruppe, samt arbejdet i de frivillige akt ivitetsudøvende foreninger, som laver aktiviteter for deres medlemmer. De frivillige aktivitetsudøvende foreninger kan være med til at tage hånd om svage grupper og derved kan de frivillige foreninger være med til at løse væsentlige samfundsopgaver.

 

·        at de kommunale tilskud gives, så de frivillige foreningers selvbestemmelse ikke anfægtes.

 

Begrundelse for ovenstående punkt er, at de frivilliges skal skabe aktiviteter, der er båret af lyst og engagement, hvor faciliteter og aktivitetstilskud stilles til rådighed af Københavns Kommune.

 

·        At der i forlængelse af Københavns Kommunes overordnede frivillighedspolitik pålægges de relevante forvaltninger, at udarbejde en operationalisering af frivillighedspolitikken, som beskriver samarbejde ml. udvalg/forvaltninger og frivillige organisationer. Herunder at samtlige udvalg skal overveje, hvordan de frivillige organisationer kan inddrages i udvalgets opgaveløsning.

 

Begrundelsen for ovenstående punkt er, at sætte de frivillige organisationers arbejde på dagsordenen og det dermed jævnligt overvejes, hvor i opgaveløsningen, der kan inddrages frivillige.  

 

·        At de forvaltninger, som tildeler midler til de frivillige organisationer, sikrer en koordinering af snitflader, samt en dialog med de frivillige organisationer og forvaltningerne imellem.

 

Begrundelsen for ovenstående punkt er, at imødekomme forskelligheden, samt forbedre dialogen i mellem de frivillige og det offentlige."

 

Høring

Økonomiforvaltningen opfordrede i sit høringsbrev udvalgene til at sende udkast til indstilling i høring hos de organisationer, det pågældende udvalg fandt relevant.

Bygge- og Teknikforvaltningen sendte det ud i bred høring jf. bilag 1. Bygge- og Teknikudvalget fik høringsbrevet omdelt i udvalgsmødet den 10. august 2005.

Forvaltningen har modtaget 9 høringssvar. De er vedlagt som bilag.

Bemærkning til høringssvaret fra Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring (bilag 2):

Forvaltningen vil som hidtil være i kontakt med foreningen om spørgsmål inden for foreningens interessefelt.

 

Bemærkning til høringssvaret fra Boligselskabernes Landsforening, 1. kreds (bilag 3):

Forvaltningen finder det som kredsen vigtigt at inddrage de lokale afdelingsbestyrelser og beboergrupper med særlige interesser angående opgaver i lokalområderne, hvor det findes hensigtsmæssigt.  Forvaltningen er opmærksom på ansvarsfordelingen mellem afdelingsbestyrelserne og beboergrupperne på den ene side og boligorganisationerne på den anden side.

 

 

Bemærkning til høringssvaret fra Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv (bilag 4):

Forvaltningen vil overveje, hvordan der kan sikres en tættere kontakt til de lokalhistoriske foreninger i sager om byfornyelse, lokalplanlægning mv.

 

 

Bemærkning til høringssvaret fra ASF Dansk Folkehjælp, Københavnskredsen (bilag 5):

Forvaltningen har allerede tæt kontakt til de handicappedes organisationer om tilgængelighed i nybyggeri og på offentlige arealer. Forvaltningen vil bede kredsen orientere om deres erfaring med at assistere ældre og handicappede i forbindelse med arrangementer på offentlige arealer.

 

 

Bemærkning til høringssvaret fra Beredskabsforbundet (bilag 6):

Forvaltningen vurderer, at Beredskabsforbundets medlemmer omfattes af frivillighedspolitikkens definition af frivillige.

 

 

Bemærkning til høringssvaret fra Dansk Idrætsforbunds Københavnerudvalg (bilag 7):

Forvaltningen har fokus på både det organiserede og selvorganiserede idrætsliv i byens rum. DIF nævner, at forvaltningen skal indtænke idræt i byplanlægningen. Det er helt i tråd med forslaget til den kommende Kommuneplan, hvor der redegøres selvstændigt for idræt og bevægelse. Således nævnes det direkte i forslaget at "etablering af bevægelsesklare områder, støttepunkter og undervisningshaver skal fremmes til gavn for skoler, daginstitutioner og idrætsliv."

 

Tilsvarende arbejder forvaltningen med udviklingsplaner for de fredede parker. I dette arbejde er mulighed for bevægelse helt centralt.

Fokus på mulighederne for bevægelse i byrummet eller bylivet generelt vil øges de kommende år.

 

Bemærkning til høringssvaret fra Grøn Vesterbro (bilag 8):

I udkast til Kommissorium for Lokaludvalg, som Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling sendte i høring i udvalgene i foråret 2005, nævnes, at medlemmerne af lokaludvalgene indstilles af bl.a. lokale foreninger og frivillige organisationer. Der er lagt op til, at lokaludvalgene skal være bindeled og sikre dialog mellem bydelens borgere og Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget samt de stående udvalg i alle spørgsmål, der har særlig betydning for bydelen.

 

Bemærkning til høringssvaret fra Ældrerådenes Fællesudvalg for København (bilag 9):

Bygge- og Teknikudvalget har for nylig vedtaget, at forvaltningen en gang om året skal arrangere et møde med repræsentanter fra ældrerådene med henblik på gensidig orientering om sager af fælles interesse. Udvalget orienteres om møderne.

 

Bemærkning til høringssvaret fra Brønshøj-Husum-Tingbjerg Lokalråd (bilag 10):

Forvaltningen har gode erfaringer med, at frivillige fra foreninger og organisationer involverer sig i opgaveløsningen indenfor Bygge- og Teknikudvalgets ressort, og også deltager med stort engagement, selv om det i en hel del tilfælde indebærer, at de frivillige må anvende mange timer herpå. Forvaltningen respekterer i høj grad de frivilliges indsats, hvilket kommer til udtryk i forvaltningens mission: "Vi står for Hovedstadens fysiske rammer og deres anvendelse. Vi gør det i dialog med byens borgere og interessenter og i overensstemmelse med politiske beslutninger."

 

 

Udkast til høringssvar

"Økonomiforvaltningen

 

Med henvisning til forvaltningens brev af 24. juni 2005:

 

Bygge- og Teknikudvalget kan overordnet tilslutte sig det fremlagte udkast til supplerende forslag til frivillighedspolitik jf. vedlagte beslutningsprotokol. Det ligger i tråd med den vedtagne borgerdialogspolitik, som på Bygge- og Teknikudvalgets område bl.a. kommer til udtryk ved borgermøder og udviklingsforløb i dialog med borgerne i forbindelse med lokalplansager, byfornyelsen, kvarterløft, udvikling af de grønne områder, etablering af grønne gårdanlæg, trafikplaner og trafikprojekter mv.

 

Endvidere har såvel enkeltborgere som foreninger og organisationer mulighed for foretræde for Bygge- og Teknikudvalget i sager, der er til politisk behandling. Det er opfattelsen, at man ude i byen betragter muligheden for foretræde for politikerne som en særdeles positiv anordning.

 

Udvalget konstaterer, at midlerne til at støtte frivillige foreninger og organisationer, der ikke direkte har socialt virke som formål, er begrænsede. Det betyder, at udvalget ikke i det omfang, man kunne ønske, kan understøtte det frivillige arbejde i relation til udvalgets ressort. Imidlertid kan peges på, at mid ler til kampagner inden for udvalgets ressort, i visse tilfælde indirekte har en social effekt – f.eks. Store Rengøringsdag og Stop Graffitikampagnen – og at man også kan forestille sig det omvendte; at midler til det sociale, frivillige arbejde har en effekt inden for Bygge- og Teknikudvalgets ressort. Her kan eksempelvis foreslås, at frivillige støttes med sociale midler til at foretage indsamling af sprøjter og kanyler på de offentlige arealer på Indre Vesterbro.

 

Materialet fra Økonomiforvaltningen har været ude i en bred høring blandt en stor del af de foreninger og organisationer, Bygge- og Teknikforvaltningen har kontakt med. Der er modtaget 9 høringssvar, som vedlægges. Stort set alle forholder sig positivt til oplægget, og har også forslag til hvordan samarbejdet mellem kommunen og de frivillige kan styrkes.

 

Bygge- og Teknikudvalget vil i fortsættelse af en eventuel vedtagelse af den supplerende politik for samarbejdet med frivillige bede Bygge- og Teknikforvaltningen udarbejde en indstilling, der indfatter forvaltningens og udvalgets samarbejde med de frivillige.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Søren Pind"

 

 

Økonomi

Det nævnes i Økonomiforvaltningens udkast til indstilling til Økonomiudvalget, at eventuelle økonomiske konsekvenser afholdes indenfor udvalgenes ramme.

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

 

Bilag vedlagt

Bilag 1.  Høringsbrev fra borgmester Søren Pind til de hørte foreninger og organisationer bilagt Økonomiforvaltningens udkast til indstilling til Økonomiudvalget

Bilag 2.  Høringssvar fra Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring

Bilag 3.  Høringssvar fra Boligselskabernes Landsforening, kreds 1

Bilag 4.  Høringssvar fra Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv

Bilag 5.  Høringssvar fra ASF Dansk Folkehjælp, Københavnskredsen

Bilag 6.  Høringssvar fra Beredskabsforbundet

Bilag 7.  Høringssvar fra Danmarks Idræts-Forbund, Københavner­udvalget

Bilag 8.  Høringssvar fra Grøn Vesterbro

Bilag 9.  Høringssvar fra Ældrerådenes Fællesudvalg for København

Bilag 10.Høringssvar fra Brønshøj-Husum-Tingbjerg Lokalråd

 

 

 

Mette Lis Andersen