Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. september 2004

 

 

Sager til beslutning

 

7.      Storegårdsvej/Gadelandet - trafiksanering

 

BTU 418/2004  J.nr. 21161.0003/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at der gennemføres et projekt til trafiksanering i Storegårdsvej/Gadelandet, som beskrevet i denne indstilling.

 

 

RESUME

Bygge- og Teknikudvalget vedtog på mødet den 24. marts 2004 (BTU 162/2004), at udføre en række skolevejsprojekter, herunder en trafiksanering i Storegårdsvej og Gadelandet. Projektet sikrer primært skolebørn, men udføres over en længere strækning og sikrer foruden børn også bydelens fodgængere og cyklister. Vejene er bydelsveje med busser i fast rute. Trafiksaneringen består i at der etableres 5 midterheller, så vejens profil indsnævres. Midterhellerne skal skabe bedre oversigt, sikre krydsningspunkter til bløde trafikanter og begrænse antallet af hurtige biler i vejene. Nogle af hellerne i Gadelandet udføres som forsøg i Miljø og Trafik ugen den 20. – 26. september.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Vej & Park modtager jævnlig henvendelser for at få sikret cyklister og krydsende fodgængere på vejene. Skolebestyrelsen på Voldparken Skole, beboere og erhvervsdrivende i området anmoder om:

- bedre forhold i Storegårdsvej ved Toften. Her er kommet megen parkering på grund af nybyggeri. Mange krydsende fra og til Frederikssundsvej, Bystævneparken (ældre) og børneinstitution i Toften.

- sikring af cyklister fra cykelsti i Storegårdsvej til smal kørebane i Gadelandet, sikring af mange krydsende fodgængere og cyklister i uoverskueligt vejsving.

- sikring af udkørsel fra sidevej Gadelandet 6-12 og krydsende til og fra Voldparken

- sikring af krydsende ved børneinstitutionerne Gadelandet 9-13 og vareindkørslen til Føtex. Der er eksisterende fortovsudvidelser på stedet.

- sikring af krydsene Gadelandet/ Arildsgård og Gadelandet/ Kobbelvænget

 

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

Bump og hastighedsanvisning

Projektet i Storegårdsvej og Gadelandet indeholder en trafiksanering med 5 midterheller. Vejene er busveje med busstop ved Bystævnet og Kobbelvænget. Hastighedsgrænsen ændres ikke, da det er nødvendigt at sikre fremkommeligheden for bussen i rute. Projektet har til formål at skabe oversigt, sikre krydsningspunkter, begrænse antallet af hastighedsovertrædelser og hurtige biler i vejene. De planlagte midterheller udføres i forskellig bredde, afhængigt af om der sker passage af fodgængere, cyklister eller begge dele. For at gøre overgangen ved børneinstitutionerne i Gadelandet mere synlig etableres et nyt belyst fodgængerfelt.

 

Økonomi

En gennemførelse af projektet vil koste 425.000 kr. og udgiften afholdes af Vej & Parks midler til tryghedsfremmende projekter. Udførelsen forventes sat i gang i begyndelsen af oktober. 

 

Miljøvurdering

Forslaget vurderes ikke at føre til øget omvejskørsel. Trafiksaneringen forventes at reducere hastigheden, hvilke fører til en forbedring af det lokale miljø.

 

Høring

Projekterne i Storegårdsvej og Gadelandet er godkendt af politiet. HUR havde ingen bemærkninger til projektet. Der udsendes pressemeddelelse og lokalrådet orienteres.

Der har været ført en løbende dialog med skolebestyrelsen på Voldparken Skole som anført ovenstående.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Oversigtsplan i målestok 1: 2000

Bilag 2: Detailforslag. Midterheller ved Toften i målestok 1: 500

 

Ole Bach