Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. september 2004

 

 

Sager til beslutning

 

1.      Tekniske korrektioner til budget 2005

 

BTU 427/2004  J.nr. 1410.0010/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender

at der indarbejdes et teknisk ændringsforslag til budget 2005 vedrørende omplaceringen af midler til Vej & Park, funktion 2.11.1 fra Miljø- og Forsyningsudvalgets budget under KE, funktion 1.40.1 og at budgetrammen i efterfølgende år ændres som angivet.

at der indarbejdes et teknisk ændringsforslag vedrørende omlægningen af KTK's indtjeningskrav til direkte betaling, hvilket medfører interne omplaceringer i Bygge- og Teknikforvaltningen og omplaceringer til Økonomiforvaltningen

 

 

 

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget tager til efterretning

at de præsenterede omlægninger som følge af ændrede pris og lønskøn samt endelig udmøntning af DUT-resultatet foretages som beskrevet.

 

 

RESUME

Bygge- og Teknikforvaltningen har den 10. september indmeldt de i denne indstilling præsenterede teknisk ændringsforslag til budget 2005 med henblik på udvalgets godkendelse. Det drejer sig omplacering af midler i forbindelse med ændrede pris- og lønskøn, samt den endelige udmøntning af DUT-korrektioner. Korrektionerne er indeholdt i Bygge- og Teknikudvalgets opdaterede økonomiske ramme som den er udmeldt d. 25. juni 2004 med seneste rettelse fra Økonomiforvaltningen i mail af 27. august.

 

Der er yderligere to sager, hvor der sker en omplacering af midler mellem Bygge- og Teknikudvalget og andre udvalg. Det drejer sig om en omplacering af midler fra Miljø- og Forsyningsudvalget til dækning af afladte driftsudgifter til vejafvandingsbidrag. Omplaceringen er en konsekvens af Borgerrepræsentationens behandling af BR 306/04 Forbedring af vandkvaliteten i Svanemøllebugten. Herudover omplaceres der midler fra KTK til Vej & Park, Sekretariatet og Økonomiforvaltningen i forbindelse med omlægningen af KTK's budget til direkte betalinger. De to sager betyder at Bygge- og Teknikudvalgets nettoramme opjusteres for 2005 som resultat af de ændrede betalingsstrømme. Der er udelukkende tale om en teknisk ændring, hvor opjusteringen hænger sammen med øgede udgifter.

 


SAGSBESKRIVELSE

Bygge- og Teknikforvaltningen har den 10. september indmeldt de i denne indstilling præsenterede teknisk ændringsforslag til budget 2005 med henblik på udvalgets godkendelse. Det drejer sig omplacering af midler i forbindelse med ændrede pris- og lønskøn, samt den endelige udmøntning af DUT-korrektioner. Korrektionerne er indeholdt i Bygge- og Teknikudvalgets opdaterede økonomiske ramme som den er udmeldt d. 25. juni 2004 med seneste rettelse fra Økonomiforvaltningen i mail af 27. august. Oversigt over de samlede omplaceringer fremgår af Bilag 1. Som det fremgår er omplaceringerne udgiftsneutrale når der ses på Bygge- og Teknikudvalgets samlede økonomiske ramme.

 

Omlægning af budget for KTK

Ved dannelsen af KTK besluttede Borgerrepræsentationen, at KTK hvert år skal betale for en række kommunale ydelser såsom de løbende udgifter til tjenestemandspensioner, husleje m.v. via et overskudkrav i budgettet (BR396/99). Bevillingsteknisk betyder det, at KTKs resultat i regnskabet skal udvise en indtægt svarende til det i budgettet fastlagte overskudskrav.

 

I budgetforslaget for 2004 blev KTKs overskudskrav fastlagt til 32,3 mill. kr. I indstillingen om KTKs underskud besluttede Borgerrepræsentationen at reducere overskudskravet med 11,3 mill. kr. til 21 mill. kr. (BR319/03). De enkelte elementer i det ny overskudskrav blev fastlagt med udgangspunkt i anbefalingerne i "Rapport om KTKs økonomi", der i foråret 2003 blev udarbejdet af Bygge- og Teknikforvaltningen og Økonomiforvaltningen.

 

I vedtaget budget 2004 udgør overskudskravet 21 mill. kr.

 

Den valgte bevillingsmetode har vist sig vanskelig at forholde sig til både for KTK og i forhold til rapporteringen til det politiske niveau. Det har blandt andet været vanskeligt at forklare, hvordan en samlet indtægt i KTKs regnskab kan være udtryk for et stort underskud i forhold til budgettet.

 

I den fælles rapport blev det derfor ligeledes anbefalet, at KTKs betaling af de 21 mill. kr. omlægges fra et overskudskrav i budgettet til at KTKs betaling for de pågældende ydelser sker direkte.

 

Fordelene ved denne model er blandt andet, at KTKs resultat direkte afspejler det opnåede resultat inklusiv alle virksomhedens omkostninger.

 

Omplaceringen for 2004 er tiltrådt af Økonomiudvalget på mødet d. 31. august (ØU 283/2004) og dette er oplægget til den tekniske ændring i budget 2005.


 

(1.000 kr.)

KTK

BTU

ØU

Fra konto 1.06.1

-21.000

 

 

Til konto:

 

 

 

6.51.1 Pensionsforpligtigelse

 

 

14.862

6.51.1 Revisionsydelse

 

185

0

6.51.1 IT ydelser

 

471

0

6.50.1 Husleje Ragnhildgade

 

0

1.545

6.50.1 Husleje vej- & park

 

3.374

0

6.50.1 Husleje Enghavevej

 

 

564

I alt

- 21.000

4.030

16.971

 

Omplacering af midler vedr. vejafvandingsbidrag

Der er udarbejdet et teknisk ændringsforslag om omplaceringer mellem KE's bevilling til spildevand og Bygge- og Teknikudvalgets bevilling til vejafvandingsbidrag under Vej og Park. Ændringsforslaget stilles i konsekvens af det ændringsforslag, der blev stillet i BR den 9. juni 2004 i forbindelse med behandlingen af BR 306/04 Forbedring af vandkvaliteten i Svanemøllebugten.

 

Omplaceringen af midler i 2004 er sket tidligere (BTU 389/2004). Det foreslås med denne indstilling, at der omplaceres midler i budget 2005 som anført i nedenstående tabel.

 

Udvalg

Bevilling (mio. kr.)

Funktion

2004

1)

2005

2)

2006

2007

3)

2008

3)

2009

3)

BTU

Vej og Park

2.11.1

1,5

1,5

 

-1,0

-1,0

-1,0

MFU

KE – Spildevand 

1.40.1

-1,5

-1,5

 

1,0

1,0

1,0

1)      Omplacering i 2004 er foretaget

2)      Teknisk ændringsforslag til 2005

3)      Korrektion af budgetrammer

 

PL-fremskrivninger samt DUT reguleringer

I Bygge- og Teknikforvaltningens indstilling om budgetforslag 2005 (BTU 194/2004), der blev behandlet af Bygge- og Teknikudvalget den 21. april 2004, udgjorde udvalgets budgetramme for 2005 1.334,2 mio. kr. Efterfølgende har Økonomiudvalget udmeldt en række rammekorrektioner til Bygge- og Teknikudvalgets budget 2005. Efter den seneste rammeudmelding vedrørende rettelser til PL-fremskrivninger er Bygge- og Teknikudvalgets ramme 1.337,9 mio. kr. Fordelingen af pris- og lønfremskrivningerne fremgår af bilag 1.

Nedenstående tabel er en oversigt over de korrektioner, der ligger til grund for den samlede rammekorrektion.

Ramme for BTU i 2005

Budget 2005 pr. september 2004

Mio. kr.

Budget 2005 (BTU 194/04)

1.334,20

Tilbageregulering af Byfornyelsesaftalen

-16,5

Løn korr. (ØU 161/04)

6,4

DUT korrektioner

-7,9

Øvrige korrektioner

7,8

Pris- og Lønfremskrivning (inkl. tilbageregulering af ØU 161/04)

-4,6

Omplacering af midler vedr. Vejafvandingsbidrag

1,5

Omlægning af budget for KTK – omplacering af pensionsforpligtigelse til Økonomiforvaltningen

17,0

Ramme i budgetforslag (ex. lovbundne udgifter og finansposter)

1.337,9

 

Økonomi

Se ovenfor og bilag 1.

 

Miljøvurdering

-

Høring

-

Andre konsekvenser

-

BILAG VEDLAGT

Oversigt over omplacering internt i Bygge- og Teknikforvaltningen.

 

 

Mette Lis Andersen