Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. september 2004

 

 

Sager til beslutning

 

5.      Metroens 3. etape, supplerende krydsninger

 

BTU 425/2004  J.nr. 2131.0002/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at  den supplerende gang- og cykelbro ved stationen ved Øresundsvej og de to gang- og cykeltunneler ved henholdsvis Andelshaveforeningen Strandbo og Svend Dyrings Vej, udformes som beskrevet i denne indstilling

at  det tidligere godkendte projekt for Øresundsvej ved Øresund Station, ændres som beskrevet i denne indstilling

 

 

RESUME

Bygge- og Forvaltningen foreslår, at de af Borgerrepræsentationen besluttede supplerende to gang- og cykeltunneler ved henholdsvis Andelshaveforeningen Strandbo og Svend Dyrings Vej og gang- og cykelbroen syd for Øresund Station, etableres i fortsættelse af Bygge- og Teknikudvalgets beslutninger i forbindelse med dispensation fra den foreliggende lokalplan.

Bygge- og Teknikudvalget har tidligere godkendt udformningen af adgangsarealerne ved stationerne og de oprindelig planlagte krydsninger af Metroens 3. etape (329/2004), men beslutningen om etablering af en gang- og cykelbro umiddelbart syd for Øresund Station med forbindelse til de sydligere liggende boligområder giver forvaltningen anledning at foreslå projektet for Øresundsvej ændret.

Den nye stiforbindelse forventes at genere en del cykeltrafik, der vil krydse Øresundsvej i det planlagte belyste fodgængerfelt.  Oversigtsforholdene vurderes derfor ikke længere at være tilstrækkeligt gode og busstoppestederne foreslås derfor flyttet.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Borgerrepræsentationen besluttede i marts 2004 at supplere de oprindelig planlagte stikrydsninger med en gang- og cykelbro ved stationen ved Øresundsvej og to gang- og cykeltunneler ved henholdsvis Andelsboligforeningen Strandbo og Svend Dyrings Vej (BR 149/2004).

I april godkendte Bygge- og Teknikudvalget (BTU 212/2004) den nærmere placering af de supplerende krydsninger samt at sende forslaget i naboorientering med henblik på fornøden dispensation fra lokalplan nr. 360 "Østamagerbanen".

Den 11. august godkendte Bygge- og Teknikudvalget (BTU 342/2004), at der meddeles dispensation fra lokalplan nr. 360 "Østamagerbanen" til etablering af de to gang- og stitunneller.

Forvaltningen har derfor i samarbejde med Østamagerbaneselskabet udarbejdet forslag til udformning af disse samt til gang- og stibroen.  

De oprindelig planlagte krydsninger, der anlægges ved etableringen af Metroens 3. etape, godkendte Bygge- og Teknikudvalget i juni 2004 (329/2004) sammen med forvaltningens forslag til udformning af adgangsarealerne ved stationerne i juni 2004.

 

Projektet

Metroens 3. etape ligger i umiddelbar forlængelse af 1. etape og skaber forbindelse fra Lergravsparken Station ved Østrigsgade til Lufthavnen (bilag 1).

Mellem Lergravsparken Station og Lufthavnen anlægges fire stationer hvoraf tre er i Københavns Kommune. Stationerne kommer til at ligge ved Øresundsvej, Italiensvej og Hedegaardsvej og er navngivet: Øresund, Amager Strand og Femøren.

Ved Øresundsvej og Hedegaardsvej vil kørende trafik kunne passere banen, mens der ved Italiensvej kun vil være åben for fodgængere og cyklister (anlægget forberedes for en eventuel senere etablering af en tosporet vejforbindelse under banen).

Oprindelig var der planlagt etableret yderligere to stikrydsninger, en gang- og cykeltunnel ved Ramundsvej/Pallesvej - Kirsten Kimersvej og en gang- og cykelbro ved Greisvej. Disse stikrydsninger suppleres nu med en gang- og cykelbro syd for stationen ved Øresundsvej og to gang- og cykeltunneller ved henholdsvis Andelshaveforeningen Strandbo og ved Svend Dyringsvej.

I fortsættelse af Bygge- og Teknikudvalgets beslutninger i forbindelse med dispensation fra den foreliggende lokalplan, foreslås de tre supplerende stikrydsninger udformet som beskrevet i det følgende.

 

Udformning af supplerende stikrydsninger

Gang- og cykelbro syd for Øresund Station ved Øresundsvej (bilag 2):

Broen anlægges umiddelbart syd for stationen og giver forbindelse fra Øresundsvej og cykelparkeringspladsen øst for banen til boligområdet umiddelbart vest for banen og af en ca. 300 m lang belyst asfaltsti til de sydligere liggende boligområder.

Gang- og cykeltunnel ved Andelshaveforeningen Strandbo (bilag 3):

Umiddelbart nord for Andelshaveforeningen Strandbo anlægges en cykel-/gangtunnel med trapper og ramper parallelt med banen.

Ramperne vendes mod nord således at de munder ud ved henholdsvis Ridder Stigs Vej og Liden Kirstens Vej, mens trapperne får forbindelse til en eksisterende sti øst forbanen og til en ny sti der etableres for enden af Regitsevej.

Både ramper og trapper udformes i overensstemmelse med Vejdirektoratets retningslinier for færdselsarealer med tilgængelighed for alle.

I krydset Ridder Stigs Vej/Tovelillevej hvor den østlige rampe ender, etableres en samlet hævet flade der skal sikre, at store køretøjer kan svinge på det ellers reducerede vejareal.

Gang- og cykeltunnel ud ved Svend Dyrings Vej (bilag 4):

Ved Svend Dyrings Vej anlægges en cykel-/gangtunnel med trapper og ramper parallelt med banen. Ramperne vendes mod syd således at de munder ud ved Formosavej.

Både ramper og trapper udformes i overensstemmelse med Vejdirektoratets retningslinier for færdselsarealer med tilgængelighed for alle.

I krydsene Svend Dyrings Vej/Roselillevej og Formosavej/Roselillevej, hvor henholdsvis rampen og trappen på den vestlige side af banen ender, etableres en samlet hævet flade der skal sikre at store køretøjer kan svinge.

Øst for banen halveres bredden af det eksisterende vejareal på grund af anlægget og Tovelillevej ensrettes derfor mellem Formosavej og Svend Dyrings Vej. Endvidere etableres der en samlet hævet flade der skal sikre at store køretøjer kan svinge på det ellers r educerede vejareal.

 

Udformning af stoppesteder på Øresundsvej

I følge af Borgerrepræsentationens beslutning om etablering af en stibro syd for Øresund Station ved Øresundsvej, der giver forbindelse til de sydligere liggende boligområder, vurderes den planlagte placering af stoppestederne ved stationen ikke længere at være optimal.

Den nye stiforbindelse forventes at genere en del cykeltrafik der vil krydse Øresundsvej i det planlagte belyste fodgængerfelt og oversigtsforholdene vurderes derfor ikke længere at være tilstrækkeligt gode. Busstoppestederne foreslås derfor flyttet som vist på bilag 5.

 

Økonomi

-

 

Miljøvurdering

Etableringen af de supplerende krydsningsmuligheder minimerer sammen med de oprindelig planlagte stikrydsninger den fysiske barrierevirkning ved metroens 3. etape for gående og cyklister.

Miljøbelastningen ved etablering af Metroens 3. etape er blevet vurderet i forbindelse med undersøgelserne af alternative linieføringer og påvirkningerne fremgår derfor ikke af denne indstilling, da anlæg af de enkelte adgangsarealer og krydsninger ikke vurderes at belaste miljøet nævneværdigt.

 

Høring

Politiet har taget principiel stilling til de foreslåede anlæg og vil få detailprojekterne forlagt i forbindelse med myndighedsbehandlingen.

I forbindelse med ændring af projektet for Øresundsvej har HUR godkendt den foreslåede ændrede udformning. 

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1  Situationsplan, Metro etape 3 - Københavns Kommune

Bilag 2  Forslag til udformning af gang- og cykelbro syd for Øresund Station ved Øresundsvej

Bilag 3  Forslag til gang- og cykeltunnel ud ved Andelshaveforeningen Strandbo

Bilag 4  Forslag til gang- og cykeltunnel ud ved Svend Dyrings Vej

Bilag 5  Forslag til ændret projekt for Øresundsvej ved Øresund Station

 

Ole Bach