Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. september 2004

 

 

Sager til beslutning

 

3.      Lokalplanforslag "Peter Fabers Gade" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

 

BTU 428/2004  J.nr. 611:157.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at    forslag til lokalplan "Peter Fabers Gade" vedtages med henblik på offentliggørelse

at    indsigelsesfristen fastsættes til 2 måneder       

at    offentliggørelsen annonceres i områdets lokalaviser

at    der gennemføres den foreslåede dialogstrategi bestående af en hjemmeside for planen, en lokal plancheudstilling samt et borgermøde tilrettelagt som et dialogmøde.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

at    det til ovennævnte lokalplanforslag hørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2001 vedtages med henblik på fælles offentliggørelse

at    offentliggørelsesperioden fastsættes til 2 måneder

at    offentliggørelsen annonceres i områdets lokalaviser

at    der gennemføres den foreslåede dialogstrategi bestående af en hjemmeside for planen, en lokal plancheudstilling samt et borgermøde tilrettelagt som et orienteringsmøde.

 

Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 10 marts 2004

Sagen blev udsat

 

 

 

RESUME

Bygge- og Teknikudvalget har den 3. december 2003 på baggrund af et medlemsforslag besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan, inden der kan bygges på de to ejendomme Møllegade 9-11. Lokalplanen skal omfatte hele karreen, der er begrænset af Peter Fabers Gade, Guldbergsgade, Møllegade og Nørrebrogade. Beslutningen har baggrund i en underskriftsindsamling fremsendt af Gårdlauget Guld Peters Mølle i karreen med protest mod et skitseforslag til boligbebyggelse på ejendommene Møllegade 9-11.

Lokalplanforslaget fastholder karreen som boligområde og muliggør et nyt boligbyggeri i fem etager og eventuel tagetage (penthouse) på en del af de to ejendomme Møllegade 9-11. Den eksisterende randbebyggelse, der indgår i værdifulde eller karakteristiske gadebilleder, bevares. Der fastlægges bestemmelser for eventuelt erstatningsbyggeri. Under henvisning til forslagets facadebestemmelser ophæves tilsvarende bestemmelser i lokalplan nr. 165 "Nørrebrogade" (strøggadelokalplan) for de to ejendomme Peter Fabers Gade 2-6, Nørrebrogade 62-62 A og Møllegade 1.

Samtidig med lokalplanforslaget udarbejdes et forslag til tillæg til Kommuneplan 2001. Området fastlægges herefter fortsat som et B5-område, men med en særlig bestemmelse, hvorefter den maksimale bebyggelsesprocent er 350.

Karreen er omfattet af en byfornyelsesbeslutning om fælles gårdanlæg vedtaget af Borgerrepræsentationen den 24. maj 2000. Et vist byggefelt på ejendommene Møllegade 9-11 angiver en mulighed for senere nybyggeri. Indtil der bygges her, indgår feltet i fællesgården.

 

Sagen var dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 10. marts 2004, hvor den blev udsat. Et supplerende notat af 8. september 2004  er vedlagt som bilag.

 

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Bygge- og Teknikforvaltningen har i november 2003 modtaget et skitseforslag til boligbebyggelse på ejendommene matr. nr. 6076 og 6077 Udenbys Klædebo Kvarter, København, Møllegade 9-11. Ejendommene er beliggende i karreen begrænset af Peter Fabers Gade, Guldbergsgade, Møllegade og Nørrebrogade. Den skitserede bebyggelse er vist placeret i forlængelse af den 5½ etagers boligbebyggelse Møllegade 13 og med en afstand på 2,8 m til den 2 etagers tidligere metodistkirke, Møllegade 7. Skitseforslaget indeholder 3 forslag til etageantal, henholdsvis 3, 4 og 5 etager alle med tagetage.

Samtidig modtog forvaltningen protestskrivelser bl.a. fra Gårdlauget Guld Peters Mølle i karreen bilagt underskriftsindsamling med 318 underskrifter. Der blev protesteret mod, at der bygges en etagebygning på græsplænen i fællesgården, som de to ubebyggede ejendomme indgår i. Gårdlauget anmodede om udarbejdelse af lokalplan og om, at udarbejdelsen af denne får opsættende virkning for alt byggeri i karreen.

På baggrund af et medlemsforslag har Bygge- og Teknikudvalget i mødet den 3. december 2003 (BTU 573/2003) besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan for karreen, inden der kan bygges på de to ejendomme Møllegade 9-11. Selv om bebyggelse af de to ejendomme ikke umiddelbart kan vurderes som lokalplanpligtig, opnås der dermed en anledning til en offentlig høringsproces efter planlovens regler samt en politisk behandling af anvendelsen af ejendommene set i sammenhæng med det eksisterende fælles gårdanlæg i den meget smalle karré.

 

Eksisterende planforhold

Karreen er beliggende i et område, der ifølge rammerne for lokalplanlægning i henhold til Kommuneplan 2001 er fastlagt til boliger (B5-område) med en maksimal bebyggelsesprocent på 150, et maksimalt etageantal ekskl. tagetage på 6 og en fri-arealprocent på 40. Karreens ejendomme mod Nørrebrogade er omfattet af lokalplan nr. 165 "Nørrebrogade" (strøggadelokalplan).

Endvidere er karreen omfattet af en byfornyelsesbeslutning om fælles gårdanlæg vedtaget af Borgerrepræsentationen i mødet den 24. maj 2000 (BR 247/2000). Det fremgår heraf, at et vist byggefelt mod Møllegade (Møllegade 9-11) angiver en mulighed for senere nybyggeri. Indtil der bygges her, indgår dette felt i fællesgården.

 

Møllegade 9-11

De to ejendomme er i dag ubebyggede bortset fra en mindre skurbebyggelse på Møllegade 9 placeret mod gavlen på den tidligere kirkebygning, Møllegade 7. Ejendommene er anlagt som friareal i forbindelse med fællesgårdanlægget i karreen. Dette anlæg er etableret og afleveret til ejerne/ beboerne i december 2001. Der blev samtidig stiftet et gårdlaug, der forestår driften af gårdanlægget.

Møllegade 9 har tidligere været bebygget med nogle mindre 1-etages bygninger, der blev anvendt til autoværksted. Møllegade 11 har oprindeligt rummet en 3½ etages boligbebyggelse. Denne er nedrevet i henhold til lov om byfornyelse og boligforbedring efter et påbud i 1987 fra Boligkommissionen i forbindelse med forbud mod benyttelse af ejendommen til beboelse og ophold på grund af sundheds- og brandfare. Ejendommen blev erhvervet af Byfornyelsesselskabet København i 1982 på tvangsauktion som led i saneringsovervejelser og solgt igen i 1995. Bebyggelsen på nr. 9 er fjernet uden om byfornyelseslovgivningen.

I april 1993 afgav det daværende Plandirektorat på baggrund af et skitseprojekt forhåndstilsagn til opførelse af boligbebyggelse på de to ejendomme. Der blev derved stillet en tilladelse i udsigt til en bygning i 3½ etager med en husdybde, der ikke overstiger husdybden på den tilstødende bygning Møllegade 13. Kravene til etageantal og husdybde havde baggrund i den meget smalle karré med en afstand mellem gårdfacaderne på bebyggelserne langs Peter Fabers Gade og Møllegade på 11-12 m. Nybebyggelsen var ikke af en sådan karakter og et sådant omfang, at den i medfør af planloven skønnedes at kræve tilvejebringelse af en lokalplan. Der var ikke på daværende tidspunkt overvejelser om gennemførelse af byfornyelse i karreen.

I 1998 behandlede Plandirektoratet et skitseprojekt til en boligbebyggelse på ejendommene. Dette skete bl.a. på baggrund af ovennævnte forhåndstilsagn, der er bindende, indtil plangrundlaget eventuelt ændres. Det fremgik imidlertid af svaret bl.a., at de projekterede, forholdsvis små og til dels ensidige lejligheder ikke er i overensstemmelse med kommunens boligpolitik. Man fandt det således ikke hensigtsmæssigt, at der blev opført boliger af den pågældende størrelse, når der henses til det betydelige antal eksisterende ejendomme i kommunen med lejlighedsstørrelser som i det omhandlede projekt.

Skitseforslaget til boligbebyggelse, der er nævnt i det foranstående afsnit Baggrund, har midt i november 2003 været drøftet ved møde mellem Bygge- og Teknikforvaltningen og ansøger bl.a. på baggrund af det ovennævnte forhåndstilsagn. Endvidere indgik byfornyelsesbeslutningen for karreen i drøftelserne, herunder byggefeltet på de to ejendomme, der ifølge beslutningen kan indgå i fællesgården, indtil der bygges her. Under henvisning til henvendelsen fra Gårdlauget Guld Peters Mølle blev der dog taget forbehold for Bygge- og Teknikudvalgets stilling til skitseforslaget. En forelæggelse heraf for udvalget skete imidlertid ikke under henvisning til, at medlemsforslaget om udarbejdelse af lokalplan for karreen blev sat på dagsordenen for udvalgsmødet den 3. december 2003.

 

Lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget vedlægges som bilag 1. Bilaget indeholder foruden selve forslaget endvidere hovedafsnittet "Baggrund for lokalplanen og kommuneplantillægget", der indgår i det materiale, der trykkes sammen med lokalplanen, når denne bekendtgøres endeligt. Materialet danner samlet grundlag for efterfølgende administration af lokalplanen samt medvirker til forståelse af lokalplanens baggrund og intentioner for personer, der senere ønsker at orientere sig herom.

Forslaget har til formål at fastholde karreen som boligområde samt muliggøre nyt boligbyggeri i fem etager og eventuel tagetage (penthouse) på en del af de to ejendomme Møllegade 9-11 med en afstand til ejendommen Møllegade 7 på mindst 10 m. Den eksisterende randbebyggelse, der indgår i væ rdifulde eller karakteristiske gadebilleder, skal bevares. Eventuelt erstatningsbyggeri skal opføres på en måde, der respekterer den eksisterende bebyggelsesstruktur og -skala. På de to ejendomme Møllegade 5 og 7 skal eventuelt erstatningsbyggeri dog opføres med en lavere højde end den øvrige randbebyggelse og placeres inden for et snævrere byggefelt end den nuværende bebyggelse, så den fremtræder med større grønne åbninger på begge sider. Ny bebyggelse skal fremtræde i et nutidigt arkitektonisk formsprog og med en arkitektonisk udformning, der tager udgangspunkt i og respekterer de bevaringsværdige træk, der præger den omgivende bebyggelse.

I lokalplanforslaget medtages facadebestemmelser, hvorfor bestemmelserne herom i lokalplan nr. 165 ophæves for de to ejendomme i karreen matr. nr. 2020 og 2021 Udenbys Klædebo Kvarter, København, Peter Fabers Gade 2-6, Nørrebrogade 62-62 A og Møllegade 1. Lokalplanens øvrige bestemmelser for ejendommene opretholdes.

 

Forslag til kommuneplantillæg

Samtidig med lokalplanforslaget er der udarbejdet et forslag til tillæg til Kommuneplan 2001, der ændrer de bestemmelser, som gælder for området i dag.

I forslaget til kommuneplantillæg overføres det aktuelle lokalplanområde til et B5*-område. For området gælder bestemmelserne for B5-områder i Kommuneplan 2001 med særlige bestemmelser om, at maksimal bebyggelsesprocent er 350, og at bestemmelser om friarealer fastsættes i fornødent omfang i lokalplan.

Det er vurderet, at der er tale om mindre ændringer af rammedelen, der ikke strider mod kommuneplanens hovedprincipper. Der er derfor ikke forudgående indkaldt ideer, forslag m.v., jf. planlovens § 23 c.

Der henvises i øvrigt til det i ovennævnte afsnit Lokalplanforslaget nævnte bilag 1, hvori der redegøres for forholdet til øvrig planlægning og lovgivning.

 

Miljøvurdering

Der henvises til det i ovennævnte afsnit Lokalplanforslaget omhandlede bilag 1, afsnittene i "Baggrund for lokalplanen og kommuneplantillægget" vedrørende miljørigtigt byggeri, trafikstøj, miljøgener fra virksomheder, forurening af undergrunden og nedsivning af regnvand.

 

Høring

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er der foretaget høring af Kultur- og Fritidsforvaltningen, Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Miljø- og forsyningsforvaltningen, Københavns Energi og Københavns Bymuseum.

Kultur- og Fritidsforvaltningen, Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ingen bemærkninger til lokalplanforslaget.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ønsker bestemmelser i lokalplanen om mulighed for boliger for unge, ældre og personer med handicap samt socialt betingede bofællesskaber. Samtidig ønsker forvaltningen fortrinsret til at etablere særboliger på eventuelle ledige kommunale ejendomme, herunder Møllegade 9-11.

Bemærkninger. Lokalplanforslaget indeholder en bestemmelse om de omhandlede boligmuligheder. De to ejendomme Møllegade 9-11 er privatejede. Lokalplanen regulerer ikke ejerforholdene.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen, Miljøkontrollens oplysninger om miljøforhold er indarbejdet i afsnittet "Baggrund for lokalplanen og kommuneplantillægget" i det vedlagte bilag 1.

Københavns Energi gør opmærksom på bygassens positive egenskaber i tilknytning til byøkologi og krav om ressourcerigtige løsninger. Endvidere oplyses der om el- og fjernvarmeledninger på ejendommen Møllegade 11.

Bemærkninger. Der er ikke i planloven hjemmel til at stille krav om tilslutning til bygasnettet, hvorfor der ikke er medtaget bestemmelser herom. Lokalplanforslaget indeholder en generel bemærkning om sikring af ledninger.

Københavns Bymuseum ønsker at blive adviseret inden byggearbejder påbegyndes, s å der kan iværksættes et arkæologisk tilsyn.

Bemærkninger. Lokalplanforslaget indeholder en kommentar om, at udgravningsarbejder kan medføre påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til museumsloven, og at Københavns Bymuseum som repræsentant for Kulturarvsstyrelsen bør kontaktes forinden arbejdet påbegyndes.

 

Forslag til dialogstrategi

På baggrund af den hidtidige praksis i forbindelse med lokalplanlægning foreslås følgende initiativer til at opnå dialog med borgerne i offentlighedsperioden:

·        Etablering af en særlig hjemmeside, bestående af en informationsdel og en dialogdel.

·        Etablering af en plancheudstilling i lokalområdet.

·        Gennemførelse af et borgermøde i lokalområdet tilrettelagt som et dialogmøde under hensyn til Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 3. december 2003. Repræsentanter fra Borgerrepræsentationens partier vil blive indbudt til at deltage i mødet.

 

BILAG VEDLAGT

1.    Forslag til lokalplan "Peter Fabers Gade" med hovedafsnittene "Baggrund for lokalplanen og kommuneplantillægget" og "Lokalplanforslag Peter Fabers Gade" samt "Forholdet til øvrig planlægning".

Udsendt med dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 10. marts 2004

 

2.    Supplerende notat af 8. september 2004 vedrørende lokalplan "Peter Fabers Gade"

      

 

 

BILAG VEDLAGT TIL GENNEMSYN I BORGMESTERENS FORKONTOR, RÅDHUSET, 1. SAL VÆRELSE 36

A.   Skrivelse af 23. januar 2004 fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

B.   Skrivelse af 3. februar 2004 fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen, Miljøkontrollen.

C.   Skrivelse af 23. januar 2004 fra Københavns Energi.

D.   Skrivelse af 12. januar 2004 fra Københavns Bymuseum.       

 

 

Erik Jacobsen                                                               Mette Lis Andersen