Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. september 2004

 

 

Sager til beslutning

 

6.      Gaderenhold else 2004/05

 

BTU 423/2004  J.nr. 21180.0013/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

at grundejernes renholdelsesforpligtelser overtages pr. 1. januar 2005 på alle gader og pladser omfattet af høringen.

at hjørneejendomme tilbydes renholdelse af sidegadens fortov som en frivillig ordning i Vej & Parks regi.

at der for ejendomme der kan dokumentere at der er tegnet en professionel renholdelseskontrakt opnås afgiftsfritagelse i en periode på 6 måneder

 

RESUME

Bygge- og Teknikudvalget besluttede i mødet d. 2. juni 2004 at iværksætte partshøring med henblik på fremskyndelse af overtagelse af grundejernes renholdelsesforpligtelser uden for Indre By d. 1. januar 2005 og inden for Indre By d. 1. januar 2006

Forvaltningen har sommeren over foretaget partshøring af grundejerne uden for Indre By.

I den forbindelse har ca. 17 % af alle grundejere på de berørte udtrykt modstand mod at kommunen overtager renholdelsen, mens ca. 5 % har udtrykt sig positivt. De resterende 78 % har ikke responderet.

Indsigelserne berører i det væsentlige 9 emner hvoraf 7 ikke giver anledning til en ændret indstilling, mens 2 giver forvaltningen anledning til at foreslå:

·        der åbnes hjørneejendomme mulighed for frivilligt at tegne aftale om renholdelse af sidegadens fortov, begrundet i at ejendommen ellers vil stå tilbage med renholdelsen af denne.

·        der ydes ejendomme med kontrakt om fortovsrenholdelse med et professionelt selskab 6 måneders gratis renholdelse, begrundet i at kontrakterne skal genforhandles med respekt af kontraktens frist herom, hvilket vil medføre dobbeltudgifter i en periode.

Udgiften hertil anslås til ca. 500.000 kr.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Bygge- og Teknikudvalget besluttede i mødet d. 2. juni 2004 at iværksætte partshøring  med henblik på fremskyndelse af  overtagelse af grundejernes renholdelsesforpligtelser uden for Indre By d. 1. januar 2005 og  inden for Indre By d. 1. januar 2006.

Forvaltningen har sommeren over foretaget partshøring af grundejerne uden for Indre By i alt 1245 grundejere, som ejere af 1137 ejendomme. Der er indkommet i alt 190 høringssvar  omfattende 247 ejendomme.

 

De relevante veje samt en oversigt fremgår af nedenstående tabel:

Gade

Antal grund

ejere

Antal ejen-dom-me

svar

Posi-

tiv

Positiv men  efterlyser vintertjeneste

Negativ

Negativ ser intet problem

Negativ  har velfungerende ejendomsfunktion

Negativ når vintertjeneste ikke er med

Amagerbrogade

202

158

35

2

0

8

0

23

2

Holmbladsgade

68

66

13

1

0

2

1

8

0

Halmtorvet

20

20

8

3

0

1

1

3

0

Istedgade

81

78

10

2

0

1

1

4

2

Vesterbrogade inkl Vesterbros torv

142

133

36

2

2

7

2

22

1

Valby Langgade

84

81

14

1

1

2

1

8

1

Toftegårds Allé

19

18

5

1

0

1

0

3

0

Blågårdsgade

24

24

3

1

0

2

0

0

0

Blågårds Plads

7

7

1

0

0

0

1

0

0

Nørrebrogade

163

148

30

10

0

4

0

15

1

Ravnsborggade

14

14

1

0

0

0

0

1

0

Fælledvej

26

24

6

2

0

1

0

3

0

Sankt Hans Torv

6

6

2

1

0

0

0

1

0

Frederikssundsvej alle 3 strækninger

148

137

36

9

0

4

0

20

3

Jernbane Allé

46

43

11

3

1

2

0

5

0

Østerbrogade

114

103

27

5

2

7

0

12

1

Nordre Frihavnsgade

80

77

10

3

0

0

1

6

0

Ialt

1244

1137

247

46

6

42

8

134

11

 

I den forbindelse har ca. 17 % af alle grundejere på de berørte udtrykt modstand mod at kommunen overtager renholdelsen, mens ca. 5 % har udtrykt sig positivt. De resterende 78 % har ikke responderet.

 

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

Følgende begrundelser er fremherskende:

1.      at ejendommen gør rent i tilstrækkeligt omfang og at tilsmudsningen ikke er så omfattende, som kommunen giver udtryk for.

2.      at der skal betales for ydelsen, hvilket belaster ejendommenes budget og dermed forøger huslejen. Dette argument fremføres især fra mindre ejendomme, hvor renholdelsespligten ofte går på skift mellem beboerne i andelsforeninger eller er en del af lejeaftalen for stueetagens butikker.

3.      at opgaven i dag varetages af ejendommens interne medarbejdere. Såfremt opgaven falder bort, betyder det behov for færre medarbejdere samtidig med at der stadig skal være ressourcer som hidtil til at varetage vintertjeneste.

4.      opgaven varetages af et servicefirma, som regel i sammenhæng med andre opgaver for ejendommen. Bortfaldet af renholdelsen vil medføre at rutiner skal lægges om og kontrakter genforhandles.

5.      at den beskrevne ydelse vurderes som enten overdrevet i forhold til behovet eller ikke passer til den enkelt ejendoms behov ved særlige lejligheder, der medfører behov for renholdelse i eget regi.

6.      at der under indtryk af sommerens debat om bøder for at smide affald på gaden, at kommunen burde arbejde for dette frem for at lægge byrden over på grundejerne. Lignende synspunkter gør sig gældende i forhold til kiosker og lign. der burde betale et særligt bidrag eller tvinges til at opstille affaldsbeholdere ud for deres forretning.

7.      På Østerbrogade og Nordre Frihavnsgade gør en del svar opmærksom på affaldet fra arrangementer i "Parken". Det anføres, at det ikke er rimeligt, at grundejerne belastes med udgifter til rengøring efter Parkens arrangementer. Flere opfordrer direkte kommunen til at pålægge Parken at gøre rent eller betale herfor.

8.      Mange har efterspurgt mulighed for hjørneejendomme for at få fortovet på sidegaden med.

9.      De positivt indstillede til forslaget er hyppigst at finde blandt mindre andelsboligforeninger, hvor opgaven ofte går på skift, eller små private e jendomme hvor ejeren bor andetsteds.

 

Sammenfattende må forvaltningen konstatere, at der ikke er fremkommet argumenter af en sådan vægt, at der er grundlag for en ændret stillingtagen i forhold til det forslag der blev sendt i høring. En overtagelse af renholdelsen af de nævnte fortove vil give et markant løft til byens renhold. Samtidigt må sammenholdes med at omkostningen på henholdsvis 500 og 250 kr. pr. løbende meter er en beskeden andel af en ejendoms samlede drift de pågældende steder.

Forvaltningen foreslår imidlertid, at der på visse punkter søges at imødekomme de anførte argumenter.

Ad 1. (ejendommen gør rent i tilstrækkeligt omfang).

Imødekommes ikke.

 

Ad 2.  (der skal betales for ydelsen)

Imødekommes ikke.

De årlige priser der tidligere er udmeldt på henholdsvis 200 kr./m2 i kategori A og 100 kr./m2 i kategori B forventes med de nuværende forhandlinger med KTK at holde. Ordningen vil være indtægtsneutral for Vej & Park, der udelukkende opkræver afgift relateret til selve opgaven, herunder administration.

De årlige omkostninger for en typisk ejendom med en facadelængde på 60 m  og en typisk fortovsbredde på 2,5 vil med de maksimale priser udgøre henholdsvis 30.000 kr./år i kategori A (Vesterbrogade mellem Rådhuspladsen og  Hovedbanegården)  og 15.000 i Kategori B (alle øvrige omhandlede gader og pladser.)

 

Ad. 3. (opgaven i dag varetages af ejendommens interne medarbejdere)

Imødekommes ikke. Det samlede omkostning til renhold må siges at være en mindre del af den samlede drift.

 

Ad 4. (ejendomsfirma)

Imødekommes. Såfremt grundejere kan dokumentere en aftale dateret tidligere end 1/9 2004, opnås afgiftsfritagelse i en periode på 6 måneder.

 

Ad 5. (at ydelsen ikke passer til den enkelte ejendoms behov)

Imødekommes ikke. Behovet kan variere, men grundlæggende er der flertal for et løft i renholdelsesindsatsen, som kan være større end ejendommenes eget skøn.

 

Ad 6. (Afgift pålægges kiosker etc.)

Imødekommes ikke. Ingen af disse forslag kan gennemføres idet vejlovgivningen ikke rummer hjemmel hertil.

 

Ad 7. (Parken)

Imdekommes. Vej & Park har for tiden har en aftale med KTK om oprydning i de tilstødende gader efter arrangementer. Udgiften betales af kommunen. Der er ikke i "Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje" hjemmel til at afkræve Parken bidrag ud over, hvad der skulle betales for renholdelse af fortovet ud for ejendommen, såfremt kommunen overtog renholdelsesforpligtelsen på de gader, der omgiver Parken. Et særbidrag må derfor bero på en forhandling om et frivilligt bidrag med Parken. Den nuværende ordning kan vanskeligt undværes, det foreslås derfor, at grundejerne nærmest Parken orienteres om denne, og at den finansieres fuldt ud af kommunen, således at grundejerne kun opkræves afgift for den ordinære renholdelse.

 

Ad. 8 (Hjørneejendomme)

Imødekommes. Forvaltningen foreslår at der tilbydes en frivillig ordning. KTK der har renholdskontrakterne på alle de omhandlede gader har erklæret sig interesseret i at udføre arbejdet.  Vej & Park finder at den frivillige ordning mest hensigtsmæssigt ligger i bestillerregi, således at opgaven følger med kontrakttildelingen efter en senere licitation.   

 

Ad 9.

-

Økonomi

Forslaget er på sigt udgiftsneutralt for kommunen idet grundejerne vil blive pålagt afgifter svarende til entreprenøren KTK's tilbud.

På kort sigt vil det, at der for ejendomme, der kan dokumentere, at der er tegnet en professionel renholdelseskontrakt, opnås afgiftsfritagelse i en periode på 6 måneder medføre et tab. Dette er skønnet til 500.000 kr.

Beløbet afholdes over Vej & Parks driftsbudget.

 

 

Miljøvurdering

Forslagets gennemførelse forventes at affaldet ligger kortere tid på gadearealet med bedre hygiejne til følge, og at gaderne opleves som mere rene end nu.

 

Høring

Forslaget har været udsendt til høring hos grundejerne i overensstemmelse med Bygge- og Teknikudvalgets beslutning den  2. juni 2004

 

BILAG VEDLAGT

Oversigtskort med høringssvar indtegnet

 

BILAG VEDLAGT TIL GENNEMSYN I BORGMESTERENS FORKONTOR, RÅDHUSET, 1. SAL VÆRELSE 36

Høringssvar

 

 

Ole Bach