Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. september 2004

 

 

Sager til beslutning

 

8.      Trafiksanering - Guldbergsgade og Sjællandsgade

 

BTU 419/2004  J.nr. 21219.0002/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at nærværende forslag til projekt for trafiksanering i Guldbergs Pladskvarteret sendes i høring i lokalområdet.

 

 

RESUME

Bygge- og Teknikudvalget vedtog på sit møde den 4. december 2002, at Bygge- og Teknikforvaltningen skulle udarbejde et forslag til hastighedsdæmpning af Guldbergsgade og Sjællandsgade.

Projektet skal fjerne en del af de af Indre Nørrebro Bydelsforsøg anlagte spærringer, da der lokalt har været utilfredshed med, at disse gav unødig trafik i lokalområdet. Forslaget skal sikre at fjernelse af spærringerne ikke giver anledning til øget gennemkørsel.

Projektet omfatter følgende nye tiltag i området: Det hævede kryds på Sjællandsgade foreslås tydeliggjort med skaktern, så det visuelt understreger det hastighedsdæmpende formål. I Guldbergsgade umiddelbart syd for Sjællandsgade fore slås anlagt endnu et bump.

Spærringen på Sjællandsgade nedtages, og der anlægges to nye bump på denne delstrækning. Samtidig afmærkes krydset Sjællandsgade/Guldbergsgade, som beskrevet ovenfor.

De eksisterende spærringer på Refsnæsgade og Guldbergsgade ved Tagensvej, samt på Lynæsgade ved Guldbergsgade foreslås gjort permanente og forskønnes. De udformes, så ulovlig bilkørsel op over fortov forhindres. Der foreslås ført nye cykelstier igennem spærringerne, så der etableres cykelforbindelse til Tagensvej. Der mangler to stumper cykelsti på Tagensvej ud for Refsnæsgades og Guldbergsgades tilslutninger til Tagensvej. Begge disse foreslås anlagt, så der bliver sammenhængende fortov og cykelsti på Tagensvej forbi spærringerne.

Forinden Bygge- og Teknikudvalget anmodes om at give en anlægsbevilling til projektet, foreslås gennemført en høring i lokalområdet om projektet. Høringen foreslås gennemført med en offentligheds- og indsigelsesperiode på 6 uger, hvor der i løbet af perioden afholdes et offentligt møde om projektforslaget.

Projektet betyder, at der i Arresøgade nedlægges 5 parkeringspladser.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Bygge- og Teknikudvalget vedtog den 4. december 2002 (BTU 594/2002), at forvaltningen i dialog med borgerne skulle udarbejde et projekt for hastighedsdæmpning af Guldbergsgade og Sjællandsgade med det formål at forhindre hurtig gennemkørende trafik. I det meste af Guldbergs Pladskvarteret er der hastighedsanvist til 30 km/t, hvilket foreslås bibeholdt i fremtiden. Der ligger flere skoler og andre institutioner, som bevirker, at et lavt hastighedsniveau er ønskværdigt.

Projektet skal fjerne en del af de af Indre Nørrebro Bydelsforsøg anlagte spærringer, da der lokalt har været utilfredshed med at disse gav unødig trafik i lokalområdet. Forslaget skal sikre at fjernelse af spærringerne ikke giver anledning til øget gennemkørsel.

Områdets uheldsbillede er præget af uheld mellem krydsende eller svingende trafikstrømme (vigepligtsforseelser), samt uheld hvor parkerede biler påkøres. Fjernelsen af spærringer vurderes at ville føre til en øget trafikmængde de steder, hvor der før var spærringer. Til gengæld vil beboerne ud mod de overordnede veje sandsynligvis opleve et fald i trafikken som følge af mindre omvejstrafik for trafik med mål i lokalområdet og dermed en mere ligelig fordeling af lokaltrafikken.

 

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

Guldbergsgade

Guldbergsgade er hastighedsanvist til 30 km/t fra spærringen ved Tagensvej og ned til det hævede kryds ved Møllegade. Der er bygget mange fartdæmpende foranstaltninger, som fortrinsvist er bump, med en indbyrdes kort afstand. Der forventes at ville ske forøgelse i trafikmængden ved de tidligere spærringer ved Sjællandsgade, til gengæld vil trafikken fordele sig mere ligeligt ved ind og udkørslerne til de overordnede veje. Det hævede kryds med Sjællandsgade foreslås tydeliggjort med skaktern, så det visuelt understreger det hastighedsdæmpende formål. I Guldbergsgade umiddelbart syd for Sjællandsgade foreslås anlagt endnu et bump.

 

Sjællandsgade

Hele Sjællandsgade er fartdæmpet og hastighedsanvist til 30 km/t, med undtagelse af en strækning på 180 m mellem Guldbergsgade og Refsnæsgade. I forbindelse med nedtagelse af spærringen på Sjællandsgade foreslås anlagt to nye bump på denne delstrækning. Samtidig afmærkes krydset Sjællandsgade/Guldbergsgade, som beskrevet ovenfor.

Det vurderes at det er vigtigt, at det fremtidige fartniveau i Sjællandsgade holdes nede på 30 km/t. Dels på grund af skolen og de andre institutioner, men også fordi det ellers vurderes, at der vil komme en øgning af trafikmængden. Sjællandsgade ligger som smutvej mellem Nørrebrogade og Tagensvej uden om den stærkt trafikerede Nørrebros Runddel og Jagtvej. Fjernelsen af spærringer forventes at øge trafikmængden, fordi Guldbergs Pladskvarteret igen bliver sammenhængende, og der vil som følge heraf formodentlig ske en stigning i lokaltrafikken. Men der er også en risiko for, at nogle bilister vil vælge at benytte Sjællandsgade for at undgå Jagtvej. De fartdæmpende foranstaltninger etableres for at begrænse denne smutvejskørsel.

 

Fensmarkgade og Arresøgade

Fensmarkgade er hastighedsdæmpet til 30 km/t med bump og hævet kryds ved Guldbergsgade. Der vil sandsynligvis ske en mindre stigning i trafikmængden. Arresøgade er hverken hastighedsanvist eller fartdæmpet. Når vejspærringen i Arresøgade fjernes, forsvinder der 5 afmærkede parkeringspladser beliggende foran spærringen med adgang fra Guldbergs Plads. Umiddelbart forventes det ikke, at der i Arresøgade vil opleves en trafikstigning, da gaden munder ud i ensretninger og geografisk set ikke er en oplagt smutvej.

Projektet betyder at der i Arresøgade nedlægges 5 parkeringspladser.

 

Forbedring af etableret spærringer

De eksisterende spærringer på Refsnæsgade og Guldbergsgade ved Tagensvej, samt på Lynæsgade ved Guldbergsgade foreslås bygget permanente og forskønnede. De udformes, så ulovlig bilkørsel op over fortov forhindres. Der foreslås ført nye cykelstier igennem spærringerne, så der etableres cykelforbindelse til Tagensvej. Der mangler to stumper cykelsti på Tagensvej ud for Refsnæsgades og Guldbergsgades tilslutninger til Tagensvej. Begge disse foreslås anlagt, så der bliver sammenhængende fortov og cykelsti på Tagensvej forbi spærringerne.

 

Uheldsbilledet

Hele områdets uheldsbillede er meget præget af vigepligtsforseelser mellem krydsende eller svingende trafikstrømme, og uheld hvor parkerede biler påkøres enten af andre bilister eller af cyklister. Før spærringerne blev etableret, skete der en kraftig stigning i antallet af uheld. Spærringerne nedbragte i første omgang antallet af uheld, men uheldsantallet er nu igen stigende. Problemerne med vigepligtsforseelser og fejlbedømmelse af pladsforholdene vurderes stadig at være aktuelle faktorer. Det lave hastighedsniveau forventes at have en positiv effekt på antallet af uheld og skadesgraden af dem.

 

Økonomi

De samlede udgifter til gennemførelse af projektet er vurderet til i alt 1,5 mio. kr. Der søges om anlægsbevilling under Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3, Vejanlæg) efter gennemførelsen af nabohøringen.

 

Miljøvurdering

Ophævelse af den fuldstændige opdeling af Guldbergs Pladskvarteret vil føre til mindre omvejskørsel for trafikken imod mål i lokalområdet. De foreslåede hastighedsdæmpninger i Guldbergsgade og Sjællandsgade forventes at medføre, at der samlet set opnås bedre miljøforhold, idet hastigheden nedsættes og antal kørte kilometer reduceres i forhold til i dag.

 

Høring

Forinden Bygge- og Teknikudvalget anmodes om at give en anlægsbevilling til projektet, foreslås gennemført en høring i lokalområdet af projektet. Høringen foreslås gennemført med en offentligheds- og indsigelsesperiode på 6 uger, hvor der i løbet af perioden afholdes et offentligt møde om projektforslaget.

Politiet har været hørt i sagen, og bortset fra krydset Guldbergsgade/Sjællandsgade havde de ikke bemærkninger til projektet. Med hensyn til nævnte kryds anbefalede politiet, at det blev afmærket med skaktern, hvilket nu er indarbejdet i projektet og vurderes at være tilstrækkeligt til at sikre det lave hastighedsniveau. Krydset er anlagt som et hævet kryds, og det vurderes at være overflødigt at foretage sig yderligere. Endelig godkendelse hos politiet vil ske i forbindelse med udarbejdelsen ad detailprojekt.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Oversigtstegning, med eksisterende og nye foranstaltninger

Bilag 2: Lukning af Lynæsgade ved Guldbergsgade

Bilag 3: Lukning af Guldbergsgade ved Tagensvej

Bilag 4: Lukning af Refsnæsgade ved Tagensvej

 

Ole Bach