Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. september 2004

 

 

Sager til drøftelse

 

13.      Bussluse Holmen, Danneskiold-Samsøes Allé

 

BTU 426/2004  J.nr. 611:102.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknik udvalget drøfter evalueringen af busslusen i Danneskiold-Samsøes Allé.

 

 

RESUME

Bygge- og Teknikudvalget besluttede på mødet d. 26. februar 2003 (BTU 104/2003), at der som forsøgsordning blev etableret en skiltet bussluse i et år på Danneskiold-Samsøes Allé og at ordningen skulle evalueres efter forsøgsperioden således, at der kan fremsættes forslag til en permanent løsning.

Forsøgsperioden udløb 1. juli 2004, men på grund af renovering af Frederiksholmsbroen mellem Arsenaløen og Dokøen er der på nuværende tidspunkt totalspærret på Danneskiold-Samsøes Allé. Broen forventes genopsat den 1. oktober 2004, hvorfor beslutningen om en permanent løsning bør foreligge inden da.

Forvaltningen har i samarbejde med Københavns Politi, Parkering København (Licensordningen), HUR og Christianshavns Lokalråd evalueret busslusen.

Parkering København har tildelt 227 beboerlicenser. Parkering København vurderer, at ordningen fungerer tilfredsstillende, og den forventes ikke at give anledning til problemer, hvis den gøres permanent.

HUR meddeler, at der er tilfredshed med busslusen. Buschaufførerne meddeler dog, at de enkelte gange må holde tilbage for bilister, der passerer gennem busslusen.

Christianshavns Lokalråd har foretaget egne tællinger ved busslusen og arrangeret en lokal høring i forbindelse med denne evaluering. Lokalrådets tællinger viser, at den gennemkørende trafik i Prinsessegade er blevet reduceret efter etablering af busslusen. Lokalrådet har dog udtalt en bekymring for, hvordan trafikken i Prinsessegade vil blive, når Operaen åbner, og såfremt der ikke trafikreguleres i Danneskiold-Samsøes Allé. Lokalrådet mener således ikke, at busslusen er effektiv nok. De foretrækker en mekanisk / fysisk spærring, men dette kan ikke gennemføres, jf. justitsministeriets afgørelse i brev af 6. februar 2003.

Københavns Politi meddeler, at der i det første halvår er givet 614 påbud for gennemkørsel af busslusen. Politiet har vurderet, at licensordningen kan være medvirkende årsag til, at mange overtræder forbudet mod gennemkørsel, for det kan være svært at se, hvorfor nogle må køre igennem og andre ikke må.

HUR, Lokalrådet og Københavns Politi meddeler endvidere samstemmende, at normaliseringen af Christiania har betydet en reduktion af trafikken i Prinsessegade, særligt færre gener med taxier, der venter eller afsætter kunder.

Forvaltningens egen evaluering omfatter trafiktællinger for at dokumentere effekten af busslusen. Hovedkonklusionen er, at busslusen har medført en reduktion af døgntrafikken i Prinsessegade på 2900 køretøjer svarende til 25 %. En måling ved busslusen viser, at der i dagtimerne kører ca. 1150 biler og busser igennem slusen, heraf 975 svarende til 85 % uden licens.

Siden busslusen blev etableret har forvaltningen modtaget en lang række bemærkninger / klager over busslusen. Det drejer sig primært om henvendelser fra beboere og erhvervsdrivende på Frederiksholm / Dokøen, der enten har ønsket licenser, men som pga. kravet om folkeregisteradresse på Holmen ikke har kunnet opnå dette, eller de har ønsket busslusen fjernet. Dertil kommer undervisningsinstitutionerne på Holmen, Taxi, R98, Post Danmark m.fl., der også har ønsket licenser. Men andre uden for Holmen har også klaget med henblik på at opnå licenser eller at få busslusen fjernet. Derudover er der klaget over manglende overholdelse af forbudet mod gennemkørsel. Enkelte beboere på Holmen har henvendt sig med en positiv holdning til busslusen.

Forvaltningen vurderer, at hovedårsagen til den manglende overholdelse af busslusen er, at den lovlige vej giver for stor omvejskørsel (Christmas Møllers Plads, Kløvermarksvej og Forlandet).

På baggrund af ovenstående evaluering ser forvaltningen to mulige alternativer:

1) Busslusen forbliver en skiltet bussluse og med fortsat dispensation til beboerne på Frederiksholm og desuden til de fremtidige beboere på Dokøen samt til tjenestekøretøjer for virksomheder, der har bygninger på begge sider af busslusen (Marine Station København og Arkitektskolen)

2) Busslusen fjernes, og i stedet anlægges trafikdæmpende foranstaltninger i Prinsessegade fra Torvegade til Danneskiold-Samsøes Allé (30 km/t). Køretøjer over 3500 kg forbydes gennemkørsel ved Frederiksholmsbro. Området på Christianshavn mellem Torvegade og Holmen hastighedsdæmpes til 30 km/t.

Lokalplan nr. 331 "Holmen II" stiller krav om etablering af en bussluse ved Frederiksholmsbroen i form af en mekanisk spærring. En permanent ordning, såvel løsning 1 eller 2 forudsætter således, at der dispenseres fra lokalplanen, og der må tages forbehold for resultatet af den fornødne naboorientering.

En tredje mulighed kunne være, at busslusen fjernes og at der ikke foretages yderligere foranstaltninger. Dette vil imidlertid kræve, at der tilvejebringes en ny lokalplan.

Bygge- og Teknikforvaltningen vil på baggrund af ovenstående evaluering anbefale alternativ 2, hvor en besværliggørelse af kørslen på Christianshavn via Prinsessegade vil lede trafikken ad Kløvermarksvej og Forlandet og samtidig dæmpe hastigheden.

Forvaltningen vil, såfremt udvalget beslutter alternativ 2, iværksætte projektudviklingen af et sådant projekt i samarbejde med lokalrådet for Christianshavn.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Med baggrund i Justitsministeriets afgørelse (brev af 6. februar 2003) om ikke at tillade etablering af en mekanisk bussluse på Danneskiold-Samsøes Allé vedtog Bygge- og Teknikudvalget d. 26. februar 2003 (BTU 104/2003), at der som en forsøgsordning blev etableret en skiltet bussluse. Endvidere skulle det være tilladt for bilister med bopæl på Frederiksholm at passere spærringen. Ordningen skulle efter et halvt år evalueres i samarbejde med politiet.

I lokalplan nr. 331 "Holmen II" fastlægges det i § 5, stk. 3, at "Danneskiold-Samsøes Allé skal spærres for gennemkørsel – bortset fra HT-busser og cyklister – ved etablering af en mekanisk spærring ved broen mellem Arsenaløen og Frederiksholm. Det kan efter Bygge- og Teknikudvalgets nærmere godkendelse tillades bilister med bopæl på den sydlige del af Frederiksholm at passere spærringen. Af lokalplanens formål fremgår det, at det skal sikres, at udviklingen på Holmen ikke medfører en uacceptabel trafikal belastning af Prinsessegade.

Bygge- og Teknikudv alget godkendte den 7. november 2001 (BTU 403/2001) forvaltningens forslag til udformning af en mekanisk bussluse, samt at forvaltningen skulle anke Københavns Politis afgørelse om ikke at give accept til den mekaniske bussluse til Trafikministeriet. (Sagsområdet blev efterfølgende overflyttet til Justitsministeriet.)

Forvaltningen fremsendte anken den 23. november 2001, og den 6. februar 2003 modtog forvaltningen Justitsministeriets afgørelse. 

Efter Justistsministeriets afgørelse holdt forvaltningen og Københavns Politi møde d. 18. februar 2003 for at opnå enighed om, hvilken type bussluse politiet kunne give samtykke til på Danneskiold-Samsøes Allé.

Politiet gav sin accept til en skiltet bussluse med gennemkørsel kun for HT-busser. Derimod kunne politiet ikke give accept til en bussluse, der forhindrede eller nedsatte politiets mulighed for eftersætning, jf. politiets argumenter for ikke at give accept til den mekaniske bussluse. Politiet var betænkelig ved at tillade gennemkørsel for beboere, men accepterede dette i forsøgsperioden.

Det blev besluttet, at forsøgsordningen skulle evalueres efter et ½ år i samarbejde med Københavns Politi. På baggrund af evalueringen skal der træffes beslutning om, hvorvidt forsøget skal gøres permanent, eller en anden løsning skal findes.

Frederiksholmsbroen udskiftes i perioden fra 1. juli til 1. oktober 2004. Det medfører, at Danneskiold-Samsøes Allé vil være totalspærret for motorkøretøjer, men det vil være muligt at passere for gående under arbejderne med udskiftningen.

 

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

Evaluering

Forvaltningen har i samarbejde med Københavns Politi, Parkering København (Licensordningen), HUR og Christianshavns Lokalråd evalueret busslusen på Danneskiold-Samsøes Allé.

Parkering København

Der er i alt tildelt 227 beboerlicenser. Ordningen fungerer tilfredsstillende og forventes ikke ved en permanentgørelse at give anledning til problemer.

Parkering København har i forbindelse med evalueringen bemærket, at ordningen på en række punkter er mere restriktiv i forhold til parkeringsordningen. Forvaltningen mener, at bussluselicensordningen bør bringes i overensstemmelse med parkeringsordningen ved en permanentgørelse. Dette vil - foruden beboere med folkeregisteradresse - give beboere uden folkeregister adresse og som på anden vis kan dokumentere bopæl på Frederiksholm mulighed for at opnå licens.

HUR

HUR meddeler, at der er tilfredshed med busslusen. Buschaufførerne meddeler dog, at de enkelte gange må holde tilbage for bilister, der passerer busslusen.

HUR meddeler endvidere, at normaliseringen af Christiania i Prinsessegade har betydet, at der er færre gener med taxier, der venter eller afsætter kunder.

Christianshavns Lokalråd

Lokalrådet har været meget aktivt i forbindelse med bussluseforsøget bl.a. ved egne tællinger ved busslusen og ved en lokal høring i forbindelse med denne evaluering.

Lokalrådet ønsker busslusen bevaret og henviser bl.a. til, at deres tællinger viser, at den gennemkørende trafik er blevet reduceret. Samtidig erkender lokalrådet, at busslusen ikke er effektiv nok, og at en mekanisk / fysisk spærring er eneste effektive løsning. Det er endvidere lokalrådets opfattelse, at politiets indsats på Christiania har medført en trafikreduktion og lettet lidt på parkeringspresset i området.

Lokalrådets indsamlede høringsmateriale underbygger lokalrådets holdning.

Høringsmaterialet vil være til gennemsyn i borgmesterens forkontor, Rådhuset, 1.sal vær. 36.

 

Københavns Politi

Københavns Politi meddeler, at der i det første halvår blev givet 614 påbud ved busslusen.

Politiet lægger i sin evaluering endvidere vægt på, at licensordningen kan være en medvirkende årsag til, at mange overtræder forbudet mod gennemkørsel.

Københavns Politi vurderer også, at normaliseringen af Christiania har haft en positiv effekt på trafikbelastningen i Prinsessegade.

Forvaltningen

Forvaltningen har gennemført trafiktællinger for at dokumentere effekten af busslusen. Hovedkonklusionen er at busslusen har medført en reduktion af trafikken i Prinsessegade på 25% . En måling ved busslusen viser, at der i dagtimerne kører ca. 1150 biler og busser igennem slusen, heraf 975 svarende til 85 % uden licens.

Der er gennem hele året modtaget en lang række bemærkninger / klager over busslusen. De indkomne bemærkninger / klager kan opdeles i følgende grupper:

-         Beboere på Frederiksholm / Dokøen, der ønskede en licens, men som pga. kravet om folkeregisteradresse ikke kan opnå en sådan.

-         Beboere andre steder, der ønskede en licens.

-         Virksomheder på Holmen, der enten ønskede en licens eller ønskede buss lusen fjernet.

-         R98, PostDanmark eller lignende serviceerhverv, der af hensyn til deres ruteplanlægning eller lignende ønskede licens.

-         Taxi har problemer med omvejskørslen uden om Christianshavn, da kunderne ikke ønsker øgede udgifter.

-         Klager over manglende overholdelse af forbudet mod gennemkørsel.

En enkelt virksomhed har indsendt en klage til Vejdirektoratet over dispensationsreglerne. Forvaltningen undersøger pt, hvor denne sag står. Gives klageren medhold kan det betyde, at der ikke videre kan gives licens til beboerne.

 

Løsninger

Forvaltningen finder, at der er to mulige løsninger.

1)     Busslusen forbliver som en skiltet bussluse og med fortsat dispensation til beboerne på Frederiksholm og desuden til de eventuelle fremtidige beboere på Dokøen samt til tjenestekøretøjer for virksomheder, der har bygninger på begge sider af busslusen (Marinestation København og Arkitektskolen).

2)     Busslusen fjernes, og i stedet for denne anlægges der hastighedsdæmpende foranstaltninger i Prinsessegade fra Torvegade til Danneskiold-Samsøes Allé - 30 km/h. Køretøjer over 3500 kg forbydes gennemkørsel ved Frederiksholmsbroen. Der ændres med ensretninger m.v. på mulighederne for at benytte Prinsessegade som adgangsvej til det øvrige Christianshavn. Endelig kan enkelte højre- eller venstresving fra Torvegade forbydes eller flyttes således, at det bliver sværere at benytte Prinsessegade som gennemfartsvej til Holmen.

Lokalplan nr. 331 "Holmen II" stiller krav om etablering af en bussluse ved Frederiksholmsbroen i form af en mekanisk spærring. En permanent ordning, såvel en løsning med en skiltet bussluse som en uden bussluse forudsætter således, at der dispenseres fra lokalplanen, og der må tages forbehold for resultatet af den fornødne naboorientering.

En tredje mulighed kunne være, at busslusen fjernes og at der ikke foretages yderligere foranstaltninger. Dette vil imidlertid kræve at der tilvejebringes en ny lokalplan.

 

De vurderede konsekvenser af løsningerne

1)     Forvaltningen vurderer på baggrund af forsøget, at busslusen vil have en mindre trafikdæmpende virkning, men at den manglende respekt for busslusen vil være stigende bl.a. efter åbningen af Operaen i København. Dette vil føre til fortsat utilfredshed og klager fra lokalområdet til både forvaltning og Købehavns Politi.

2)     Det er forvaltningens vurdering, at forslaget vil have en trafikdæmpende effekt minimum på niveau med løsning 1 og muligvis en større effekt. Forvaltningen begrunder dette med, at de trafikregulerende midler, der kan foreslås anvendt (ensretninger, forbud højre- / venstresving) respekteres i langt højere grad af bilisterne end bussluser. Denne model forudsætter, at der dispenseres fra lokalplanen, og der må tages forbehold for resultatet af den fornødne naboorientering.

 

Anbefaling

Bygge- og Teknikforvaltningen vil på baggrund af ovenstående evaluering og de opstillede løsninger anbefale, at løsning 2 søges gennemført med trafikdæmpende tiltag på Prinsessegade, regulering af tilkørselsforholdene til denne del af Christianshavn, forbud mod gennemkørsel for biler over 3500 kg ved Frederiksholmsbroen samt eventuelt ved ændring af svingningsmulighederne i Torvegade.

Forvaltningen vil samtidig undersøge muligheden for at indføre 40 km/t zone i hele området mellem Torvegade og Holmen for at understrege trafikdæmpningen.

Målet er med disse midler er at besværliggøre kørsel for bilister mod Holmen via Prinsessegade / Christianshavn og i stedet derved søge at lede dem via Kløvermarken og Forlandet.

Følger udvalget denne anbefaling, vil der blive iværksat en projektudvikling og gennemført en nabohøring om dispensation fra lokalplanen, jf. nedenfor.

Dispensation fra lokalplan nr. 331-1 "Holmen II"

I henhold til lokalplanens § 5, stk. 3, skal Danneskiold-Samsøes Allé spærres for gennemkørsel – bortset fra HT-busser og cyklister – ved etablering af en mekanisk spærring ved broen mellem Arsenaløen og Frederiksholm. Det kan efter Bygge- og Teknikudvalgets nærmere godkendelse tillades bilister med bopæl på den sydlige del af Frederiksholm at passere spærringen.

 

Forvaltningens anbefaling af en løsning uden bussluse er ikke i overensstemmelse med lo kalplanen, og det forudsættes derfor, at der meddeles dispensation hertil. Der må i den forbindelse tages forbehold over for den i henhold til § 20 i planloven fornødne naboorientering.

 

 

Økonomi

Evalueringen giver ikke anledning til bemærkninger om økonomi.

Der er ikke afsat midler til en trafiksanering af Prinsessegade. Beslutter udvalget en sådan, vil forvaltningen fremlægge forslag til hvordan, midler hertil kan indarbejdes i Vej & Parks investeringsplan.

 

Miljøvurdering

Evauleringen giver ikke anledning til miljøvurdering.

Det vurderes ikke, at der er forskel på alternativerne ud fra et samlet miljømæssigt synspunkt.

 

Høring

I forbindelse med evalueringen har forvaltningen hørt Københavns Politi, Parkerings København (vedrørende administration af licensordningen), HUR samt Christianshavns Lokalråd.

Evalueringen bygger endvidere på alle de modtagne borgerhenvendelser vedrørende det nuværende forsøg, samt forvaltningens egne tællinger og registreringer.

 

BILAG VEDLAGT TIL GENNEMSYN I BORGMESTERENS FORKONTOR, RÅDHUSET, 1. SAL VÆRELSE 36

1) Christianshavns Lokalråds indsamlede høringsmateriale

 

 

Ole Bach