Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. september 2004

 

 

Sager til beslutning

 

9.      Gåsebæksvej - trafiksanering

 

BTU 420/2004  J.nr. 21219.0013/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at der gennemføres et projekt til trafiksanering i Gåsebæksvej, som beskrevet i denne indstilling.

 

 

RESUME

Bygge- og Teknikudvalget vedtog på mødet 24. marts 2004 (BTU 162/2004), at Bygge- og Teknikforvaltningen skulle udføre et projekt til trafiksanering i forbindelse med genåbningen af Gåsebæksvej. Vejen er privat fællesvej og bydelsvej med tidligere 5000 køretøjer i døgnet. Sagen forelægges på ny, idet anlægsudgiften til trafiksanering er øget fra 150.000 kr. til 500.000 kr. Den øgede anlægsudgift skyldes, at det har vist sig nødvendigt at regulere Gåsebæksvej med mere udstyr end f ørst antaget for at få plads til trafikken i vejen. Udgiften afholdes over Vej & Park driftkonto til tryghedsfremmende foranstaltninger. Trafiksaneringsprojektet er udarbejdet i samarbejde med Frederiksberg Kommune, da lukningen har været etableret på kommunegrænsen, hvor Gåsebæksvej forsætter i Borgmester Fischers Vej. Nuværende spærring fjernes, når trafiksaneringen er gennemført. På Gåsebæksvej etableres 4 stk. bump og vejen hastighedsanvises til 40 km/t. Der kører ikke busser i vejen. Projektet hører med blandt de tryghedsfremmende projekter, der hvert år udføres i kommunen.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Gåsebæksvej og Borgmester Fischers Vej genåbnes efter 5 års midlertidig lukning for motorkøretøjer. Det vil igen blive muligt at køre i bil i vejene fra Roskildevej på Frederiksberg til Valby Langgade i København. De to kommuners beslutning om genåbning blev truffet i efteråret 2002 efter et velbesøgt borgermøde om sagen. Sagen blev første gang behandlet på BTU´s møde den 21. august 2002. Her anmodede udvalget om en samlet vurdering af konsekvenserne ved en overtagelse af de af kommunens private fællesveje, der som Gåsebæksvej, indgår i det overordnede vejnet. Denne redegørelse blev drøftet på udvalgets møde den 12. marts 2003, hvorefter de to kommunale forvaltningers indstilling om at genåbne vejene efter en trafiksanering blev vedtaget.

Samtidig blev det vedtaget, at kommunerne i fællesskab med grundejere og beboere skulle udarbejde et projekt til vejenes trafiksanering. Gåsebæk Vejlaug har klaget til Trafikministeriet over Københavns Kommunes beslutning om at genåbne vejene. Klagen fra Gåsebæk Vejlaug til Trafikministeriet har givet opsættende virkning på genåbning af vejene. Klagen er nu afgjort og Vejlauget har i fællesskab med Vej & Park i København fulgt op på sagen med følgende resultat.

Det aftalte projekt udføres og bekostes af Københavns Kommune og overdrages derefter til grundejernes senere vedligeholdelse. Projektet har til formål at skabe sikkerhed i trafikken og beskytte boligområdet ved vejen. Før genåbning trafiksaneres Gåsebæksvej og Borgmester Fischer Vej samtidigt, ved en udførelse af arbejdet på stedet i slutningen af september i år. Projektet udføres i et samarbejde mellem de to kommuner. Gåsebæksvej er i forhold til den offentlige vej Borgmester Fischers Vej på Frederiksberg smallere med spredt parkering på kørebanen. For at få plads til trafikken i Gåsebæksvej har det vist sig nødvendigt at regulere trafikken med mere udstyr end forudset, da det blev indstillet at udføre projektet.

 

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

Bump og hastighedsanvisning i Gåsebæksvej

Der udføres 4 bump skiltet med anvist hastighed til 40 km/t og afstribet parkering som en del af fartdæmpningen placeret skiftevis i den ene og den anden vejside. Parkeringen ordnes ved afstribning for samtidig at sikre vigepladser, bedre oversigt og mere plads til vejens cyklister. Vejen forsynes med i alt 9 træer, hvor de fire samles som en port til markering af bygrænsen mellem de to kommuner. Antallet af båse til parkering svarer til det antal biler, der nu parkerer i vejen. Der udføres et nyt asfalt slidlag som underlag for trafiksaneringen.

 

Økonomi

Trafiksaneringen i Gåsebæksvej koster 500.000 kr. Udgiften afholdes som forudsat af Vej & Parks midler til tryghedsfremmende projekter. Budgettet til trafiksaneringen i Gåsebæksvej er øget, da det har vist sig nødvendigt at regulere vejen med mere udstyr.

 

Miljøvurdering

Trafiksaneringen forventes at reducere hastigheden, hvilket fører til en forbedring af det lokale miljø. Projektet vil reducere omvejskørsel i området. HUR har ikke været hørt, da der ikke kører busser på Gåsebæksvej.

 

Høring

Politiet har godkendt det færdige detailprojekt. Borgerne har været involveret flere gange under projekteringen og er indforstået med projektet, selv om de fortsat mener, at vejen bør være offentlig.

Valby Lokaludvalg er blevet bedt om at forholde sig til sagen. Lokaludvalget bemærker, at der er behov for en samlet trafikplan for hele området, i forbindelse med udbygningen af det centrale Valby. Lokaludvalget påpeger, at lukningen af Gåsebæksvej alene var tænkt som en midlertidig foranstaltning, og at den bør genåbnes. Dog er holdningen, at Gåsebæksvej bør overtages som offentlig vej grundet trafikmængdens størrelse, og at der bør iværksættes foranstaltninger, der kan forbedre trafiksikkerheden væsentligt, så som cykelstier på hele strækningen og hastighedsnedsættelse til 40 km/t.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Detailforslag i målestok 1: 1000

 

Ole Bach