Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. september 2004

 

 

Sager til beslutning

 

4.      Endelig vedtagelse af lokalplan "Sundbyøsterhallen" med tilhørende kommuneplantillæg

 

BTU 430/2004  J.nr. 611:130.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at  lokalplan "Sundbyøsterhallen" vedtages endeligt.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

at  det til ovennævnte lokalplan hørende tillæg til Kommuneplan 2001 vedtages endeligt.

 

RESUME

Planforslagene, der er udarbejdet bl.a. med henblik på udvidelse af Sundbyøsterhallen, har været i offentlig høring fra den 18. maj til den 20. august 2004. Der er i perioden modtaget 5 henvendelser, hvoraf 3 er fra offentlige myndigheder.

HUR og Københavns Stiftsøvrighed har ingen bemærkninger til lokalplanforslaget. Københavns Bymuseum henviser til lov om fortidsminder og tilbyder for bygherrens regning at foretage en større forundersøgelse for at konstatere, om der er arkæologiske forekomster i området. På den baggrund foreslår forvaltningen, at der under generelle kommentarer indsættes sædvanlig bemærkning om fortidsminder.

Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse støtter forslaget til udvidelse af Sundbyøsterhallen og ser i forslaget en mulighed for at få højnet både hallens kvalitet og de omgivende arealeres kvalitet. Foreningen foreslår, at facader uden vinduer begrønnes. Hertil bemærkes, at lokalplanen er ikke til hinder for, at facadepartier begrønnes, og at forvaltningen i forbindelse med et konkret byggeprojekt vil se på mulighederne herfor.

En beboer i nærområdet bemærker, at lokalplantegningerne bør justeres i forhold til de faktiske etablerede vejforhold, samt at kravet om at en fastlagt blind vej skal afsluttes med en vendeplads bør udgå, idet en vendeplads vil påføre fodgængere og cyklister gener, og det foreslås at den nuværende veletablerede tilstand opretholdes. Forvaltningen vil i forbindelse med endelig bekendtgørelse justere tegningerne for så vidt angår de eksisterende vejforhold. Med hensyn til vendepladsen, bemærkes, at lokalplanen er i overensstemmelse med det af forvaltningen udførte anlæg, hvor en vendemulighed sikrer, at trafik uden ærinde til Sundbyøsterhallen kan vende.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Borgerrepræsentationen tiltrådte i mødet den 11. marts 2004 (BR 90/04) Bygge- og Teknikudvalgets og Økonomiudvalgets indstilling af henholdsvis 29. januar og 2. marts 2004 om offentliggørelse af forslag til lokalplan "Sundbyøsterhallen" med tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2001. Indstilling med tilhørende bilag er vedlagt til gennemsyn i borgmester Søren Pinds forkontor, Rådhuset, 1. sal som bilag A.

 

Offentliggørelse

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 18. maj til den 20. august 2004. Der er udsendt 1123 foldere til ejere, lejere, brugere og interessegrupper, foreninger og lignende.

I offentliggørelsesperioden har der i Sundbyøsterhallen været opstillet en udstilling om lokalplanforslaget.

Der blev den 15. juni 2004 afholdt et borgermøde med deltagelse af 48 borgere. Følgende hovedsynspunkter og spørgsmål blev rejst på borgermødet:

·        Idrætshallen

·        Trafik

·        Vej- og stiforhold

·        Øvrige forhold

Der er vedlagt et notat fra mødet som bilag 1 og en opsummering af resultatet fra de uddelte evalueringsskemaer som bilag 2.

Herudover har der i offentliggørelsesperioden været mulighed for via Internettet at søge oplysninger om lokalplanforslaget på en særlig hjemmeside og komme med debatindlæg. Der har i offentliggørelsesperioden været ét indlæg på debatsiden. Endvidere indeholdt hjemmesiden mulighed for direkte at fremsende henvendelser via e-mail. Der er indkommet én henvendelse via hjemmesiden.

 

Henvendelser vedrørende planforslaget

I høringsperioden er der modtaget 5 henvendelser. Henvendelserne er vedlagt til gennemsyn i borgmester Søren Pinds forkontor som bilag B.

 

Henvendelser fra offentlige myndigheder

1.   Mail af 27. juli 2004 fra Hovedstadens Udviklingsråd, HUR

HUR oplyser, at de ikke har bemærkninger til lokalplanforslaget.

 

2.      Brev af 22. juni fra Københavns Stiftsøvrighed

Stiftsøvrigheden oplyser, at de ikke har bemærkninger til lokalplanforslaget.

 

3.   Brev af 9. august 2004 fra Københavns Bymuseum 

Københavns Bymuseum tilbyder for bygherrens regning at foretage en større forundersøgelse for at konstatere, om der er arkæologiske forekomster i området, og at denne undersøgelse bør foretages i så god tid, at der i bekræftende fald kan foretages en egentlig arkæologisk undersøgelse, før projektet går i gang.

Bemærkninger:

Forvaltningen foreslår, at der under lokalplanens kommentarer af generel karakter indsættes følgende: "Arbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan medføre påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til lov om museer mv. § 26 (beskyttelse af jordfaste fortidsminder). Opmærksomheden henledes på, at Københavns Bymuseum som repræsentant for Kulturarvsstyrelsen bør kontaktes i god tid, forinden et jordarbejde påbegyndes således, at en forundersøgelse kan iværksættes med henblik på at imødegå påbud om midlertidig standsning af arbejdet.". Henvendelsen er endvidere sendt til Kultur- og Fritidsforvaltningen til orientering.

 

Henvendelse fra ejere, lejere, brugere m.v.

4.   Brev af  9. august 2004 fra Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse

Foreningen støtter forslaget til udvidelse af Sundbyøsterhallen. Foreningen ser i forslaget en mulighed for at få højnet både hallens kvalitet og de omgivende arealeres kvalitet. Foreningen foreslår, at facader uden vinduer begrønnes, hvilket vil bidrage til den byøkologiske balance i området og give bygningen et særkende.

 

Bemærkninger:

Lokalplanen er ikke til hinder for, at facadepartier begrønnes, og forvaltningen vil i forbindelse med et konkret byggeprojekt se på mulighederne herfor.

 

5.   Brev af 19. august 2004 fra Knud Hansen, Biens Allé 16

Knud Hansen oplyser, at hjørneafskæringen på ejendommen matr.nr. 3398 Sundbyøster, København samt den viste afbrydelse på lokalplantegningerne af Amagerbrogades fortov ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Endvidere henvises der til § 4, stk. 2, hvor der fastlægges en blind vej afsluttet med en vendeplads, hvilket findes at påføre fodgængere og cyklister en risiko, og det foreslås, at den nuværende veletablerede tilstand opretholdes.

 

Bemærkninger:                  

Med hensyn til ejendommen matr.nr. 3398 ibid. følger områdeinddelingen de eksisterende matrikelskel. Der er således ikke tale om en hjørneafskæring. For så vidt angår fortovsforløbet langs Amagerbrogade er det korrekt, at der i dag er etableret et uafbrudt fortovsforløb med overkørsel til Amager Bilcenter. Forvaltningen vil i forbindelse med endelig bekendtgørelse justere tegningerne i overensstemmelse hermed. Med hensyn til vendepladsen, bemærkes, at lokalplanen er i overensstemmelse med det af forvaltningen udførte anlæg, hvor en vendemulighed sikrer, at trafik uden ærinde til Sundbyøsterhallen kan vende.

 

Miljøvurdering

Der henvises til afsnittet "Miljøvurdering" i indstilling til planforslagne.

 

 

BILAG VEDLAGT

1.                  Notat fra borgermødet den 15. juni 2004

2.              & nbsp;   Evaluering af borgermødet

 

BILAG VEDLAGT TIL GENNEMSYN I BORGMESTERENS FORKONTOR, RÅDHUSET, 1. SAL VÆRELSE 36

A.                 Indstilling med bilag forelagt Borgerrepræsentationen den 11. marts 2004

B.                 Kopi af modtagne henvendelser

 

 

Erik Jacobsen                                                                                     Mette Lis Andersen