Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. september 2004

 

 

Sager til drøftelse

 

15.      Redegørelse om udarbejdelse af lokalplan for Vanløse Skole samt tillæg til Kommuneplan 2001

 

BTU 431/2004  J.nr. 611:167.0001/04

 

 

INDSTILLING

Nærværende redegørelse fremsendes til Bygge- og Teknikudvalgets samt til Økonomiudvalgets drøftelse med henblik på iværksættelse af arbejdet med forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, som muliggør udbygning af Vanløse Skole.

 

Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 24. marts 2004

Sagen blev udsat.

 

RESUME

Borgerrepræsentationen har i mødet den 8. maj 2003 tiltrådt anlægsbevilling til udarbejdelse af projekt for om- og tilbygning for Vanløse Skole. Endvidere har Uddannelses- og Ungdomsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget henholdsvis den 13. og 21. august 2003 tiltrådt opførelse af en idrætshal ved Vanløse Skole. I den anledning har Ud dannelses- og Ungdomsforvaltningen anmodet om udarbejdelse af en lokalplan for Vanløse Skole samt et tilstødende vejareal mod Ålekistevej, der anvendes til grønt anlæg.

 

Holm & Grut Arkitekter har udarbejdet et forslag til om- og tilbygningen af skolen. Der foreslås tre mindre tilbygninger, hvoraf de to er diagonalt placerede, næsten kubiske tilbygninger mod henholdsvis nordvest og sydøst, mens den tredje tilbygning ligger i skolens gårdrum. Tilbygningerne er i alt på ca. 2.200 m2 etageareal. Idrætshallen med et etageareal på ca. 1.600 m2 planlægges placeret i den vestlige ende af skolegrunden mod Lønstrupvej.

 

Bygge- og Teknikforvaltningen finder den valgte løsning med de begrænsede tilbygninger acceptabel, ligesom det i skitseforslaget for skoleudvidelsen viste arkitektoniske princip skønnes rigtigt i relation til de eksisterende skolebygninger. Bygge- og Teknikforvaltningen finder imidlertid, at den foreslåede idrætshal bør overvejes placeret mod Klitmøllervej, som derved byarkitektonisk vil blive strammet op, samtidig med at friarealerne samles.

 

Da det samlede projekt medfører en bebyggelsesprocent på knap 80, forudsætter lokalplanen, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2001, hvor rammen for lokalplanlægning ændres fra O2- til O3-område.

Sagen var på dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 24. marts 2004, men blev udsat. Et supplerende notat af 9. september 2004 er vedlagt som bilag.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har anmodet om udarbejdelse af en lokalplan, der kan muliggøre udbygning af Vanløse Skole samt opførelse af en mindre idrætshal, eventuelt med tilskuerpladser. Formålet med udbygningen er at skabe sådanne bygningsmæssige rammer, at undervisningen kan leve op til nutidige pædagogiske mål, samt at udvide skolens kapacitet fra 2 til 3 spor, etablere et 10. klasse miljø med 5 klasser og en skolefritidsordning (KKFO) med 7 grupper, hvori det eksisterende fritidshjem Klitten integreres. Fritidshjemmet Klitten har for tiden til huse i en midlertidig pavillonbygning på skolens grund. Det samlede projekt er nærmere beskrevet nedenfor.

 

Helhedsplanskitsen vedrørende om- og tilbygning af Vanløse Skole blev godkendt af Uddannelses- og Ungdomsudvalget i mødet den 5. december 2001 (UUU 380/01). Borgerrepræsentationen tiltrådte i mødet den 8. maj 2003 (BR 189/03) anlægsbevilling til udarbejdelse af projekt for Vanløse Skole.

 

Skitseforslaget "Idrætshal ved Vanløse Skole" blev godkendt af Uddannelses- og Ungdomsudvalget i mødet den 13. august 2003 (UUU 130/03) og af Kultur- og Fritidsudvalget i mødet den 21. august 2003 (KFU 212/03).

 

På grund af områdets synlige placering i Vanløse samt projektets karakter og omfang vurderer Bygge- og Teknikforvaltningen, at der skal udarbejdes en lokalplan.

 

Udvidelsen af Vanløse Skole vil betyde en forøgelse af bebyggelsesprocenten fra ca. 50 til knap 80, jf. nedenfor. Udbygningen forudsætter derfor, at der tillige udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2001, som ændrer områdets status fra et O2-  til et O3-område

 

Lokalplanområdet og omgivelserne.

Lokalplanområdet er afgrænset af Ålekistevej, Lønstrupvej, Hirtshalsvej og Klitmøllervej. Mod nord, øst og vest grænser området op til etageboligbebyggelser, mod syd ved Lønstrupvej op til Hyltebjerghallen og Hyltebjerg Skole. Vanløse Idrætspark er beliggende nordvest for området. Mod øst grænser lokalplanområdet op til en strækning af Ålekistevej, der på begge sider er karakteriseret ved ældre rødstensbebyggelser i 3 og 4 etager. (jf. bilag 1, 2 og 3).

Vanløse Skole er i 1915 anlagt som et trefløjet anlæg ud mod Ålekistevej. Senere udbygninger er sket i 1925, i 1981 og 1994, og skolens bygninger udgør i dag et lukket, firefløjet anlæg. Bebyggelsen er præget af lange facader, hvor ensartede vinduer er placeret taktfast i lodrette og vandrette bånd. Skolebygningerne er opført med røde teglfacader og -tage og harmonerer med de omgivende etageboligbebyggelser langs denne del af Ålekistevej. Skolens hovedbygning mod Ålekistevej er symmetrisk komponeret omkring et indgangsparti og forbundet med sidefløjene ved to portbygninger. Bebyggelsen er i Bydelsatlas Vanløse vurderet med middel bevaringsværdi. Som helhed danner de fire længer imidlertid en afsluttet, færdig form, som samlet set fremstår med et homogent og markant præg.

Vanløse Skole ligger tilbagetrukket i forhold til Ålekistevej. Mellem skolebygningen og vejen ligger et større grønt område, dannet dels af skolens friareal, dels af et offentligt, grønt anlæg. Området er præget af ældre, markante træplantninger, men fremtræder dog i dag noget forsømt og nedslidt. Skolen og den omgivende etageboligbebyggelse danner imidlertid en fin ramme omkring det grønne område, og der opstår derfor på dette sted et helstøbt byrum.

 

Skolens friarealer mod vest rummer ikke nævneværdige beplantninger og er på den sydlige del anlagt med boldbaner for skolen. På den nordlige del er placeret den 1-etages, midlertidige bebyggelse for fritidshjemmet. Fritidshjemmets areal er indhegnet og er anlagt med legeplads m.m. 

 

Lokalplanområdets arealer ejes af Københavns Kommune. Skolens område administreres af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, og det lille grønne anlæg mod Ålekistevej, der har status af vejareal, administreres af Vej & Park.

 

 

Plangrundlag

I Kommuneplan 2001 er Vanløse Skole med tilhørende udearealer fastlagt til offentlige formål (O2-område). Området må anvendes til institutioner og andre sociale formål, skoler og andre uddannelsesformål, sportsanlæg, hospitaler og andre sundhedsmæssige formål, miljømæssige servicefunktioner, kulturelle formål, ældreboliger, kollegier samt administration. Det kan tillades, at der til hver institution/anlæg opføres eller indrettes enkelte boliger til brug for portner eller andre personer med lignende tilknytning til institutionen/anlægget. Den maksimale bebyggelsesprocent er fastlagt til 60 og den maksimale bygningshøjde til 24 m. I lokalplaner fastsættes i fornødent omfang bestemmelser om etageareal, friarealets størrelse og om parkeringsforhold, jf. bilag 4.

Ålekistevej er fastlagt som fordelingsgade. De øvrige gader er lokalgader. På Lønstrupvej er etableret stillevejsforanstaltninger (30 km/timen). Vejen tjener som adgangsvej for bl.a. Vanløse Skole og Hyltebjerghallen.

Der er ikke lokalplaner eller byplaner umiddelbart op til lokalplanområdet.

 

Projekt

Om- og tilbygningerne på skolen er en forudsætning for en udvidelse af skolens elevtal.  Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens egen disponering med vægt på at understøtte tidssvarende pædagogiske krav og målsætninger i de eksisterende bygningsrammer og under kraftigt hensyn til økonomien har således haft en væsentlig indflydelse på den konkrete udformning af udvidelserne, som de foreligger.

Udvidelsen af skolen fordeler sig på 3 tilbygninger (jf. bilag 5-8):

Sydfløjen udvides mod sydøst med en 3-etagers næsten kubisk bygning (Sydøsthuset), der indeholder nye fag- og klasselokaler i sammenhæng med sydfløjen.

I tilknytning til nordfløjen placeres en 3-etagers bygning (Nordvesthuset) der rummer indskoling (børnehaveklasse, 1. og 2. klasse) samt KKFO. Bygningen erstatter det midlertidige fritidshjem.

I skolens gårdrum påbygges en smal 2-etagers udvidelse langs dele af syd- og vestfløjen til brug for pædagogisk center, café og praktisk-æstetisk fagområde m.v.

Disse tre tilbygninger udvider etagearealet med i alt ca. 2.200 m².

Tilbygningerne er af de projekterende arkitekter tænkt som en række tilføjelser af nye bygningsvoluminer, der respekterer den bygningsmæssige helhed. Det er derfor ønsket, at  påbygningerne udformes i et fælles arkitektonisk formsprog med lette systemfacader (overvejende glas) flankeret af "tunge" teglskiver, der refererer til rødstensmurene på de eksisterende bygninger. Sydøst- og Nordvesthuset er tænkt udformet som selvstændige bygninger, forbundet til de eksisterende bygninger med enkle, tilbagetrukne mellembygninger i glas.

Den planlagte idrætshal er ligeledes en følge af udvidelsen af elevtallet samt de nye pædagogiske krav og målsætninger, der forudsætter øget kapacitet også til skolens idræts- og musikundervisning. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt et egentligt projekt, men der er skitseret en hal, indeholdende en håndboldbane med en frihøjde på 7 m, omklædningsfaciliteter, depot og om muligt plads til ca. 300 tilskuere. Faciliteter for musikundervisning og -udøvelse placeres i en tilstødende bygning. Det er i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget planlagt, at hallen med tilhørende faciliteter uden for skoletid også bruges af lokale institutioner, foreninger og idrætsudøvere.

Det samlede etageareal bliver ca. 1.600 m². 

De to udvalg foreslår hallen placeret i skoleområdets sydvestlige del ved Lønstrupvej, således at hallen kan fungere i en samdrift med Hyltebjerghallen, der ligger ud til den modsatte side af Lønstrupvej. De to forvaltninger har sammen med Vej & Park skitseret en omlægning/omklassificering af en del af Lønstrupvej, der sammen med skolens resterende udearealer vil få karakter af opholdsareal for skoler, fritidsklubber, KKFO og idrætsudøvere.

Skolens grundareal er 12.882 m², og det eksisterende etageareal udgør ifølge oplysninger fra Bygge- og Boligregisteret samt fra Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen ca. 6.400m ², svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 50.  Efter gennemførelse af den samlede udbygning vil etagearealet stige med ca. 3.800 m² til ca. 10.200 m², svarende til en bebyggelsesprocent på knap 80.

Der er ikke taget endelig stilling til udformningen af de ubebyggede arealer, men i skoleprojektet er der gjort en række betragtninger om den fremtidige indretning og brug heraf.

Skolens friareal mod øst tænkes også fremover anlagt og indrettet i visuel sammenhæng med det offentlige grønne areal ud mod Ålekistevej. Skolearealet, der i projektet omtales som "det grønne forland", indrettes som adgangs- og opholdsareal og med undervisningshave som supplement til natur- og teknikfag. Arealet tænkes også fremover præget af store, karaktergivende træer.

Vestarealet tænkes indrettes med en række forskellige funktioner, der i formsprog signalerer og frembringer en samhørighed i området. Udover boldbaner af forskellig art etableres legeområder for KKFO m.v. I den forbindelse tænkes arealet umiddelbart omkring Nordvesthuset hævet, dels for at opnå niveaufri adgang til den eksisterende skolebygning, dels for sammen med en bearbejdning af legeområdet i øvrigt at etablere et dynamisk bakke-/legelandskab. Beplantningen begrænses til få trægrupper med bl.a. frugttræer.

 

Vurdering

På baggrund af de ovenfor beskrevne pædagogiske og økonomiske forudsætninger samt det forhold, at der er tale om udvidelse af et eksisterende relativt helstøbt bygningsanlæg, finder forvaltningen, at den valgte løsning med de foreslåede enkelte, mindre tilbygninger er acceptabel. 

Disponeringen af de diagonalt placerede bygninger, Sydøst- og Nordvesthuset, som selvstændige, let forskudte elementer i forhold til det eksisterende bygningsanlæg, vurderes som en bebyggelsesplanmæssig velovervejet, overordnet løsning. Udbygningen i gården bidrager derimod ikke arkitektonisk til bygningsanlægget, men skønnes at være en acceptabel løsning, da det sker i et lukket gårdrum.

Sydøsthuset, der er udformet som en kube, overvejende med glasfacader, vil med den assymetriske placering på en markant måde understrege det eksisterende klassiske anlæg, og det valgte volumen skønnes at kunne indgå i en god balance med de omliggende bebyggelser og det samlede grønne område.

Nordvesthuset, som udgør et større volumen, vil indgå i en god balance med det større friareal mod vest samt en kommende idrætshal.

Bygge- og Teknikforvaltningen finder ligeledes, at det i forslaget beskrevne arkitektoniske princip, hvor tilbygningerne gives et selvstændigt, nutidigt arkitektonisk udtryk samtidig med, at det eksisterende bygningsanlæg respekteres, er en acceptabel indfaldsvinkel.

Den i forslaget viste placering af en ny idrætshal mod Lønstrupvej har derimod givet anledning til særlige overvejelser i forvaltningen. Som ovenfor beskrevet har et væsentligt udgangspunkt for den valgte placering været et ønske om et nært samspil mellem denne hal og Hyltebjerghallen. Bygge- og Teknikforvaltningen er enig i, at dette vil være ønskeligt, men finder, at placeringen af hallen som vist på projekttegningerne, ikke indgår i en overbevisende sammenhæng med det øvrige eksisterende og fremtidige bygningsanlæg. Plan & Arkitektur finder, at det i stedet bør overvejes at placere idrætshallen i forlængelse af Nordvesthuset som en bygningsmæssig opstramning af den samlede bebyggelse langs denne side af Klitmøllervej. Boldbanen vil herved sammen med de øvrige ubebyggede arealer ligge mod syd og i højere grad danne en samlet helhed. Den derved større afstand til Hyltebjerghallen skønnes ikke i væsentlig grad at hindre det ønskede samspil mellem de to haller.

Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til eventuelle trafikale konsekvenser ved udbygning af skolen / hallen, herunder spørgsmålet om parkering. De trafikale forhold vil blive nærmere belyst i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget.

Bygge- og Teknikforvaltningen er enig i de i projektet beskrevne retningslinier for den fremtidige indretning og disponering af de ubebyggede arealer. Forvaltningen lægger i den forbindelse megen vægt på, at det offentlige grønne anlæg mod Ålekistevej sammen med skolens friareal anlæg­ges efter en samlet plan, hvor hegningen mellem de to arealer udformes som en integreret del af det samlede anlæg. Som helhed vil det være ønskeligt, at fornyelsen af det grønne område understreger og opkvalificerer det fine byrum og derved tilfører denne strækning af Ålekistevej et byarkitektonisk løft.

 

Forslag til lokalplan og tillæg til Kommuneplan 2001

Lokalplanen

I lokalplanen fastlægges bestemmelser om områdets anvendelse til offentlige formål, om ny bebyggelses placering og omfang, jf. bilag 3, samt om bebyggelsens ydre fremtræden i overensstemmelse med de i afsnittet Vurdering beskrevne principper. Med hensyn til idrætshallen henvises til bemærkningerne i samme afsnit om en eventuel ændret placering.

Der fastlægges som udgangspunkt bestemmelser om parkering med krav om 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal. Endvidere medtages bestemmelser om udformning af de ubebyggede arealer, herunder sammenhængen med det offentligt tilgængelige, grønne areal, samt udpegning af særligt karakterfulde, bevaringsværdige træer. Der fastlægges tillige bestemmelser om, at ubebyggede arealer skal indrettes efter en samlet plan, der bl.a. muliggør et funktionelt samspil med Hyltebjerghallen.

 

Tillæg til Kommuneplan 2001

Området vil blive overført fra O2- til O3-område. Den maksimalt tilladelige bebyggelsesprocent bliver 110.

 

Økonomi

Der henvises til ovenstående afsnit Baggrund

 

 

Miljøvurdering

Den planlagte udvidelse af skolen forventes ikke at medføre væsentlige miljømæssige ændringer af de nuværende forhold.

 

 

BILAG VEDLAGT

1.      Luftfoto

2.      Oversigtskort

3.      Lokalplantegning

4.      Kommuneplanramme

5.      Projektgrundlag, situationsplan

6.      Projektgrundlag, opstalter

7.      Projektgrundlag, opstalter

8.      Projektgrundlag, opstalter

Udsendt med dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 24. marts 2004.

9.    Supplerende notat af 9. september 2004 fra Bygge- og Teknikforvaltningen

 

 

 

 

Erik Jacobsen                                                        Mette Lis Andersen