Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. september 2004

 

 

Sager til beslutning

 

2.      Områdefornyelse

 

BTU 433/2004  J.nr. 621.0010/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller at Bygge- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler

 

at Bygge- og Teknikforvaltningen og Økonomiforvaltningen bemyndiges til at udarbejde byfornyelsesprogrammer for hhv. Mimersgadekvarteret og Ør esundsvejkvarteret i samarbejde med de øvrige forvaltninger

at Borgerrepræsentationen godkender den i indstillingen beskrevne organisationsmodel

at  der til medfinansiering af Områdefornyelse i årene 2004 til 2010 omplaceres i alt 40 mio. kr. fra Bygge- og Teknikudvalgets budget, bevillingen Plan- og Arkitektur funktion 0.15.3. til Økonomiudvalgets budget, bevillingen Kvarterløft, funktion 0.15.3.

at  de i alt 40 mio. kr. i årene 2004 til 2010 indarbejdes med en udgiftsbevilling på 60 mio. kr. svarende til de samlede udgifter og en indtægtsbevilling på 20 mio. kr. svarende til den statslige udgiftsramme.

 

 

RESUME

På Borgerrepræsentationens møde den 25. marts 2004 godkendtes en indstilling (BR141/04), som bemyndigede forvaltningen til at fremsende ansøgning til Erhvervs- og Boligstyrelsen om igangsætning af område- og bygningsfornyelse i Mimersgadekvarteret og Øresundsvejkvarteret.

 

En arbejdsgruppe med deltagelse fra alle forvaltninger har herefter udarbejdet en ansøgning og fremsendt den til Erhvervs- og Boligstyrelsen.

 

I brev af 8. juni 2004 imødekom Erhvervs- og Boligstyrelsen kommunens ansøgning, idet styrelsen meddeler reservation af det søgte beløb i henhold til byfornyelseslovens § 4, stk. 2 til de ansøgte projekter med en samlet statslig udgiftsramme på 10 mio. kr. til hvert projekt, jf. bilag 2 og 3.

 

Det er et vilkår for reservationen, at Borgerrepræsentationen inden den 28. februar 2005 træffer beslutning om område- og bygningsfornyelse på grundlag af et byfornyelsesprogram for ovennævnte to områder og ansøger Erhvervs- og Boligstyrelsen om tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen inden for den meddelte reservation. Ansøgningen skal være styrelsen i hænde senest den 1. marts 2005.

 

På den baggrund er det nødvendigt at Bygge- og Teknikforvaltningen og Økonomiforvaltningen bemyndiges til at udarbejde byfornyelsesprogrammer for hhv. Mimersgadekvarteret og Øresundsvejkvarteret i samarbejde med de øvrige forvaltninger., samt at den beskrevne organisationsmodel godkendes og endeligt at der til medfinansiering af Områdefornyelse i årene 2004 til 2010 omplaceres i alt 40 mio. kr. fra Bygge- og Teknikudvalgets budget, bevillingen Plan- og Arkitektur funktion 0.15.3. til Økonomiudvalgets budget, bevillingen Kvarterløft, funktion 0.15.3. Af den samlede udgiftsramme på 60 mio. kr. skal 1 mio. kr. anvendes til borgerinddragelse, etablering af lokalt sekretariat m.m. allerede i år 2004.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Lov om byfornyelse og byudvikling, som blev vedtaget i Folketinget den 19. december 2003, åbner mulighed for at kommunerne kan udpege områder til gennemførelse af beslutninger om områdefornyelse. Områdefornyelse spænder fra mindre, helhedsorienterede byfornyelsesprojekter til projekter svarende til de igangværende kvarterløft.

 

Borgerrepræsentationen tiltrådte den 25. marts 2004 en indstilling (BR 141/04), der bemyndigede Bygge- og Teknikforvaltningen og Økonomiforvaltningen til af fremsende ansøgninger til Erhvervs- og Boligstyrelsen om reservation af midler til områdefornyelse i to udvalgte kvarterer, Mimersgadekvarteret på Nørrebro og Øresundsvejkvarteret på Amager.

 

En arbejdsgruppe med deltagelse fra alle forvaltninger udarbejdede to ansøgninger – en for hvert af de to udvalgte områder - som blev fremsendt til styrelsen inden den af styrelsen fastsatte frist den 1. april 2004 (jf. bilag 1).

 

I brev af 8. juni 2004 (jf. bilag 2 og 3) imødekom Erhvervs- og Boligstyrelsen ansøgningen, idet styrelsen meddelte reservation af det ansøgte beløb, som er en statslig udgiftsramme på 10 mio. kr. til hvert af de to projekter, i alt 20 mio. kr.

 

Det er et vilkår for reservationen, at Borgerrepræsentationen inden den 28. februar 2005 træffer beslutning om område- og bygningsfornyelse (jf. byfornyelseslovens § 5) på grundlag af et byfornyelsesprogram for hvert af de to udvalgte områder. Inden 1. marts 2005 skal ansøgning om tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelse af områdefornyelsen inden for den meddelte refusion fremsendes til Erhvervs- og Boligstyrelsen.

 

Ifølge Erhvervs- og Boligstyrelsens brev skal et byfornyelsesprogram indeholde følgende:

·        en beskrivelse af de væsentligste problemer i kvarteret

·        en beskrivelse af, hvorledes de påtænkte foranstaltninger iværksættes og koordineres

·        en beskrivelse af, hvorledes de lokale ressourcer inddrages

·        en handlings- og tidsplan

·        et budget og en finansieringsplan, hvoraf overvejelser om andre finansieringskilder fremgår

·        en investeringsredegørelse, der angiver muligheder for såvel private som offentlige investeringer i området

·        en redegørelse for den ønskede bygningsfornyelse.

 

Endvidere gøres der opmærksom på at Borgerrepræsentationen i forbindelse med udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet skal påse at der etableres et forpligtende samarbejde med de parter, der måtte blive berørt af beslutningen.

 

Nedenfor redegøres der for processen for udarbejdelse af et byfornyelsesprogram for hvert af de to udvalgte områder.

 

Mål for områdefornyelsen

Områdefornyelsen retter sig mod ældre, blandede bykvarterer, der er præget af en negativ udvikling som følge af et sammenfald af mange faktorer af såvel fysisk, social og kulturel karakter. Målet er at gennemføre en ekstraordinær indsats over en bred front i en femårig periode med henblik på at vende udviklingen og skubbe en positiv udvikling i gang.

 

Erfaringen fra kvarterløftprojekterne og andre lignende projekter har været, at en helhedsorienteret og tværsektoriel indsats, der tager fat om det pågældende kvarters problemer samtidigt og over en bred front, har den største effekt. En sådan koordineret indsats, hvor de enkelte aktiviteter støtter hinanden, har den bedste chance for at skabe synlige resultater, give kvarteret et positivt image, engagere lokale kræfter og tiltrække investeringer udefra.

 

Det er forvaltningernes vurdering, at det er en forudsætning for et godt resultat, at samtlige udvalg overvejer i hvilket omfang de to udvalgte områder kan tilgodeses i investerings- og aktivitetsplaner i projektperioden 2005-2010. Det anbefales, at de enkelte fagudvalg overvejer, hvilke initiativer, der kan tages som supplement til eller styrkelse af udvalgets allerede igangværende eller planlagte aktiviteter, med henblik på at bidrage til det samlede løft af de to udvalgte kvarterer.

 

 

Organisering

Områdefornyelsen ligner de hidtidige kvarterløftprojekter. Den største forskel er at der er færre midler til områdefornyelsen. Der er behov for en samlet koordineret indsats, hvor samtlige udvalg bliver involveret. Det forudsætter, som i kvarterløftprojekterne, at ØU er ressortområde for områdefornyelsen, og dermed politisk styregruppe.

 

På administrativt niveau får Økonomiforvaltningen til opgave at koordinere den helhedsorienterede og tværgående indsats i områdefornyelsen samt at fungere som det administrative bindeled mellem forvaltninger og lokalområde samt øvrige parter.

 

Fagforvaltningerne kobles direkte på samarbejdet med lokalområdet. Fagforvaltningerne deltager sammen med udvalgte repræsentanter fra lokalområdet i de lokale styregrupper. Styregrupperne har til opgave at sikre borgerinddragelsen og være bindeled mellem lokalområdet og kommunens forvaltninger ved udvælgelsen og gennemførelsen af de konkrete, fremtidige projektaktiviteter. Projektaktiviteterne udvælges på baggrund af en dialog byggende på ansøgningen, som er udarbejdet af kommunens forvaltninger, og aktuelle, lokale ønsker og behov.

 

Herefter oprettes projektgrupper, der arbejder med konkrete emner. De refererer til den lokale styregruppe. Forbindelsen til forvaltningerne sikres ved at fagforvaltningerne får til opgave at være projektledere for de projektgrupper, der beskæftiger sig med emner, der ligger inden for den pågældende forvaltnings fagområde. Forvaltningerne har således ansvaret for borgerinddragelsen i forbindelse med projekter indenfor deres fagområde ligesom forvaltningernes repræsentanter får ansvaret for at sikre forbindelsen til forvaltningerne og til fagudvalgene.

 

Med henblik på koordinering vil den fungerende tværsektorielle følgegruppe fra kvarterløftprojekterne, der består af nøglepersoner fra samtlige forvaltninger, fortsætte. Den skal primært sikre et tværgående samarbejde mellem forvaltningerne. Kommunens direktørkreds kobles ligeledes til projektet, og skal sikre den overordnede, tværgående koordinering mellem kommunens forvaltninger og forvaltningernes prioritering af ressourcer til områdefornyelsesindsatsen.

 

Den lokale styregruppe sammensættes af beboerrepræsentanter, repræsentanter fra lokale foreninger og repræsentanter fra lokale kommunale institutioner, jf. bilag 4 og 5. Med observatørstatus deltager de forvaltninger, der ikke er repræsenteret af ovennævnte institutioner.

Styregruppen får til opgave at gennemføre områdefornyelsen inden for rammer udstukket af Borgerrepræsentationen. Styregruppen sekretariatsbetjenes. Som udgangspunkt ansættes en projektleder og en projektsekretær.

 

Partnerskaber med private fonde, boligorganisationer, foreninger og private virksomheder vil blive søgt dannet i forbindelse med realisering af konkrete projekter. 

 

Tidsplan

Fase 1:Udarbejdelse af byfornyelsesprogram

August-september 2004: Udvalgene og Borgerrepræsentationen behandler indstilling om områdefornyelse. Organisering; der etableres en lokal styregruppe bestående af kommunens forvaltninger, lokale beboere og lokale interessenter. Der etableres et sekretariat, som i første omgang består af en projektleder og en projektsekretær, som får lokaler i kvarteret.

 

Primo oktober: 1. borgermøde: Styregruppen præsenteres og på baggrund af ansøgningen lægges der op til diskussion af programmet for områdefornyelsen. Borgerne inviteres til at deltage i det videre forløb.

 

Oktober: I op til 10 dage gennemføres et workshopforløb, opdelt på forvaltningsområderne og organiseret af fagforvaltningerne, idet den praktiske tilrettelæggelse varetages af ØKF, kvarterløftsekretariatet..

 

Oktober-november-december: Der nedsættes en redaktionsgruppe bestående af repræsentanter fra forvaltningerne, styregruppen og 1-2 borgere fra hver workshop, der på baggrund af resultaterne fra workshopsforløbet færdigredigerer byfornyelsesprogrammet. Programmet trykkes, husstandsomdeles og danner udgangspunkt for et afsluttende borgermøde.

 

December 2004: 2. borgermøde: Redaktionsgruppen præsenterer byfornyelsesprogrammet, inkl. finansieringsplanen.

 

Januar-februar 2005: Beslutningsproces om byfornyelsesprogrammet, inkl. finansieringsplanen. Den lokale styregruppe indstiller forslag til byfornyelsesprogram med forslag til projektkatalog til fagudvalgene og Borgerrepræsentationen.

 

Fase 2: Implementeringsfasen

3. kvartal 2005: Organisering af tema- og arbejdsgrupper, som står for realiseringen af kvarterplanens projekter – herunder påbegyndelse af planlægningen af større investeringer og anlægsprojekter.

2005-2007: Realisering af større investeringer og anlægsprojekter. 

2007-2008: Færdiggørelse af større bygge- og anlægsprojekter.

 

Fase 3. Forankringsfasen

1. kvartal 2008: Færdiggørelse af forankringsplan. Tema- og arbejdsgrupperne udarbejder forslag om forankringsplan til den lokale styregruppe, som indstiller en forankringsplan til fagudvalgene og Borgerrepræsentationen.

2. kvartal 2008: Beslutningsproces om forankringsplanen.

3. kvartal 2008: Organisering af projekternes videre drift.

 

Fase 4: Driftfasen

Forankringsfasen vil fastlægge de nærmere retningslinier for, om og hvordan de projekter, som er blevet igangsat under områdefornyelsesprojektet, skal drives videre, herunder hvilke projekter der forudsættes drevet videre i kommunalt regi.

 

 

ØKONOMI

Der tages udgangspunkt i en arbejdsdeling mellem Økonomiudvalget og Bygge- og Teknikudvalget, hvor Økonomiudvalget får ansvaret for budgettet til helhedsorienteret områdefornyelse – i alt 60 mio. kr. – som forudsættes indarbejdet i budgetterne for årene 2004-2010 og Bygge- og Teknikforvaltningen får ansvaret for budgettet til bygningsfornyelse og friarealforbedring, som ligeledes forudsættes indarbejdet i Bygge- og Teknikudvalgets budgetter for årene 2005-2010. Dette sker på baggrund af statens reservation om 20 mio. kr. til Københavns Kommune. Størrelsen af udgiftsrammen til bygningsfornyelse og friarealforbedring kendes ikke endnu. Emnet skal indgå i byfornyelsesprogrammet og ansøgning om midler hertil indsendes samtidig med byfornyelsesprogrammet.

 

Der forventes følgende fordeling af udgifterne i perioden, som forudsættes indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetter for de pågældende år:

 

Finansieringen af den Kommunale udgiftsramme sker via omplacering af

i alt 40 mio. kr. fra Bygge- og Teknikudvalgets budget, bevillingen Plan- og Arkitektur funktion 0.15.3. til Økonomiudvalgets budget, bevillingen Kvarterløft, funktion 0.15.3. De i alt 40 mio. kr. i årene 2004 til 2010 indarbejdes med en udgiftsbevilling på 60 mio. kr. svarende til de samlede udgifter og en indtægtsbevilling på 20 mio. kr. svarende til den statslige udgiftsramme. Af den samlede udgiftsramme på 60 mio. kr. skal 1 mio. kr. anvendes til borgerinddragelse, etablering af lokalt sekretariat m.m. i år 2004.

 

I budget 2004 omplaceres 1 mio. kr. i forbindelse med oktoberkalkulen. I budget 2005 omplaceres 4,2 mio. kr. i forbindelse med januarkalkulen. Fra budget 2006 og frem indarbejdes omplaceringerne i rammekorrektionerne i forbindelse med budget 2006.

 

Rammen til helhedsorienteret områdefornyelse skal dække udgifter i forbindelse med drift af projektsekretariat, borgerinddragelse, information, konsulentbistand, projekter og aktiviteter. De udgifter, der afholdes, ligger inden for de rammer, der er lagt til grund for det st atslige udgiftstilsagn.

Den statslige udgiftsandel refunderes løbende.

 

Byfornyelsesprogrammet forventes opdelt således, at det klart fremgår, hvilke dele af programmet, der er fuldt finansieret og hvilke dele af programmet, der er ønsker, som der efterfølgende skal søges midler til at realisere.

 

Midlerne foreslås administreret således, at projekter og aktiviteter, som foreslås af ovennævnte projektgrupper og som er ekstraordinære i forhold til forvaltningernes igangværende eller allerede planlagte aktiviteter, kan opnå tilskud fra rammen under forudsætning af, at de ansvarlige forvaltninger prioriterer de pågældende projekter og aktiviteter i egne budgetter og derved bidrager til at finansiere mindst 1/3 af omkostningerne.

 

 

HØRING

Indstillingen har været sendt i høring i Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling samt de faste udvalg. Udvalgene er fremkommet med følgende svar:

 

1. Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling har i udvalgets møde den 16. august 2004 behandlet indstillingen og noterer med tilfredshed, at Erhvervs- og Boligstyrelsen har imødekommet Københavns Kommunes ansøgning om midler til områdefornyelse i Mimersgadekvarteret og Øresundsvejkvarteret.

Udvalget har ingen bemærkninger til forslaget til organisering, som ligner den model, der tidligere er anvendt i kvarterløftprojekterne. Udvalget finder, at modellen for borgerinddragelse i kvarterløftprojekterne har vist sig velegnet, men udfordringen ved denne type af borgerinddragelse er at sikre bredden i deltagelsen, så alle befolkningsgrupper i området inddrages. Derfor vil udvalget opfordre til, at der i processen sættes særlig fokus på at inddrage alle befolkningsgrupper i kvarteret – også de grupper af beboere, som erfaringerne viser, er vanskelige at inddrage i møder og offentlig debatter.

Udvalget gør opmærksom på, at udvalget skal komme med indstilling til Økonomiudvalget vedrørende udvikling af nærdemokratiet i Københavnskommune inden udgangen af 2004. Udvalget finder, at det er væsentligt at de nye nærdemokratiske initiativer, der sættes i gang på lokalt plan, tænkes sammen med områdefornyelsesprojekterne.

Økonomi- og Bygge- og Teknikforvaltningernes bemærkninger: Udvalgets bemærkninger om borgerinddragelsen tages til efterretning, idet det bemærkes, at i Mimersgadeprojektet er det tanken, at der i særlig grad skal lægges vægt på at involvere områdets indvandrere. 

 

2. Miljø- og Forsyningsudvalget tiltrådte på mødet den 6. september 2004 indstillingen vedrørende område- og bygningsfornyelse i Mimersgadekvarteret og Øresundsvejkvarteret.

Af Miljø- og Forsyningsudvalgets høringssvar fremgår det, at Miljø- og Forsyningsforvaltningen vil tilstræbe at påvirke områdefornyelsen af de to kvarterer i en bæredygtig retning, samt at det er Miljø- og Forsyningsforvaltningens erfaring, at man gennem områdefornyelse/kvarterløft har en stor chance for at få forankret miljøarbejdet lokalt gennem inddragelse af kvarterets beboere, således at ressourceforbruget mindskes, og den bæredygtige udvikling styrkes.

Økonomi- og Bygge- og Teknikforvaltningernes bemærkninger: Ingen bemærkninger

 

3. Uddannelses- og Ungdomsudvalget har i mødet den 1. september 2004 behandlet indstillingen. Udvalget imødeser med tilfredshed en helhedsorienteret og tværsektoriel indsats i områderne og forvaltningen deltager gerne i styregrupperne med en repræsentant for områdets skoler. I Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens investeringsoversigt 2004-2007 er der på nuværende tidspunkt ingen planer om om- og tilbygning af områdets skoler i Mimersgadekvarteret. I Øresundsvejkvarteret er der i investeringsoversigten for Sundpark Skole planer om udarbejdelse af en helhedsplan i 2005.

Økonomi- og Bygge- og Teknikforvaltningernes bemærkninger: Ingen bemærkninger

 

4. Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 2. september 2004 godkendt indstillingen med følgende bemærkninger:

For så vidt angår tidsplanen for udarbejdelse af et byfornyelsesprogram forekommer denne særdeles stram, når henses til, at mange interessegrupper skal inddrages i arbejdet.

Af de vedlagte udkast til vedtægter for de 2 styregrupper (bilag 2 og 3) fremgår det nu udtrykkeligt, at 1 repræsentant for Sundby Bibliotek er medlem af Styregruppen for Områdefornyelse i Øresundsvejkvarteret og 1 repræsentant for Nørrebro Bibliotek er medlem af Styregruppen for Områdefornyelse i Mimersgadekvarteret.

Forvaltningen finder, at det ville være mere korrekt, om der i stedet stod 1 repræsentant for områdets biblioteker i de respektive vedtægter. Herved vil forvaltningen også stå mere frit ved en eventuel genudpegning samt ved valg af suppleanter for de 2 styregruppemedlemmer.

Forvaltningen har taget til efterretning, at det - uden forelæggelse for forvaltningen - er indskrevet i vedtægterne for Øresundskvarteret, at styregruppen har en repræsentant fra Amager Kulturpunkt og i vedtægterne for Mimersgade, at styregruppen har en repræsentant fra Nørrebrohallen (KI-anlæg).

 

Økonomi- og Bygge- og Teknikforvaltningernes bemærkninger: Forvaltningerne er enige i, at tidsplanerne er for stramme. Som konsekvens heraf har forvaltningerne søgt om forlængelse af tidsfristen for aflevering af byfornyelsesprogram til staten fra 1. marts 2005 til 1. juni 2005. Der er i skrivende stund ikke modtaget svar fra staten. Såfremt staten indvilliger i at forlænge tidsfristen vil ovennævnte tidsplan blive justeret således at 1. borgermøde vil blive afholdt ultimo november og den politiske beslutningsproces vedrørende byfornyelsesprogramm erne vil finde sted i maj 2005, således at programmerne kan afleveres til staten inden den 1. juni 2005.

 

Herudover er vedtægtsforslagene ændret i overensstemmelse med forvaltningens ønske.

 

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har på møde den 8. september 2004 drøftet indstillingen. Ifølge høringssvaret kan udvalget tilslutte sig indstillingen. Udvalget bemærker, at Familie- og Arbejdsmarkdedsforvaltningen har prioriteret ressourcer til Mjølnerparken, der er en del af Mimersgadekvarteret i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplan for Mjølnerparken.

 

Endvidere anføres, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er ved at gennemføre Børneplanen, der skal udbygge daginstitutionerne i København frem til og med 2007. Børneplanen bygger bl.a. på behovsprognoser på bydelsniveau. Mimersgade og Øresundsvej ligger på henholdsvis Ydre Nørrebro og på grænsen mellem Sundby Nord og Sundby Syd. I alle tre bydele er der planlagt og igangsat nye institutioner. Der er endvidere ved at blive udarbejdet nye behovsanalyser og afhængig af udfaldet kan der blive behov for flere daginstitutioner i de pågældende bydele. Placeringen af dem kan eventuelt indgå som del af byfornyelsen. Hvis byfornyelsen også omfatter nye boligbyggerier, kan det desuden være relevant at planlægge nye daginstitutioner i forbindelse med byggerierne.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget bemærker, at der i indstillingen som noget nyt indgår, at fagforvaltningerne får til opgave at være projektledere for de projektgrupper, der beskæftiger sig med emner inden for den pågældende forvaltnings fagområde. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget foreslår, at projektlederen også kan udpeges blandt andre samarbejdsparter end fagforvaltningerne, for at støtte samarbejdet på tværs af forvaltningerne og borgerinddragelsen i projekterne.

 

Af indstillingen fremgår ligeledes, at der i forbindelse med udarbejdelse af byfornyelsesprogrammerne for hvert område skal gennemføres et workshopforløb, opdelt på forvaltningsområder. Også her er det udvalgets vurdering, at det bør overvejes om det er en hensigtsmæssig opdeling, og om der ikke skulle oprettes tværsektorielle workshops, for derigennem at understøtte samarbejdet på tværs af forvaltningerne.

 

Økonomi- og Bygge- og Teknikforvaltningernes bemærkninger: Forvaltningerne anser - i overensstemmelse med Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkninger - det tværsektorielle og helhedsorienterede perspektiv for at være et meget vigtigt aspekt af områdefornyelsen og er enig i, at der kan ligge en fare i at opdele projektlederskab og ansvaret for workshops på forvaltningsområder. Formuleringerne er taget med for at søge at forankre projekterne bedre i forvaltningerne bl.a. ved at forvaltningerne inddrages stærkere allerede i de indledende faser af projektet.

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget har indstillingen på dagsordenen den 16. september 2004. Høringssvaret fra udvalget vil blive eftersendt.

 

 

BILAG FREMLAGT

 

Bilag 1: Ansøgningerne af 31/3 2004 til Erhvervs- og Boligstyrelsen kan ses i Borgerrepræsentationens sekretariat.

 

 

BILAG

 

Bilag 2. Brev af 8. juni 2004 fra Erhvervs- og Boligstyrelsen vedrørende reservation af midler til områdefornyelse i Øresundsvejkvarteret

 

Bilag 3. Brev af 8. juni 2004 fra Erhvervs- og Boligstyrelsen vedrørende reservation af midler til områdefornyelse i Mimersgadekvarteret

 

Bilag 4: Vedtægt for den lokale styregruppe for Områdefornyelse i Mimersgadekvarteret

 

Bilag 5: Vedtægt for den lokale styregruppe for Områdefornyelse i Øresundsvejkvarteret

 

 

 

 

 

Erik Jacobsen                                                               Mette Lis Andersen