Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. september 2004

 

 

Sager til beslutning

 

11.      Byudviklingspuljen - dispensation til skoler

 

BTU 432/2004  J.nr. 444.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- & Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- & Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at skoler der har fået tilsagn om støtte fra Byudviklingspuljen, får dispensation således at det bliver muligt at anvende kommunale midler som medfinansiering af projekter

at dispensationen gælder samtlige tilsagn givet i alle ansøgningsrunder

at tidligere projekter får frem til 1. december 2004 til at skaffe medfinansiering under det nye vilkår og a t behandlingen af de indkomne ansøgninger i 4. runde (1. oktober 2004) udsættes til 1. december 2004 således at Byudviklingspuljen kan få et samlet overblik over midlerne til uddeling.

 

RESUME

Borgmester Søren Pind stillede på udvalgsmødet den 1. september 2004 BTU(406/2004) et medlemsforslag om at "Ansøgere, der har fået tilsagn om støtte fra Byudviklingspuljen, får dispensation således at det bliver muligt at anvende kommunale midler som medfinansiering af projekter"

Udvalget bad forvaltningen udarbejde en indstilling på baggrund af medlemsforslaget. Forvaltningen foreslår at dispensation fra reglen begrænset til kun at omfatte skoler.

En række skoler har modtaget tilsagn om støtte fra Byudviklingspuljen til renovering af skolernes udearealer. Betingelserne for støtten er at skolerne selv skaffer 25% af omkostningerne og at disse 25% ikke må være kommunale midler.

Skolerne har dog svært ved at imødekomme dette krav, da det har vist sig meget vanskeligt at skaffe fondsmidler. Endvidere ligger flere skoler i socialt belastede områder med mange ressourcesvage beboere, hvorfor det ikke er muligt at skaffe private midler f.eks. fra forældre eller fra lokale forretninger. Ungdoms- og uddannelsesforvaltningen har vist stor interesse for at bidrage økonomisk til projekterne, da de i høj grad ses som et positivt bidrag til indsatsen om at vende de negative spiraler, som præger mange skoler især i belastede kvarterer.

Eneste mulighed for at hjælpe skolerne er ved at Borgerrepræsentationen beslutter, at der kan dispenseres fra Byudviklingspuljens krav om at ikke kommunale midler ikke må anvendes til medfinansiering af projekterne.

Der er til og med næstsidste ansøgningsrunde givet tilsagn til 6 skoler. Skolerne er Østrigsgade skole (S), Grøndalsvænget skole (NV), Langelinieskolen (Ø), Sjællandsgade skole (N), Holbergskolen (NV), Blågårdsskolen (N), og Bordings friskole (K).

Økonomisk vil en ændring af medfinansieringsreglen ikke have betydning for Byudviklingspuljen, idet sidste ansøgningsrunde har fristen 1. oktober 2004. Derfor vil der næppe komme nye ansøgninger fra andre skoler end ovennævnte.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Borgmester Søren Pind stillede på udvalgsmødet den 1. september 2004 BTU(406/2004) et medlemsforslag om at "Ansøgere, der har fået tilsagn om støtte fra Byudviklingspuljen, får dispensation således at det bliver muligt at anvende kommunale midler som medfinansiering af projekter"

Udvalget bad forvaltningen udarbejde en indstilling på baggrund af medlemsforslaget.

Byudviklingspuljen er etableret i forlængelse af "Boliger for alle – Boligpolitisk strategiplan for København Kommune 2001-2004". Borgerrepræsentationen vedtog den 16. maj 2002 at etablere Byudviklingspuljen og at tilføre puljen 45,814 mio. kr. til fordeling i 2002-2004 (BR 253/02) "Disponering af midler fra Byudviklingspulje".

Puljens formål er at styrke lokale initiativer, som kan forbedre de eksisterende boligområder og at støtte udviklingen af lokale partnerskaber mellem københavnerne og Københavns Kommune.

 

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

En række skoler har modtaget tilsagn om støtte fra Byudviklingspuljen til renovering af skolerne udearealer. Betingelserne for støtten er at skolerne selv skal skaffe 25% af omkostningerne og at disse midler ikke må være kommunale midler.

Skolerne har dog svært ved at imødekomme dette krav, da det har vist sig meget vanskeligt at skaffe fondsmidler. Endvidere ligger flere skoler i socialt belastede områder med mange ressourcesvage beboere, hvorfor det ikke er muligt at skaffe private midler fx fra forældre eller fra lokale forretninger. Ungdoms- og uddannelsesforvaltningen har vist stor interesse for at bidrage økonomisk til projekterne, da de i høj grad ses som et positivt bidrag til indsatsen om at vende de negative spiraler, som præger mange skoler især i belastede kvarterer.

Eneste mulighed for at hjælpe skolerne er ved at Borgerrepræsentationen beslutter, at der kan dispenseres fra Byudviklingspuljens krav om at ikke kommunale midler ikke må anvendes til medfinansiering af projekterne.

Der er givet støtte til i alt 6 skoler i samtlige ansøgningsrunder, heraf 5 kommunale og en friskole. De 6 skoler har modtaget et tilsagn på i alt kr. 6.319.000 svarende til 75 % af anlægsbudgettet (8.425mio.kr.) for projekterne. Skolernes medfinansiering svarer til i alt kr. 2.106.000.

Skolerne er Østrigsgade skole (S), Grøndalsvænget skole (NV), Langelinieskolen (Ø), Sjællandsgade skole (N), Holbergskolen (NV), Blågårdsskolen (N), og Bordings friskole (K).

Fristen for skolerne for, at skaffe medfinansiering var 1. september / 1. oktober 2004, forvaltningen har på baggrund af medlemsforslaget udskudt fristen for alle til tidligst 1. oktober 2004.

Hvis det besluttes at give dispensation anbefaler forvaltningen at tidligere projekter får frem til 1. december 2004 til at skaffe medfinansiering under det nye vilkår og at behandlingen af de indkomne ansøgninger i 4. runde (1. oktober 2004) udsættes til 1. december 2004 således at skolerne kan nå at skaffe medfinansiering og Byudviklingspuljen kan få et samlet overblik over midlerne til uddeling .

 

Økonomi

Økonomisk vil en ændring af medfinansieringsreglen ikke have betydning for Byudviklingspuljen, idet sidste ansøgningsrunde ligger umiddelbart for (1. oktober 2004) og det derfor ikke forventes at kunne nå at få afgørende betydning for de indkomne ansøgninger.

Byudviklingspuljen skal i sidste ansøgningsrunde uddele mindst 5 mio. kr. plus de midler der tilbageføres fra projekter der ikke kan realiseres.

 

Ole Bach