Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. september 2004

 

 

Sager til beslutning

 

10.      Tordenskjoldsgade trafiksanering og træplantning - Byudviklingspuljen

 

BTU 422/2004  J.nr. 444.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikudvalget indstiller, at Bygge- & Teknikudvalget godkender,

at der gennemføres en forskønnelse af gaderummet i Tordenskjoldsgade mellem Heibergsgade og Havnegade.

 

 

RESUME

Beboere og grundejere i Tordenskjoldsgade mellem Heibergsgade og Havnegade har initieret projektet. Projektet omhandler trafiksanering ved ensretninger og etablering af fortovsudvidelser, der regulerer parkeringen samt skaber mulighed for plantning af træer.

 

Forslaget er udarbejdet med inspiration i den allerede udførte forskønnelse af den parallelle Peder Skrams Gade og den igangværende fornyelse af Kongens Nytorv. Tordenskjoldsgade foreslås ensrettet på hele strækningen fra Havnegade til Heibergsgade (gaden er i dag ensrettet på denne strækning, men ensretningen mellem Holbergsgade og Heibergsgade opstået som midlertidig foranstaltning) og der indrettes skråparkering i vejens østlige side og kantstensparkering langs den vestlige side. Skråparkeringen muliggøres ved indsnævring af kørebanen til 3,5 m. som konsekvens af ensretningen ensrettes Heibergsgade også mellem Tordenskjoldsgade og Peder Skrams Gade, således at de udgør et samlet ensrettet gadesystem. 

 

Eksisterende overkørsler langs vejens østside udvides med brosten på overkørslerne og chaussesten langs kanterne. Der plantes i alt 11 nye lindetræer, samme træ som står på de øvrige gader på Gammelholm. Træerne plantes under hensyn til ledningerne i gaden.

 

Projektet betyder, at der i Tordenskjoldsgade bliver 5 nye parkeringspladser (herunder 1 handicap-plads) og 30 nye cykelparkeringspladser.

 

Projektet finansieres af Byudviklingspuljen og lokalt indsamlede midler.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Ved hjælp af midler fra Byudviklingspuljen og medfinansiering fra beboerne er det blevet muligt at gennemføre projektet. Projektet modtog tilsagn i første ansøgningsrunde (BTU 591/2002).

 

Beboere og grundejere i Tordenskjoldsgade mellem Heibergsgade og Havnegade har initieret projektet. Projektet omhandler trafiksanering ved ensretninger og etablering af fortovsudvidelser, der regulerer parkeringen samt skaber mulighed for plantning af træer.

 

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

Forslaget er udarbejdet med inspiration i den allerede udførte forskønnelse af den parallelle Peder Skrams Gade og den igangværende fornyelse af Kongens Nytorv.

 

Tordenskjoldsgade er i dag ensrettet på strækningen fra Havnegade til Holbergsgade. Projektet ensretter den resterende del af gaden mellem Holbergsgade og Heibergsgade, som en konsekvens heraf ensrettes også Heibergsgade mellem Tordenskjoldsgade og Peder Skrams Gade.

 

Ensretningerne er i overensstemmelse med hvordan de øvrige gader på Gammelholm er ensrettet.

 

Der indrettes skråparkering i vejens østlige side og kantstensparkering langs den vestlige side. Skråparkeringen muliggøres ved ensretningen og en indsnævring af kørebanen til 3,5 m. Der er i dag kantstens-(parrallel-)parkering i begge vejsider.

 

Fortovsudvidelserne i vejens østside anlægges i forbindelse med overkørsler. Materialerne der anvendes er fortovsfliser, chaussesten og brosten, således at fortove og udvidelser bliver en helhed. Der plantes i alt 11 nye lindetræer, samme træ som står på de øvrige gader på Gammelholm. Træerne plantes under hensyn tagen til ledningerne i gaden.

 

Foran Hotel Opera anlægges et større areal med fortovsfliser for at afhjælpe ankomst og afgang af Hotellets gæster med bil og bus.

 

Økonomi

Den samlede ramme for projektet er 860.000,- kr. ekskl. moms, som er sammensat på følgende måde:

645.000,- kr. ekskl. moms fra Byudviklingspuljen (BTU 21/2004).

215.000,- kr. ekskl. moms fra ejendommene i Tordenskjoldsgade.

Det vurderes ikke, at der er væsentlige øgede driftsomkostninger forbundet med projektet, hvorfor forvaltningen påtager sig driften heraf.

 

Miljøvurdering

Projektet skal overholde en række miljøkrav - som beskrevet i retningslinjerne i den af Borgerrepræsentationen vedtagne Miljøorienteret Byfornyelse og Nybyggeri, Bygge- og Teknikforvaltningen 2001, som er forpligtende for alt byggeri, der støttes af Københavns Kommune. For at skærpe overholdelsen skal projektet fremsende en Tro & Love erklæring, der beskriver hvorledes projektet har overholdt kravene. Det indskærpes overfor projektet, at en misligholdelse af miljøkravene kan medføre inddragelse af støtten.

 

Høring

Byudviklingspuljen stiller krav om, at projektet har bred lokal opbakning, hovedparten af ejendommene på strækningen bidrager til projektet ligesom Det Kgl. Teater støtter projektet.

Projektet er hørt hos Københavns Politi, der ikke har nogen bemærkninger til projektet.

 

Andre konsekvenser

Projektet bringer orden på parkeringsforholdene i gaden og betyder reelt en udvidelse fra 71 parkeringspladser til 75 parkeringspladser samt en handicapparkeringsplads.

Projektet betyder endvidere at der fra at være 145 cykelparkeringspladser kan etableres i alt 175 cykelparkeringspladser, hovedparten placeret ved Heibergsgade / Det Kgl. Teater, hvor der er et meget stort behov.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1 – oversigtskort med eksisterende og nye forhold.

 

Ole Bach


&nbs p;