Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 10. november 2004

 

 

Sager til beslutning

 

1.      Budgetopfølgning, oktober 2004

 

BTU 490/2004  J.nr. 1429.0004/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller at Bygge- og Teknikudvalget godkender

                     

vedlagte budgetopfølgning og kvartalsregnskab

 

at det forventede disponible driftsoverskud i 2004 på ca. 17 mio. kr. indgår som delvis finansiering af en eventuel afvikling af RIA (se særskilt indstilling)

 

 

 

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller at Bygge- og Teknikudvalget tager til efterretning

 

at Bygge- og Teknikforvaltningen og KTK snarest – og senest juni 2005 – fremlægger forslag for Bygge- og Teknikudvalget til en fremtidig strategi for håndværksområdet i KTK med baggrund i den kommende periodes udvikling og drøftelserne med Ejendomsenheden.

 

at Bygge- og Teknikforvaltningen generelt tager et mindre forbehold for resultaterne, da implementeringen af kommunens lønsystem fortsat resulterer i nogen usikkerhed.

 

De centrale dele af materialet er tidligere sendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.

 

RESUME

Bygge- og Teknikforvaltningen har gennemgået og vurderet den samlede økonomi under Bygge- og Teknikudvalgets rammer på baggrund af regnskabet for årets tre første kvartaler. Regnskabet for årets første tre kvartaler er anvendt som grundlag for justering af forventningerne til 2004 som helhed. Der er dermed tale om et solidt grundlag for præsentation af årets sidste prognose.

 

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i det korrigerede budget, der er øget med 264,6 mio. kr. siden budgetvedtagelse. I dette er indregnet 163,1 mio. kr. i overførsler fra 2003. Af dette beløb er p.t. 3,1 mio. kr. overført til en pulje under Bygge- og Teknikudvalgets område, men med den detalje, at midlerne udelukkende kan frigives efter forelæggelse for Borgerrepræsentationen.

 

De seneste forventninger til 2004 viser at der på Bygge- og Teknikudvalgets centrale driftsområder forventes et disponibelt mindreforbrug på 25,2 mio. kr., hvoraf udvalget på mødet d. 6. oktober 2004 disponerede 7,8 mio. kr. Dermed forventes et disponibelt driftsresultat for året som helhed på 17,4 mio. kr. Dette tal er en konsekvens af, at det reelt forventede årsresultat er korrigeret for reservationer og periodeforskydninger, hvilket der redegøres for i materialet. Tages der ikke højde for reservationer og periodeforskydninger er årsforventningrn på de centrale driftsområder er et mindreforbrug/merindtægter på 76 mio. kr., hvoraf ca. 50 mio. kr. er reserveret.

 

KTK's effektiviseringsplan

I forbindelse med Borgerrepræsentationens tiltrædelse af KTK's effektiviseringsplan (BR 152/04) er det aftalt, at underskud i KTK's budget i 2004 og 2005 mellemfinansieres via et internt lån.

 

Ved aflæggelse af halvårsregnskabet stod det klart, at ikke alle forudsætninger i effektiviseringsplanen for KTK holdt, hvorfor det i forbindelse med sagens behandling i Økonomiudvalget blev besluttet, at de ekstraordinære udgifter på 13,6 mill. kr. i forhold til effektiviseringsplanen skulle vurderes tilbundsgående og at virksomhedens omsætning skal følges nøje med henblik på evt. politisk stillingtagen til justering af effektiviseringsplanen (ØU 282/2004).

 

Der er i materialet fra KTK redegjort for disse forhold, og KPMG har foretaget en vurdering af de svigtende forudsætninger/ekstraordinære udgifter og konkluderer, at der for de fleste poster er tale om ændrede forudsætninger. De poster hvor KPMG ikke mener der er tale om svigtende forudsætninger er at betragte som driftsafvigelser, der ligger inden for den normale drift. På enkelte af posterne har det videre arbejde i KTK resulteret i at beløbet er ændret.

 

Svigtende omsætning på håndværksområdet udgør et væsenligt forhold ifht. effektiviseringsplanen forudsætninger. KTK har derfor analyseret dette område nærmere. Konklusionerne beskrives nedenfor og materialet er vedlagt i bilagshæftet om KTK (Bilag 2).

 

Yderligere skal det anføres, at det forventede årsresultat for KTK forsat ikke lever op til forventningerne. Der forventes nu et budgetmæssigt underskud i KTK på i alt 49,9 mio. kr., hvilket er en forværring på 4,7 mio. kr. siden budgetopfølgningen i juli.

 

Endelig har KPMG gennemgået KTKs kvartalsregnskab revisionsmæssigt. Revisionsprotokollatet er vedlagt i bilagshæftet. KPMG fremhæver at der på flere områder ikke har været den forventede fremdrift i implementeringen af nye rutiner. KTK har  kommenteret på protokollatet i et særskilt notat - vedlagt.


SAGSBESKRIVELSE

Forventet regnskab 2004 pr. oktober 2004

På baggrund af de første tre kvartaler er det muligt at præsentere en justeret prognose for 2004. Den justerede prognoses resultater er noget forskellig fra tidliger e præsenteret, hvilket der redegøres indgående for i vedlagte hæfte (bilag 1). Samlet er der hovedsageligt tale om en række nye oplysninger samt forskydning af projekter ol. til 2005. Afvigelserne påvirker i hovedtræk resultatet positivt. Det overordnede resultat af prognosen fremgår af nedenstående tabel og præsenteres kort i det følgende. Forventningerne er præsenteret i detaljer i vedlagte hæfte (bilag 1).

 

Tabel 1. Forventet regnskab 2004 pr. oktober 2004

Bevillingsområder

Korrigeret

Forventet

Forventet

Nettoudgifter i mill. kr.

Budget

Regnskab

Afvigelse

 

 

 

 

Rammebelagte områder, drift

990,9

958,0

-32,8

 Byfornyelse

162,5

155,9

-6,7

 KTK

-20,9

28,9

49,9

 Øvrige rammebelagte driftsområder

849,3

773,2

-76,0

 

 

 

 

Rammebelagte områder, anlæg

712,1

420,9

-291,2

 Byfornyelse

348,4

190,6

-157,8

 Øvrige rammebelagte anlægsområder

363,7

230,3

-133,4

 

 

 

 

Lovbundne områder i alt

37,2

35,5

-1,7

 

 

 

 

Finansposter

38,1

-34,9

-73,1

 

 

 

 

I alt

1.778,2

1.379,5

-398,8

+ = merforbrug/mindreindtægter   - = mindreforbrug/merindtægter

 

Rammebelagte områder, drift

Samlet for Bygge- og Teknikudvalget centrale driftsområder (ekskl. KTK og byfornyelse) forventes der et disponibelt netto merindtægter/mindreforbrug på 25,2 mio. kr., I tallet på 25,2 mio. kr. er der korrigeret for reservationer på samlet 50,8 mio. kr., hvilket der redegøres nærmere for i vedlagte hæfte. Det regnskabsmæssige resultat forventes således at blive et mindreforbrug/merindtægter på 76,0 mio. kr., hvoraf merindtægter fra Operaen udgørt 24,5 mio. kr. 

 

Hertil kommer et forventet mindreforbrug på byfornyelsesområdet på 6,7 mio. kr. og et forventet budgetmæssigt underskud i KTK på 49,9 mio. kr., hvilket er 18,3 mio. kr. større end forventet i effektiviseringsplanen for KTK. Der redegøres mere detaljeret for resultaterne i KTK i vedlagt materiale. Resultatet på de samlede rammebelagte driftsområder under Bygge- og Teknikudvalget er en forventning om et netto mindreforbrug på 32,8 mio.kr. (inkl. KTK og byfornyelse).

 

Bygge- og Teknikforvaltningen gør opmærksom på, at der i særskilt indstilling vedrørende RIA indstilles, at RIA grundet omstændighederne afvikles. En afvikling, der i givet fald forventes at indebære engangsudgifter i størrelsesordenen 45-50 mio. kr.

 

Bemærkninger i øvrigt omkring de enkelte enheders resultater fremgår tilsvarende af vedlagte hæfte (bilag 1).

 

Rammebelagte anlægsområder

På de rammebelagte anlægsområder forventes der et netto mindreforbrug på 291,2 mio. kr. Der er dermed tale om en kraftig justering i forhold til tidligere rapporteret, hvilket i hovedtræk kan henføres til nye bevillinger under Vej & Park, der ikke kan anvendes fuldt ud i 2004 og ændrede forventninger vedrørende byfornyelsesområdet.  Byfornyelsesområdet udgør således de 157,8 mio. kr., hvilket er en ændring på over 130 mio. kr. Der er kommenteret på den voldsomme forskydning i materialet, men Bygge- og Teknikforvaltningen skal overfor Bygge- og Teknikudvalget beklage, at det ikke tidligere har været muligt at forudse disse meget store forskydninger. Bygge- og Teknikforvaltningen skal i denne forbindelse oplyse, at der er taget initiativ til styrkelse af økonomifunktionerne på myndighedsområderne, hvilket blandt andet skal øge indsigten i økonomien på byfornyelsesområdet.  

 

Lovbundne områder

På det lovbundne område - Tilskud til andelsboliger – forventes der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket skyldtes forsinkelser i udbetalingen af tilskud til anlægsprojekter.

 

Finansposter

Forskydninger på finansposterne forventes at afvige med et netto mindreforbrug på 73,1 mio. kr. i forholdt til det budgetterede. Således forventes årets samlede finansielle aktiviteter at medføre en likviditetsmæssig forbedring på 34,9 mio. kr. mod budgetteret belastning på 38,1 mio. kr. Den væsentligste afvigelse kan henføres til byfornyelsesområdet under Plan & Arkitektur.

 

Herudover oplyser Byggeri & Bolig, at projektet vedrørende selvhjælpsarbejdet på parkeringskælderen i Nyrupsgade ikke er igangsat, hvorfor tilgodehavendet på 15 mio. kr. ikke kan opkræves og overføres til 2005.

 

KTK's effektiviseringsplan

I halvårsregnskabet for KTK blev det påpeget, at visse forudsætninger fra effektiviseringsplanen ikke holdt og at det omsætningsniveau for håndværksområdet, der var forudsat som minimumsniveauet i effektiviseringsplanen ikke ville kunne nås. Ved Økonomiudvalget tiltrædelse af budgetopfølgningen blev det besluttet, at disse punkter skulle vurderes nøjere i forbindelse den budgetopfølgning (ØU 282/2004)

 

Disse vurderinger foreligger nu, og indgår i vedlagte bilag 2. Vedrørende de svigtende forudsætninger, har KPMG foretaget en vurdering og konkluderer, at der for de fleste poster er tale om ændrede forudsætninger. Enkelte af posterne har ændret beløb i processen.

 

Tilsvarende har KTK gennemført en analyse af håndværksområdet. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

 

·        Omsætningen er ca. 40 mio. kr. mindre end i 2003.

·        Ændret udbudsmønster samt ændret fortolkning af kommunalfuldmagten har stor betydning som forklaring på faldet.

·        Omsætningen er faldet så meget, at de faste omkostninger relativt udgør en for stor del af omsætningen.

·        Der er fortsat grundlag for at øge effektiviteten og begrænse omkostningerne.

·        Den faldende omsætning gør, at der fortsat er et problem med mange tjenestemænd og BFA'ere i f.t. en løbende kapacitetstilpasning.

·        Det er uafklaret hvilken betydning etableringen af Ejendomsenheden får på forvaltningernes dispositioner i 2005.

·        Det er uafklaret hvilken betydning Ejendomsenheden får for KTK i fra 2006.

·        En lukning af området i KTK vil have direkte omkostninger på ca. 44 mio. kr.

·        En lukning af området i KTK vil medføre en negativ konsekvens på afløbet fra effektiviseringsplanen på 11 mio. kr. pr. år, når planen er fuldt implementeret.

 

På den baggrund indstilles det, at der arbejdes videre med at afdække de identificerede usikkerheder samt på at sikre håndværksområdet i KTK yderligere omsætning i 2005.

 

Kvartalsregnskab 3. kvartal 2004

Som et vigtigt bidrag til justeringen af den samlede forventning til året som helhed er regnskabet efter årets første tre kvartaler gennemgået, hvilket kommenteres kort i det følgende og mere indgående og detaljeret i det vedlagte hæfte (bilag 1). Samlet kan resultatet deles i forskydninger af teknisk karakter og forskydninger, der afsp ejles i årsresultatet.

 

På driftsområdet er de største poster Byggeri & Bolig, hvor der er merindtægter på 27,9 mio. kr. der primært skyldtes at byggesagsgebyr for Operaen (24,5 mio. kr.) er indregnet. En post der også påvirker forventningen til årets resultat som det fremgår af ovenstående. Københavns Brandvæsen har et mindreforbrug på 17,3 mio. kr., hvilket ligeledes afspejles i forventningen til året som helhed.

 

På anlægsområdet er der samlet et mindreforbrug på 75,3 mio. kr., hvilket er udtryk for forskydninger. De største forskydninger er på Vej & Parks område, hvor netto mindreforbruget er på 92,6 mio. kr.

 

Tabel 2. Regnskab 3. kvartal 2004

Bevillingsområder

Korrigeret

3. kvartals-

Afvigelse

Nettoudgifter i mill. kr.

3. kvartals budget

regnskab

 

 

 

 

 

Rammebelagte områder, drift

607,9

564,4

-43,6

 Byfornyelse

80,0

77,3

-2,8

 KTK

-15,7

13,0

28,7

 Øvrige rammebelagte driftsområder

543,6

474,1

-69,6

Rammebelagte områder, anlæg

317,3

242,1

-75,3

 Byfornyelse

125,0

143,9

18,9

 Øvrige rammebelagte anlægsområder

192,3

98,2

-94,2

Lovbundne områder i alt

24,0

20,9

-3,2

 

 

 

 

Finansposter

70,3

178,0

107,7

 

 

 

 

I alt

1.019,6

1.005,3

-14,4

+ = merforbrug/mindreindtægter       - = mindreforbrug/merindtægter

 

Aktivitetstal

I forbindelse med oktober budgetopfølgningen er det forudsat, at udvalgene redegør for de aktivitetstal, der indgår i budget 2004. Denne opfølgning er foretaget i vedlagte hæfte, hvor der også kommenteres på de realiserede aktiviteter (hæftets bilag 1).

 

Amager Strandpark

Amager Strandpark I/S er en selvstændig enhed. Ved oprettelsen af Amager Strandpark I/S blev det bestemt, at Københavns Kommune varetager sekretariatsfunktionen. Det er efterfølgende aftalt mellem Bygge- og Teknikforvaltningen og Økonomiforvaltningen at Vej & Park varetager opgaven. Der er til formålet oprettet et selvstændigt organisationsnummer (45020) i Københavns Kommunes økonomistyringssystem (KØR). Som konsekvens af dette optræder Københavns kommunes andel af midlerne i Bygge- og Teknikudvalgets kvartalsregnskab samt prognose. Oplysningerne er imidlertid trukket ud af den samlede opgørelse, da det ikke er en del af Bygge- og Teknikudvalgets økonomiske ramme (hæftets bilag 3).

 

Det kan om projektet oplyses at for at sikre kontinuiteten i arbejdet er det med entreprenøren aftalt, at projektforløbet opdeles i flere mindre delaktiviteter end oprindeligt planlagt. Dette betyder til gengæld, at mange delaktiviteter afsluttes og forfalder til betaling i sidste halvår 2004 - med store forskydninger fra 2005 til 2004 i forhold til den hidtidige betalingsplan til følge.

 

Der forventes derfor udgifter i 2004 på i alt 120,5 mio.kr. Budgetterne er korrigeret for dette.

 

MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER:

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

Se ovenstående.

 

ANDRE KONSEKVENSER:

Der er ingen andre konsekvenser.

 

HØRING:

Ingen

 

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1. Bygge- og Teknikudvalget – Budgetopfølgning 3. kvartal 2004

Bilag 2. Bilag vedrørende KTK

Bilag 3. Kommentarer til revisionsprotokollat fra KTK

 

 

Mette Lis Andersen