Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

23.      "Titangade", tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 76

 

BTU 614/2005  J.nr. 611:211.0001/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller til Bygge- og Teknikudvalget

at godkende forvaltningens forslag til byplanmæssige og arkitektoniske retningslinier for udvikling af område ved Titangade med offentlige formål og serviceerhverv. Retningslinierne skal danne baggrund for afholdelse af en konkurrence og for den efterfølgende udarbejdelse af nyt plangrundlag.

 

RESUME

CVU Øresund (Center for Videregående Uddannelse) ønsker at samle en række sundhedsfaglige uddannelser i et område ved Titangade. Det drejer sig om karreen, der er omkranset af Titangade, Sigurdsgade og Rådmandsgade. Et område med et grundareal på ca. 27.000 m². I den forbindelse ønsker CVU Øresund at udskrive en arkitektkonkurrence for opførelse af ca. 13.800 m² byggeri til undervisningsformål og anmoder forvaltningen om oplysninger om planforhold til brug for konkurrenceprogrammet. Desuden anmodes om at forvaltningen vil medvirke som rådgivere i forbindelse med afholdelse af konkurrencen.

Det aktuelle område er omfattet af lokalplan nr. 76 med tillæg 1 og 2, og er beliggende i et underområde O. For underområdet er i lokalplanens formålsbestemmelse oplyst at undervisningsministeriet er ejer af eller forventes at bliver ejer af en række ejendomme, der med tiden tænkes anvendt til undervisningsformål. Herudover er der for dette område alene fastlagt bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder en maksimal bebyggelsesprocent på 110.

Gennemførelse af den aktuelt skitserede udvikling kræver udarbejdelse af tillæg til lokalplan nr. 76. Plan & Arkitektur foreslår, at tillægget udstrækkes til også at omfatte ejendommene mellem Jagtvej og Rådmandsgade og ejendommene mellem Sigurdsgade og Vermundsgade, således at tillægget regulerer hele det i lokalplan nr. 76 angivne O-område.

Plan & Arkitektur har udarbejdet forslag til byplanmæssige og arkitektoniske retningslinier for området, der kan ligge til grund for den påtænkte konkurrence og det efterfølgende forslag til lokalplantillæg (bilag 1) og har meddelt CVU Øresund, at man gerne deltager som rådgivere for dommerkomiteen i forbindelse med afholdelse af konkurrencen.

Når konkurrencen næste forår er afsluttet, vil Bygge- og Teknikforvaltningen på baggrund af konkurrenceresultatet forelægge en redegørelse for Teknik- og Miljøudvalget om udarbejdelse af tillæg til lokalplan, hvilket forventes at kunne ske i april måned 2006.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

CVU Øresund (Center for Videregående Uddannelse) har henvendt sig til Plan & Arkitektur med henblik på udvikling af et 27.000 m² stort område ved Titangade på Ydre Nørrebro, nærmere bestemt et område beliggende i karreen, der omkranses af Titangade, Sigurds-gade og Rådmandsgade.

Det er CVU Øresunds hensigt at opføre ca. 13.800 m² nybyggeri til undervisningsformål, og derved skabe de fysiske rammer for at samle en række sundhedsfaglige uddannelser og skabe et center for mellemlange videregående uddannelser indenfor sundhedssektoren i København. CVU Øresund ønsker at bevare eksisterende bygninger indenfor området, såfremt de kan indgå i den samlede løsning. Gennemførelse af dette byggeri kræver udarbejdelse af tillæg til lokalplan nr. 76.

I forbindelse med byggeriet ønsker CVU Øresund at udskrive en arkitektkonkurrence, og anmoder i den forbindelse forvaltningen om oplysninger om planbestemmelser for det aktuelle område til brug for konkurrenceprogrammet. Endvidere anmodes forvaltningen om at medvirke som rådgiver for dommerkomiteen i forbindelse med afholdelse af konkurrencen.

CVU Øresund ejer 2 ejendomme i den aktuelle karré, nemlig Rådmandsgade 71 (matr.nr. 5693 UK) og Sigurdsgade 34 (matr.nr. 5692) og har planer om opkøb af de resterende ejendomme (ejet af staten) bortset fra et nyopført kollegium i Rådmandsgade. Karreen har et samlet grundareal på 26.821 m², hvoraf de 4.100 m² grundareal tilhører kollegiet.

Det aktuelle område er omfattet af lokalplan nr. 76 med tillæg 1 og 2, og er beliggende i et underområde benævnt O.

Lokalplan nr. 76 fra 1985 blev udarbejdet på baggrund af blandt andet Undervisningsministeriets ønske om at sikre sig udbygningsmuligheder til undervisnings- og forskningsformål i området.

Undervisningsministeriet havde allerede på daværende tidspunkt erhvervet ejendomme i området, og har siden erhvervet yderligere ejendomme. I forbindelse med et i 1988 mellem Staten ved Undervisningsministeriet og Københavns Kommune aftalt magelæg om ejendomme i området forpligtede kommunen sig til uden vederlag at aflyse sin tilbagekøbsret til de ejendomme i lokalplanens O-område, som Undervisningsministeriet allerede besad.

Endvidere forpligtede kommunen sig til at suspendere sin tilbagekøbsret til to ejendomme uden for O-området, så længe disse anvendtes til undervisningsformål. Endelig forpligtede kommunen sig til uden vederlag at kvittere de tilbagekøbsdeklarationer, der måtte være tinglyst på de øvrige ejendomme i lokalplanens område O, når disse ejendomme måtte blive erhvervet af Staten.

I 1995 blev det aftalt, at Københavns Kommune, når kommunen kan gøre sin tilbagekøbsret til ejendomme i området gældende, da at overtage disse ejendomme, kvittere kommunens tilbagekøbsret til aflysning og tilbyde ejendommene til Undervisningsministeriet. For de sidste ejendommes vedkommende kan tilbagekøb varsles til år 2020.

Imidlertid var tidshorisonten for en eventuel udbygning i området på tidspunktet for lokalplanvedtagelsen meget usikker, hvorfor Undervisningsministeriet ikke ønskede at forpligte sig til at overtage ejendomme, som af private ejere måtte blive krævet overtaget af kommunen som følge af en lokalplanmæssig fastlæggelse til offentlige formål.

På baggrund heraf blev der i lokalplanen for ejendommene i område O ikke optaget anvendelsesbestemmelser, men alene fastsat bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder en maksimal bebyggelsesprocent på 110. Det blev tillige bestemt, at væsentlige ændringer af bebyggelsesforholdene i dette område – ud over eventuel opførelse af et posthus, der imidlertid blev opført uden for området - forudsatte udarbejdelse af supplerende lokalplan. Det skal dog bemærkes, at det af lokalplanens formålsbestemmelser bl.a. fremgår, at undervisningsministeriet indenfor område O ejer eller vil komme til at eje en række ejendomme, der med tiden tænkes anvendt til undervisningsformål.

Tillæg nr.1 til lokalplan nr. 76 muliggør opførelse af en børneinstitution i karreen begrænset af Tagensvej, Hermodsgade, Sigurdsgade og Titangade, og er derfor beliggende uden for det aktuelle område.

Tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 76 er udarbejdet i forbindelse med kollegiebyggeriet ud mod Rådmandsgade for et område i den aktuelle karré. Området må forventes at indgå i det kommende lokalplantillæg.

Plan & Arkitektur finder det mest hensigtsmæssigt at det kommende tillæg (tillæg 3) udstrækkes til også at omfatte ejendommene mellem Jagtvej og Rådmandsgade og ejendommene mellem Sigurdsgade og Hermodsgade, således at tillægget regulerer hele det i lokalplan nr. 76 angivne O-område - dette også set i lyset af et muligt fremtidigt behov for at kunne udvide uddannelsescenteret nord for Sigurdsgade. Lokalplantillægget forventes, at kunne udarbejdes indenfor kommuneplanens rammer, idet dog det må nærmere vurderes om området bag "Fogedgården" langs Rådmandsgade i givet fald skal fastlæges med en større boligandel.

På denne baggrund har Plan & Arkitektur udarbejdet byplanmæssige og arkitektoniske retningslinier for området, der kan ligge til grund for den påtænkte konkurrence og det efterfølgende forslag til lokalplantillægget (bilag 1) og har meddelt CVU Øresund, at forvaltningen gerne deltager som rådgivere for dommerkomiteen i forbindelse med afholdelse af konkurrencen.

Når konkurrencen er afsluttet næste forår, vil Plan & Arkitektur på baggrund af konkurrenceresultatet forelægge en redegørelse for Teknik- og Miljøudvalget om udarbejdelse af forslag til lokalplantillæg, hvilket forventes at kunne ske i april måned 2006.

 

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1. Planforudsætninger til brug for konkurrenceprogram.

 

 

Ulrik Winge