Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

1.      Forslag om fælles gårdanlæg i en del af karreen Amagerbrogade, Sverrigsgade, Kongedybet og Hallandsgade

 

BTU 604/2005  J.nr. 451:144.0001/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at  forvaltningen offentliggør et byfornyelsesforslag om etablering af et fælles gårdanlæg, der omfatter ejendommene Amagerbrogade 40-44, Sverrigsgade 2A-B, 4 og 4A-B, Hallandsgade 1A-B, 3, 3A, 5 og 5A, idet forvaltningen efter indsigelsesfristens udløb vil komme med endelig indstilling om byfornyelsesbeslutning

at  indsigelsesfristen fastsættes til 8 uger

 

 

RESUME

Formålet med forslaget er at forbedre ejendommenes friarealer ved etablering af et fælles gårdanlæg, som ejerne efterfølgende skal drive og vedligeholde.

Forslaget, der er udarbejdet efter ønske fra ejer- og beboerrepræsentanter i ejendommene, omfatter 5 beboelsesejendomme med 123 beboere fordelt på 108 boliger, 1 værksteds- og 1 boligbaghus samt 22 erhvervslejemål mv.

Ejeren af ejendommen, hvorpå værksteds- og boligbaghuset ligger, har fået tilladelse til at nedrive baghusene og ejendommens forhus. Ejeren har oplyst, at bebyggelsen forventes nedrevet i begyndelsen af 2006, samt at der efterfølgende vil blive søgt om tilladelse til at opføre en boligbebyggelse på ejendommen i henhold til lokalplanens bestemmelser herom.

Gennemførelsen af byfornyelsesforslaget er ikke til hinder for, at ejendommen kan bebygges. 

Udgifterne til fællesgårdanlæggets etablering skønnes at andrage 2.400.000 kr., der betales af stat og kommune med hver 50 %.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

De nuværende forhold i karreen samt de af forslage t omfattede ejendomme fremgår af vedlagte tegninger (bilag 3 og 4).

Karreen Amagerbrogade, Sverrigsgade, Kongedybet og Hallandsgade, hvor de af forslaget omfattede ejendomme ligger, består af beboelsesejendomme og ubebyggede grunde.  

Karreen er omfattet af en lokalplan, vedtaget af Borgerrepræsentationen i 1989, der fastlægger området til boligformål.  

De ejendomme, som forslaget omfatter, grænser op til fortrinsvis nyere beboelsesejendomme, der overvejende har tilfredsstillende friarealer. Under hensyn hertil har forvaltningen alene fundet grundlag for at udarbejde et forslag for de ejendomme, hvorfra henvendelsen om forbedringen er fremkommet.

Gårdarealerne er opdelt af et 1-etages værksteds- og et 1½-etages beboelsesbaghus, beliggende på ejendommen Sverrigsgade 4, 4A-B. Begge baghuse, der er i meget dårlig stand, er uudlejede.

Ejeren har fået tilladelse til nedrivning af baghusene samt ejendommens forhus, der ligeledes er i dårlig stand.   

Ejendommen er solgt til Fjordvang 2004 ApS, der overtager den pr. 1. januar 2006. Den nye ejer har oplyst, at baghusene og forhuset på ejendommen nedrives i begyndelsen af 2006, samt at han agter at søge om tilladelse til opførsel af en ny boligbebyggelse i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser herom. Ifølge lokalplanen kan der bygges en boligbebyggelse langs Sverrigsgade i 3 etager med mulighed for udnyttet tagetage. Husdybden må ikke overstige 10 m.

Gårdarealerne er adskilt af plankeværker og skure, som er overvejende dårligt vedligeholdt og indrettet således, at de ikke kan betegnes som tilfredsstillende til ophold og leg.

Ifølge lokalplanen ligger ejendommene i et boligområde, hvor der ved nybyggeri tillades en maksimal bebyggelsesprocent på 130 og forudsættes en friarealprocent på 50. Ejendommenes bebyggelsesprocent er 229 og friarealprocenten 18.

Forslaget omfatter fem 2 til 6-etages beboelsesejendomme opført i perioden 1860-1931. Tre af ejendommene er andelsboligforeninger, og to er udlejningsejendomme. Forslaget omfatter 108 boliger og 22 butikslejemål mv. De gårdarealer, der omlægges, udgør ca. 1.450 m2.

Pr. 1. januar 2005 var der 123 beboere i ejendommene, heraf 25 under 15 år, 8 over 67 år, medens 90 var i gruppen 15-66 år.

 

Forhandlinger

Repræsentanter for ejendommene har rettet henvendelse til Grønne Gårde med anmodning om, at der gennemføres en forbedring af friarealerne.

I anledning heraf har der været holdt møde med ejer- og beboerrepræsentanter, hvor der blev givet en orientering om reglerne om gårdanlæg mv. i henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Der er herefter i samarbejde med nævnte repræsentanter udarbejdet et forslag, der er tiltrådt af disse.

 

Forslaget

De enkelte ejendommes gårdarealer foreslås indrettet som fælles gårdanlæg efter de retningslinier, der fremgår af forslaget (bilag 1).

Forslaget er ikke til hinder for, at ejendommen Sverigesgade 4, 4A-B kan bebygges i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. I forbindelse med en tilladelse til bebyggelse vil det blive forlangt, at ejendommens ubebyggede arealer skal indgå i fællesgårdanlægget. 

 

Forslagets gennemførelse har en række væsentlige positive miljømæssige konsekvenser. Der er blandt andet indarbejdet en række byøkologiske elementer i projektet.

Der pålægges karreens ejendomme servitutter, som blandt andet omfatter bestemmelser om opretholdelse, benyttelse og den fremtidige vedligeholdelse (bilag 2).

 

Økonomi

Forslaget udføres i henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer, og det er forudsat, at anlægsarbejderne udføres inden for de rammebeløb, som er fastsat i medfør af loven.

Anlægsarbejdet vil på sædvanlig måde blive udbudt i licitation i henhold til Økonomi- og Erhvervsministeriets regler.

Det samlede tilskud i sagen skønnes at udgøre 2.400.000 kr., der betales af stat og kommune med hver 50 %. Tilskuddet anvises af det rådighedsbeløb, Borgerrepræsentationen har afsat til gårdanlæg på budgettet for 2005 (konto 0.15.3*), samt af de forventede rådighedsbeløb på budgettet for de følgende år til samme formål.

Ejerne afholder driftsudgifterne ved det fremtidige anlæg.

 

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Indstillingen om fælles gårdanlæg er vurderet til ikke at medføre, at der skal foretages en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Baggrunden herfor er, at forslagene ikke muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag eller projekter, der i størrelse og omfang samt i forhold til lokalområdets nuværende udformning og karakter vurderes at få væsentlig betydning herpå.

 

Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste til miljøvurdering

Indstillingen er miljøvurderet, da sagstypen er omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste. Til sagstypen er knyttet følgende miljømål: Miljørigtig projektering, vand, varme, el, gas, affald, materialer og grønne områder.

Målsætningerne i pjecen "Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri" er inddelt i 3 niveauer – minimumskrav, anbefalinger og visioner. Minimumskravene skal altid følges, anbefalingerne bør altid overvejes medens visionerne er muligheder, der kan afprøves, og indstillingen er miljøvurderet på grundlag af denne emneopdeling.

 

Vurdering

Minimumskrav:

Minimumskravene er opfyldt for alle relevante emner.

Anbefalinger:

For affald anvendes anbefalingerne om, at ejendommene kan deltage i "Viceværtordningen for indsamling af farligt affald".

For materialer anvendes anbefalingerne om at benytte miljø- og energimærkede byggevarer, hvor det er muligt. Der vælges ikke produkter og materialer, der indeholder stoffer opført på Miljøstyrelsens "Listen over uønskede stoffer", ligesom de overfladebehandlinger, der anvendes, har hurtig og minimal afgasning. herudover minimeres bortkørsel af overskudsjord ved genbrug.

For grønne områder anvendes anbefalingerne om at benytte genbrugsmaterialer i stedet for stabilt grus og kompostmuld på ikke befæstede arealer. Ved valg af materialer til skure, legeredskaber og lignende bruges der miljøvenlige materialer. Herudover udskiftes de øverste 50 cm af jorden i gårdanlægget med ren jord. Endvidere følges anbefalingen om at holde friarealerne fri for parkering.

Visioner:

For grønne områder anvendes visionerne om, at gårdanlægget udformes således at gårdlauget kan beslutte at tilrettelægge driften af anlægget, så det bliver muligt for beboerne selv at være med i pasningen.

Forurenet jord renses og anvises i henhold til "regulativ for anvisning af forurenet jord", således at jordforurening ikke udgør en kontaktrisiko for børn.

Fællesgårdanlægget udvikles og forudsættes plejet efter økologiske principper. Der udarbejdes en driftsvejledning for gårdanlægget, der beskriver, hvorledes anlægget bør plejes.

 

Høring

Forslaget udsendes i offentlig høring med en indsigelsesfrist på 8 uger.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1:   Forslag til fælles gårdanlæg

Bilag 2:   Servitutter der tinglyses

Bilag 3:   Eksisterende forhold

Bilag 4:   Oversigtskort

 

 

Ole Sperling