Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

13.      Trafiksanering og forskønnelse af Landskronagade Øst - Byudviklingspuljen

 

BTU 621/2005  J.nr. 444.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at der gennemføres fartdæmpende foranstaltninger med bump og etablering af lege- og opholdsarealer, og at der sker en forskønnelse af byrummet i Landskronagade på strækningen fra Vennemindevej til Østerbrogade.

 

 

RESUME

Beboere og grundejere i Landskronagade har initieret projektet, der omhandler anlæggelse af trafikdæmpende foranstaltninger med bump i gaden, etablering af lege- og opholdsarealer, forskønnelse af byrummet m.m. Der anlægges tre hastighedsbegrænsende asfaltcirkelbump i gaden og skiltes med 40 km's hastighedsanvisning. Desuden anlægges planteøer ved sidegadeindmundingerne, foretages nye parkeringsafmærkninger i T-kryds, fortovsudvidelse ved Helsingborggade og Drejøgade samt etableres nye cykelfelter og cykelparkeringer.

Via midler fra Byudviklingspuljen og medfinansiering fra beboerne er det blevet muligt at gennemføre projektet. Projektet er finansieret med 825.000 kr. ekskl. moms fra Byudviklingspuljen (BTU 287/2004). Beboerne bidrager med 275.000 kr. ekskl. moms. Byudviklingspuljen støtter projekter, der udspringer af et lokalt behov for forbedringer i boligområderne. Nærværende projekt er støttet med 75 % af anlægssummen, da Landskronagade på strækningen fra Vennemindevej til Østerbrogade er offentlig vej. Inden der kan gives 'grønt lys' til at påbegynde anlægsarbejdet, skal Bygge- og Teknikudvalget som vejmyndighed godkende projektets udformning.

Formålet er at fredeliggøre og forskønne gaden. Der køres med relativ stor hastighed til gene for beboerne, og beboerne har udtrykt ønske om at få forbedret trygheden for trafikanter og gadens beboere. Desuden er formålet at give gaden et efter beboernes mening tiltrængt æstetisk løft. 

Antallet af bump samt de skitserede placeringer og udformningen er udført i samråd med Vej & Park. I Trafik- og Bymiljøplan for Østerbro (BTU 535/2003) anbefales det, at der indføres 40 km hastighedszoner på Østerbro. BTU har besluttet at afsætte midler til at gennemføre disse 40 km hastighedszoner i det område af Ydre Østerbro, hvor blandt andet Landskronagade ligger.

Det nuværende antal lovlige parkeringspladser bevares i forbindelse med projektet.

Det skal nævnes, at projektet i Landskronagade Øst har samarbejdet med et 25 % støttet byudviklingspuljeprojekt på den del af Landskronagade, der er privat fællesvej. Dette projekt - kaldet 'Landskronagade Vest' - er myndighedsgodkendt og gennemført allerede.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Beboere og grundejere i Landskronagade har initieret projektet, der omhandler anlæggelse af trafikdæmpende foranstaltninger med bump i gaden, etablering af lege- og opholdsarealer, forskønnelse af byrummet m.m. Der anlægges tre hastighedsbegrænsende asfaltcirkelbump i gaden. Desuden anlægges planteøer ved sidegadeindmundingerne, foretages nye parkeringsafmærkninger i T-kryds, fortovsudvidelse ved Helsingborggade og Drejøgade samt etableres nye cykelparkeringer.

Via midler fra Byudviklingspuljen og medfinansiering fra beboerne er det blevet muligt at gennemføre projektet. Projektet er finansieret med 825.000 kr. ekskl. moms fra Byudviklingspuljen (BTU 287/2004). Beboerne bidrager med 275.000 kr. ekskl. moms. Byudviklingspuljen støtter projekter, der udspringer af et lokalt behov for forbedringer i boligområderne. Nærværende projekt er støttet med 75 % af anlægssummen, da Landskronagade på strækningen fra Vennemindevej til Østerbrogade er offentlig vej.

Formålet er at fredeliggøre og forskønne gaden. Der køres med relativ stor hastighed til gene for beboerne, og beboerne har udtrykt ønske om at få forbedret trygheden for trafikanter og gadens beboere. Desuden er formålet at give gaden et efter beboernes mening tiltrængt æstetisk løft. 

 

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

Antallet af bump samt de skitserede placeringer og udformningen er udført i samråd med Vej & Park. I Trafik- og Bymiljøplan for Østerbro anbefales det, at der indføres 40 km hastighedszoner på Østerbro. BTU har besluttet at afsætte midler til at gennemføre disse 40 km hastighedszoner i det område af Ydre Østerbro, hvor blandt andet Landskronagade ligger.

Projektet omfatter etablering af tre cirkelbump ved nr. 68, nr. 26 og nr. 6-8 med bede og beplantning langs siderne (uden stolper og med skaktern). Ved alle sidegadetilslutningerne anlægges planteøer på 3 x 1,5 m. Vigelinierne ændres således at trafikanterne får uhindret oversigt. Fra nr.44-50 etableres et lege- og opholdsareal, som skiltes med max. 15 km zone. Det i projektet benyttede udstyr så som pullerter, cykelstativer, plantekasser m.m. er af godkendt af Vej & Park. Begrønningen af gaden med blandt andet lindetræer er også godkendt af Vej & Park.

Projektet gennemføres af beboerne og grundejere v/ Jan Væver og overdrages til Vej & Park til vedligeholdelse, som økonomisk set svarer til den nuværende vedligeholdelse af gaden.

 

Økonomi

Den samlede ramme for projektet er 1.100.000 kr. ekskl. moms, som er sammensat på følgende måde:

·         825.000 kr. fra Byudviklingspuljen (BTU 287/2004).

·         208.000 kr. fra Husejerforeningen i Strandvejskvarteret

·         28.000 kr. fra Ejendommen Landskronagade 1-5 D

·         8.000 kr. fra Ejendomsselskabet Landskronagade 6

·         10.000 kr. fra A/B Landskronagade 19-23

·         5.000 kr. fra A/B Kong Oscarsgade

·         8.000 kr. fra Ejendomsselskabet Landskronagade 33-35

·         16.000 kr. fra A/B Landskronagade 43-45

·         8.000 kr. fra Bangs Minde Landskronagade 47-49

·         8.000 kr. fra Ejerforeningen Malergaarden

·         7.000 kr. fra A/B Thomas Laub, Landskronagade 54

·         3.500 kr. fra Ejerforeningen Landskronagade 58

·         6.000 kr. fra Ejendomsselskabet Landskronagade 60

·         6.500 kr. fra Ejerforeningen Wesselshave

·         3.000 kr. fra andre finansieringskilder

Det skal nævnes, at medfinansieringen fra grundejere og foreninger tager højde for, at der skal betales moms af de fleste af projektets udgifter. Byudviklingspuljen afregner også moms overfor projektet i forhold til et revisorattestet regnskab, når projektet er afsluttet.

Det vurderes ikke, at der er væsentligt øgede driftsomkostninger forbundet med projektet.

 

Miljøvurdering

Indstillingen er miljøvurderet, da sagstypen er omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste. Til sagstypen er knyttet følgende miljømål: anvendelse af langtidsholdbare materialer som forefindes i rigelige mængder, etablering af grønt miljø og sikring af gode vækstbetingelser, recirkulering af vand samt minimering af el forbrug.

Projektet lever op til miljøkravene i folderen: "Miljøorienteret Byfornyelse og Nybyggeri".

Det vurderes således ikke, at der er miljømæssige konsekvenser udover de, der normalt er i forbindelse med anlægsarbejder.

 

Høring

Der har været afholdt høringer om trafiksanerings- og forskønnelsesprojektet for Landskronagade i de involverede ejerforeninger, andelsboligforeninger, afdelingsbestyrelser, ejere og lejere i Landskronagade mellem Østerbrogade og Vennemindevej op til det besluttende møde, der blev afholdt den 22. september 2004. Desuden er lokalområdet blevet holdt orienteret via rundsendelse af høringsnotat og opfordringer i lokalpressen til at besøge Husejerforeningen i Strandvejskvarterets hjemmeside, hvor skitsetegninger med tilhørende forklaring har været lagt ud. De indkomne indsigelser blev efterfølgende indarbejdet i projektet.

 

BILAG VEDLAGT

  1. Skitseforslag til placering af bump og lege- og opholdsareal i Landskronagade – oversigt over hele gaden
  2. Skitseforslag over Landskronagade nr. 6 til nr. 20 – oversigt over en udvalgt del af gaden

 

 

Ole Bach