Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

18.      Medlemsforslag fra Søren Pind (V) om klargøring af grunden i Vermlandgade 5-7 forud for etablering af et kolonihavemuseum

 

BTU 598/2005  J.nr. 2201.0002/04

 

 

INDSTILLING

"Jeg foreslår, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

 

at der gives en bevilling på 3 mio. kr. finansieret af Kassen til klargøring af grunden Vermlandsgade 5-7 forud for etablering af et kolonihavemuseum.

 

Motivering

Genbrugsstationen i Vermlandsgade 5-7 (matr. nr. 456 Amagerbro) blev nedlagt for ca. 5 år siden. Efterfølgende blev en del af pladsen indrettet som vejplads for Vej & Park, mens den resterende del af pladsen lå ubenyttet hen, idet der var planer om et kolonihavemuseum, jf. BTU (36/2001). Funktionen som vejplads er siden da ophørt. Jeg har efter ovennævnte indstillings tiltrædelse i Bygge- og Teknikudvalget den 24. januar 2001 haft drøftelser med foreningen "Danmarks Kolonihavemuseums Venner" om mulighederne for at virkeliggøre planerne på ovennævnte areal.

 

"Danmarks Kolonihavemuseums Venner" har i den forbindelse gjort gældende, at en mulig finansiering af det påtænkte museum fra fonde m.v. forudsætter en ryddeliggjort grund tilsået med græs. Disse oprydningsarbejder omfatter nedrivning af eksisterende skure, opbrydning af asfalten, opsætning af nyt hegn og låger, udlægning af ren jord, såning af græs m.v. Ifølge det oplyste vil arbejdet kunne udføres indenfor en ramme på 3 mio. kr. under forudsætning af, at der ikke skal opryddes en større forurening.

 

De 3 mio. foreslås bevilget, således at "Dansk Kolonohavemuseums Venner" kan komme videre med planerne. Bevillingen foreslås finansieret af Kassen.

 

"Danmarks Kolonihavemuseums Venner" vil stå for opbygningen af selve museet, herunder istandsættelse af det eksisterende mandskabshus til udstillings- og administrationsformål, etablering af haver, opføring af kolonihavehuse mv.

 

"Danmarks Kolonihavemuseums Venner" vil søge finansieringen af museet dækket via sponsorater og fonde. Det er derfor vigtigt, at den færdige plan for området vil kunne udføres etapevis. Under udbygningsperioden vil de arealer, der endnu ikke er udbyggede fremstå med parkkarakter. Kolonihavemuseet kan eksempelvis udformes, som et af de vedlagte forlag (jf. bilag 3 og 4).

 

Kolonihavemuseet vil ikke have driftsøkonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

 

Da området ligger inden for Christianshavns Vold beskyttelseslinie, vil forslaget kræve en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18. Det undersøges hvorvidt der skal laves en lokalplan for området.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Søren Pind

 

 

 

Bilag:

1.   Luftfoto eksisterende forhold

2.   Projektbeskrivelse, udarbejdet af "Danmarks Kolonihavemuseums Venner"

3.   Danmarks Kolonihavemuseum, eksempelforslag A

Danmarks Kolonihavemuseum, eksempelforslag B"