Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

30.      Forlængelse af kapitalbemyndigelser

 

BTU 608/2005  J.nr. 629.0011/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og  Teknikudvalget over for  Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen  anbefaler,

at kapitalbemyndigelse K 75/127 vedrørende saneringsplanen for Prater-karreen afsluttes i 2005, og yderligere fremtidige udgifter føres på den af Borgerrepræsentationen den 7. december 2000 (BR 511/2000) vedtagne kapitalbemyndigelse (opsamlingskonto).

at det tiltrædes at 4 kapitalbemyndigelser vedrørende byfornyelseskarreerne K 95/73 Brohusgade-karreen, K 95/74 Tietgensgade-karreen og K 95/76 Palæ-karreen samt K 95/96 EU-udbud i forbindelse med byfornyelsesopgaver afsluttes i 2005, og yderligere fremtidige udgifter/indtægter, tillige med eventuelle indtægter eller udgifter på andre sluttede byfornyelseskonti, posteres på en af Borgerrepræsentationen ved denne indstilling vedtaget kapitalbemyndigelse (opsamlingskonto).

at det tiltrædes at 3 kapitalbemyndigelser vedrørende byfornyelsekarreerne K 92/79 Skydebane Øst-karreen og 92/80 Eriksgade-karreerne samt K 95/95 Kvartercenter Nordvest forlænges med 1 år til 2006.

at det tiltrædes at 2 kapitalbemyndigelser vedrørende byfornyelseskarreerne K 95/77 Viktoriagade-karreen og K 95/94 Lille Istedgade-karreerne forlænges i 2 år til 2007.

at der gives en kapitalbemyndigelse (opsamlingskonto) til afholdelse af udgifter/indtægter til afløsning af de 4 kapitalbemyndigelser, som sluttes i år, samt tillige med eventuelle indtægter eller udgifter på andre afsluttede byfornyelseskonti. Kassemæssig dækning anvises fortsat af det på budgettet på 2005 og følgende år under Bygge- og Teknikforvaltningen, Plan & Arkitektur optagne rådighedsbeløb på konto 0.15.3 Byfornyelse. Budgetansvarlig institution 44010.

 

RESUME

Kapitalbemyndigelsen vedrørende saneringsplanen for Prater-karreen udløber i år

2005, og fremtidige posteringer foreslås bogført på den af Borgerrepræsentationen den 7. december 2000 (BR 511/2000) vedtagne kapitalbemyndigelse (opsamlingskonto vedrørende sanering). 

Fire kapitalbemyndigelser vedrørende byfornyelse foreslås afsluttet i år, men det fore-slås samtidig at der gives en kapitalbemyndigelse (opsamlingskonto vedrøren de byfornyelse) til afholdelse af udgifter/indtægter i lighed med den af Borgerrepræsentationen den 7. december 2000 (BR 511/2000) oprettede kapitalbemyndigelse (opsamlingskonto) vedrørende sanering.

Kapitalbemyndigelser gives for 10 år, men på grund af særlige omstændigheder kan 5 kapitalbemyndigelser vedrørende byfornyelse, der udløber i 2005, ikke afsluttes nu, hvorfor det foreslås at 3 forlænges i 1 år til 2006 og 2 kapitalbemyndigelser forlænges med 2 år til 2007.

Ønsket om forlængelse af 5 kapitalbemyndigelser vedrørende byfornyelse er begrundet i en verserende voldgiftssag samt andre mellemværender, herunder endnu ikke afhændede ejendomme.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

I Borgerrepræsentationens møde den 21. februar 1974 (B.F. 1973-74, s. 997-998) tiltrådte forsamlingen Magistratens forslag om, at kapitalbemyndigelser automatisk bortfalder efter 10 års forløb, medmindre Borgerrepræsentationen efter forslag fra Magistraten forinden har forlænget bemyndigelsen for et nærmere angivet åremål, dog højst 10 år.

Nærværende indstilling angår alene forlængelse af den periode, hvori forvaltningen kan afholde udgifter og oppebære indtægter på de pågældende sager. Der tages ikke hermed stilling til størrelsen af hverken indtægterne eller udgifterne.

Borgerrepræsentationen har senest i mødet den 9. december 2004 (BR 627/04) tiltrådt Bygge- og Teknikforvaltningens indstilling om forlængelse af 3 kapitalbemyndigelser vedrørende byfornyelseskarreer.

 

Sanering

Borgerrepræsentationen har siden tilblivelsen af saneringslovene godkendt 95 saneringsplaner, hvortil der er givet bemyndigelse til Magistraten til afholdelse af de for planernes gennemførelse nødvendige udgifter og indtægter (Kapitalbemyndigelser).

En af disse, K 75/127 Prater-karreen, udløber efter forlængelse med udgangen af 2005.

Borgerrepræsentationen har senest i mødet den 9. december 2004 (BR 627/04) tiltrådt Bygge- og Teknikforvaltningens indstilling om afslutning af 16 kapitalbemyndigelser og forlængelse af 9 kapitalbemyndigelser.

Borgerrepræsentationen har i mødet den 7. december 2000 (BR 511/2000) vedtaget oprettelse af en kapitalbemyndigelse (opsamlingskonto).Det foreslås at fremtidige indtægter og udgifter vedrørende ovennævnte kapitalbemyndigelse, hvor de fremtidige bevægelser for eksempel vedrørende kautionsforpligtelser eller tilbagebetaling af tab, forventes at være meget begrænsede, afholdes på denne kapitalbemyndigelse (opsamlingskonto), hvorefter kontoen kan sluttes.

By- og Boligministeriet har ved bekendtgørelse nr. 360 af 18. juni 1998 bekendtgjort, at saneringer skal være afsluttet senest den 31. december 1999 ligesom berigtigelser af endelige regnskaber skal være sket inden denne dato. Kommunen har fået dispensation i en række sager, men alle 49 sager er nu afsluttet over for ministeriet.

 

Byfornyelse

For så vidt angår de afsluttede byfornyelsessager vil der fortsat være tale om fremtidige indtægter og udgifter for eksempel i form af honorarreguleringer eller kautionsforpligtelser. Det bemærkes i denne forbindelse, at finansieringen af ombygningsarbejder kun i sjældne tilfælde kan gennemføres uden kommunens kaution for den endelige finansiering med kreditforeningslån. I teorien kan kautionsforpligtelsen således være gældende i indtil ca. 30 år.

Det skal bemærkes, at de reguleringer, som vil blive gennemført indenfor de givne bemyndigelser, vil være yderst begrænsede set i relation til de samlede udgifter.

Det foreslås derfor, at der oprettes en ny kapitalbemyndigelse hvor alle fremtidige posteringer i disse sager føres.

Ønsket om forlængelse af 5 kapitalbemyndigelser vedrørende byfornyelse er begrundet i en verserende voldgiftssag samt andre mellemværender, herunder endnu ikke afhændede ejendomme.

 

Forvaltningen foreslår på denne baggrund:

at følgende 3 kapitalbemyndigelser vedrørende byfornyelse forlænges med 1 år til 2006:

  K 92/79 Skydebane Øst-karreen og K 92/80 Eriksgade-karreerne samt K 95/95 Kvartercenter Nordvest.

at følgende 2 kapitalbemyndigelser vedrørende byfornyelseskarreer forlænges med 2 år til 2007:

  K 95/94 Lille Istedgade-karreerne og K 95/77 Viktoriagade-karreen. 

 

Om de enkelte sager bemærkes:

 

I Skydebane Øst-karreen er en omfattende voldgiftssag netop afsluttet, og der resterer hjemtagelse af et statstilskud. Endvidere skal Byfornyelse København udarbejde et endeligt regnskab for sagen.

 

I Eriksgade-karreerne er 2 ejendomme i behold, og Byfornyelse København skal levere et endeligt regnskab for sagen.

 

Vedrørende Kvartercenter Nordvest er der forhandlinger med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen om finansiering af nogle afholdte udgifter.

 

I Lille Istedgade-karreerne er der en råde over ejendom i behold, og Byfornyelse København skal udarbejde endeligt regnskab for sagen.

 

I Viktoriagade-karreen er 1 råde over ejendom i behold, og SBS Byfornyelse skal aflægge endeligt regnskab for sagen. Ejendommen tilbydes beboerne i begyndelsen af 2006.

 

I den kvartårlig status for sanerings- og byfornyelsessager til udvalget vil der blive fulgt på de kapitalbemyndigelser, der forlænges med denne indstilling.

 

Ulrik Winge