Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

7.      Budgetopfølgning oktober 2005

 

BTU 606/2005  J.nr. 1429.0004/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller,

at Bygge- og Teknikudvalget godkender vedlagte budgetopfølgning og kvartalsregnskab og videresender det til Økonomiudvalget.

at Bygge- og Teknikudvalget godkender, at der af et disponibelt råderum på 8,8 mio.kr. anvendes 1,5 mio.kr. til dækning af udgift i forbindelse med Vandlauget i Ørestaden.

at Bygge- og Teknikudvalget godkender, at der af et disponibelt råderum på 8,8 mio.kr. anvendes 2,8 mio.kr. til dækning af Vej & Parks forventede merudgifter i forbindelse med vinterrenholdelsen.

 

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der i forlængelse af BR 393/05 gives en tillægsbevilling på 4,0 mio.kr. til Plan & Arkitektur på konto 0.15.1, Byfornyelse og Boligforbedring, med anvist finansiering fra kommunekassen.

at den andel af KTK's forventede underskud der vedrører håndværksområdet (18 mio.kr.) og som ligger ud over et forventet disponibelt resultat i Bygge- og Teknikforvaltningen på 4,5 mio.kr., dækkes over det forventede provenu ved salget af Ragnhildgade 1. Det forventede beløb gives i forbindelse med regnskabsafslutningen og mellemfinansieres over kommunekassen indtil salget er realiseret.

at budgettet for finansposterne hos Plan & Arkitektur hæves i overensstemmelse med den igangværende – ikke-budgetterede - afvikling af gæld i råde-over ejendomme, og der gives en tillægsbevilling på 87 mio.kr. til Plan & Arkitektur. konto 8.68.6, Forskydninger i langfristet gæld.

 

De centrale dele af budgetopfølgning og kvartalsregnskab er 27. oktober sendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.