Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

25.      Endelig vedtagelse af lokalplan "Kærskiftevej" med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2001

 

BTU 609/2005  J.nr. 611:169.0001/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at  lokalplan " Kærskiftevej" vedtages endeligt med de under sagsbeskrivelsen foreslåede ændringer, der muliggør ophævelse af vejudlægget mod Vigerslev Allé.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at  det til ovennævnte lokalplan hørende tillæg til Kommuneplan 2001 vedtages endeligt

 

RESUME

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 6. juli til den 3. oktober 2005. Offentliggørelsen blev annonceret i områdets lokalaviser, og i høringsperioden er gennemført en dialogstrategi bestående af en hjemmeside for planforslagene, en plancheudstilling på Vigerslev Bibliotek og et borgermøde med 81 deltagere.

I høringsperioden er der modtaget 13 henvendelser, heraf 3 fra henholdsvis Valby Lokaludvalg, HUR og Københavns Stiftsøvrighed. De to sidstnævnte har ingen bemærkninger, mens Valby Lokaludvalg er imod forslaget og ønsker alternative løsningsforslag til den muliggjorte boligudvidelse af rækkehusene i A/B Kærskifte. De øvrige henvendelser er  fra beboere og repræsentanter for de to andelsboligforeninger i området.

To henvendelser er meget positive over for forslaget, 3 foreslår alternative muligheder for udvidelse af boligerne med henholdsvis 1½-2 etager eller en mindre 1-etages udvidelse mod haven. To henvendelser, hvoraf én er vedlagt 44 underskrifter, foreslår vejudlægslinien mod Vigerslev Allè og alle vejudlæg internt i området ophævet. Én er imod 1. salens gavlvinduer langs Kærskiftevej p.g.a. indbliksgener, og 2 opfordrer til at forkaste forslaget, da de finder, at området overbebygges, at påbygningen ikke er tilpasset de bevaringsværdige rækkehuse og giver indbliksgener, at skorstene/brændeovne vil medføre kraftig luftforurening, og at boligerne bliver så dyre, at flere må flytte.

 

På baggrund af de modtagne henvendelser foreslår forvaltningen lokalplanen ændret således, at vejudlægget mod Vigerslev Allé kan ophæves, da en sporvejslinie ikke mere indgår som et element i den kollektive trafikplanlægning.

Øvrige forslag og indsigelser kan ikke anbefales imødekommet. De forskellige forslag til påbygning af 1½-2 etager vil helt dominere rækkehusene og anses for arkitektonisk og lysmæssigt uacceptable. Udvidelsen i haven vil ikke give flere rum i boligen. Ønskerne om alternative løsningsforslag for boligudvidelser strider mod A/B Kærskiftes ønsker og vil fordre en ny proces og eventuelt et nyt lokalplanforslag. Ønskerne om at bevare rækkehusene, som de er, er et internt anliggende for A/B Kærskifte, som lokalplanen ikke er til hinder for, ligesom de økonomiske konsekvenser ved en realisering af projektet er et internt anliggende, der li gger udenfor lokalplanens rammer. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at det af hensyn til bebyggelsens samlede fremtræden er forudsat, at påbygningen i givet fald sker samlet stok for stok.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

 

Borgerrepræsentationen tiltrådte i mødet den 2. juni 2005 (BR 337/05) Bygge- og Teknikudvalgets indstilling af 11. maj 2005 og Økonomiudvalgets indstilling 24. maj 2005 om at offentliggøre forslag til lokalplan " Kærskiftevej" med tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2001.

 

Offentliggørelsesmaterialet, der omfatter indstilling med bilag, orienteringsfolder og forslaget til lokalplan, er lagt til gennemsyn i borgmester Søren Pinds forkontor, Rådhuset, 1. sal, værelse 36, som bilag A.

 

Offentliggørelse

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 6. juli til den 3. oktober 2005. Der er udsendt 699 foldere til ejere, lejere og brugere og 44 foldere til interessegrupper, foreninger og lignende.

Den 13. september 2005 blev der afholdt orienteringsmøde på Lykkebo Skole, hvor 81 borgere var mødt frem. Efter en kort gennemgang af lokalplanforslaget  var der lejlighed til at stille spørgsmål til forvaltningen. Referat af mødet er vedlagt som bilag 1 og opsummering af bemærkningerne i de uddelte evalueringsskemaer er vedlagt som bilag 2. Stemningen på borgermødet var overvejende positiv. Som det fremgår af referatet handlede debatten hovedsageligt om vejforhold, hvor hovedsynspunktet var et ønske fra flere om at få ophævet vejudlægget mod Vigerslev Allé således, at det grønne areal kunne sikres som rekreativt areal.

Herudover har der på en særlig hjemmeside været mulighed for at søge oplysninger om lokalplanforslaget og kommentere forslaget på en debatside. Der har ikke været indlæg på debatsiden. Hjemmesiden indeholdt også mulighed for direkte at fremsende indsigelser vedrørende lokalplanforslaget via e-mail. Der er modtaget 3 henvendelser via e-mail.

I offentlighedsperioden er modtaget 12 henvendelser, samt én efter høringsperiodens udløb. En liste over henvendelserne er vedlagt som bilag 3, og kopi af henvendelserne er lagt til gennemsyn i borgmester Søren Pinds forkontor som bilag B.

Nedenfor er henvendelsernes indhold og forvaltningens bemærkninger og anbefalinger sammenfattet i følgende afsnit:

 

1. Henvendelser fra offentlige myndigheder

2. Positive tilkendegivelser

3. Skitseprojektets udformning

4. Alternative forslag til udvidelse af rækkehusboligerne

5. Vejforhold

 

1. Henvendelser fra offentlige myndigheder

Skrivelse af 3.september 2005 fra HUR, Hovedstadens Udviklingsråd, der som regionplanmyndighed ingen bemærkninger har til lokalplanforslaget.

Mail af 3. september 2005 fra formand Ejner Jensen, Valby Lokaludvalg, der oplyser, at udvalget har holdt møde med repræsentanter for beboere og bestyrelse i A/B Kærskifte. Udvalget erkender behovet for at gøre bebyggelsen tidsvarende i forhold til moderne familiers behov, men kan ikke støtte den viste løsning i lokalplanforslaget, som man ikke mener respekterer de bevaringsværdige huses særkende og kvaliteter. I den forbindelse henvises til lokaludvalgets tidligere svar på den interne høring, som er vedlagt mailen.

Der opfordres til at finde alternative løsningsmodeller, der også belyser de økonomiske og sociale aspekter ved projektet. Skyggediagrammerne anses for mangelfulde, og man opfordrer til, at der som fast praksis udarbejdes detaljerede diagrammer for alle årets måneder. Man opfordrer til, at vejudvidelseslinien langs Vigerslev Allé revurderes og ophæves, som ønsket af beboerne.

 

Bemærkninger:

Den viste løsning på boligudvidelsen og den arkitektoniske udformning har udgangspunkt i A/B Kærskiftes ønsker og er udarbejdet i et samarbejde mellem forvaltningen, foreningens bestyrelse og dennes rådgiver. Forvaltningen har lagt vægt på, at påbygningen får et let udtryk i en nutidig arkitektonisk udformning. Den endelige udformning med hensyn til detaljering, materialevalg og farver vil der dog først blive taget stilling til i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Det kan ikke afvises, at der udformningsmæssigt er andre muligheder end den viste, men der er ikke modtaget konkrete overbevisende alternativer, der kunne danne grundlag for at genoptage forhandlingerne med A/B Kærskifte om nye løsningsmodeller. De anførte økonomiske og sociale aspekter er forhold, der ligger uden for lokalplanens rammer, og betragtes som foreningsinterne forhold, som forvaltningen ikke har mulighed for at vurdere nærmere.

Datoer og tidspunkter for skyggediagrammerne er udvalgt efter sædvanlig praksis for at give et overblik over situationen i den halvdel af året, hvor man i en by kan forvente sol på opholdsarealer og i boligerne i løbet af en dag. Jævndøgn den 21. marts kl. 16.00, som svarer til den 21. september kl. 17.00, er tidspunkter med lav sol, mens sommersolhverv kl. 12.00 er tidspunkt med højeste sol.

Vedrørende vejudlægslinien mod Vigerslev Allé anbefales lokalplanen ændret således, at udlægslinien kan ophæves, idet en evt. fremtidig sporvejslinie her, der var baggrunden for at opretholde vejudlægget, ikke mere indgår som element i den kollektive trafikplanlægning. Arealet bibeholdes som en fælles grønning med mulighed for, at en begrænset del af arealet langs bebyggelsens facader kan tillades indrettet som private forhaver. 

 

Skrivelse af 5. september 2005 fra Københavns Stiftsøvrighed, der ingen bemærkninger har.

 

2. Positive tilkendegivelser

I to henvendelser udtrykkes begejstring over forslaget, idet børne-familier kan forblive i om rådet, og studerende kan blive boende hos deres forældre.

 

3. Skitseprojektets udformning

I en henvendelse på A/B Lykkebos vegne protesteres mod de planlagte gavlvinduer i påbygningen, der vender mod Kærskiftevej, hvilket vil give indbliksgener i foreningens haver nord for vejen.

I to andre henvendelser, den ene med tre underskrifter, opfordres til, at planforslaget forkastes, da man ønsker at bevare bebyggelsen, som den er. Påbygningen anses for grim og utilpasset den eksisterende bebyggelse med høj bevaringsværdi. Bebyggelsesprocenten vil overskride kommuneplanens rammer på 40 og stride mod deklarationen fra 1939, der bestemmer, at bebyggelsen højst må være i 1 etage. Lysforholdene forringes, og der vil opstå indbliksgener til naboernes haver. De viste skorstene på påbygningen giver mulighed for at etablere brændeovne, der vil betyde luftforurening. Herudover anses boligerne at blive så dyre, at flere må flytte.

 

Bemærkninger:

Vedr. økonomien og påbygningens udformning henvises til bemærkningerne til Valby Lokaludvalgs henvendelse.

Gavlvinduerne er dels et arkitektonisk motiv, der viderefører og afslutter det gennemgående tagrytterlys, dels en kvalitet for lysforholdene i rummet på 1. sal. Indbliksgener for A/B Lykkebo vil være begrænsede. Der er 15 m fra gavlene til de nærmeste huse i A/B Lykkebo, og der er hegn og beplantning i haverne langs Kærskiftevej. Internt i A/B Kærskifte vil den ekstra etage selvsagt øge indblikket til naboernes haver.

Lokalplanen muliggør udvidelsen af boligerne med en 1. sal, men er ikke til hinder for, at foreningen kan bevare bebyggelsen helt eller delvis, som den er. En eventuel fornyelse forudsættes at ske stokvis.

Den høje bevaringsværdi skyldes både bebyggelsens arkitektur og den historie, de repræsenterer som boliger med lys og luft opført til brokvarterernes børnerige arbejderfamilier. Den gennemsnitlige boligstørrelse er 66 m2. I dag er familiers krav til boligstandard og størrelse imidlertid en anden. Der lægges derfor vægt på både at bevare de eksisterende rækkehusfacader som oprindeligt ved retningslinier for istandsættelser og sikre, at påbygningen får en moderne arkitektonisk udformning således, at historien om boligforholdenes udvikling viderefortælles. 

Det er forudsat, at der samtidig med lokalplanen vedtages et kommuneplantillæg, der fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på 50 for området. Det er fortsat en relativ lav procent sammenlignet med andre rækkehusbebyggelser. Haverne og de grønne arealer opretholdes, og ved ophævelse af vejudlægget mod Vigerslev Allé vil det grønne præg her blive sikret. Lokalplanen ophæver deklarationsbestemmelsen om, at bebyggelsen højst må være i 1 etage.

Skorstenene er et arkitektonisk motiv med reference til skorstenene i den oprindelige bebyggelse. Der kræves ingen miljøgodkendelse ved etablering af brændeovne, men enhver kan efterfølgende ved lugt- og røggener klage til Miljøkontrollen. Forureningen vil selvsagt være afhængig af, hvor mange brændeovne, der etableres, men også af ovntype, størrelse og brændstoftype.

 

 

4. Alternative forslag til udvidelse af rækkehusboligerne

I to henvendelser fra samme person foreslås påbygning af 1½ - 2 etager ovenpå rækkehusene. Der er vedlagt 6 alternativer med forskellige tagformer og tagmaterialer.

I en anden henvendelse foreslås boligerne udvidet med en 1-etages tilbygning mod haven.

 

Bemærkninger:

Påbygning af to etager vil helt dominere den eksisterende rækkehusbebyggelse. Bebyggelsesprocenten vil stige til ca. 75, og lysforholdene i haver og på terrasser vil blive væsentligt forringet. Udformningsmæssigt vil hovedparten af de viste tagformer resultere i et meget broget arkitektonisk udtryk, der er helt fremmed for de enkle træk og linier, som er repræsenteret i rækkehusenes arkitektur.

Den 1-etages tilbygning mod haven vil i forhold til rækkehusets planløsning ikke give flere rum i boligen. Enten vil de to eksisterende rum mod haven blot kunne udvides, eller også kan det ene ændres til en intern entré/gennemgang til en større stue. Desuden vil havearealet blive reduceret.

 

5. Vejforhold

I to henvendelser, den ene med 44 underskrifter og den anden på A/B Kærskifte´s vegne, ønskes vejudlægslinien langs Vigerslev Allé ophævet for at forbedre de rekreative arealer og for at sikre afstand mellem husene og vejen. Andelsboligforeningen ønsker desuden de reducerede vejudlæg langs Bavnagervej og Kærskiftevej ophævet.

 

Bemærkninger:

Vedrørende Vigerslev Allé henvises til bemærkningerne til Valby Lokaludvalgs henvendelse. Forvaltningen finder det ikke ønskeligt at nedlægge de ca. 3 m brede vejudlæg langs henholdsvis Bavnagervej på en ca. 200 m lang strækning og langs Kærkiftevej på to ca. 50 m lange strækninger. Der opnås herved vejudlæg med en bredde på ca. 5 m, som forvaltningen anbefaler opretholdt af hensyn til vejbetjening af området og evt. anlæg af parkeringspladser.

 

Miljøvurderingsloven

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg vurderede forvaltningerne, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Beslutningen herom blev offentliggjort den 8. juni 2005 med en fastsat klagefrist på 4 uger. Der er ikke i denne forbindelse indgivet klage til Naturklagenævnet om denne beslutning.

 

 

Miljøvurdering

Denne indstilling er ikke omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

 

Foreslåede ændringer

På baggrund af de modtagne henvendelser foreslås 1. og 2. punktum i lokalplanens § 4, stk. 1 ændret til:

"Mod Vigerslevvej opretholdes den eksisterende vejudlægslinie med tilhørende hjørneafskæring ved Vigerslev Allé, som vist på tegning nr. 2. Mod Lykkebovej og Vigerslev Allé opretholdes de eksisterende vejlinier." Revideret tegning nr. 2 er vedlagt som bilag 4.

I kommentaren efter stk. 2 udgår 1. punktum.

Desuden foreslås tegning nr. 3 ændret således, at arealet langs Vigerslev Allé vises som grønt fællesareal, og i § 8, stk. 2 indsættes efter 1. punktum:

"En begrænset del af arealet mod Vigerslev Allé facader kan dog efter Bygge- og Teknikudvalgets nærmere godkendelse indrettes som forhaver til rækkehusene. Hegn må her højst være 1,2 m høje." Revideret tegning nr. 3 er vedlagt som bilag 5.

 

Ændringerne, der imødekommer ønskerne fra beboerne mod Vigerslev Allé, skønnes ikke at være af væsentlig betydning for borgere eller andre myndigheder. Der er derfor ikke foretaget supplerende høring, jf. planlovens § 27, stk. 3.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1         Referat af orienteringsmødet den 13. september 2005

Bilag 2         Evaluering af orienteringsmødet den 13. september 2005

Bilag 3          Liste over modtagne henvendelser

Bilag 4         Revideret lokalplantegning nr. 2

Bilag 5         Revideret lokalplantegning nr. 3

 

BILAG VEDLAGT TIL GENNEMSYN I BORGMESTERENS FORKONTOR, RÅDHUSET, 1. SAL, VÆRELSE 36

Bilag A         Offentliggørelsesmaterialet omfattende indstilling med bilag, orienteringsfolder og forslaget til lokalplan

Bilag B         Kopi af modtagne henvendelser

 

 

 

Bjarne Winge                                         Mette Lis Andersen