Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

26.      Endelig vedtagelse af lokalplan "Rosenvang" med tilhørende Kommuneplantillæg

 

BTU 611/2005  J.nr. 611:187.0001/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at lokalplan "Rosenvang" vedtages endeligt uden ændringer.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

at det til ovennævnte lokalplan hørende tillæg til Kommuneplan 2001 vedtages endeligt uden ændringer.

 

 

RESUME

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 13. april til den 17. juni 2005. I forbindelse hermed har der på internettet været oprettet en hjemmeside for planforslagene, der har været en plancheudstilling på Husum Bibliotek, og der har været afholdt et borgermøde. I høringsperioden er der modtaget 8 henvendelser, heraf 5 fra offentlige myndigheder mv.

Københavns Stiftsøvrighed og Hovedstadens Udviklingsråd har ingen bemærkninger. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen tager forslagene til efterretning. København Energi bemærker, at der, hvis der sker udstykning af haveforeningen, kan blive tale om offentlig overtagelse af kloakledninger. Kulturmiljørådet udtrykker forståelse for, at kommunen tillader helårsbeboelse i tidligere kolonihaveområder, men ønsker generelt haveforeningers huse bibeholdt som frit idshuse med offentligt tilgængelige friarealer.

De øvrige 3 henvendelser omhandler ønske om på de største grunde at kunne bygge større huse end lokalplanen tillader, samt ændret hegning mod Vestvolden. De modtagne henvendelser giver ikke forvaltningerne anledning til at foreslå ændringer i planforslagene.

Som betingelse for endelig vedtagelse af lokalplanen har Bygge- og Teknikudvalget forudsat, at brandsikringen i "Rosenvang" er tilendebragt. Det er oplyst at være tilendebragt primo november 2005, og lokalplanen kan derfor vedtages endeligt, således at den egentlige lovliggørelse kan påbegyndes.

Forvaltningen foreslår, at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Borgerrepræsentationen tiltrådte i mødet den 17. marts 2005 (BR 168/05) Bygge- og Teknikudvalgets og Økonomiudvalgets indstillinger af henholdsvis 23. februar og 1. marts 2005 om offentliggørelse af lokalplanforslag "Rosenvang" med tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2001. Indstillingen med tilhørende bilag er vedlagt til gennemsyn i borgmester Søren Pinds forkontor, Rådhuset, 1. sal, som bilag A.

Offentliggørelse

Planforslagene har været offentliggjort i perioden fra den 13. april til den 17. juni 2005. Der er udsendt 231 foldere til ejere, lejere og brugere og 43 foldere til interessegrupper, foreninger og lignende. I høringsperioden har der været en udstilling med plancher på Husum Bibliotek.

Den 17. maj 2005 afholdt forvaltningen et borgermøde i Medborgerhuset Pilegården. De fremmødte 24 deltagere blev orienteret om planforslagene, hvorefter der var mulighed for at stille spørgsmål. Debatten angik hovedsagelig brandsikringen af bebyggelsen, som skal være udført, før lokalplanen kan vedtages, så der kan søges om helårsstatus. Der vedlægges som bilag 1 referat af borgermødet og som bilag 2 resultatet af de evalueringsskemaer, der blev omdelt på mødet.

I offentlighedsperioden har der været mulighed for på Plan & Arkitekturs hjemmeside at søge oplysninger om planforslagene, fremsende indsigelse via e-mail og at debattere planforslagene på en særlig debatside. Der er i offentlighedsperioden sendt 1 indlæg til debatsiden.

I offentlighedsperioden er der modtaget 8 henvendelser, heraf 5 fra offentlige myndigheder mv. Kopi af henvendelserne er fremlagt på borgmester Søren Pinds forkontor som bilag B.

En oversigt over henvendelserne og indholdet heri samt forvaltningernes bemærkninger er vedlagt som bilag 3. Nedenfor er henvendelsernes indhold og forvaltningens bemærkninger og anbefalinger sammenfattet i følgende afsnit:

1.  Henvendelser fra offentlige myndigheder m.v.

2.  Henvendelser fra ejere, lejere og brugere, interessegrupper

a.  Større etageareal for grunde over 400 m2

b.  Hegning mod Vestvolden

 

Henvendelser fra offentlige myndigheder m.v.

Københavns Stiftsøvrighed og Hovedstadens Udviklingsråd har ingen bemærkninger til forslagene. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen tager forslagene til efterretning.

 Københavns Energi henleder opmærksomheden på, at der ved udstykning, hvor vejene overgår til private fællesveje, kan blive tale om offentlig overtagelse af eksisterende kloakledninger.

Bemærkninger

Forvaltningen har taget den eventuelle offentlige overtagelse til efterretning og orienteret foreningens bestyrelse herom. Bestyrelsen er opfordret til at tage kontakt til Københavns Energi, til afklaring af hvad en overtagelse måtte indebære.

Kulturmiljørådet mener, at det er problematisk, at haveforeningerne på sigt ændrer deres karakter af kolonihaver, og gradvist nærmer sig skalaforholdene for almindeligt bolig- og parcelhusbyggeri. Det anses for afgørende, at man stadig kan aflæse kolonihavernes kulturhistorie og fortællingen om det 20. århundredes urbanisering, industrialisering og arbejderkultur i bebyggelsen i haveområderne. Rådet mener derfor, at haveforeningernes huse bør fastholdes som fritidshuse og ikke anvendes til at løse et kommunalt boligproblem (uanset hvor meget de allerede anvendes som permanente boliger).

Kolonihaver bør være åbne og rekreative områder, men flere kolonihaver må anses for lukkede områder, enkelte endda helt aflukkede, og Plan & Arkitektur bør tage problemstillingen vedrørende åbenhed og lukkethed alvorligt i den videre planproces.

En af Kulturmiljørådet netop udgivet rapport "Kolonihaver i planlægningen" er medsendt.

Bemærkninger

Som resultat af kolonihavelovens vedtagelse i 2001 valgte 13 af kommunens 92 haveforeninger at forsøge at opnå helårsstatus. Bygge- og Teknikudvalget tiltrådte i mødet den 20. november 2002, at lokalplanerne for disse områder, fastlægger den fremtidige anvendelse til helårsboliger med retningslinier for fremtidigt byggeri, der respekterer områdernes udviklingsmæssige baggrund med en bebyggelse, der adskiller sig fra traditionel parcelhusbebyggelse. Endvidere skal tages hensyn til områdernes karakter af rekreative områder.

 

Henvendelse fra ejere, lejere og brugere, interessegrupper mv.

Større etageareal for grunde over 400 m2

To af henvendelserne udtrykker utilfredshed med, at det maksimalt tilladelige boligetageareal er fastsat til 120 m² uanset grundens størrelse. Der ønskes bl.a. mulighed for på grunde over 400 m², at bygge op til 145 m², dog med en maksimal bebyggelsesprocent på 25.

 

Bemærkning

Foreningen rummer i dag 44 lodder, heraf 7 lodder større end 400 m2 og den største med et areal på 593 m2. For 2 af lodderne større end 400 m2 vil indsigernes ændringsforslag indebære en begrænsning i byggemulighederne, og for de 5 lodder større end 480 m2, en mindre forøgelse af byggemulighederne.

Bestemmelsen om at bebyggelsen maksimalt må være 120 m² indgår i tilsvarende lokalplaner, der er udarbejdet for kolonihaveområders overgang til helårsbeboelse, med udgangspunkt i beslutningen om at sikre en fastholdelse af områdernes særlige karakter, jf. bemærkningerne ovenfor til Kulturmiljørådet brev. Forvaltningen kan på den baggrund ikke anbefale den ønskede ændring, idet bemærkes at en bebyggelsesprocent på 25 svarer til bestemmelserne bygningsreglementet for traditionelle villaområder.

Hegning mod Vestvolden

En henvendelse omhandler lokalplanens krav til hegningen mod Vestvolden i form af en 1,8 m høj hvidtjørnehæk i skellet og et trådflethegn 20 cm inde på grunden, idet der i stedet ønskes et hegn af træ, evt. flethegn, der kan forhindre indblik i haverne med deraf øget risiko for indbrud, samt skjule rod bag husene.

Bemærkning

Lokalplanens krav om hvidtjørnehæk er fastsat i overensstemmelse med Skov- og Naturstyrelsens ønsker, således at afgrænsningen mod den fredede Vestvolden, danner en helhed. Hækken vil derfor ikke kunne tillades erstattet med anden form for hegn. Lodderne langs Vestvolden ligger inden for Naturbeskyttelseslovens fortidsmindebeskyttelseslinie, hvorfor opsætning af træhegn på grunden bag tjørnehækken og trådflethegnet forudsætter dispensation fra beskyttelseslinien, hvilket må vurderes konkret, herunder i hvilket omfang der midlertidigt vil kunne tillades opsat et tæt hegn, indtil hækken er groet op. Dispensationerne meddeles i givet fald af Byggeri & Bolig.

 

Endelig vedtagelse af lokalplanen

Som betingelse for endelig vedtagelse af lokalplanen har Bygge- og Teknikudvalget forudsat, at brandsikringen i området er tilendebragt. 

Foreningen har via deres tekniske rådgiver meddelt, at bebyggelsen i "Rosenvang" er brandsikret primo november 2005. Derfor kan lokalplanen for "Rosenvang" nu vedtages endeligt, således at den egentlige lovliggørelse af de enkelte huse i relation til bygningslovgivningen kan påbegyndes.

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Referat af borgermødet

Bilag 2: Evaluering af borgermødet

Bilag 3: Skema over modtagne henvendelser

 

 

 

BILAG VEDLAGT TIL GENNEMSYN I BORGMESTER SØREN PINDS FORKONTOR, RÅDHUSET, 1. SAL VÆRELSE 36

Bilag A: Indstilling med bilag forelagt Borgerrepræsentationen den 17. marts 2005

Bilag B: Kopi af modtagne henvendelser.

 

 

 

 

 

Bjarne Winge                                                           Ulrik Winge