Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

21.      Medlemsforslag om behov for udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Tivoli

 

BTU 629/2005  J.nr. 611:131.0006/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller over for henholdsvis Bygge- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget, at det over for Borgerrepræsentationen anbefales

 

at der bl.a. på baggrund af drøftelser med Tivoli og Dansk Industri iværksættes en præciserende afklaring af ønskerne til områdets udvikling og deraf følgende behov for udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Tivoli-karreen.

 

 

RESUME

I Bygge- og Teknikudvalgets møde den 4. maj 2005 og Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2005 drøftedes den redegørelse, som de respektive forvaltninger i fællesskab havde udarbejdet om behovet for kommuneplantillæg og lokalplan for karreen omfattende Tivoli og Industriens Hus. I redegørelsen anbefales det, at planarbejdet forberedes bl.a. gennem drøftelser med Tivoli og Dansk Industri om de foreliggende planer for udbygning og fornyelse i området. I Borgerrepræsentationens møde den 13. oktober 2005 tiltrådtes et forslag om, at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen at udarbejde en redegørelse med en indstilling til Borgerrepræsentationens møde den 24. november 2005 om behovet for udarbejdelse af henholdsvis kommuneplantillæg og lokalplan for det område, som ovennævnte redegørelse vedrører, d.v.s. området mellem Vesterbrogade, H.C. Andersens Boulevard, Tietgensgade og Bernstorffsgade.

 

Med henvisning til såvel de lokalplanmæssige tiltag, der formodes at fremkomme fra både Tivoli og Dansk Industri som det ønskelige i, at Tivoli fremover kan agere inden for mere sikre rammer ved planlægningen af nye forlystelser og bygningsanlæg, anbefales det fra forvaltningernes side, at der iværksættes en præciserende afklaring i form af analyser og undersøgelser for at tilvejebringe forudsætningerne for et kommende kommune- og lokalplanarbejde.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

I Borgerrepræsentationens møde den 13. oktober 2005 blev følgende medlemsforslag stillet af Jette Bergenholz Bautrup, Winnie Berndtson, Kim Christensen, Jesper Christensen, Hamid El Mousti, Lars Engberg, Thor Buch Grønlykke, Klaus Hansen, Mona Heiberg, Jakob Hougaard, Joan Jensen, Winnie Larsen-Jensen, Johannes Nymark, Finn Rudaizky, Anna Saakwa,  Taner Yilmaz (alle A), Tanwir Ahmad, Klaus Bondam, Inger Marie Bruun-Vierø, Manu Sareen, Monica Thon, (alle B), Abderrahman Ben Haddou, Mogens Lønborg, Majbritt Mamsen, Michael Rosenmark, Helle Sjelle, (alle C) og Carl Christian Ebbesen, Louise Frevert, Gunhild Legaard og Karin Storgaard, (alle O) godkendt:

"Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti foreslår,

at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen at udarbejde en redegørelse med en indstilling til Borgerrepræsentationens møde den 24. november 2005 om behovet for udarbejdelse af hhv. kommuneplantillæg og lokalplan for området mellem Vesterbrogade, H.C. Andersens Boulevard, Tietgensgade og Bernstorffsgade (Tivoli)"

 

Redegørelse

Baggrunden for at påbegynde arb ejdet med kommuneplantillæg og lokalplan for Tivoli-området er belyst i den redegørelse om forberedelse af arbejdet med lokalplan samt kommuneplantillæg for bl.a. Tivoli, som drøftedes i Bygge- og Teknikudvalget den 4. maj 2005 og i Økonomiudvalget den 24. maj 2005. Det følgende tager derfor sit udgangspunkt i denne redegørelse, idet der i øvrigt skal henvises til Bygge- og Teknikforvaltningens bemærkninger til det samtidig fremsatte forslag om etablering af forlystelsen "Starflyer".

Da Bygge- og Teknikudvalget i 2003 godkendte Tivoli's seneste store nyskabelse indenfor forlystelserne, rutschebanen "Dæmonen", vurderedes det, at opstilling af rutschebanen i sig selv ikke var lokalplanpligtigt. Det konkluderedes imidlertid i Bygge- og Teknikforvaltningen, at der med den igangværende udvikling på forlystelesområdet måtte forventes at være behov for retningslinier for placering, dimensionering og udformning af både nye forlystelser og andre bygningsanlæg i Haven. Som i alle andre tilfælde, hvor særlige retningslinier for bebyggelse ønskes tilvejebragt, skulle dette ske gennem udarbejdelse af en lokalplan. Bygge- og Teknikforvaltningens synspunkt om det hensigtsmæssige i at tilvejebringe en lokalplan blev vel modtaget af Tivoli's udviklingsafdeling, hvor man samtidig havde påbegyndt arbejdet med at formulere visioner og ønsker for fremtidige anlæg og bebyggelser i Tivoli. I disse strategiske overvejelser indgik ønsket om at tilføre Tivoli en række supplerende funktioner af mere erhvervspræget art i forbindelse med en bygningsmæssig fornyelse af fronten mod Bernstorffsgade samt et internationalt hotel i hjørnet mod Rådhuspladsen.

Realisering af disse overvejelser indebærer, at der er behov for et tillæg til kommuneplanen, idet Tivoli heri omfattes af en 01-ramme – parker, forlystelsesparker m.m. med tilhørende funktioner men ikke egentlige erhvervsformål. Samtidig med de indledende drøftelser mellem Bygge- og Teknikforvaltningen og Tivoli's udviklingsafdeling for at få konkretiseret Tivoli's fremtidsønsker, oplyste Dansk Industri, at man havde planer om en stor udvidelse af Industriens Hus på hjørnet af Vesterbrogade og H.C. Andersens Boulevard. En sådan udvidelse ville helt sikkert kræve forudgående lokalplanudarbejdelse, hvorfor Tivoli-lokalplanområdet blev udvidet til hele karreen mellem de fire omkransende gader.

Den i 1959 rejste fredningssag for de københavnske parker m.m. omfatter også Tivoli. Retsvirkningerne af den rejste fredningssag er fortsat gældende og forældes i henhold til Naturbeskyttelsesloven, medmindre fredningsnævnet træffer afgørelse om fredning eller afviser at frede området, jf overgangsbestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven, senest med udgangen af september måned 2006.

Danmarks Naturfredningsforening har i brev af 31. oktober 2005 til Økonomiudvalget om disse restfredninger for så vidt angår Tivoli tilkendegivet, at foreningen er indstillet på at opgive denne fredning.

Bevaring og udvikling af Tivolis vigtige grønne og kulturhistoriske træk kan således hensigtsmæssigt varetages i de kommune- og lokalplanmæssige bestemmelser om Tivoli's ubebyggede arealer.

Det skal fremhæves, at en ændring af Tivoli's fremtræden i byen og parkens indvirkning på det omgivende miljø, enten i forbindelse med enkeltanlæg eller akkumuleret, kan være så væsentlig, at det i henhold til planloven forudsætter forudgående udarbejdelse af lokalplan. Forvaltningerne finder, at de gennem de seneste år foretagne ændringer af Tivoli's fremtræden i bybilledet især i højden i kombination med grundejers aktuelle overvejelser om områdets fremtidige udvikling er af en sådan karakter, at de bør vurderes samlet og meget vel kan være så væsentlige, at det udløser pligt til udarbejdelse af lokalplan.

Med henvisning til ovenstående skal forvaltningerne anbefale, at en præciserende afklaring af forudsætningerne for og ønskerne til en kommune- og lokalplanlægning for området iværksættes efter de i den tidligere nævnte redegørelse for dette arbejde udlagte retningslinier, herunder ved gennemførelse af de nødvendige analyser og undersøgelser samt drøftelser med Tivoli og Dansk Industri. På grundlag heraf vil forvaltningerne forelægge Bygge- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget en redegørelse om det herefter afklarede behov for og ønsker i relation til igangsættelse af det egentlige arbejde med kommuneplantillæg og lokalplan.

 

Økonomi

-

 

Miljøvurdering

-

 

 

 

Bjarne Winge                                         Mette Lis Andersen