Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

14.      Vejnavngivning

 

BTU 622/2005  J.nr. 21141.0029/05

 

 

INDSTILLING

Vejnavnenævnet indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, at 7 veje på Sluseholmen navngives

§         Ben Websters Vej

§         Kenny Drews Vej

§         Thad Jones Vej

§         Oscar Pettifords Vej

§         Ernie Wilkins Vej

§         Richard Boones Vej

§         Dexter Gordons Vej

 

 

RESUME

I forbindelse med boligbyggeri på den nordlige del af Sluseholmen anlægges 7 nye veje. Vejnavnenævnet anbefaler overfor Bygge- og Teknikudvalget, at vejene navngives efter a merikanske jazzmusikere, der alle har haft en nær tilknytning til København.


SAGSBESKRIVELSE

I medfør af lokalplan 310-2 "Teglværkshavnen" etableres 8 holme på nordsiden af Sluseholmen. Holmene forbindes af i alt 7 vejstrækninger, der alle skal navngives. Den nordligste tværliggende vejstrækning bærer i dag navnet Nordre Sluseholmskaj.

Vejnavnenævnet har forespurgt bygherrerne om forslag til vejnavne. Den ene af bygherrerne, Nordicom, har fremkommet med en række forslag, som Vejnavnenævnet løbende har drøftet med Nordicom.

Vejnavnenævnet foreslår, at boligområdets unikke karakter understreges med nogle originale vejnavne, som samtidig markant understreger samhørigheden i byggeriet. Vejnavnenævnet peger på, at området ikke ligger langt fra det såkaldte musikkvarter, hvor vejene er opkaldt efter klassiske komponister. For at understrege det nye byggeris sammenhæng foreslår Vejnavnenævnet, at der benyttes en ny sammenhængende vejnavnesystematik. Det vil i den forbindelse være en oplagt mulighed at hædre en række de store amerikanske jazz-navne, som har haft en nær tilknytning til København.

Nordicom har foreslået en anden vejnavnesystematik til området, idet den havnenære tilknytning bør fremhæves, ligesom relationen til Sluseholmen også bør markeres i vejnavnene. Nordicom har således først fremlagt 2 forslag til vejnavne. I begge forslagene indgår de navne, som bygherrerne anvender internt for de enkelte holme.

I den ene systematik foreslås navnene:

§         Nordre Sluseholmskaj (eksisterende vejnavn)

§         Vestre Sluseholmskaj

§         Østre Sluseholmskaj

§         Egholmen

§         Askholmen

§         Birkholmen

§         Fyrholmen

 

I den anden systematik foreslås det, at hver enkelt vej på holmene navngives hver for sig med navnene:

 

§         Egholm Nordkaj, Askholm Nordkaj, Birkholm Nordkaj, Bøgholm Nordkaj og Fyrholm Nordkaj

§         Egholm Vestkaj

§         Fyrholm Østkaj

§         Egholm Sydkaj, Askholm Sydkaj, Birkholm Sydkaj, Bøgholm Sydkaj og Fyrholm Sydkaj

 

Til model 2 skal Vejnavnenævnet bemærke, at den enkelte vejstrækning på hver holm ikke bør navngives hver for sig. Vejnavnenævnet skal overfor Bygge- og Teknikudvalget anbefale, at vejstrækningerne, der udgår fra Sluseholmen, opfattes som én samlet vej på tværs af holmene, da det ellers kan være svært at orientere sig på området. De mange enslydende navne, som er foreslået i model 2, kan nævnet heller ikke anbefale.

Model 1 lider under samme problem som model 2, idet den også opfatter holmene som selvstændige adresseringsenheder, hvilket Vejnavnenævnet som nævnt ikke finder hensigtsmæssigt. Endvidere kan navnene Egholm og Birkholmen forveksles med hhv. Egholmvej og Birkholmvej i Københavns Kommune.

Foreholdt disse bemærkninger har Nordicom fremlagt en model 3, hvor der er taget hensyn til, at der i området er 7 vejstrækninger, hvor 3 af vejene binder holmene sammen på tværs. Nordicom foreslår, at de veje, der krydser vejen Sluseholmen, navngives som ét vejforløb (dvs. vej 1+4 og 2+5 i bilag 1). I denne model foreslår Nordicom

§         Nordre Sluseholmskaj (vej 1+4)

§         Vestre Sluseholmskaj (vej 3)

§         Østre Sluseholmskaj (vej 7)

§         Søndre Sluseholmskaj (vej 2+5)

§         Slusekanalen (vej 6)

 

I forhold til denne model 3 skal Vejnavnenævnet anføre, at navnene kan virke noget anonyme, og ikke markerer den fremadrettede unikhed og originalitet som ligger i det nye byggeri.

Vejnavnenævnet vil derfor fortsat pege på, at der benyttes en overordnet systematik, der tager udgangspunkt i amerikanske jazzmusikere, som har haft en nær tilknytning til København.

Konkret peger Vejnavnenævnet på følgende jazzmusikere:

Ben Webster (1909-1973) var en betydende jazzmusiker, og var solist i bl.a Duke Ellingtons orkester. Han boede i Danmark i 9 år. Er begravet på Assistens Kirkegård.

 

Kenny (Kenneth) Drew (1928-1993) var født i New York og spillede med markate musikere som Lester Young, Stan Getz, Miles Davis og Charlie Parker. Han var fra 1964 huspianist i Jazzhus Montmatre. Han var gift med Leo Mathisens datter Marianne. Er begravet på Assistens Kirkegård.

 

Thad Jones (1924-1986) spillede kornet og trompet inspireret af Dizzy Gillespie, og var bl.a. medlem af Count Basies orkester. Han bosatte sig i København i 1977, hvor han frem til 1985 var dirigent for Danmarks Radios Big Band. Er begravet på Vestre Kirkegård.

 

Oscar Pettiford (1922-1960) blev som 21-årig engageret af trompetstjernerne Roy Eldridge og Dizzy Gillespie. Spillede senere i Duke Ellingtons orkester og Woody Hermans bigband. I 1958 bosatte han sig i København med sin familie. Er begravet på Frederiksberg Kirkegård.

 

Ernie Wilkin (1919-1999). Saxofonist og orkesterleder med bl.a. Earl Hines, Oscar Peterson og Count Basie. Han bosatte sig i København i 1979, hvor han dannede sit eget orkester "The Almost Big Band". Han var desuden gæstedirigent i både Danmarks Radios Big Band og Radiojazzgruppen.

 

Richard Boone (1930-1999) var basunist og sanger. Spillede i årene 1953-67 med bla. Dexter Gordon og Count Bassie. I 1970 bosatte han sig i Danmark, og var 1973-85 medlem af Danmarks Radios Big Band. Begravet på Assistens Kirkegård.

 

Dexter Gordon (1923-1990) var tenorsaxofonist og spillede med Lionel Hampton, Louis Armstrong, Charlie Parker og egne grupper. Han var bosat 14 år i København i perioden 1962-76.

 

Vejnavnenævnet skal ud fra ovenstående betragtninger anbefale Bygge- og Teknikudvalget, at de 7 veje på Sluseholmen navngives efter ovenstående 7 jazzmusikere.

Såfremt Bygge- og Teknikudvalget følger denne anbefaling udgår det eksisterende vejnavn Nordre Sluseholmskaj.

 

Høring

Indstillingen om vejnavnene har været i høring hos grundejerne.

Nordicom har i et høringssvar til Vejnavnenævnet oplyst, at man ønsker de forslag, som tager udgangspunkt i den fremlagte model 3, fremmet. Nordicom er ikke tilhænger af at bruge navnene på amerikanske jazzmusikere i området af følgende årsager:

§         "Amerikanske jazzmusikere" har ingen relation til det havnenære område.

§         Området har to eksisterende veje benævnt "Sluseholmen" og "Nordre Sluseholmskaj", som begge har relation til området, slusen og det maritime og havnenære miljø.

§         Sydhavnen har i forvejen et område som i daglig tale kaldes musikbyen. Dette kunne give forvirring i forhold til "Amerikanske jazzmusikere".

 

Sjælsø Entreprise og JM Danmark har oplyst, at Nordicom har repræsenteret deres interesser i sagen, og at de helt kan tilslutte sig Nordicoms høringssvar. Sjølsø Entreprise oplyser desuden, at der har været lagt en overordentlig stor markedsføringsindsats i at slå Sluseholmen fast som den nye kanalby i København, hvorfor det vil være uhensigtsmæssigt såfremt Sluseholmsbegrebet udgår af vejnavngivningen.

 

 

Bilag

Kortbilag

 

 

 

Søren Pind