Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

8.      Tidlig overførsel af midler til 2006 og bevillingsmæssige ændringer i 2005

 

BTU 605/2005  J.nr. 1410.0020/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

at der overfor Økonomiudvalget søges tidligt overført uforbrugte midler fra 2005 til 2006 for i alt 41,3 mio. kr. vedrørende driftskonti og samlet 132,7 mio. kr. vedrørende anlægskonti

at der overfor Økonomiudvalget søges tidligt overført uforbrugte midler til landsbyggefonden for i alt 45,0 mio. kr. fra 2005 til 2006

at der under Bygge- og Teknikudvalget bevillingsområde omplaceres 233 t. kr. mellem Sekretariatet og Parkering København

Materialet er fremsendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Bygge- og Teknikudvalgets godkendelse.

 

 

RESUME

I henhold til kommunens bevillingsregler kan udvalgene søge midler overført mellem budgetårene. Denne adgang er i 2005 udvidet med adgang til såkaldte tidlige overførsler, hvor udvalget får lejlighed til at få overført midler i forbindelse med oktoberbudgetopfølgningen. Den ordinære overførsel forventes behandlet i Økonomiudvalget i majmåned. Der er dermed tale om en deloverførsel. Som en del af regnskabsafslutningen, vil de fulde uforbrugte beløb, der søges overført blive opgjort. Der søges tidligt overført uforbrugte midler fra 2005 til 2006 for i alt 41,3 mio. kr. vedrørende driftskonti og samlet 132,7 mio. kr. vedrørende anlægskonti. Endvidere anmodes om tidlig overførsel af ikke-udbetalte midler til Landsbyggefonden på 45 mio.kr.

Der kan ved samme lejlighed omplaceres midler inden for udvalgets samlede ramme, hvilket indstilles foretaget vedrøren de midler til nedlagte p-pladser.

 


SAGSBESKRIVELSE

Anmodning om tidlig overførsel af anlægs- og projektmidler

Bygge- og Teknikudvalget kan i 2005 anmode om at få overført visse uforbrugte midler mv. fra 2005 til 2006. Det drejer sig om a) overførsler af midler til projekter/aktiviteter på drift og anlæg, hvor der foreligger en særskilt beslutning fra Borgerrepræsentationen samt b) op til 75 pct. af mindreforbruget på drift og anlæg i oktoberprognosen til konkrete aktiviteter på områder, hvor midlerne ikke er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen.

 

Da adgangen til at overføre midler forudsætter, at der med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 3. kvartal 2005 kan påvises et økonomisk råderum, der mindst modsvarer det ansøgte beløb, vil der indledningsvist kort redegøres for resultaterne af denne budgetopfølgning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgetopfølgning 3. kvartal 2005

 Bygge- og Teknikforvaltningen har pr. 27. oktober 2005 sendt det forventede regnskab for 2005 til Økonomforvaltningen med forbehold for Bygge- og Teknikudvalget godkendelse. De overordnede resultater fremgår af ovenstående tabel. For yderligere detaljer henvises til selve budgetopfølgningen, som behandles på Bygge- og Teknikudvalgets møde d. 9. november 2005.

 

Bevillingsområder

Korrigeret

Forventet

Forventet

Nettoudgifter i mio. kr.

Budget

Regnskab

Afvigelse

 

 

 

 

Rammebelagte områder, drift

989,0

993,5

4,5

Byfornyelse

152,8

156,7

3,8

KTK

7,5

26,0

18,5

Ordinært driftsområde

828,6

810,8

-17,8

 

 

 

 

Rammebelagte områder, anlæg

560,4

191,0

-369,4

Byfornyelse

226,9

-24,2

-251,0

Ordinært anlægsområde

333,5

215,2

-118,3

 

 

 

 

Lovbundne områder i alt

40,5

33,2

-7,3

 

 

 

 

Finansposter

79,7

140,0

60,3

 

 

 

 

I alt

1.669,6

1.357,7

-311,9

+ = merforbrug/mindreindtægter

- = mindreforbrug/merindtægter

Som det fremgår af tabellen er forventningen på driftsområdet et netto merforbrug på 4,5 mio. kr. før justering for de isolerede områder KTK og Byfornyelse På anlægsområdet, er der forventning om et mindreforbrug på samlet 369,4 mio. kr. inklusiv de isolerede områder KTK og Byfornyelse.

 

Endvidere kan det oplyses, at færre udbetalinger (45 mio.kr.) til Landsbyggefonden (finanspost) end oprindeligt forventet er den primære årsag til et mindreforbrug (46,4 mio.kr.) under posten Forskydninger i langfristede tilgodehavender. Dette kan henføres til mindre fremdrift i byggerierne end planlagt af bygherrerne.

 

Bevillingsområder

Korrigeret

Forventet

Forventet

Nettoudgifter i mill. kr.

Budget

Regnskab

Afvigelse

 

 

 

 

8.20.5-8.26.5 Forskydninger i langfristede tilgodehavender

81,7

35,3

-46,4

+ = merforbrug/mindreindtægter

- = mindreforbrug/merindtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af det følgende, vil det fremgå, hvorledes anmodningerne om overførsler holdes indenfor rammerne af det forventede regnskab.

 

Overførsel af driftsmidler 2005

Som det fremgår af ovenstående tabel er det i 2005 forventningen, at der netto vil være merforbrug på 4,5 mio. kr. på det samlede driftsområder. Der søges  i midlertidigt overført midler for 41,3 mio.kr. Den tilsyneladende uoverensstemmelse kan tilskrives følgende omstændigheder:

 

 

 

Oktoberbeslutninger (BR 539/05) - Budget 2005

Mill. kr.

Vedtagende ændringsforslag

25,8

 

 

Finansiering af afviklingsudgifter  - RIA

34,0

Merindtægter – byggesagsgebyr

-40,2

Vejvedligeholdelse

35,0

Vejvedligeholdelse - renholdelse Vesterbro

0,5

Opjustering af parkeringsindtægter

-3,5

 

·         Endeligt er en enkelt overførsel – 4,4 mio. kr. til håndterminaler – p.t. placeret som en statuspost, men det er forelagt Borgerrepræsentationen at midlerne omplaceres til drift.

 

Det kan tilføjes, at der i ovenstående ikke er taget højde for midlerne til afviklingen af RIA (BR-beslutning af d. 15. juni 2005 (BR 393/05)).

 

Rammebelagte områder, drift (netto)

Forv. afvigelse

Sekretariatet

-7,0

Plan & Arkitektur, Administration

0,9

Byggeri & Bolig

-4,4

Vej & Park

-33,7

Parkering København

-8.1

Københavns Kirkegårde

0,6

Københavns Brandvæsen

-1.8

Driftsudgifter i alt (ex isolerede områder)

-53,5

RIA

9,9

Plan & Arkitektur, Byfornyelseskontoret

3,8

KTK

18,5

Driftsudgifter i alt

-21,3

 

Korrigeres for BR-beslutninger og isoleres RIA er der på driftsområdet - som det fremgår af ovenstående tabel - økonomisk rum for de ansøgte overførsler.

 

Der søges overført i alt 30 mio.kr. under reglen om "særskilt BR-beslutning". Desuden søges overført 4,3 mio.kr. (26 pct. af øvrige driftsmidler < 75 pct.). Med denne baggrund søges i alt 41,3 mio.kr. på driftsområdet overført til følgende projekter.

 

Anmodning –  særskilt BR beslutning

 

Midler som blev overført til 2005 men først udm øntet sent udmøntet i oktober 2005 er – for driftsmidlerne - valgt placeret under denne kategori med henvisning til udmøntningssagen.

 

1. P-strategi og P-anlæg (BR 562/05)

Funktion 6.51.1 – 1,6 mio. kr. .

Udmøntet (oktober) budgetoverførsel fra 2004 til 2005 vedrørende Kollektiv Trafikplan (P-strategi og P-anlæg). Budgetmidlerne kan som følge af den sene bevilling ikke fuldt forbruges til sit formål i 2005.

 

2. Metroens 3. etape (BR 562/05)

Funktion 2.11.1 – (-1,2 mio. kr.)

Udmøntet (oktober) negativ budgetoverførsel fra 2004 til 2005 vedrørende Metroens 3. etape. Den modsvarende indtægt, som skal udligne denne indtægt, forventes nu først i 2006.

 

 

3. Tilgængelighed (BR 562/05)

Funktion 6.51.1 – 1,6 mio. kr

Budgetoverførsel fra 2004 til 2005 vedrørende tilgængelighed. Budgetmidlerne kan som følge af den sene bevilling ikke forbruges i 2005. Midlernes anvendelse er tæt forbundet med pkt. 4 (Pulje til cykelfremkommelighed, vejvedligeholdelse og støddæmpning) og dermed også anmodningen om tidlig overførsel.

 

4.Pulje til cykelfremkommelighed, vejvedligehold og støjdæmpning

Funktion 2.11.1 – 35 mio. kr. (BR539/05)

Budgetforlig 2006 (konsekvenser for budget 2005) vedrørende pulje til cykelfremkommelighed, vejvedligehold og støjdæmpning kan som følge af den sene bevilling og ønsket om borgerinddragelse ikke forbruges i 2005. For at sikre budgetmæssig dækning til en tidlig start at projekterne i 2006 og dermed undgå forsinkelser i projektet anmodes derfor om at midlerne tidligt overføres.

 

Anmodning – Max 75 pct. af øvrige midler

 

Max 75 pct. af mindreforbrug - efter overførsel af BR-besluttede midler - kan overføres. Betingelsen opfyldes jf. nedenstående tabel.

Driftsoverførsler

Mio. kr.

Forventet mindreforbrug på drift

-53,5

Overførsel af særskilt BR-besluttede aktiviteter

37,0

Forventet mindreforbrug efter overførsel af BR-besluttede aktiviteter

-16,5

Max 75 pct af øvrige midler kan søges overført

12,4

Øvrige midler som søges overført < 75%

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Delfinansiering af håndterminaler

Funktion 2.11.1 – 4,3 mio. kr.

På mødet den 21. september 2005 anbefalede BTU at omplacere 4,4 mio.kr. fra funktion 8.56.5 til funktion 2.11.1, til delfinansiering af anskaffelse af håndterminaler. På det tidspunkt hvor BR formentlig vedtager indstillingen (overførselsanmodningen er derfor under forbehold for BR-godkendelse i november) er det ikke muligt i 2005 at afholde andre udgifter til projektet, end udgifterne til udbudsforretningen, 0,1 mio.kr. Der søges derfor overført 4,3 mio. kr. til 2006. Udbudet forventes foretaget i januar og betaling umiddelbart efter. Da midlerne er hensat på en statuspost - jf. ovenfor - figurer de ikke på driftsrammen endnu.

 

 

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler 2005

På anlægsområdet er det forventningen, at der i 2005 er uforbrugte midler på i alt 118,3 mio. kr. når der ses bort fra det isolerede byfornyelsesområde. Der er med denne anmodning om overførsel af samlet 132,7 mio. kr. en tilsyneladende overskridelse af det, der er muligt at overføre. Dette skyldtes igen bevillinger vedtaget i Borgerrepræsentationen efter 1. oktober. Således er der efterfølgende givet en tillægsbevilling på 24 mio.kr., der reelt øger det forventede mindreforbrug.

 

Rammebelagte områder, anlæg (netto)

Netto

Byggeri & Bolig

0

Vej & Park

-137,1

Sekretariatet (overførselspulje)

-5,2

Anlægsudgifter i alt (ex byfornyelse)

-142,3

Plan & Arkitektur, Byfornyelseskontoret

-251,0

Anlægsudgifter i alt

-393,3

 

Der søges overført i alt 131,0 mio.kr. under reglen om "særskilt BR-beslutning".  Desuden søges overført 1,7 mio.kr. som øvrige overførsler (15,0 pct. af øvrige anlægsmidler < 75%). Med denne baggrund søges i alt 132,7 mio.kr. mio.kr. på anlægsområdet overført til følgende projekter.

 

 Der er under de enkelte projekter redegjort for bevillingen, men også samlet er de ønskede overførsler indenfor det økonomiske råderum.

 

 

Anmodning – særskilt BR beslutning

 

1. Renovering af legeplads

Funktion 0.21.3 – 0,7 mio. kr. (BR 562/05 & BR 169/05)

Budgetoverførsel fra 2004 til 2005 vedrørende Renovering af legeplads Nattergalevej/Rørsangervej. 671 t.kr. af i alt 1.146 t.kr. af de fra 2004 overførte budgetmidler kan som følge af den sene bevilling ikke forbruges i 2005. Projektet forventes færdiggjort inden den ordinære overførsel.

 

2. Ny Nørrebro Park

Funktion 0.21.3 – 23,2 mio. kr. (BR 397/05)

Ny Nørrebro Park er et stort, flerårigt anlægsprojekt. Den ønskede budgetoverførsel skal sikre fortsat kontinuitet i anlægsarbejdet og den kan derfor ikke afvente den ordinære overførselssag, da der søges bevillingsmæssigt dækning i forbindelse med indgåelse af kontrakter.

 

3. Byudviklingspuljen

Funktion 2.22.3 – 23,1 mio. kr. (BR 253/02).

Disponerede, men ikke forbrugte budgetmidler. Der er allerede for en stor del givet tilsagn til diverse projekter. Byudviklingspuljen kan først udbetales, når tilskudsmodtagere fremsender revisorpåtegnet regnskab for færdiggjorte godkendte projekter. Grundet stor usikkerhed om den tidsmæssige fordeling for endelige afregninger søges dækning for hele beløbet via tidlige overførsler.

 

4. Folke Bernadottes Allé

Funktion 2.22.3 – 24,0 mio. kr. (BR 233/05).

Midler til Folke Bernadottes Allé (Ombygning til 4 sporet vej med cykelstier) kan som følge af den sene bevilling ikke forbruges i 2005. Det er nødvendigt med bevillingsmæssig dækning ved kontraktindgåelse som forventes foretaget senest foråret 2006.

 

5. Oplukkelig stibro v/Fisketorvet

Funktion 2.22.3 – 16,9 mio. kr. (BR 338/04 & BR 368/05)

Oplukkelig stibro v/Fisketorvet er et stort, flerårigt anlægsprojekt. Den ønskede budgetoverførsel skal sikre fortsat kontinuitet i anlægsarbejdet.  Da arbejdet er igangværende og anlægsarbejdet forventes afsluttet i første halvår ønskes budgetmæssig dækning

 

6. Ny Ellebjerg Station

Funktion 2.22.3 – 25,4 mio. kr. (BR 444/05)

Ny Ellebjerg Station er et stort, flerårigt anlægsprojekt. Den ønskede budgetoverførsel skal sikre fortsat kontinuitet i anlægsarbejdet.

 

7. Trafiksikkerhedsplan

Funktion 2.22.3 – 17,8 mio. kr. (BR 289/05)

Trafiksikkerhedsplan 2005-2006. Mange småprojekter i et 2-årigt forløb. Sidste projekter forventes færdige i 2006. En andel af projekterne forventes færdigkort inden den ordinære overførselssag og der ønskes budgetmæssigdækning.

 

Anmodning – Max 75 pct. af øvrige midler

 

Max 75 pct. af mindreforbrug - efter overførsel af BR-besluttede midler - kan overføres. Betingelsen opfyldes jf. nedenstående tabel.

 

Anlægsoverførsler

Mio. kr.

Forventet mindreforbrug på drift i oktoberprognosen1)

-142,3

Overførsel af særskilt BR-besluttede aktiviteter

131

Forventet mindreforbrug efter overførsel af BR-besluttede aktiviteter

-11,3

Max 75 pct af øvrige midler kan søges overført

8,5

Øvrige midler som søges overført < 75%

1,7

 

8. Etablering af Gårdanlæg

Funktion 0.15.3 – 1,7 mio. kr (netto).

Sene budgetoverførsel fra 2004 til 2005 vedrørende etablering af gårdanlæg. For at kunne disponere over anlægsmidlerne til fælles gårdanlæg i 2006 skal Byggeri & Bolig under normale omstændigheder have vished om budgetmidlerne senest i april måned 2006. Dette skyldes, at etablering af gårdanlæg fra politisk beslutning om etablering af et gårdanlæg til endelig færdiggørelse og betaling normalt tager 8-10 måneder. Hvis denne periode forkortes, har det økonomiske konsekvenser i forhold til ressourceforbruget i Grønne Gårde og i forhold til aftaler med eksterne leverandører. 

 

Overførsel af midler til Landsbyggefonden

I 2005 har forvaltningen udbetalt færre midler til Landsbyggefonden end oprindeligt forventet, hvilket giver et mindreforbrug for disse midler i 2005 på 45 mio.kr. Dette kan henføres til mindre fremdrift i byggerierne end planlagt af bygherrerne. Da disse - af kommunen allerede forpligtigede - midler kan forventes udbetalt løbende i 2006, anmodes disse tidligt overført frem for at afvente den ordinære overførselssag. Det skal tilføjes, at disse midler har en særlig status under finansposter, og er dermed ikke en del af rammen.

 

Omplacering i 2005

 

1. Pulje til nedlagte p-pladser

Som puljemidler under Sekretariatet stod der i 2005 5,2 mio. kr. til dækning af tab af indtægter ved nedlæggelse af p-pladser. 5,0 mio. kr. er allerede overført a conto til Parkering København, hvor det reelle indtægtstab sker. De resterende midler på i alt 233 t. kr. ønskes nu omplaceret, hvormed puljen er afviklet.

 

 

Økonomi

Se ovenfor

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes, da det ikke er stillingstagen til de enkelte sager.

 

Høring

Sagen har ikke været i høring.

 

 

Mette Lis Andersen