Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

22.      Medlemsforslag om genoptagelse af behandlingen af Tivoli's ansøgning om opstilling af forlystelsen "Starflyer"

 

BTU 630/2005  J.nr. 432:131.0006/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller over for Bygge- og Teknikudvalget,

 

at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt opstilling af den ansøgte forlystelse "Starflyer" i Tivoli skal muliggøres på det foreliggende grundlag uden udarbejdelse af lokalplan

 

RESUME

I Bygge- og Teknikudvalgets møde den 7. september 2005 orienterede forvaltningen om et den 1. september 2005 meddelt afslag på Tivoli's ansøgning om etablering af den 80 m høje udsigtsattraktion "Starflyer". I Borgerrepræsentationens møde den 13. oktober 2005 blev tiltrådt et i den anledning stillet forslag om, at Borgerrepræsentationen pålægger Bygge- og Teknikforvaltningen at genoptage behandlingen af Tivoli's ansøgning med henblik på forelæggelse af sagen til beslutning i Bygge- og Teknikudvalget den 9. november 2005 og Borgerrepræsentationen den 24. november 2005.

 

Det er fortsat forvaltningens opfattelse, at "Starflyer" med sine 80 m i højden omfattes af behovet for en nærmere vurdering af havens fremtræden, bl.a. i forhold til omgivelserne. D.v.s., at der efter forvaltningens opfattelse i samarbejde med Tivoli vil kunne udarbejdes en lokalplan, der både kan tilgodese Tivoli's behov for fornyelse og det fornødne hensyn til omgivelserne.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

I borgerrepræsentationens møde den 13. oktober 2005 blev følgende medlemsforslag stillet af Jette Bergenholz Bautrup, Winnie Berndtson, Kim Christensen, Jesper Christensen, Hamid El Mousti, Lars Engberg, Thor Buch Grønlykke, Klaus Hansen, Mona Heiberg, Jakob Hougaard, Joan Jensen, Winnie Larsen-Jensen, Johannes Nymark, Finn Rudaizky, Anna Saakwa, Taner Yilmaz (alle A), Tanwir Ahmad, Klaus Bondam, Inger Marie Bruun-Vierø,  Manu Sareen, Monica Thon, (alle B), Abderrahman Ben Haddou, Mogens Lønborg, Majbritt Mamsen, Michael Rosenmark, Helle Sjelle, (alle C) og Carl Christian Ebbesen, Louise Frevert, Gunhild Legaard og Karin Storgaard, (alle O)) godkendt:

Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti foreslår,

at Borgerrepræsentationen pålægger Bygge- og Teknikforvaltningen at genoptage behandlingen af Tivoli's ansøgning om tilladelse til at etablere en ny udsigtsattraktion (Starflyer) med henblik på forelæggelse af sagen til beslutning for Bygge- og Teknikudvalget den 9. november 2005 og Borgerrepræsentationen den 24. november 2005.

Forvaltningens bemæ rkninger

Tivoli ansøgte den 28. juli 2005 om principiel tilladelse til etablering af en ny forlystelse i form af en såkaldt "Starflyer". Ansøgningen var bilagt et skitseprojekt med bl.a. vedlagte illustrationer af den 80 m høje udsigtsattraktion.

Forvaltningen meddelte den 1. september 2005 bl.a. på baggrund af den drøftelse, der fandt sted i Bygge- og Teknikudvalget den 4. maj 2005 og Økonomiudvalget den 24. maj 2005 af forvaltningens foreløbige redegørelse om forberedelse af arbejdet med lokalplan og kommuneplantillæg for bl.a. Tivoli, at man ikke kunne anbefale projektet, samt at man såfremt ansøgningen opretholdes ville søge Bygge- og Teknikudvalgets tilslutning til, at der nedlægges forbud i henhold til Planlovens § 14 med henblik på efterfølgende udarbejdelse af lokalplan, der regulerer det ansøgte. Heri ligger, at forvaltningen har vurderet, at etablering af "Starflyer" ikke i sig selv er lokalplanpligtig. Denne vurdering vil efter påklage kunne omgøres af Naturklagenævnet

Det fremgår af ovennævnte redegørelse om forberedelse af planarbejdet, at Bygge- og Teknikforvaltningen efter opførelsen af rutchebanen "Dæmonen" i Tivoli har anset det for hensigtsmæssigt, at der gennem udarbejdelse af en lokalplan skabes retningslinier for placering, dimensionering og udformning af såvel fremtidige forlystelser som kommende bygningsanlæg i øvrigt. Det fremgår endvidere af redegørelsen, at efter forvaltningens vurdering bør en eventuel ændring af Tivoli's profil kun ske i meget begrænset omfang og med stor respekt for områdets nuværende kvaliteter, samt at nærmere stillingtagen til karakteren og omfanget af nybyggeri derfor indebærer overvejelser om eventuelle nybyggeriers indflydelse på havens proportioner og rumlige indramning.

Forlystelsen "Starflyer" vil med sine 80 m være meget synlig i omgivelserne og netop ændre ved Tivoli's profil. På den baggrund vurderede forvaltningen, at forlystelsen omfattes af behovet for en nærmere vurdering af havens fremtræden, herunder i forhold til omgivelserne. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der i løbet af den sidste halve snes år er tilkommet flere markante forlystelser i Tivoli, såsom "Det flyvende Tæppe", det godt 60 m høje "Gyldne Tårn" og rutchebanen "Dæmonen". Forlystelser der alle markerer sig i forhold til haven og det omgivende kvarter såvel visuelt som miljømæssigt. Det må forventes, at ønsket om sådanne aktiviteter vil fremkomme løbende, hvilket understøtter behovet for en lokalplanmæssig regulering.

Det er forvaltningens opfattelse, at der i samarbejde med Tivoli vil kunne udarbejdes en lokalplan, der både kan tilgodese Tivoli's behov for fornyelser og skabe større sikkerhed for havens udvikling samtidig med, at den respekterer hensynet til placeringen centralt i byen og kvaliteterne i det omgivende kvarter.

Såfremt Borgerrepræsentationen, uanset de anførte bemærkninger, beslutter, at der bør gives tilladelse til etablering af forlystelsen "Starflyer" med en maksimal højde på 80 m, skal det bemærkes, at en egentlig ansøgning herom bilagt et detaljeret projekt skal fremsendes til Byggeri & Bolig med henblik på teknisk behandling. Denne behandling forudsætter efter forvaltningens opfattelse ikke partshøring.

 

Økonomi

-

 

Miljøvurdering

-

 

 

BILAG VEDLAGT

1.      "Ny udsigtsattraktion i Tivoli", forside af projektbeskrivelse

2.      Opstalt mod Bernstorffsgade med "Starflyer"

3.      Opstalt mod Tietgensgade med "Starflyer"

 

 

 

Ulrik Winge