Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

24.      Endelig vedtagelse af lokalplan "Ørestad Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

 

BTU 615/2005  J.nr. 611:171.0001/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at lokalplan "Ørestad Syd" vedtages endeligt med de under sagsbeskrivelsen foreslåede ændringer vedrørende publikumsorienterede serviceerhverv i og højder af stueetager samt udformning af passager.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

at det til ovennævnte lokalplan hørende tillæg til Kommuneplan 2001 vedtages endeligt.

 

 

RESUME

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 12. juli 2005 til den 3. oktober 2005. I forbindelse hermed har der været oprettet en hjemmeside for planforslagene, der har været opstillet en plancheudstilling i Field's og i KLP-bygningen, og der har været afholdt et borgermøde. I høringsperioden er der modtaget 14 rettidige henvendelser, heraf 5 fra offentlige myndigheder. Efter fristens udløb er modtaget en henvendelse fra DONG.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, HUR og DONG har ingen bemærkninger til planforslagene.

Statens Luftfartsvæsen anfører, at bygningshøjder for højhusene op til kote 90 ikke kan accepteres og henviser til, at der tidligere er godkendt højder op til kote 85.

Lokalplanforslaget fastlægger maksimumshøjden til kote 85. Henvisningen til DVR 90 drejer sig om Dansk Vertikal Reference 1990, som er systemet, koter opgøres i siden januar 2005.

Københavns Energi anbefaler, at der i lokalplanen fastlægges pligt til at etablere vandforsyning som fællesforsyning, idet den ensidige adgang til nogle karreer vil indebære, at der skal etableres fællesledninger på tværs af fælles gårdrum.

Lokalplanens § 10 indeholder sædvanlig bestemmelse om, at der forudsættes tinglyst fornødne deklarationer vedrørende sikring mv. af ledninger, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt til at sikre en fællesforsyning.

Ørestadsselskabet er i øvrigt ved at udarbejde et notat til potentielle købere, der uddyber regler og bestemmelser vedrørende en række forhold omkring et nybyggeri i området. Af notatet fremgår, at grundejerne i karreer med "indeklemte" matrikler skal etablere og vedligeholde egne og fælles stikledninger i gårdrum.

Henvendelserne fra Tårnby Kommune samt 7 øvrige indsigere handler om infrastrukturen, herunder manglende parkeringsfaciliteter ved Vestamager Station og til naturskolen på Kalvebod Fælled, etablering af en overordnet vej – Otto Baches Allé - tæt på eksisterende kolonihaver samt bredden af denne vej.

Forvaltningen skal bemærke, at miljøforholdene i forbindelse med Otto Baches Allé, herunder generne for de omkringboende, er belyst i VVM for Otto Baches Allé, som Hovedstadens Udviklingsråd godkendte den 1. oktober 2004, og at lokalplantillægget, der muliggør vejanlægget, er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. september 2005.

I Ørestadsselskabets og Københavns Kommunes planer for Ørestad er det hensigten at lokalisere pendlerparkering ved Metro i forbindelse med Ørestad Station, hvor man får direkte adgang til Metro, regionaltog og Øresundstog - og ikke ved Vestamager Station. Der er etableret et foreløbigt, og langt fra fuldt udnyttet, "Parker & Rejs" parkeringsanlæg ved Ørestad Station.

For så vidt angår parkering i tilknytning til Naturcentret på Kalvebod Fælled må brugerne henvises til den almindelige betalingsparkering i Ørestad Syd. Herudover kan der eventuelt placeres parkeringspladser inde på naturområdets egne arealer. Sådanne pladser placeres hensigtsmæssigt i en vis afstand til Vestamager Station for at undgå pendlerparkering og konkurrence med betalingspladserne i Ørestad.

I Hvidbogen for VVM Otto Baches Allé henviser HUR i den forbindelse bl.a. til fredningsbestemmelserne for området, hvoraf det i særbestemmelserne for delområde 4 (det aktuelle delområde) fremgår, at plejemyndigheden bl.a. kan tilvejebringe eller tillade, at der tilvejebringes "publikumsfaciliteter" (herunder formentlig også en parkeringsplads) ved indgangen ved Finderupvej, hvis det er i overensstemmelse med plejeplanen for området. Det vil være muligt at etablere overkørsel fra Otto Baches Allé/Ørestads Boulevard til et sådant parkeringsanlæg.

Tre indsigere er mere eller mindre imod selve udbygningen af Ørestad Syd.  En indsiger finder, at der slet ikke bør bygges, da der derved forsvinder endnu et stykke af fælleden, én foreslår en udbygning med parcelhuse, og én synes ikke, at der tages nok hensyn til det fredede areal i Tårnby Kommune og foreslår en nedtrapning mod syd til 3 etager.

I såvel Lov om Ørestad som i det kommuneplantillæg for Ørestad, der blev vedtaget af Borgerrepræsentationen i 1996 og i alle efterfølgende udgaver af kommuneplanen er Ørestad, herunder Ørestad Syd, fastlagt som en tæt og urban by med relativt høje bebyggelsestætheder og med bygningshøjder op til 8, 12 og 20 etager.

Det er forvaltningens overordnede vurdering, at Ørestad Syd skal behandles som en helhed uden forskel på randen og den resterende del, og at der skabes en flot kontrast mellem byen og naturen ved at lade byen markere sig mod fælleden - "stå ned" i den.  I øvrigt forudsættes det i retningslinierne for de kommende bebyggelser, at de skal varieres ved horisontale og vertikale skift i facaderne, ligesom der stilles krav om, at en vis andel af byggeretten i et byggefelt udnyttes i byggefeltets indre, frem for at bygge hele randen til med højest mulige.

Forvaltningen er blevet opmærksom på forskellige uhensigtsmæssige forhold i lokalplanen, som foreslås imødegået ved nedenstående ændringer af lokalplanen, som Ørestadsselskabet er enig i.

Publikumsorienterede serviceerhverv mv. i stueetagen:

-         I kommuneplantillæg nr. 26 om detailhandel er det lokale centerområde "Ørestads Boulevard" udvidet til Hannemanns Allé på begge sider af Ørestads Boulevard. Det vurderes hensigtsmæssigt, at denne centerudvidelse understøttes i lokalplanen ved, at stueetagen i bebyggelse mod Ørestads Boulevard fra Øresundsforbindelsen til Hannemanns Allé fastlægges til publikumsorienterede serviceerhverv mv. Ændringen indtegnes på tegning nr. 2 A. 

-         Bebyggelse omkring pladsen mrk. e ved Ørestads Boulevards sydlige afslutning er fastlagt overvejende til erhverv. For at understøtte et byliv på denne ca. 3.000 m2 store plads med Hein Heinsens skulptur som det centrale midtpunkt foreslås det, at stueetagen fastlægges til publikumsorienterede serviceerhverv mv. Ændringen indtegnes på tegning nr. 2B.

Højden på stueetager mod Hovedstrøget og byrum mrk. a – e:

-         Det fremgår af lokalplanforslagets § 5, stk. 5, at langs Hovedstrøget og byrum mrk. a – e skal stueetagen have en højde på mindst 5 m. Det foreslås, at bestemmelsen ændres således, at den kun gælder for stueetager, der indrettes med publikumsorienterede serviceerhverv, idet det vil være et krav, der er vanskeligt at opfylde eksempelvis i forbindelse med et boligbyggeri. Konkret vil bestemmelsen komme til at gælde hovedparten af stueetagerne i de nævnte byrum, idet de er forudsat indrettet til publikumsorienterede serviceerhverv.

Åbne og overdækkede passager:

-         I lokalplanforslaget fastlægges 4 åbne og 3 overdækkede passager . Passagen ved pladsen for enden af Hovedstrøget skal udformes som et stort portmotiv med en frihøjde svarende til mindst højden af stue, 1. og 2. sal. For de øvrige 2 overdækkede passager gælder, at de skal have en frihøjde svarende til højden af stue og 1. sal. Bortset fra førstnævnte passage, der på grund af dens placering stilles særlige krav til, forekommer det uhensigtsmæssigt detaljeret at skelne mellem 2 typer passager. Det foreslås derfor, at passager kun angives som én type på tegning nr. 4 A-B, og at det er lokalplanteksten henholdsvis de markerede hjørner, der afgør udformningen af den enkelte passage.

De foreslåede ændringer vurderes ikke at indebære krav om fornyet høring i medfør af planlovens § 27, stk. 3.

Der er nogle få slåfejl og uklarheder i lokalplanforslaget, som forvaltningen vil rette i den endelige udgave af lokalplanen. Ingen af disse vedrører lokalplanens indhold.

Endelig skal bemærkes, at tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 278 "Baner i Ørestaden" er indarbejdet i den aktuelle lokalplan og ophæves med vedtagelsen af denne.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Borgerrepræsentationen tiltrådte i mødet den  15. juni 2005 (BR 408/05) Bygge- og Teknikudvalgets og Økonomiudvalgets indstillinger af henholdsvis 8. juni 2005 og 14. juni 2005 om offentliggørelse af lokalplanforslag "Ørestad Syd" med tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2001.

Offentliggørelsesmaterialet, der omfatter indstilling, orienteringsfolder og planforslag, er lagt til gennemsyn i borgmester Søren Pinds forkontor, Rådhuset, 1. sal, værelse 36, som bilag A.

 

Offentliggørelse

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 12. juli 2005 til den 3. oktober 2005. Der er udsendt 1.882 foldere til ejere, lejere, brugere og interessegrupper og 70 pjecer til lokalråd, foreninger m.v. I høringsperioden har der været en udstilling med plancher i Fields, Arne Jacobsens Allé 12 og i KLP-bygningen, Arne Jacobsens Allé 17.

Den 5. september 2005 afholdt forvaltningen et borgermøde i KLP-bygningen. De fremmødte 10 deltagere blev orienteret om planforslagene. Den efterfølgende debat drejede sig om bygningshøjder, sol- og vindforhold, trafik- og parkeringsforhold samt variation og arkitektonisk kvalitet i bebyggelser og byrum. Der vedlægges som bilag 1 referat af borgermødet og som bilag 2 resultatet af de evalueringsskemaer, der blev omdelt på mødet.

I offentlighedsperioden har der på Plan & Arkitekturs hjemmeside været mulighed for at søge oplysninger om planforslagene, bidrage med debatindlæg og fremsende bemærkninger til planforslagene som e-mail. Der er modtaget 4 debatindlæg – ét er kritisk over for bebyggelsestæthed og bygningshøjder, og 3 er meget positive og finder, at planen understøtter en udvikling af København til storby, at kontrasten mellem by og fælled er flot tænkt, og at vi ikke skal bo i et naturreservat.

I offentlighedsperioden er der modtaget 15 henvendelser, heraf 6 fra offentlige myndigheder. Én henvendelse er underskrevet af 5 personer, og én henvendelse – fra DONG – er modtaget efter høringsfristens udløb. Kopi af henvendelserne er lagt til gennemsyn i borgmester Søren Pinds forkontor som bilag B.

 En liste over henvendelserne er vedlagt som bilag 3.

 

Henvendelser fra offentlige myndigheder

1. Brev af 1. august 2005 fra Statens Luftfartsvæsen

Statens Luftfartsvæsen aflæser af lokalplanforslaget, at der muliggøres opførelse af højhuse med en bygningshøjde op til kote 90. Det anføres således, at en højde på højhusene op til kote 85 (DVR 90), som angivet i lokalplanforslaget, ikke kan godkendes, men højst til kote 85 (DVR), som tidligere aftalt. Det oplyses, at kote 85 (DVR) med en variation på en halv snes centimeter vil være identisk med den tidligere godkendte højde op til kote 85 (DNN), hvilket man er indforstået med.

Bemærkning

Lokalplanforslaget fastlægger en maksimal kote på 85 (DVR 90). DVR 90 står for Dansk Vertikal Reference 1990 og er systemet,  koter opgøres i siden 1. januar 2005. Der er således ikke uoverensstemmelse mellem lokalplanforslaget og Statens Luftfartsvæsens bemærkninger.

2. Brev af 20. september 2005 fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har ingen bemærkninger til planforslagene.

3. Brev af 29. september 2005 fra HUR, Hovedstadens Udviklingsråd

HUR har ingen bemærkninger til planforslagene.

4. Brev af 3. oktober 2005 fra Tårnby Kommune

Tårnby Kommune gør indsigelse mod de manglende parkeringsfaciliteter ved Vestamager Station.

Bemærkninger

Der henvises til kommentar til henvendelse nr. 11 fra Grundejerforeningen Pilegården.

5. Brev af 3. oktober 2005 fra Københavns Energi

Københavns Energi anfører, at den ensidige adgang til bebyggelserne i skov- og parkrum må forventes at  nødvendiggøre, at der etableres vandforsyning som fællesforsyning til flere ejendomme gennem fælles indre gårdrum. Vandforsyningsselskabet har ikke hjemmel til at pålægge ejendommene pligt til fællesforsyning, og anbefaler, at pligt hertil fastlægges i lokalplanen, idet man ellers forudser en række naboretlige konflikter.

Bemærkning

Lokalplanens § 10 indeholder sædvanlig bestemmelse om, at der forudsættes tinglyst fornødne deklarationer vedrørende sikring mv. af ledninger, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt til at sikre en fællesforsyning.

Ørestadsselskabet er i øvrigt ved at udarbejde et notat til potentielle købere, der uddyber regler og bestemmelser vedrørende en række forhold omkring et nybyggeri i området. Af notatet fremgår, at grundejerne i karreer med "indeklemte" matrikler skal etablere og vedligeholde egne og fælles stikledninger i gårdrum.

6. Brev af 5. oktober 2005 fra DONG Distribution A/S

DONG har ingen bemærkninger til planforslagene men anfører, at anlægsarbejdet med etablering af Otto Baches Allé kan berøre servitutbæltet for DONG's 19 bar naturgasledning Dragør-Tårnby. Man forventer at blive orienteret, når detailprojektet for vejanlægget foreligger.

Bemærkning

DONG's henvendelse er sendt til Vej & Parks projektkontor til videre foranstaltning.

 

Øvrige henvendelser

7. Brev af 4. august 2005 fra Joni Jensen

Joni Jensen finder det uhensigtsmæssigt, at der etableres en trafikeret vej (Otto Baches Allé) tæt på beboelse. Joni Jensen undrer sig over, at vejen skal være 40 m bred, når Ørestads Boulevard og Kongelundsvej kun er 30 m brede. Det foreslås at etablere dobbeltrettet cykelsti i den ene side, frem for ensrettet cykelsti i begge sider.

Bemærkning

Forvaltningen skal bemærke, at miljøforholdene i forbindelse med Otto Baches Allé, herunder generne for de omkringboende, er belyst i VVM for Otto Baches Allé, som Hovedstadens Udviklingsråd godkendte den 1. oktober 2004, og at tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 278, der muliggør anlæg af vejen, er vedtaget af Borgerrepræsentationen på mødet den 22. september 2005 (BR 495/05). Årsagen til, at Otto Baches Allé i den aktuelle lokalplan, der erstatter lokalplantillægget, er fastlagt med en bredde på 40 m, er, at der indenfor dette vejudlæg også skal anlægges støjvolde, hvilket der ikke skal langs Ørestads Boulevard og Kongelundsvej. Af trafiksikkerhedshensyn kan det ikke anbefales at etablere dobbeltrettet cykelsti langs med en vej.

 

8. Brev af 17. september 2005 fra Lillian Nordenhof Holgersen

Lillian Nordenhof Holgersens henvendelse er en kritik af den aktuelle byudvikling på Islands Brygge, som hun forudser på et tidspunkt vil medføre, at Nokken nedlægges for at give plads for yderligere udbygning.

Bemærkninger

Henvendelsen omhandler ikke det aktuelle lokalplanforslag og behandles derfor ikke. Henvendelsen er videresendt til Økonomiforvaltningen, 8. kontor, der registrer er den som en indsigelse til forslag til Kommuneplan 2005.

9. Brev af 23. september 2005 fra Advodan Glostrup v. Mette Lamut

Mette Lamut efterlyser en plan for, hvor bilister, som kører videre med Metro til byen, skal parkere deres bil og henviser til en række problemer på Slusevej afledt af biltrafik til bl.a. Ørestad Station.

 

Bemærkning

Med hensyn til parkering for bilister, som ønsker at køre videre med Metro, henvises til kommentarerne til henvendelse nr. 11 fra Grundejerforeningen Pilegården. Forholdene på Slusevej er ikke omfattet af denne lokalplan, men forvaltningen er opmærksom på forholdene. Det forventes, at problemerne på Slusevej vil blive mindre, når der med Otto Baches Allé skabes forbedret adgang mellem det sydlige Amager og Ørestad, herunder til Metro. Der er ikke konkrete planer om ændringer på Slusevej.

 

10. Brev af 24. september 2005 fra David Neil Kristensen

David Neil Kristensen anfører vedrørende Ørestad Syd – og andre områder i København – bl.a., at etageejendomme, højhuse og lejligheder mangler grønne områder, har dårlig støjisolering, har vindproblemer og et stort energiforbrug, er dårligt egnede for børn og er dyre. Konkret foreslås, at der etableres en selvstændig kommune på Amager, og at Ørestad Syd bebygges med gode, billige parcelhuse.

Det fremgår af henvendelsen, at flere af de nævnte forhold tillige er omtalt i en indsigelse til kommuneplanen.

Bemærkninger

Vedrørende forslaget om at bygge parcelhuse i Ørestad Syd skal bemærkes, at det af såvel Ørestadsloven som af kommuneplanen fremgår, at intentionen er at bygge en ny, moderne by med relativt høje bebyggelsestætheder og med bygningshøjder op til 8, 12 og 20 etager.

Det er i øvrigt forvaltningens vurdering, at Ørestad Syd på baggrund af de fastlagte lokalplanbestemmelser vil udvikles til et attraktivt bykvarter, som vil have meget at tilbyde såvel beboere som ansatte, og hvor der i udformningen af bykvarteret er taget behørigt hensyn til bl.a. klima- og trafikforhold.

Henvendelsen videresendes til Økonomiforvaltningen til behandling i forbindelse med behandling af høringssvar om forslag til Kommuneplan 2005.

 

11. Brev af 27. september 2005 fra Grundejerforeningen Pilegården

Grundejerforeningen Pilegården foreslår, at der fra Otto Baches Allé – Ørestads Boulevard etableres en ny hovedindgang og hovedindkørsel til Kalvebod Fælled med parkeringsplads til 50-100 biler, samt 4-6 turistbusser med vendeplads.

Prisen for at benytte denne parkeringsplads foreslås at blive som i Parker og Rejs-anlægget ved Ørestad Station med den undtagelse, at de første 4-5 timer skal være gratis ved parkeringspladsen ved Kalvebod Fælled.

Det bemærkes, at Parker og Rejs-anlægget ved Ørestad Station ikke er med på tegningerne i lokalplanforslag Ørestad Syd.

De i lokalplanforslaget angivne parkeringsanlæg tolkes alene at kunne benyttes af personer, der bor eller arbejder i bykvarteret, og ikke af folk, som vil besøge Kalvebod Fælled eller af pendlere til Metro.

Det anbefales derfor, at der etableres et parkeringsanlæg til såvel pendlere som besøgende til naturområdet på et trekantet areal mellem Otto Baches Allé og kommunegrænsen. Alternativt foreslås anlægget etableret på en del af området for Metros servicecenter eller i stedet for en af 4 søer, der er planlagt at afslutte Ørestad mod syd.

Bemærkning

Forvaltningen skal bemærke, at det i Ørestadsselskabets og Københavns Kommunes planer for Ørestad er hensigten at lokalisere pendlerparkering ved Metro i forbindelse med Ørestad Station, hvor man får direkte adgang til Metro, regionaltog og Øresundstog - og ikke ved Vestamager Station. Der er allerede i dag etableret et – foreløbigt og langt fra fuldt udnyttet – "Parker & Rejs" parkeringsanlæg. Parkering koster 20 kr. i døgnet.

Parker & Rejs-pladser bør principielt placeres ved trafikknudepunkter med optimal adgang fra det overordnede vejnet til baner og busser samt om muligt bymæssige faciliteter som butikker m.v. Formålet er at kunne tilbyde et højt serviceniveau ved Parker & Rejs-pladserne såled es, at det bliver attraktivt at skifte fra individuel til kollektiv trafik, til gavn for både miljøet og trafikafviklingen i de centrale byområder. Tilbuddet retter sig ikke kun mod bilister fra Amager, men i lige så høj grad mod bilister fra den øvrige region. Grunden til, at Parker & Rejs-anlægget ikke er anført på tegningerne i lokalplanforslag Ørestad Syd er, at det ligger uden for lokalplanområdet.

For så vidt angår parkering i tilknytning til Naturcentret på Kalvebod Fælled må brugerne henvises til den almindelige betalingsparkering i Ørestad Syd.

Herudover kan der eventuelt placeres parkeringspladser inde på naturområdets egne arealer. Sådanne pladser placeres hensigtsmæssigt i en vis afstand til Vestamager Station for at undgå pendlerparkering og konkurrence med betalingspladserne i Ørestad.

I Hvidbogen for VVM Otto Baches Allé henviser HUR i den forbindelse bl.a. til fredningsbestemmelserne for området, hvoraf det i særbestemmelserne for delområde 4 (det aktuelle delområde) fremgår, at plejemyndigheden bl.a. kan tilvejebringe eller tillade, at der tilvejebringes "publikumsfaciliteter" (herunder formentlig også en parkeringsplads) ved indgangen ved Finderupvej, hvis det er i overensstemmelse med plejeplanen for området. Det er Skov- og Naturstyrelsen, Jægersborg Statsskovdistrikt, der er plejemyndighed, og som udarbejder/reviderer plejeplanen efter de regler, der er nærmere angivet i fredningsbestemmelserne. Det vil være muligt at etablere overkørsel fra Otto Baches Allé/Ørestads Boulevard til det nævnte parkeringsanlæg.

12. Brev af 27. september 2005 fra grundejere på Finderupvej

En række grundejere på Finderupvej har fremsendt en indsigelse, som er enslydende med henvendelse nr. 11 fra Grundejerforeningen Pilegården.

Bemærkninger

Der henvises til ovennævnte kommentar til Grundejerforeningen Pilegården.

 

13. Brev af 1. oktober 2005 fra Jørgen Tenggaard

Jørgen Tenggaard protesterer imod, at der mod syd – mod det fredede areal i Tårnby Kommune - tillades byggeri med bygningshøjder op til 34 m.

Desuden foreslås, at der etableres en parkeringsplads for besøgende til naturcentret og parkeringspladser ved Vestamager Station.

Bemærkning

Ved udformningen af et bykvarter med en størrelse og med en beliggenhed som Ørestad Syd er der mange forhold, der skal afvejes, herunder om hvorvidt kvarterets rand mod omgivende rekreative arealer skal underlægges samme bebyggelsesregulerende bestemmelser, som gælder for kvarteret i øvrigt, eller gives en særskilt behandling, og i givet fald om randen skal gøres mere åben eller mere lukket, højere eller lavere. 

Det er forvaltningens overordnede vurdering, at Ørestad Syd skal behandles som en helhed, og at der skabes en flot kontrast mellem byen og naturen ved at lade byen markere sig mod fælleden - "stå ned" i den. I øvrigt er intentionerne for de kommende bebyggelser, at de varieres ved horisontale og vertikale skift i facaderne, ligesom der stilles krav om, at en vis andel af byggeretten i et byggefelt udnyttes i byggefeltets indre, frem for at bygge hele randen til med højest mulige bebyggelser. Det er derfor forvaltningens vurdering, at randbebyggelsen set fra nærområdet vil opnå variation med hensyn til åbninger, bygningshøjder og arkitektonisk udtryk i øvrigt.

Vedrørende parkeringsforhold henvises til ovennævnte kommentar til brev nr. 11 fra Grundejerforeningen Pilegården.

 

14. Brev af 2. oktober 2005 fra Merete Dael

Merete Dael protesterer mod, at der etableres endnu et bykvarter på fælleden og anfører, at der ikke findes nogen gode argumenter for endnu en by med støj, møg og trafik, der skal ødelægge et stykke uspoleret natur, og ødelægge glæden ved fælleden for store dele af befolkningen. Det anføres, at forslaget ikke indgik som en del af den tidligere vedtagne lokalplan, som gav anledning til en storm af protester, samt at forslaget hverken fremmer rekreative eller turismemæssige hensyn, og at det er massivt i sit væsen og totalt malplaceret.

I vedlagt kopi af indsigelse mod lokalplanen "Baner i Ørestaden", beklager Merete Dael etablering af en fordelingsgade (Otto Baches Allé) og de miljøgener, det vil medføre for de nærliggende kolonihaver.

Bemærkning

Hvad indsigeren konkret sigter til med bemærkningen om, at nærværende lokalplanforslag ikke indgik i den tidligere vedtagne lokalplan fremgår ikke klart. I såvel Lov om Ørestad som i det kommuneplantillæg for Ørestad, der blev vedtaget af Borgerrepræsentationen i 1996 og i alle efterføl gende udgaver af kommuneplanen er Ørestad, herunder Ørestad Syd, fastlagt som en tæt og urban by. Den detaljerede udmøntning af kommuneplanens rammer i konkrete lokalplaner sker i en løbende proces, efterhånden som der er grundlag herfor.

Den nordligste del af lokalplanområdet indgik i lokalplan nr. 325 "Ørestad City Center", der blev vedtaget i 2000. På det tidspunkt var der ikke behov for at tilvejebringe en lokalplan for Ørestad Syd. Med den aktuelle lokalplan er der opstået nye forudsætninger og nye muligheder for at planlægge de to områder som en helhed, hvilket efter forvaltningens vurdering både forbedrer planen for det nordlige område isoleret set og understøtter ønsket om at planlægge Ørestad ud fra helhedsbetragtninger.   Det skal tilføjes, at hele Ørestad omfatter 364 ha svarende til knap 15 pct. af  fælledområdet.

Der henvises i øvrigt til kommentarer til brev nr. 7 fra Joni Jensen og nr. 13 fra Jørgen Tenggaard.

15. Brev af 3. oktober 2005 fra Tove Steensgaard

Tove Stensgaard foreslår, at man etablerer mange, gratis/billige p-pladser ved Vestamager Station, som kan få bilende pendlere til City til at sætte bilen ved Vestamager og tage Metro til centrum.

Bemærkning

Der henvises til kommentaren til brev nr. 11 fra Grundejerforeningen Pilegården.

Forslag til ændringer af lokalplanen

Forvaltningen er ved en gennemgang af lokalplanforslagets bestemmelser nået frem til, at forslaget med hensyn til nedennævnte forhold med fordel kan justeres, og nedenstående ændringsforslag anbefales derfor. Ørestadsselskabet er indforstået med ændringerne.

Publikumsorienterede serviceerhverv mv. i stueetagen:

-         I kommuneplantillæg nr. 26 om detailhandel er det lokale centerområde "Ørestads Boulevard" udvidet til Hannemanns Allé på begge sider af Ørestads Boulevard. Det vurderes hensigtsmæssigt, at denne centerudvidelse understøttes i lokalplanen ved, at stueetagen i bebyggelse mod Ørestads Boulevard fra Øresundsforbindelsen til Hannemanns Allé fastlægges til publikumsorienterede serviceerhverv mv. Ændringen indtegnes på tegning nr. 2 A, jf. bilag 4.  

-         Bebyggelse omkring pladsen mrk. e er fastlagt overvejende til erhverv. For at understøtte et byliv på denne ca. 3.000 m2 store plads med Hein Heinsens skulptur som det centrale midtpunkt foreslås det at fastlægge, at stueetagen skal indrettes med publikumsorienterede serviceerhverv mv. Ændringen indtegnes på tegning nr. 2B, jf. bilag 4.

Højden på stueetager mod Hovedstrøget og byrum mrk. a – e:

-         Det fremgår af lokalplanforslagets § 5, stk. 5, at langs Hovedstrøget og byrum mrk. a – e skal stueetagen have en højde på mindst 5 m.

-         Det anbefales, at bestemmelsen ændres således, at den kun gælder for stueetager, der indrettes med publikumsorienterede serviceerhverv, idet det vil være et meget fordyrende krav at opfylde eksempelvis i forbindelse med et boligbyggeri. Konkret vil bestemmelsen komme til at gælde hovedparten af stueetagerne langs de pågældende byrum, idet de er forudsat indrettet til publikumsorienterede serviceerhverv.

Åbne og overdækkede passager:

-         I lokalplanforslaget fastlægges 4 åbne og 3 overdækkede passager. Passagen ved pladsen for enden af Hovedstrøget skal udformes som et stort portmotiv med en frihøjde svarende til mindst højden af stue, 1. og 2. sal. For de øvrige 2 overdækkede passager gælder, at de skal have en frihøjde svarende til højden af stue og 1. sal.

-         Bortset fra førstnævnte passage, som der på grund af dens placering stilles særlige krav til, forekommer det uhensigtsmæssigt detaljeret at skelne mellem 2 typer passager.

-         Det foreslås derfor, at passager kun angives som én type på tegning nr. 4 A-B, jf. bilag 4, og at det er lokalplanteksten, henholdsvis de markerede hjørner der afgør udformningen af den enkelte passage.

-         De foreslåede ændringer skønnes ikke at være af væsentlig betydning for borgere eller andre myndigheder. Der er derfor ikke foretaget supplerende høring, jf. planlovens § 27, stk. 3.

Der er nogle få slåfejl og uklarheder i lokalplanforslaget som forvaltningen vil rette i den endelige udgave af lokalplanen. Ingen af disse vedrører lokalplanens indhold.

Endelig skal bemærkes, at tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 278 "Baner i Ørestaden" er indarbejdet i den aktuelle lokalplan og ophæves med vedtagelsen af denne.

 

Økonomi

Ørestadsselskabet forudsættes at bekoste vejanlæg og vejombygninger i forbindelse med byudviklingen af Ørestad Syd, mens kommunen påregnes at bekoste de anlæg, som forventes nødvendige, når kapacitetsgrænsen på en tosporet Ørestads Boulevard efter en årrække overskrides som følge af udbygningen af Ørestad Syd.

De planlagte ca. 4.500 nye boliger i Ørestad Syd vil endvidere afføde behov for kommunale investeringer i børneinstitutioner, folkeskole, pleje- og sundhedsinstitutioner samt kultur- og idrætsfaciliteter. Den mulige institutionsudbygning er belyst i rapporten "Idékatalog, Etablering af offentlige institutioner".

De kommunaløkonomiske konsekvenser af byudviklingen i Ørestad syd for Vejlands Allé, herunder Ørestad Syd, er belyst i kommunaløkonomiske beregninger, som er gengivet i Forslag til Kommuneplan 2005 - Byudviklingsstrategi. Den planlagte byudvikling er endvidere medtaget som en del af forudsætningerne i kommunens befolkningsfremskrivninger.

Der tages med nærværende indstilling ikke stilling til finansiering af de kommunale udgifter i forbindelse med udbygningen af Ørestad Syd. De kommunale udgifter i forbindelse med Ørestad Syd vil indgå i de kommende års budgetlægning i takt med områdets udbygning og under hensyntagen til kommunens samlede økonomi.

I den forbindelse skal det bemærkes, at Bygge- og Teknikforvaltningen efterhånden som Københavns Kommune får overdraget vej- og parkarealerne i lokalplanområdet kan søge eventuelle merudgifter til ren- og vedligehold frigivet fra Puljen til nettomerudgifter ved nye byområder mv.

Der henvises i øvrigt til Bygge- og Teknikudvalgets, Økonomiudval­gets og Borgerrepræsentationens behandling af indstilling om lokal­planforslag "Ørestad Syd" og forslag til tillæg til Kommuneplan 2001 på møder henholdsvis den 8. juni 2005, den 14. juni 2005 og den  15. juni 2005.

 

Miljøvurdering

Det offentliggjorte lokalplanforslag er ikke omfattet af lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer, da planarbejdet er påbegyndt før lovens ikrafttræden den 21. juni 2004, jf. Økonomiudvalgets ikrafttræden den 27. april 2004 af redegørelse om udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag, Det er en forudsætning, at lokalplanen er vedtaget endeligt inden den 21. juli 2006. Senere vedtagelse kan dog ske, såfremt miljøministeren i særlige tilfælde og så tidligt som muligt giver tilladelse hertil. Tilladelsen skal offentliggøres.

Nærværende indstilling er ikke omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens positivlister over sager, der skal miljøvurderes.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Referat af borgermødet

Bilag 2: Evaluering af borgermødet

Bilag 3: Liste over modtagne henvendelser

Bilag 4: Lokalplantegning nr. 2 A, 2 B, 4 A og 4 B med ændringsforslag indtegnet

 

BILAG VEDLAGT TIL GENNEMSYN I BORGMESTERENS FORKONTOR, RÅDHUSET, 1. SAL VÆRELSE 36

Bilag A: Indstilling forelagt Borgerrepræsentationen den 15. juni 2005, orienteringsfolder samt forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Bilag B: Kopi af modtagne henvendelser

 

 

 

Ulrik Winge                                                                 Bjarne Winge