Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

11.      Cykelstiprioriteringsplan 2006 - 2016

 

BTU 625/2005  J.nr. 21150.0005/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at Cykelstiprioriteringsplan 2002 - 2016 erstattes af en ny Cykel­sti­prioriteringsplan 2006 – 2016

at de cykelstier mv., der fremgår af "Bruttolisten" realiseres i perioden 2006 – 2016 og af den "Prioriterede liste", søges realiseret efterhånden so m midlerne findes

at der kan anvendes traditionelle cykelstier, forstærkede cykelbaner og rene cykelbaner ved udbygningen af cykelinfrastrukturen.

 

 

RESUME

Den gældende Cykelstiprioriteringsplan 2002 - 2016 foreslås erstattet af Cykelstiprioriteringsplan 2006 - 2016. Foruden de endnu ikke realiserede strækninger fra den gamle plan bidrager bl.a. en bedre standard i lokalkørebaner, bedre sammenhæng med byudviklingsområder og forslag til cykelstier fra lokale trafikplaner til Bruttolisten. Bruttolisten omfatter de strækninger, som forvaltningen vurderer, skal forsynes med cykelstier mv. i perioden 2006- 2016. Bruttolisten omfatter i alt ca. 65 km cykelstier mv., som det overslagsmæssigt vil koste 400 mio. kr. at realisere.

Ved en prioritering af projekterne ud fra såkaldte "cykelfaglige kriterier" er udarbejdet en Prioriteret liste. I forbindelse med Vej & Parks Investeringsplan 2006 - 2011 er der afsat midler til cykelstiprojekter for 7,5 mio. kr. i 2006 samt 15 mio. kr. i 2007. Derudover har BR, i forbindelse med Budgetforliget for 2006, foreslået at anvende 19 mio. kr. på et antal cykelstiprojekter.

For 2006 og 2007 er der til cykelstier således i alt afsat 41,5 mio. kr. Gennemførelsen af alle projekter på den Prioriterede liste vil koste 96,7 mio. kr. Projekterne søges gennemført efterhånden som midlerne findes.

 


SAGSBESKRIVELSE

En række forhold har gjort, at forvaltningen finder det hensigtsmæssigt at revidere den gældende Cykelstiprioriteringsplan 2002 - 2016. Eksempelvis bør en række farlige strækninger og skoleveje samt en række af de forslag til cykelstier der er fremkommet som et resultat af lokale trafikplaner, indgå i Cykelstiprioriteringsplanen. Endelig trænger planen, efter at have fungeret i fire år, generelt til en opdatering.

En række strækninger har siden 2002 fået cykelstier (ca. 8 km) eller cykelbaner (ca. 4 km). Derudover er der i byudviklingsområder (udenfor planen), etableret ca. 15 km cykelstier på private fællesveje.

I Cykelstiprioriteringsplan 2006 - 2016 er det valgt at fastholde år 2016 som planens løbetid. Selve planen består af en Bruttoliste frem til 2016 (en samlet liste over de strækninger forvaltningen vurderer, skal forsynes med cykelstier mv.) samt en Prioriteret liste.

Der er en række "anledninger" til at sætte strækninger på Cykelstiprioriteringsplan 2006 – 2016:

·         Cykelstier og forstærkede cykelbaner som ikke blev gennemført i Cykelstiprioriteringsplan 2002 - 2016 overføres – med enkelte undtagelser – til Cykelstiprioriteringsplan 2006 - 2016

·         Lokalkørebaner med bilparkering i højre side anses ikke for at være af en tilstrækkelig høj standard og det foreslås derfor at forbedre cyklisternes forhold i en række lokalkørebaner ved nedlæggelse af parkering, etablering af cykelsti/-bane mv. Endelig kan lokalkørebaner afsluttes med en stump cykelsti.

·         Den eksisterende cykelinfrastruktur bør forbindes til den cykelinfrastruktur, der bygges i byudviklingsområderne. Dette kan løses ved at etablere cykelstier/-baner et mindre antal steder.

·         En række af de forslag til cykelstier, der er fremkommet fra lokale trafikplaner, er indarbejdet i prioriteringerne af cykelstier i København.

·         Forvaltningen har bidraget med en række nye ønsker til hvilke strækninger, som bør forsynes med cykelstier. Dette omfatter bl.a. skoleveje.

Cykelstiprioriteringsplan 2002 - 2016 omfatter ca. 67 km cykelstier mv., som tilsammen udgør Bruttolisten.

Der er foretaget en prioritering af alle stiprojekterne på Bruttolisten med henblik på at udarbejde en Prioriteret liste.  Her er, ud fra fem såkaldte "cykelfaglige kriterier", udvalgt strækninger, hvor der snarest muligt bør etableres forbedrede forhold for cyklisterne. 

De cykelfaglige kriterier i Cykelstiprioriteringsplan 2006 – 2016 er:

·         Strækninger med mange cyklister

·         Cykelstier på strækninger med mange ulykker

·         Cykelstier hvor utryghed, vejhierarki og mange biler er et problem

·         Strækninger, der giver nye sammenhænge

·         Strækninger mod ensretningen

Det er også overvejet, hvor der kan ske en koordinering med andre anlægsprojekter i byen, for evt. at opnå en synergieffekt. Desuden er enkle og billige løsninger (cykelbaner) blevet prioriteret, fordi investeringerne herved hurtigt kan komme mange cyklister til gode.

Den Prioriterede Liste omfatter allerede vedtagne projekter, der realiseres i 2006, projekter meldt ud i Vej & Parks Investeringsplan samt projekter udvalgt i forbindelse med Budgetforliget for 2006. Da der erfaringsmæssigt kan komme mange forhold i spil, der påvirker muligheden for at realisere cykelstiprojekter på et helt bestemt tidspunkt eller i en nøje fastlagt rækkefølge, foretage der ikke en yderligere prioritering af projekterne på den Prioriterede liste.

Den Prioriterede liste omfatter følgende strækninger:

Strækninger, hvor der etableres cykelstier som led i andre projekter:

·        Artillerivej

·        Folke Bernadottes Allé

·        Otto Baches Allé

·        Stengade

·        Vesterbrogade/Vesterbros Passage

 

Budgetforligsmidler 2006 samt Investeringsplan 2006:

·        Frederiksborgvej østsiden

·        Grøndals Parkvej mellem Linde Allé og Jernbane Allé

·        Niels Juels Gade – Christians Brygge

·        Nordre Fasanvej

·        Rovsinggade til Hans Knudsens Plads

·        Strandboulevarden

 

Resterende projekter på Prioriteret liste:

·        Bernstorffsgade  

·         Enghavevej og Kingosgade ved Vesterbrogade                    

·         H.C. Andersens Boulevard lokalkørebaner ved busterminal mv.                

·         Hillerødgade fra Nørrebrogade til kommunegrænsen med Frederiksberg

·         Hillerødgade mellem Borups Allé og kommunegrænsen med Frederiksberg                                                   

·         Istedgade incl. Enghave Plads (enderne)                               

·         Jernbanegade                                                                          

·        Lille Kongensgade, cykelsti mod ensretning                                        

·        Nørre Farimagsgade mellem Gothersgade og Ahlefeldtsgade

·         Nørre Voldgade lokalkørebane                                              

·         Reventlowsgade

·         Store Kongensgade                     

·         Vennemindevej                                                                       

·         Vester Farimagsgade mellem Vesterbrogade og Gl. Kongevej

·         Vordingborggade mellem Strandboulevarden og Kalkbrænderihavnsgade

·        Øresundsvej        

·        Århusgade mellem Strandboulevarden og Kalkbrænderihavnsgade                      

Ovennævnte projekter er, bl.a. med forslag til løsninger, nøjere beskrevet i Notat om Cykelstiprioriteringsplan 2006 - 2016 (bilag til indsti lling).

Traditionelle cykelstier skal være den bærende løsning ved udbygningen af infrastrukturen for cykeltrafik i København. Det foreslås, at cykelstier fortsat suppleres med forstærkede cykelbaner, men disse vil kunne anvendes færre steder end forudsat i Cykelstiprioriteringsplan 2002 - 2016, da de har vist sig mindre fleksible især i forhold til bilparkering end traditionelle cykelstier.

Det foreslås også, at der i cykelinfrastrukturen kan indgå rene cykelbaner, hvor dette er forsvarligt. Godkendelse af dette princip vil bl.a. medføre, at en stor del af de rene cykelbaner, der blev etableret omkring år 2000 i Indre By, fortsat vil kunne ligge som sådan. Det fremgår af Cykelstiprioriteringsplanen hvilke dele af de rene cykelbaner, der bør forstærkes eller opgraderes til traditionelle cykelstier.

Med hensyn til korte, særligt problematiske strækninger, hvor der ikke kan etableres cykelstier, vil forvaltningen søge at gennemføre forbedringer ved hjælp af afstribning, tidsdifferentiering i signaler og evt. cykelstier i kun én side af vejen.

Forvaltningen vil (indenfor Vejreglernes bestemmelser) i højere grad  anvende fleksible bredder på cykelstier og cykelbaner. Praksis i København har i de senere år udviklet sig til at cykelstier mv. anlægges i 2,5 m's bredde, mod normalt 2,2 m for nogle få år siden. De lidt bredere cykelstier giver bedre mulighed for at overhale især trehjulede cykler, cykler med anhængere mv. I forbindelse med korte, særligt problematiske strækninger kan det komme på tale at anvende cykelstier ned til 1,7 m's bredde og cykelbaner ned til 1,5 m's bredde (Vejreglernes minimumsmål).

Problemet med at cykelstier visse steder (f.eks. den indre del af Nørrebrogade, Torvegade og den indre del af Østerbrogade) er blevet for smalle til den stigende cykeltrafik, foreslås løst i en anden sammenhæng end Cykelstiprioriteringsplan 2006 - 2016. Uden for planen foreslås det også, at der foretages et eftersyn af eksisterende cykelstistrækninger med tilhørende kryds med henblik på en opgradering til en mere nutidig standard. Dette vil kunne kombineres med den uheldsanalyse, der er igangsat med henblik på at designe cykelstier, så de bliver mere sikre og trygge.

Cykelstiprioriteringsplan 2006 - 2016 formidles ved udgivelse af en folder samt ved at lægge planen på Vej & Parks hjemmeside.

 

Økonomi

Til beregning af økonomien er anvendt enhedspriser for cykelstier mv. i én vejside. Prisen for traditionelle cykelstier er ved årsskiftet 2005/2006 sat til 8 mio. kr. per km, forstærkede cykelbaner 2 mio. og rene cykelbaner 0,5 mio.

Bruttolisten omfatter i alt ca. 65 km cykelstier mv., som det overslagsmæssigt vil koste 400 mio. kr. at realisere.

Ved en prioritering af projekterne ud fra såkaldte "cykelfaglige kriterier" er udarbejdet en Prioriteret liste. Den Prioriterede liste omfatter ca. 24 km cykelstier mv. og vil koste knap 100 mio. kr. at realisere.

I forbindelse med Vej & Parks Investeringsplan 2006 - 2011 (behandlet af BTU d. 12-10-05) er der afsat midler til cykelstiprojekter for 7,5 mio. kr. i 2006 samt 15 mio. kr. i 2007. Derudover har BR, i forbindelse med Budgetforliget for 2006, foreslået at anvende 19 mio. kr. på et antal cykelstiprojekter.

For 2006 og 2007 er der til cykelstier således i alt afsat 41,5 mio. kr. Gennemførelsen af alle projekter på den Prioriterede liste vil koste 96,7 mio. kr. Projekterne søges gennemført efterhånden som midlerne findes.

 

Miljøvurdering

Cykelstiprioriteringsplan 2006 - 2016 vil medvirke til et opfylde målene i Cykelpolitik 2002 - 2012 og Trafik & Miljøplan 2004. Cykelstiprioriteringsplanen vil medvirke til at få flere cyklister i byen. Dermed opnås et bedre trafikmiljø med mindre luftforurening og mindre trængsel på vejene. Endvidere vil københavnernes sundhed via motionsfordelen blive forbedret, hvis den hidtidige positive udvikling i cykeltrafikkens omfang kan fastholdes.

 

 

Andre konsekvenser

Det kan være en konsekvens af anlæggelsen af cykelstier, at kørebane- og fortovsbredder reduceres. Det kan (som hidtil ved anlæg af cykelstier i København) medføre dårligere forhold for fodgængere, biler og parkering samt den kollektive trafik. De konkrete konsekvenser vil fremgå af indstillingerne om anlægsbevilling til de enkelte projekter.

 

Høring

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af planen ikke været foretaget offentlige høringer. Dog har Dansk Cyklist Forbunds lokalafdeling for København fået en orientering om forslaget til Cykelstiprioriteringsplan 2006 - 2016.

 

Bilag

Notat om Cykelstiprioriteringsplan 2006 - 2016.

 

 

Ole Bach