Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. september 2005

 

 

Sager til beslutning

 

4.      Forslag til samlet plan for Københavns Kommunes beredskab

 

BTU 497/2005  J.nr. 534.0003/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

at udkastet til samlet plan for beredskabet i Københavns Kommune 2005 vedtages

at nyt udkast til samlet plan for beredskabet i Københavns Kommune forelægges BR allerførst i den kommende valgperiode sammen med et udkast til plan for udvikling af området" Sikkerhed og beredskab"

at der i forbindelse med budgetforhandlingerne træffes beslutning om at tilføre ressourcer til - som den koordinerende enhed for området i kommunen - "Sikkerhed og beredskab" i Københavns Brandvæsen mhp. at udøve sin virksomhed på vegne af den samlede kommune (850.000 kr.) 

 

 

RESUME

Mindst én gang i hver kommunal valgperiode skal kommunalbestyrelsen i møde vedtage en samlet plan for kommunes beredskab.

Beredskabsplanen omfatter dels en generel del, dels en særlig sektordel, der omhandler de enkelte forvaltningers bidrag.

 

Beredskabsplanen er den kommunale ledelses plan for håndtering af hændelser i kommunen, hændelser som kræver samarbejde og koordination mellem de forskellige forvaltninger, kommunens politiske ledelse og omverdenen, herunder samarbejdet med politiet.

 

Udarbejdelsen af forslaget til beredskabsplan varetages for den overordnede del af Københavns Brandvæsen i koordination med de øvrige forvaltninger i kommunen. I praksis foregår dette i udvalget vedrørende Beredskabssamordning i Københavns Kommune (BSKK), som har sekretariat i "Sikkerhed og beredskab" i Københavns Brandvæsen.


SAGSBESKRIVELSE

Mindst én gang i hver kommunal valgperiode skal kommunalbestyrelsen i møde vedtage en samlet plan for kommunes beredskab. Seneste vedtagelse fandt sted den 29. november 2001. Beredskabsplanlægningen omfatter den civile sektors beredskab. Ved den civile sektor forstås alle kommunens forvaltninger. De enkelte forvaltninger har ansvaret for udarbejdelsen af egne beredskabsplaner for forvaltningens ansvarsområde.

 

Udarbejdelsen af et forslag til beredskabsplan varetages for den overordnede del af Københavns Brandvæsen i koordination med de øvrige f orvaltninger i kommunen. I praksis foregår dette i udvalget vedrørende Beredskabssamordning i Københavns Kommune (BSKK), som har sekretariat i "Sikkerhed og beredskab" i Københavns Brandvæsen.

 

Beredskabsplanen omfatter dels en generel del, dels en særlig sektordel, der omhandler de enkelte forvaltningers bidrag.

 

Beredskabsplanen er den kommunale ledelses plan for håndtering af hændelser i kommunen, hændelser som kræver samarbejde og koordination mellem de forskellige forvaltninger, kommunens politiske ledelse og omverdenen, herunder samarbejdet med politiet.

 

Det foreslås i indstillingen, at et udkast til samlet plan for kommunens beredskab atter forelægges BR straks i den kommende valgperiode sammen med en plan for udvikling af området "Sikkerhed og beredskab" som koordinerende enhed for kommunens arbejde på området.

 

Forelæggelsen af det foreliggende udkast til beredskabsplan er begrundet i lovkravet om, at kommunalbestyrelsen mindst én gang i valgperioden skal vedtage en beredskabsplan.

 

 

ØKONOMI

 

I indstillingen indgår at "Sikkerhed og beredskab" i Københavns Brandvæsen tilføres yderligere ressourcer som koordinerende enhed for området. Med en højere prioritering af sikkerheds- og beredskabsområdet undgår kommunen ikke at måtte afsætte øgede økonomiske ressourcer til formålet. Udvidelsen er vurderet til 2 årsværk, svarende til 850.000 kr.

 

 

HØRING

Udkastet til samlet plan for Københavns Kommunes beredskab har været til udtalelse hos Københavns Politi, hvad der ikke gav anledning til bemærkninger.

 

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Udkast til samlet plan for Københavns Kommunes beredskab 2005

Bilag 2: Notat vedr. beredskabsarbejdet.

Bilag 3: Regeringens beredskabspolitik (juni 2005)

Bilag 4: Regeringens redegørelse om beredskabet (juni 2005)

 

 

Mette Lis Andersen