Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. september 2005

 

 

Sager til beslutning

 

12.      Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 201 "Faste Batteri "

 

BTU 495/2005  J.nr. 611:207.0001/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at  forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 201 "Faste Batteri " vedtages med henblik på offentliggørelse

at  indsigelsesfristen fastsættes til 2 måneder

at  vedtage den foreslåede dialogstrategi bestående af en hjemmeside for planen, en lokal udstilling, et borgermøde i form af et orienteringsmøde samt offentliggørelse i områdets lokalaviser.

 

 

RESUME

Lokalplan nr. 201 "Faste Batteri" blev tilvejebragt i 1991/92 på baggrund af et ønske om at opføre et islamisk kulturcenter med moské på en del af den af staten ejede ejendom ved Njalsgade. Projektet er aldrig blevet realiseret.

Lokalplan nr. 201 fastlægger området mellem Njalsgade, Faste Batteri, jernbanens terræn og Amagerfælledvej til kulturelle institutioner, kirke, moské, undervisningsinstitutioner og lignende, og efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere godkendelse kan der endvidere opføres kollektive anlæg og institutioner. Dette område udgør lokalplanens underområde II. Bestemmelserne for underområde I (Faste Batteri) er ophævet med lokalplan nr. 279 "Islands Brygge Station". Freja Ejendomme har overtaget det ca. 4,6 ha store underområde II øst for Faste Batteri med henblik på afhændelse.

Forslaget til lokalplantillæg omfatter en mindre del af område II og er igangsat på foranledning af Jacob Gades Fond og BG Fonden, der har indgået købsaftale med Freja Ejendomme og ønsker at opføre 48 kollegieboliger til konservatoriestuderende i et nybyggeri på hjørnet af Amagerfælledvej og Njalsgade. Samtidig ønskes størstedelen af nogle bevaringsværdige erhvervsbygninger på ejendommen restaureret og anvendt til værksteder for billedkunstnere.

I forslaget til lokalplantillæg muliggøres de ansøgte projekter således, at der kan opføres kollegieboliger og indretning af eksisterende bevaringsværdige bygninger til kunstnerværksteder, kulturelle institutioner, undervisningsinstitutioner og lignende.

Bebyggelsesprocenten fastholdes på 110, og der fastlægges en parkeringsdækning på én plads på 200 m2 etageareal.

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, der trådte i kraft den 21. juli 2004. Forvaltningen vurderer, at forslaget ikke medfører, at der skal udføres en tilhørende miljørapport.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Lokalplanforslaget omfatter et område i lokalplan nr. 201 "Faste Batteri " og er igangsat på foranledning af en henvendelse fra Jacob Gades Fond og BG Fonden, der har indgået købsaftale med grundejeren Freja Ejendomme om den ca. 6.500 m² store ejendom på hjørnet af Njalsgade og Amagerfælledvej, og her ønsker at opføre kollegieboliger til konservator iestuderende. Samtidig ønskes størstedelen af en række bevaringsværdige værkstedsbygninger på ejendommen restaureret og anvendt til værksteder for billedkunstnere. Idéen er at skabe et samlet kompleks for kunstnere og studerende bestående af billedkunstnere, boliger for konservatoriestuderende samt boliger for universitetsstuderende i Bikuben-kollegiet, der er under opførelse på det modstående hjørne.

Lokalplantillæggets område har et grundareal på ca. 6.500 m². Grundejeren Freja Ejendomme har ikke aktuelle byggeønsker for det resterende ca. 4 ha store område omfattet af lokalplan nr. 201.

Tidligere planlægning

I lokalplan nr. 201 "Faste Batteri", der er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 6. februar 1992 (BR 747/91), fastlægges området til offentlige formål, såsom kulturelle institutioner, kirke, moské, undervisningsinstitutioner og lignende. Desuden kan der efter Bygge- og Teknikforvaltningens godkendelse opføres kollektive anlæg og institutioner samt andre sociale funktioner, der naturligt finder plads i området. Bestemmelserne for lokalplanens underområde I (Faste Batteri) er ophævet den 14. juni 1996 med lokalplan nr. 279 "Islands Brygge Station".

Baggrunden for tilvejebringelse af lokalplan nr. 201 var i sin tid et ønske om på en del af den af staten ejede ejendom at opføre et islamisk kulturcenter med moské. Disse byggeønsker er imidlertid aldrig blevet realiseret, og bortset fra en midlertidige kommunal vuggestue "Det Lille Univers", der er opført i den vestlige del af området, er der ikke opført ny bebyggelse i området.

Forslag til lokalplantillæg

Der er efterspørgsel på kollegieboliger i kvarteret, der igennem de senere år er blevet udbygget med uddannelsesinstitutioner. Lokalplantillægget udgør det planmæssige grundlag for at udvide mulighederne for offentlige formål til også at omfatte kollegieboliger og kunstnerværksteder. En bebyggelse med kollegieboliger fastlægges på hjørnet af Amagerfælledvej og Njalsgade, og der muliggøres kunstnerværksteder i eksisterende bebyggelse i tilknytning hertil.

Bevaringsværdige tidligere erhvervsbygninger sikres genanvendt, så de kan berige området med deres karakteristiske arkitektoniske fremtræden samt deres kulturhistoriske betydning. Ved retningslinier for ombygning og renovering skal disse bebyggelsers arkitektoniske kvaliteter sikres.

En del af det aktuelle forslag til nye boliger er beliggende inden for den i lokalplan nr. 201 fastlagte byggelinie mod Njalsgade, der har til formål at skabe et grønt præg langs Njalsgade med beplantede friarealer. Bestemmelserne herom frafaldes ud fra et ønske om at skabe et mere urbant byrum i samspil med Bikuben-kollegiet overfor. Kollegiet giver anledning til særlige støjsikringsmæssige tiltag, hvorom der henvises til bilag 1, Baggrund for lokalplanen, afsnittet "Trafikstøj".

Bebyggelsesprocenten fastholdes på 110. Kollegieboliger skal være helårsboliger og skal hver have et bruttoetageareal på mindst 40 m2. Parkeringsdækningen fastlægges til én plads pr. 200 m² etageareal.

Miljøvurderingsloven

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 316 af 5. maj 2004) skal der foretages en vurdering af, om bl.a. en fysisk plan får væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis den gør, skal der udarbejdes en miljøvurdering.

I mødet den 9. december 2004 tiltrådte Borgerrepræsentationen (608/04) en indstilling, hvorefter Bygge- og Teknikforvaltningen blev bemyndiget til at foretage den forudsatte screening af, hvorvidt der i forbindelse med bl.a. en lokalplan skal udarbejdes en miljøvurdering.

Forvaltningen vurderer, at forslaget til lokalplantillæg ikke medfører, at der skal udarbejdes en tilhørende miljørapport. Der henvises herom til det vedlagte bilags afsnit om "Forhold til øvrig planlægning og lovgivning". Som nævnt heri, er der i vurderingen, der er sendt i høring til Kulturmiljørådet, Energistyrelsen og Miljøkontrollen i relation til loven om miljøvurdering. Der har ingen kommentarer været hertil. Resultatet af vurderingen offentliggøres sammen med planforslaget.

Miljøvurdering

Indstillingen er omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste vedrørende miljøvurdering af udvalgsindstillinger og er vurderet i forhold til de opstillede målsætninger.

I relation til bæredygtigt by- og transportmønster skal bemærkes, at lokalplanområdet er stationsnært beliggende med en afstand på mellem 150 og 500 m til Islands Brygge Metrostation.

Lokalplanområdet ligger langs Njalsgade og Amagerfælledvej, der er klassificeret henholdsvis som bydelsgade og fordelingsgade, hvor Miljøkontrollen på baggrund af beregninger og fald i antallet af biler på de pågældende veje antager, at støjniveauet er 63-65 dB(A). I henhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier må støjniveauet ved nye boligbebyggelser højst være 55 dB(A). Dette kan sikres ved placering, støjisolering og –afskærmning, lejlighedernes indretning m.v. De muliggjorte nye bebyggelser indrettet som kuber, placeret forskudt med støjskærm imellem, vurderes at have en støjafskærmende effekt på de bagvedliggende friarealer og bebyggelser.

Der henvises i øvrigt til formålsparagraffen i lokalplantillægget samt til vedlagte bilag 1, afsnittene i "Baggrund for lokalplanen", vedrørende områdets påvirkning af miljøet, trafikstøj, forurening af undergrunden, nedsivning af regnvand og miljørigtigt byggeri, hvor Miljøkontrollens kommentarer vedrørende lokalplanforslaget er indarbejdet.

Høring

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget har Plan & Arkitektur foretaget høring af samtlige forvaltninger samt Københavns Energi og Københavns Bymuseum

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen bemærker, at forvaltningen så vidt muligt ønsker at fastholde de nuværende institutionspladser i den midlertidige vuggestue "Det Lille Univers", hvorfor de ønsker, at arealet medtages i lokalplantillægget. Forvaltningen har en lejeaftale med Freja Ejendomme frem til ultimo 2007, men ønsker at overtage arealet, og forvaltningen har reserveret midler hertil.

Bemærkninger

Bestemmelserne i den gældende lokalplan og den i medfør heraf meddelte dispensation til institutionen er ikke til hinder for, at institutionen gøres permanent ved aftale med Freja Ejendomme om køb af arealet.

Københavns Energi, Forsyning, bemærker bygassens positive egenskaber. Københavns Energi, Afløb har en pumpestation beliggende på hjørnet af Njalsgade og Amagerfælledvej, og der er fjernvarmeledninger beliggende på grunden, hvor ny bebyggelse forventes placeret.

Bemærkninger

Der er ikke i planloven hjemmel til at optage bestemmelser i lokalplanen om tilslutning til bygasnettet. Tilslutning af nybyggeri til Københavns Energis forsyning med bygas må ske på frivilligt grundlag eller som betingelse for kommunal støtte, hvis der opføres støttet byggeri eller gennemføres byfornyelse i området. Pumpestationen berøres ikke af projektet. De omtalte fjernvarmeledninger er stikledninger, som bygherren må bekoste en flytning af i forbindelse med byggeriet.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen, Miljøkontrollens oplysninger om miljøforholdene er indarbejdet i bilag 1, afsnittet om "Baggrund for lokalplanen".

Sundhedsforvaltningen har ingen bemærkninger.

Københavns Bymuseum har ingen bemærkninger.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har ingen bemærkninger.

De indkomne bemærkninger er vedlagt til gennemsyn i borgmester Søren Pinds forkontor, Rådhuset, 1. sal, værelse 36, som bilag A –F.

Forslag til dialogstrategi

Med henvisning til Borgerrepræsentationens beslutning den 29. marts 2001 (BR 111/01) foreslås, at der i offentlighedsperioden gennemføres følgende tiltag:

·        Der etableres en særlig hjemmeside, som opbygges med en informationsdel og en dialogdel.

·        Der annonceres i lokalaviser.

·    Gennemførelse af en udstilling i lokalområdet.

·        Der gennemføres et borgermøde i lokalområdet, som har karakter af et orienteringsmøde.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1:       Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 201 "Faste Batteri"

 

BILAG VEDLAGT TIL GENNEMSYN I BORGMESTERENS

FORKONTOR, RÅDHUSET, 1. SAL VÆRELSE 36

Bilag A:      E-mail af 21. juni 1005 fra Sundhedsforvaltningen

Bilag B:      Brev af 6. juli 2005 fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Bilag C:      E-mail af 12. juli 2005 fra Københavns Bymuseum

Bilag D:      Brev af 14. juli og brev af 22. august 2005 fra Miljøkontrollen

Bilag E:      Brev af 19. juli 2005 fra Københavns Energi

Bilag F:       E-mail af 22. juli 2005 fra Kultur- og Fritidsforvaltningen

 

 

 

 

 

Ulrik Winge