Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. september 2005

 

 

Sager til beslutning

 

7.      Flytning af Dragespringvandet

 

BTU 500/2005  J.nr. 681.0012/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at forvaltningen meddeler Politiken-Fonden, at der fortsat er interesse for en fuldstændig retablering af Dragespringvandet og hermed også en flytning af springvandet til en mere værdig placering på Rådhuspladsen, og

at forvaltningen anmoder Fonden om at fastholde sit tilsagn om 1 mio. kr. i yderligere 1 år, idet der udarbejdes en indstilling til fremlæggelse for Bygge- og Teknikudvalget i efteråret 2005, hvori der redegøres for mulige placeringer af Dragespringvandet i retableret form på Rådhuspladsen med tilhørende økonomiske overslag.

 

 

RESUME

I forbindelse med tanker om en fuldstændig retablering af Dragespringvandet med den oprindelige store kumme (som i en årrække har stået på Brønshøj Torv) og en flytning af den til en mere central placering på Rådhuspladsen stillede Politiken-Fonden i april 1998 Københavns Kommune 1 mio. kr. i udsigt til realisering af et sådant projekt.

Pga. diskussionerne om busterminalens fremtid mv. kunne tilbuddet ikke umiddelbart imødekommes. Sagen blev stillet i bero, og den femårige frist, som Fonden gav, er nu udløbet, men kan muligvis endnu forlænges. Bygge- og Teknikforvaltningen ønsker at retablere springvandet i sin oprindelige form og give det en placering, der yder såvel pladsen som springvandet størst retfærdighed.

Der er imidlertid brug for at studere sagen nærmere for mere præcist at kunne beskrive mulige løsninger og tilhørende økonomi. Forvaltningen anbefaler derfor, at der skrives til Fonden med oplysning om, at der fortsat er interesse for sagen og med en anmodning om, at Fonden fastholder tilsagnet i 1 år. Forvaltningen foreslår endvidere, at den i løbet af efteråret 2005 udarbejder en redegørelse til Bygge- og Teknikudvalget om sagen mhp. udvalgets stillingtagen til sagens videre forløb.


SAGSBESKRIVELSE

I forbindelse med tanker om en fuldstændig retablering af Dragespringvandet og en flytning af den til en mere central placering på Rådhuspladsen stillede Politiken-Fonden i april 1998 Københavns Kommune 1 mio. kr. i udsigt til realisering af en sådan flytning.

Pga. diskussionerne om busterminalens fremtid og spørgsmålet om lokalplanforslag kunne tilbuddet ikke umiddelbart imødekommes. Sagen blev tilsyneladende stillet i bero, og den femårige frist, som Fonden gav, er nu udløbet, men kan muligvis endnu forlænges, nu da sagerne om terminalbygningen og lokalplanen synes afklaret. Ud over flytningen lægges der vægt på, at springvandet retableres til sin oprindelige form, dvs. med tilføjelse af den ydre kumme, som i forbindelse med den forrige flytning blev fjernet. Den omkransede i en årrække et bassin på Brønshøj Torv, men er nu opmagasineret.

Den placering, der formentlig vil yde såvel pladsen som springvandet størst retfærdighed, er i selve Rådhusets akse, noget tilbagerykket, så det indfælder sig i pladsens skråning bagtil. Konsekvenserne af en flytning hertil kan dog ikke umiddelbart overskues pga. et kompliceret ledningsnet under pladsen. Ud over selve fundamenteringen kræves et pumpehus under eller i umiddelbar nærhed af springvandet.

Der er derfor brug for at studere sagen nærmere for mere præcist at kunne beskrive mulige løsninger og tilhørende økonomi. Forvaltningen anbefaler derfor, at der skrives til Fonden med oplysning om, at der fortsat er interesse for sagen og med en anmodning om, at Fonden fastholder tilsagnet i 1 år. Forvaltningen foreslår endvidere, at den i l øbet af efteråret 2005 udarbejder en redegørelse til Bygge- og Teknikudvalget om sagen mhp. udvalgets stillingtagen til sagens videre forløb.

Økonomi

De mange usikre faktorer gør det vanskeligt at give en umiddelbar vurdering af økonomien for projektets realisering, men de samlede udgifter vil formentlig blive i størrelsesordenen 10-15 mio. kr.

Udarbejdelsen af den foreslåede redegørelse kan finansieres over forvaltningens løbende drift.

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

 

Ole Bach