Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. september 2005

 

 

Sager til beslutning

 

5.      Parkeringsafgift

 

BTU 501/2005  J.nr. 313.0191/05

 

 

INDSTILLING

Bygge-  og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

 

at den konkrete parkeringsafgift (pålagt på Bispebjerg Hospital den 21. februar 2005 kl. 11.35) fastholdes, idet der lægges vægt på,

 

at der ikke er noget retligt grundlag for at frafalde denne,

at der ikke ses at være saglige grunde til, at netop denne parkeringsafgift skal frafaldes i forhold til mange andre lignende afgifter, hvor bilisten efterfølgende er kommet med en plausibel forklaring på at sidde parkeringsforbudet overhørigt, og

at en beslutning om at frafalde denne afgift vil kunne få konsekvenser for Parkering • Københavns praksis, da det herved bliver vanskeligere at undgå vilkårlighed

 

 

RESUME

Et medlemsforslag fra Søren Pind (V) om frafald af en parkeringsafgift var på dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 24. august 2005. Se forslaget i bilag 2.

 

Den konkrete parkeringsafgift blev pålagt på Bispebjerg Hospital over for nr. 52, idet køretøjet var parkeret i strid med det her gældende parkeringsforbud.

 

Bilisten bestrider ikke, at tavler er placeret som angivet, og at der derfor er et parkeringsforbud, hvor han parkerede. Bilisten har i øvrigt selv forklaret,

 

 

 

Bygge- og Teknikforvaltningen har fastholdt afgiften, da der ikke er noget retligt grundlag for at frafalde denne, og da der ikke er ekstraordinære tvingende omstændigheder e ller i øvrigt grundlag i den af Parkering • København hidtil fulgte praksis for at frafalde parkeringsafgiften.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Et medlemsforslag fra Søren Pind (V) om frafald af en parkeringsafgift var på dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 24. august 2005. Se forslaget i bilag 2.

 

Den konkrete parkeringsafgift blev pålagt den 21. februar 2005, kl. 11.35, på Bispebjerg Hospital over for nr. 52, idet køretøjet var parkeret i strid med det her gældende parkeringsforbud. Bispebjerg Hospital er udlagt som en parkeringsforbudszone, hvilket er tilkendegivet ved zonetavler opsat ved samtlige indkørselsveje til området.

 

Bilisten bestrider ikke, at tavlerne var placeret som angivet, og at der derfor er et parkeringsforbud, hvor han parkerede. I forhold til den konkrete sag har bilisten ud fra sine breve af 21. februar 2005 og 20. april 2005 således selv forklaret,

 

 

Bygge- og Teknikforvaltningen har ikke på dette grundlag fundet anledning til at frafalde afgiften, i det der herved bl.a. er lagt vægt på følgende:

 

Uddybning af indstilling

Det er fast antaget, at det ikke er nogen nødvendig forudsætning for pålæggelse af en parkeringsafgift, at bilen har holdt til gene. Dette argument kan således ikke i sig selv føre til at afgiften skal frafaldes.

 

Herefter kan parkeringsafgiften alene frafaldes på baggrund af en retlig vurdering, hvis adfærden i den konkrete situation kan sidestilles med af- og pålæsning.

 

Henset til bilistens egen forklaring om, at han parkerede bilen tæt på ambulatoriet, og at han var væk for bilen i maksimalt 45 minutter og henset til, at det følger af forarbejderne, at af- og påstigning skal ske kontinuerligt og dermed normalt umiddelbart giver sig tilkende, kan der ikke være tvivl om, at bilen har været parkeret i strid med det gældende parkeringsforbud i den konkrete sag, hvorfor den pålagte parkeringsafgift er lovligt pålagt. Der er således ikke nogen retlig mangel, ligesom der ikke ses at være nogen bevistvivl i denne sag.

 

Efter Parkering • Københavns praksis vil en parkeringsafgift herefter alene blive frafaldet, hvis der er ekstraordinære tvingende omstændigheder.

 

Efter fast praksis anvendes denne undtagelse ikke i situationer, hvor der er tale om planlagte undersøgelser eller lignende. Der er således en række sager, hvor bilister vælger at køre til en behandling vel vidende, at behandlingen tager længere tid end den maksimalt tilladte parkeringstid. Selv om det naturligvis er synd for disse bilister, at de er syge, og at de har behov for behandling, ændrer dette ikke på, at man ikke kan give en sådan gruppe dispensation fra at følge færdselsreglerne, herunder reglerne om parkering.

 

Hertil kommer, at bilisten havde muligheder for både at overholde de gældende parkeringsregler og samtidig at hjælpe sin moder ind på ambulatoriet. Dette krævede blot, at bilisten kom tilbage til bilen, således at denne kunne parkeres lovligt, umiddelbart efter, at moderen var kommet ind på ambulatoriet. I givet fald ville det det have været en kontinuerlig kortvarig af- og påstigning og ikke en parkering, der kunne medføre pålæggelse af en parkeringsafgift.

 

På tilsvarende vis kunne bilisten efterfølgende have hentet køretøjet fra den lovlige parkeringsplads og herefter have henstillet denne tæt på afdelingen med henblik på at hente sin moder efter endt behandling.

 

Det eksisterende regelsæt giver således mulighed for en løsning af den konkrete situation uden at krænke reglerne, hvilket tillige taler for, at der efter Bygge- og Teknikforvaltningens opfattelse ikke er rimelig grund til at fravige de gældende regler i den konkrete sag på baggrund af den konkrete klage.

 

På den baggrund finder Bygge- og Teknikforvaltningen ikke, at den konkrete parkeringsafgift bør frafaldes.

 

Såfremt udvalget generelt ikke finder retstilstanden tilfredsstillende, bør det overvejes, om man skal søge gennemført en generel ændring af retstilstanden. Dette kan f.eks. ske ved at den eksisterende afmærkning ændres, eller ved at der sker en omprioritering af parkering skontrollen, idet omfang dette er muligt.

 

Ønsker udvalget en sådan mere generel løsning, vil Bygge- og Teknikforvaltningen udarbejde et oplæg til udvalget om, hvilke muligheder man har for at gøre dette.

 

Økonomi

-

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Notat af 30. august 2005 fra advokatfirmaet DLA Nordic

Bilag 2: Medlemsforslag fra Søren Pind (V) om frafald af parkeringsafgift

 

Mette Lis Andersen