Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. september 2005

 

 

Sager til drøftelse

 

15.      Folkets Park

 

BTU 484/2005  J.nr. 611:155.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget drøfter, hvornår processen for Folkets Park projektet kan sættes i gang, på baggrund af statusnotatet fra Plan & Arkitektur om parkeringshuset på hjørnet af Åboulevarden og Blågårdsgade (statusnotatet omdeles på mødet den 7. september).

 

 

RESUME

Bygge- og Teknikudvalgets møde den 2. februar 2005 meddelte udvalget forvaltningen, at processen med Folkets Park først måtte sættes i gang, når sagen om et parkeringsanlæg på hjørnet af Blågårdsgade og Åboulevarden var afklaret. Den 5. juli 2005 modtog forvaltningen en ansøgning om byggetilladelse til etablering af parkeringsanlægget. På baggrund af dette forelagde forvaltningen den 10. august 2005 et notat til efterretning om igangsætning af projektet.

Bygge- og Teknikudvalget ønskede sagen på dagsorden og sagen var på dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 24. august 2005. På den baggrund blev det besluttet, at forvaltningen skulle fremlægge sagen for udvalget til godkendelse.

Forvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget drøfter, hvor langt processen for parkeringshuset på hjørnet af Åboulevarden og Blågårdsgade skal være nået, før arbejdet med Folkets Park sættes i gang; på baggrund af statusnotatet fra Plan & Arkitektur om parkeringshuset på hjørnet af Åboulevarden og Blågårdsgade (statusnotatet omdeles på mødet den 7. september).

Det er forvaltningens vurdering, at der er følgende 4 milepæle for parkeringshuset, som kan markere hvornår Folkets Park projektet kan opstartes:

1.      Opnået byggetilladelse fra Byggeri & Bolig

2.      Kontrahering med entreprenør

3.      Første spadestik

4.      Færdigt anlæg

Herudover ønsker forvaltningen, at Bygge- og Teknikudvalget drøfter hvad igangsætning af Folkets Park projektet konkret indebærer.

Der er følgende 2 milepæle i Folkets Park projektet, som forvaltningen vurdere kan angive igangsætning af projektet:

1.      Projektudvikling opstartes

2.      Første spadestik

Forvaltningen har valgt at køre projektet i parallelopdrag mellem 3 landskabsarkitekttegnestuer, for at få forskellige bud på, hvordan parken kan indrettes. Der er lagt op til, at den videre projektudvikling tager udgangspunkt i ideoplægget samt de på det første borgermøde fremlagte synspunkter og ønsker til den fremtidige park. Alle 3 forslag vil blive fremlagt for Bygge- og Teknikudvalget, som på baggrund af borgernes bemærkninger og forvaltningens anbefalinger skal beslutte, hvilket af forslagene, der skal arbejdes videre med.

Såfremt Bygge- og Teknikudvalgets drøftelse medfører, at arbejdet med Folkets Park projektet kan igangsættes, forventes det, at den i notatet af den 14. juli 2005 (bilag 1) beskrevne tidsplan forskydes 1-3 måneder.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Bygge- og Teknikudvalgets møde den 2. februar 2005 fremlagde forvaltningen et notat til efterretning om projektudviklingen af Folkets Park, herunder et idéoplæg for projektet.

Udvalget meddelte forvaltningen, at processen med Folkets Park først måtte sættes i gang, når sagen om et parkeringsanlæg på hjørnet af Blågårdsgade og Åboulevarden var afklaret.

Den 5. juli 2005 modtog Byggeri & Bolig en ansøgning om byggetilladelse til etablering af parkeringsanlægget.

På baggrund af dette fremlagde forvaltningen den 10. august 2005 et notat om genoptagelse af arbejdet med projektudviklingen af Folkets Park, som sag til efterretning, og på dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 24. august 2005, som sag til drøftelse. I sidstnævnte udvalgsmøde besluttede man, at forvaltningen skulle fremlægge sagen for udvalget til godkendelse.

 

Uddybning af indstilling

Forvaltningen indstiller at Bygge- og Teknikudvalget drøfter hvor langt processen for parkeringshuset på hjørnet af Åboulevarden og Blågårdsgade skal være nået før arbejdet med Folkets Park sættes i gang; på baggrund af statusnotatet fra Plan & Arkitektur om parkeringshuset på hjørnet af Åboulevarden og Blågårdsgade (statusnotatet omdeles på mødet den 7. september).

Der er følgende 4 milepæle for parkeringshuset, som kan markere hvornår Folkets Park opstartes:

1.      Opnået byggetilladelse fra Byggeri & Bolig

2.      Kontrahering med entreprenør

3.      Første spadestik

4.      Færdigt anlæg

Desuden indstiller forvaltningen, at Bygge- og Teknikudvalget drøfter hvad igangsætning af Folkets Park projektet konkret indebærer.

Der er følgende 2 milepæle i Folkets Park projektet:

1.      Projektudvikling opstartes

2.      Første spadestik

Forvaltningen har valgt at køre projektet i parallelopdrag mellem 3 landsskabsarkitekttegnestuer, for at få forskellige bud på, hvordan parken kan indrettes. Der er lagt op til, at den videre projektudvikling tager udgangspunkt i idéoplægget, samt de på det første borgermøde fremlagte synspunkter og ønsker til den fremtidige park. På det første borgermøde nedsættes også en følgegruppe, som får mulighed for at følge projektudviklingen på nært hold.

De 3 dispositionsforslag vil blive fremlagt på et borgermøde, hvor de fremmødte får mulighed for at kommentere forslagene og give udtryk for, hvilket forslag de foretrækker. Alle 3 forslag vil blive fremlagt for Bygge- og Teknikudvalget, som på baggrund af borgernes bemærkninger og forvaltningens anbefalinger skal beslutte, hvilket af forslagene, der skal arbejdes videre med.

Processen for projektudviklingen af Folkets Park er nærmere beskrevet i notatet af den 14. juli 2005 (bilag 1). Såfremt Bygge- og Teknikudvalgets drøftelse medfører, at arbejdet med Folkets Park projektet kan igangsættes, forventes det, at den i notatet beskrevne tidsplan forskydes 1-3 måneder.

 

Økonomi

-

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

Høring

Se under uddybning af indstilling.

 

BILAG VEDLAGT

·        Notat af 14. juli 2005 fra Vej & Park: Folkets Park – ideoplæg

(udsendt med dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 10. august 2005)

·        Statusnotat fra Plan & Arkitektur om parkeringshuset på hjørnet af Åboulevarden og Blågårdsgade (omdeles på mødet den 7. september 2005).

 

Ole Bach