Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. september 2005

 

 

Sager til beslutning

 

3.      Reorganisering af autoværkstedet i KTK

 

BTU 474/2005  J.nr. 700.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget beslutter:

·        en reorganisering af materielområdet i KTK, som beskrevet i sagsfremstillingen

·        en lukning og nedlæggelse af autoværkstedet i KTK beliggende på Ragnhildgade 1 pr. 1. april 2006

·        et EU-udbud af KTK's materielydelser

 

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget som en forudsætning for gennemførslen af de tre første beslutningspunkter over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at engangsudgifterne på ca. 4,3 mio. kr. i forbindelse med gennemførslen af beslutningspunkterne, finansieres af den merindtægt der kan komme ved salg af de ejendomme, som påvirkes af reorganiseringen nemlig: Ragnhildgade 1 og Enghavevej 84

 

Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 24. august 2005

Udsat efter ønske fra Sven Milthers (F), Jens Johansen (F), Mikkel Warming (Ø), Winnie Larsen-Jensen (A), Kim Christensen (A) og Joan Jensen (A).

 

 

RESUME

Effektiviseringsplanen for KTK fremhæver, at der skal ses nærmere på hele materielområdet, idet det vurderes at indeholde et stort effektiviseringspotentiale. Dette sammenholdt med den negative økonomiske udvikling for autoværkstedet i KTK samt en relativ stigning i KTK's samlede udgifter til reparation af materiel i øvrigt har medført, at ledelsen i KTK i begyndelsen af 2005 igangsatte en analyse af området.

 

Analysen er faldet i tre dele. Første del var en analyse af de faktuelle forhold udarbejdet af en intern arbejdsgruppe i KTK. Anden og tredje del af analysen var en s upplerende vurdering foretaget af PLS Rambøll vedr.:

 

1.      Mulighederne ved partnering

2.      Mulighederne ved et udbud af opgaverne

 

PLS Rambøll's analyser er vedlagt som bilag 1.

Materielområdet i KTK omfatter fire i hovedsagen forskellige områder.

 

1.      Reparation og vedligehold af lastvogne o.lign., som varetages af eksterne værksteder.

2.      Reparation og vedligehold af øvrigt materiel som ikke kan laves af KTK's eget værksted.

3.      Reparation og vedligehold af øvrigt materiel varetaget af autoværkstedet.

4.      Biludlejning til forvaltningerne i kommunen.

 

Reorganiseringen omfatter alene de opgaver, som er nævnt i de tre første punkter.

 

På nuværende tidspunkt er værkstedet bemandet med 17 årsværk, hvoraf 8 er tjenestemænd eller budgetmæssigt fastansatte. Den foreslåede reorganisering vil personalemæssigt medføre at maksimalt 1 til 2 tjenestemandsstillinger nedlægges. De øvrige tjenestemænd vil fortsat have funktioner i KTK og de overenskomstansatte medarbejdere vil få mulighed for at blive virksomhedsoverdraget.

 

Kundeundersøgelsen, som blev gennemført i 2004, samt en intern vurdering af de ydelser, som autoværkstedet leverer viser, at der hos kunderne ikke er tilfredshed med de ydelser og den service, som leveres af autoværkstedet. Det er ledelsens vurdering, at denne manglende tilfredshed alene kan vendes via en reorganisering af materielområdet.

 

Værkstedets økonomiske resultat i 2004 var på db4-niveau -1,173 mio. kr.. Værkstedets økonomiske resultat i 2005 på db4-niveau forventes at blive på ca. -1,875 mio. kr.

 

Reorganiseringen skal også ses i sammenhæng med den igangværende arealanalyse. Den nuværende fysiske placering af autoværkstedet på Ragnhildgade 1 er uhensigtsmæssig i flere sammenhænge. Dette betyder, at såfremt værkstedet skal gennemgå den udvikling, som effektiviseringsplanen forudsætter med en fleksibel og effektiv drift, vil der enten skulle foretages væsentlige investeringer i værkstedets fysiske faciliteter eller - og mere sandsynligt - ske en flytning til et andet egnet areal.

 

De foreløbige vurderinger foretaget i forbindelse med arealanalysen viser, at en flytning af autoværkstedet fra Ragnhildgade 1 til f.eks. Enghavevej 84, hvilket er en billig løsning, vil medføre en udgift på ca. 2,5 kr. Omkostningerne ved etablering af et helt nyt værksted andetsteds vil være meget afhængig af de konkrete forhold, hvorfor disse omkostninger ikke er beregnet. Det vurderes dog, at være så dyrt, at det under ingen omstændigheder kan betale sig. De foreløbige vurderinger viser også at merværdien af Ragnhildgade 1 i tilfælde af, at autoværkstedet ikke findes på arealet er skønnet til mellem 5 og 7 mio. kr. og at Enghavevej 84 forsigtig skønnet ville kunne sælges for ca. 11 mio. kr., såfremt det kan frigøres for de øvrige mindre funktioner beliggende på arealerne.

 

Som nævnt er PLS Rambøll blevet bedt om at foretage en række vurderinger med henblik på især den økonomiske effekt af forskellige fremtidige forretningsstrategier for autoværkstedet. I forbindelse med disse vurderinger er fremkommet følgende:

 

o       Materielomkostningerne skønnes at kunne blive reduceret med mindst 10% af de samlede omkostninger.

o       Effektiviteten i autoværkstedet skal øges med mellem 10% og 25% for at være konkurrencedygtige med sammenlignelige private værksteder.

o       En gennemførsel af et udbud vil koste ca. 400.000 kr.

o       Bygningsomkostningerne – drift – vil såfremt forslaget tiltrædes og værkstedet nedlægges blive reduceret med ca. 1,8 mio. kr. såfremt KTK ikke længere skal betale husleje for arealerne i Ragnhildgade 1.

o       Driftsomkostningerne vil fortsat være ca. 3,3 mio. kr.

 

Af effektiviseringsplanen fremgår det, at KTK skal foretage en vurdering af, hvorvidt det at have et eget værksted er en kerneydelse for KTK og under alle omstændigheder anbefales det, at centralisere alle opgaverne på materielområdet. Kerneydelsesvurderingen indgår i dette notat og denne beslutning. Arbejdet med at centralisere materielområdet i øvrigt er allerede gået i gang.

 

På denne baggrund ønskes det at reorganisere materielområdet i KTK. Elementerne i reorganiseringen er:

 

o       En varetagelse af visse mekanikeropgaver decentralt i de relevante afdelinger

o       Et eller flere udbud af de samlede materielopgaver i KTK

o       En ny ordning skal være på plads den 1. april 2006 – efter vintersæsonen.

o       En nedlæggelse af det fysiske værksted i KTK

o       Oprettelse af en central funktion – 2 personer - til styring af materielområdet

 

Der forventes følgende økonomiske effekt af reorganiseringen af materielområdet:

 

o       Potentiel mulighed for salg af Enghavevej 84 – engangsværdi for kommunen på min. 11 mio. kr.

o       Mulighed for at sælge en større del af Ragnhildgade 1 – engangsværdi for kommunen på min. 5 til 7 mio. kr.

o       Undladelse af reetablering af værkstedet på Enghavevej 84 – en manglende engangsudgift på ca. 2,5 mio. kr.. Såfremt værkstedsaktiviteten bibeholdes skal værkstedet have bedre faciliteter for at kunne blive drevet effektivt.

o       En årlig driftsbesparelse på min 10% af 19,5 mio. kr. på selve værkstedsydelserne

o       En årlig driftsbesparelse på lokaler m.m. på 1,8 mio. kr.

o       En fortsat årlig driftsudgift til lønninger, materialer m.m. på 3,2 mio. kr.

o       En engangsudgift til udbud på ca. 400.000 kr.

o       En engangsudgift til etablering af den decentrale løsning til mindre reparationer 1,3 mio. kr.

o       En udgift til max. to tjenestemænd på rådighedsløn på i alt 2,6 mio. kr.

 

Opsummerende bliver det samlede regnskab for Københavns Kommune når engangsudgifter og engangsindtægter holdes op mod hinanden bliver på mellem +11,7 og + 13,7 mio. kr (+11, +5-7, -0,4, -1,3, -2,6). Hertil kommer, at der ikke skal

 

 

afholdes udgifter til en retablering af autoværkstedet på en anden adresse. Disse udgifter skønnes at være på mindst ca. 2,5 mio. kr.

 

Af Borgerrepræsentationens beslutning af 25. marts 2004 (BR152/04), hvor effektiviseringsplanen for KTK blev vedtaget fremgår det, at "… en lokalemæssig tilpasning og afvikling undersøges separat i samarbejde med Økonomiforvaltningen, og således at det provenu, der opnås ved lokalereduktioner tilfalder kommunekassen med fradrag af afledte flytteomkostninger mv.".  Det er på denne baggrund, at der opereres med nettoindtægter.

 

Det samlede regnskab for KTK's nettodriftsudgifter pr. år bliver på ca. – 0,6 mio. kr. Det er her en forudsætning, at KTK's huslejebetaling nedsættes i takt med, at arealerne rent faktisk frigøres.

Sagen var på dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 24. august 2005, hvor den blev udsat efter ønske fra Sven Milthers (F), Jens Johansen (F), Mikkel Warming (Ø), Winnie Larsen-Jensen (A), Kim Christensen (A) og Joan Jensen (A).

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Effektiviseringsplanen for KTK fremhæver, at der skal ses nærmere på hele materielområdet, idet det vurderes, at indeholde et stort effektiviseringspotentiale. Dette sammenholdt med den negative økonomiske udvikling for autoværkstedet i KTK samt en relativ stigning i KTK's samlede udgifter til reparation af materiel i øvrigt har medført, at ledelsen i KTK i begyndelsen af 2005 igangsatte en analyse af området.

 

Formålet med analysen var at få klarlagt årsagerne til denne negative udvikling samt vurdere mulighederne ved forskellige former for reorganisering af autoværkstedet/materielstyringen.

 

Analysen er faldet i tre dele. Første del var en analyse af de faktuelle forhold udarbejdet af en intern arbejdsgruppe i KTK. Anden og tredje del af analysen var en supplerende vurdering foretaget af PLS Rambøll vedr.:

 

1.      Mulighederne ved partnering

2.      Mulighederne ved et udbud af opgaverne

 

PLS Rambøll's analyser er vedlagt som bilag 1 og 2. Disse analyser og vurderinger samt det forhold, at den samlede økonomiske situation fortsat forringes udgør grundlaget for ledelsens vurdering af den fremtidige forretningsstrategi på området.

 

Opgaver.

Materielområdet i KTK omfatter fire i hovedsagen forskellige områder.

1.      Reparation og vedligehold af lastvogne o.lign., som varetages af eksterne værksteder. Der er tale om de opgaver, som brandvæsenets værksted i en periode frem til 1. januar 2005 varetog.

2.      Reparation og vedligehold af øvrigt materiel som ikke kan laves af KTK's eget værksted enten som følge af manglende kompetencer eller manglende ressourcer.

3.      Reparation og vedligehold af øvrigt materiel varetaget af autoværkstedet.

4.      Biludlejning til forvaltningerne i kommunen.

 

På nuværende tidspunkt er styringen af materiellet – både udnyttelsen og reparation og vedligeholdelsen – et ansvar som påhviler den enkelte afdeling. Der arbejdes pt.

med at centralisere materielområdet i KTK i overensstemmelse med anbefalingerne i effektiviseringsplanen for KTK.

 

Personale

På nuværende tidspunkt er værkstedet bemandet på følgende måde:

 

1 afdelingschef

1 driftsleder

1 opgavekoordinator til værkstedet

1 opgavekoordinator til lageret

10 mekanikere

2 specialarbejdere

1 kontorfunktionær

I alt 17 årsværk

Heraf er 8 personer tjenestemænd eller budgetmæssigt fastansatte – BFA'ere.

 

Økonomi

På KTK-niveau er den økonomiske udvikling i de samlede udgifter interessant, når der skal foretages en vurdering af, hvorvidt der er behov for en reorganisering og i givet fald hvilken.

 

Den økonomiske udvikling på autoværkstedets område isoleret set fremgår af tabellen nedenfor.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det skal bemærkes, at gennemsnitligt er ca. 75% af omsætningen intern omsætning. For denne del af omsætningen gælder der det særlige forhold, at jo mere værkstedet tjener, jo større bliver de øvrige afdelingers omkostninger. Budgetmæssigt skal der derfor tilstræbes en balance mellem de samlede omkostninger for autoværkstedet og størrelsen af den interne omsætning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til den interne omsætning i autoværkstedet komm er afdelingernes øvrige omkostninger til reparation og vedligehold af materiel.  

 

Samlet set anvender KTK følgende på reparation og vedligehold af materiel pr. år:

 

 

 

2002: 26,4 mio. kr.          2003: 23,7 mio. kr.          2004: 19,5 mio. kr.         

 

Afdelingens økonomiske resultat fremgår for 2004 og det forventede økonomiske resultat for 2005 fremgår at følgende to tabeller:

 

 

 

Løbende priser

 

 

2004 - realiseret

Værksted

 

Ekstern omsætning

843

 

Intern omsætning

18.224

 

Omsætning i alt

19.067

 

Variable (incl. underenterprenør)

14.428

 

DB 1

4.639

 

Kapacitetsomk.

4.687

 

DB 2

-48

 

Andel af KTK's Kap. omk

-795

 

DB 3

-843

 

Andel af eff. plan

-330

 

DB 4

-1.173

 

 

 

 

 

 

 

Underspecifikation:

 

 

Kap omk., Løn mv.

2.534

 

Kap omk., Husleje

1.775

 

Kap omk., Pensionsudg

0

 

Kap omk., andet

378

 

Kapacitetsomkostninger i alt

4.687

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løbende priser

 

 

2005 - prognose, julikalkule

Værksted

 

Ekstern omsætning

627

 

Intern omsætning

19.349

 

Omsætning i alt

19.976

 

Variable (incl. underenterprenør)

15.714

 

DB 1

4.262

 

Kapacitetsomk.

4.037

 

DB 2

225

 

Andel af KTK's Kap. omk

-1.110

 

DB 3

-885

 

Andel af eff. plan

-990

 

DB 4

-1.875

 

 

 

 

 

 

 

Underspecifikation:

 

 

Kap omk., Løn mv.

2.338

 

Kap omk., Husleje

1.314

 

Kap omk., Pensionsudg

100

 

Kap omk., andet

285

 

Kapacitetsomkostninger i alt

4.037

 

 

 

 

 

Fysiske forhold

Autoværkstedet havde tidligere til huse i den bygning i Ragnhildgade 1, hvor Brandvæsenet nu har sit værksted. Ved indgangen til 2002 blev det aftalt, at Brandvæsenet skulle overtage værkstedet i Ragnhildgade 1 medio 2002 og samtidig varetage reparation af KTK's lastvogne. Efterfølgende blev autoværkstedet i KTK flyttet ca. 100 meter til det nedlagte magasin. KTK's aftale om reparation af lastvogne med brandvæsenet er ophørt pr. 1. januar 2005.

 

I forbindelse med arealanalysen i KTK er der fra Materiel & Smede opgjort følgende arealbehov for en fleksibel drift af værkstedsområdet:

 

Værksted

2.000 m2

Opmarchplads

2.500 m2

Opvarmet lage rlokale

   300 m2

I alt

4.800 m2

 

Den nuværende arealanvendelse kan for værkstedsområdet gøres op på følgende vis:

Værksted og lager

1.600 m2

Udendørs område

1.842 m2

I alt

3.442 m2

 

Som det fremgår af arealopgørelserne, giver den nuværende placering i Ragnhildgade ikke de ønskede arealer. Værkstedets indretning er ikke hensigtsmæssig, der er langt fra optimale vilkår for en fleksibel og effektiv drift af værkstedsområdet i Ragnhildgade. Dette betyder, at såfremt værkstedet skal gennemgå den udvikling, som effektiviseringsplanen forudsætter, vil der enten skulle foretages væsentlige investeringer i værkstedets fysiske faciliteter eller - og mere sandsynligt - ske en flytning til et andet egnet areal.

 

Den igangværende arealanalyse viser, at en flytning af autoværkstedet fra Ragnhildgade til Enghavevej vil medføre en udgift på ca. 2,5 mio. kr. Arealanalysen viser også at merværdien af Ragnhildgade 1 i tilfælde af, at autoværkstedet ikke findes på arealet er skønnet til mellem 5 og 7 mio. kr. og at Enghavevej 84 ville forsigtig skønnet kunne sælges for ca. 11 mio. kr., såfremt det kan frigøres for de øvrige funktioner.

 

Kundetilfredshed

Internt

Der udtrykkes generelt utilfredshed med autoværkstedets ydelser både f.s.v.a. kvalitet, service og pris fra de øvrige afdelinger, som i høj grad oplever, at de ikke modtager den faglige rådgivning og sparring, som de forventer på trods af, at disse kompetencer er til stede i autoværkstedet samt at eksterne værksteder i højere grad lever op til de indgåede aftaler. Dette er en kritik, som har været fremført i en årrække, men er blevet forstærket efter værkstedets flytning til de nye faciliteter i Ragnhildgade. Et særligt aspekt i denne problemstilling er, at maskinparken er dimensioneret således, at der hovedsagligt alene er det materiel, som er nødvendigt for at løse de opgaver, som KTK er forpligtet til at løse. Det betyder i tilfælde af maskinnedbrud, at den enkelte afdeling bliver nødt til at indleje andet tilsvarende materiel med store ekstraomkostninger til følge – jo længere tid reparationen tager jo dyrere, hvorfor hurtig og rigtig reparation er af stor betydning.

 

Eksternt

KTK gennemførte en kundeundersøgelse medio 2004. For autoværkstedet viste undersøgelsen følgende problemstillinger blandt de 10, som kunderne fandt var de vigtigste:

 

o       Medarbejderne arbejder ikke så effektivt, som kunne ønskes

o       Ofte overholdes de aftalte tidsplaner ikke

o       Kvaliteten af det udførte arbejde er ikke altid så høj, som forventet

o       Der bliver ofte ikke svaret på de spørgsmål som stilles

o       Der bliver ofte ikke meldt tilbage selvom det er lovet

o       Medarbejderne har ikke de nødvendige faglige kompetencer.

Der er ingen tvivl om, at de samme forhold gør sig gældende i forhold til de interne kunder i KTK.

 

 

Hovedtræk i PLS Rambøll's vurderinger samt betragtningerne i effektiviseringsplanen

Som nævnt er PLS Rambøll blevet bedt om at foretage en række vurderinger med henblik på især den økonomiske effekt af forskellige fremtidige forretningsstrategier for autoværkstedet. Vurderingerne har primært relateret sig til en reorganisering af autoværkstedet/materielområdet som omfatter enten en partneringaftale med en ekstern part eller et udbud af samtlige værkstedsydelser. I forbindelse med disse vurderinger er fremkommet følgende elementer:

 

o       Materielomkostningerne skønnes at kunne blive reduceret med mindst 10% af de samlede omkostninger.

o       Effektiviteten i autoværkstedet skal øges med mellem 10% og 25% for at være konkurrencedygtige med sammenlignelige private værksteder.

o       En gennemførsel af et udbud vil koste ca. 400.000 kr.

o       En etablering af mindre decentrale enheder vil koste ca. 1,3 mio. kr.

o       Bygningsomkostningerne – drift – vil blive reduceret med ca. 1,8 mio. kr.

o       Driftsomkostningerne vil fortsat være ca. 3,2 mio. kr.

 

Af effektiviseringsplanen fremgår det, at KTK skal foretage en vurdering af, hvorvidt det at have et eget værksted er en kerneydelse for KTK og under alle omstændigheder anbefales det, at centralisere alle opgaverne på materielområdet. Den første vurdering indgår i dette notat og denne beslutning, hvor resultatet er, at der ikke er tale om en kerneydelse, men om en serviceydelse, som også vil kunne leveres af andre uden for KTK. Arbejdet med at centralisere materielområdet er allerede gået i gang.

 

Forslag til beslutning om reorganisering

Beslutning

På baggrund af ovenstående foreslås det at reorganisere autoværkstedet i KTK. Elementerne i reorganiseringen er:

 

o       En varetagelse af visse mekanikeropgaver decentralt i de relevante afdelinger

o       Et eller flere udbud af de samlede materielopgaver i KTK

o       En ny ordning på plads den 1. april 2006 – efter vintersæsonen

o       En nedlæggelse af det fysiske værksted i KTK

o       Oprettelse af en central funktion – 2 personer - til styring af materielområdet

 

På personaleområdet forventes alle overenskomstansatte medarbejdere som følge af virksomhedsoverdragelsesloven at overgå til den el ler de, som vinder udbuddet. Med hensyn til de resterende tjenestemænd vil de primært blive forsøgt anvendt i den fremtidige materielorganisation i KTK eller genplaceret i andre dele af kommunen.

 

 

 

Grundstrukturen opererer både med en styrkelse af den centrale styring af området, en styrkelse af materielhåndteringen i den enkelte afdeling samt en styrkelse af udførslen af de faktiske reparationer.

 

Styrkelsen af den centrale styring sker ved etablering af en central indkøbs- og materielfunktion. Denne bemandes med den nuværende indkøbskoordinator, afdelingschefen for materiel samt en af de tjenestemænd, som i dag er ansat på autoværkstedet. Denne funktion skal primært varetage følgende opgaver:

 

o       Styring af de aftaler der indgås som følge af udbuddet

o       Styring af den interne organisation, som matcher de aftaler som indgås

o       Udarbejdelse og gennemførsel af investeringsplanen for KTK

o       Overvågning af den samlede driftsøkonomi på materielområdet

o       Styring af materieludnyttelsen

 

Disse opgaver skal løses i et tæt samarbejde med de enkelte afdelinger således, at der skabes en organisation som i så høj grad som mulig tilgodeser de behov, som den enkelte afdeling har.

 

Styrkelsen af materielhåndteringen i den enkelte afdeling sker ved placering af i alt 3 mekanikere i de 4 afdelinger, som har materiel af en vis størrelse. I 2 af afdelingerne vil der blive tilknyttet 1 mekaniker og i 2 afdelinger vil der blive knyttet ½ mekaniker. Formålet med denne decentrale placering er, at skabe – som en integreret del af afdelingens dagligdag - en nærhed og en bevidsthed omkring materiel og dets anvendelse. Disse personer skal typisk varetage følgende opgaver:

 

o       Overvågning af tilstanden hos afdelingens materiel

o       Løbende mindre vedligeholdelse af materiellet

o       Løbende mindre – ikke værkstedskrævende – repa rationer

o       Koordination af rekvisition af værkstedsydelser

o       Kvalitetssikring af de udførte reparationer

o       Sparring med afdelingens ledelse om fremtidige materielinvesteringer

o       Forbindelse mellem den centrale materielfunktion og den enkelte afdeling

o       Indgå i et tværgående team med mekanikerne i de øvrige afdelinger om løsningen af disse opgaver.

 

Styrkelsen af udførslen af de faktiske reparationer sker ved indgåelse af aftaler med eksterne udfører, hvor der i udbuddet lægges særlig vægt på de forhold, som er afgørende for KTK.

 

Der forventes følgende økonomisk effekt af reorganiseringen af materielområdet:

 

o       Potentiel mulighed for salg af Enghavevej 84 – engangsværdi for kommunen på min. 11 mio. kr.

o       Mulighed for at sælge en større del af Ragnhildgade 1 – engangsværdi for kommunen på min. 5 til 7 mio. kr.

o       Undladelse af reetablering af værkstedet på Enghavevej – en manglende engangsudgift på ca. 2,5 mio. kr.

o       En årlig driftsbesparelse på min 10% af 19,5 mio. kr. på selve værkstedsydelserne

o       En årlig driftsbesparelse på lokaler m.m. på 1,8 mio. kr.

o       En fortsat årlig driftsudgift til lønninger, materialer m.m. på 3,2 mio. kr.

o       En engangsudgift til udbud på ca. 400.000 kr.

o       En engangsudgift til etablering af den decentrale struktur på ca. 1,3 mio. kr.

o       En udgift til max. to tjenestemænd på rådighedsløn på i alt 2,6 mio. kr.

 

Det samlede regnskab for engangsudgifter/-indtægter bliver på ca. på + 13,7 mio. kr. samt en manglende udgift på ca. 2,5 mio. kr.

 

Af Borgerrepræsentationens beslutning af 25. marts 2003, hvor effektiviseringsplanen for KTK blev vedtaget fremgår det, at "… en lokalemæssig tilpasning og afvikling undersøges separat i samarbejde med Økonomiforvaltningen, og således at det provenu, der opnås ved lokalereduktioner tilfalder kommunekassen med fradrag af afledte flytteomkostninger mv.".  Det er på denne baggrund, at der opereres med nettoindtægter.

 

Det samlede regnskab for KTK's nettodriftsudgifter pr. år bliver på ca. – 0,6 mio. kr.

 

Økonomi

Der forventes følgende økonomiske effekt af reorganiseringen af materielområdet:

 

o       Potentiel mulighed for salg af Enghavevej 84 – engangsværdi for kommunen på min. 11 mio. kr.

o       Mulighed for at sælge en større del af Ragnhildgade 1 – engangsværdi for kommunen på min. 5 til 7 mio. kr.

o       Undladelse af reetablering af værkstedet på Enghavevej – en manglende engangsudgift på ca. 2,5 mio. kr.

o       En årlig driftsbesparelse på min 10% af 19,5 mio. kr. på selve værkstedsydelserne

o       En årlig driftsbesparelse på lokaler m.m. på 1,8 mio. kr.

o       En fortsat årlig driftsudgift til lønninger, materialer m.m. på 3,2 mio. kr.

o       En engangsudgift til udbud på ca. 400.000 kr.

o       En engangsudgift til etablering af den decentrale struktur på 1,3 mio. kr.

o       En udgift til max. to tjenestemænd på rådighedsløn på i alt 2,6 mio. kr.

 

Opsummerende bliver det samlede regnskab for Københavns Kommune når indgangsudgifter og engangsindtægter holdes op mod hinanden bliver på ca. + 13,7 mio. kr. Hertil kommer, at der ikke skal afholdes udgifter til en retablering af autoværkstedet på en anden adresse. Disse udgifter skønnes at være på mindst ca. 2,5 mio. kr.

 

Af Borgerrepræsentationens beslutning af 25. marts 2003, hvor effektiviseringsplanen for KTK blev vedtaget fremgår det, at "… en lokalemæssig tilpasning og afvikling undersøges separat i samarbejde med Økonomiforvaltningen, og således at det provenu, der opnås ved lokalereduktioner tilfalder kommunekassen med fradrag af afledte flytteomkostninger mv.".  Det er på denne baggrund, at der opereres med nettoindtægter.

 

Selvom det i effektiviseringsplanen er nævnt, at der er en potentiel engangsindtægt for kommunen som konsekvens af arealanalysen og et eventuelt salg af Ragnhildgade 1, er dette ikke indarbejdet i det forventede økonomiske afløb af effektiviseringsplanen. Dette skyldes, at der er tale om et beløb, som direkte tilfalder kommunekassen. Dette beløb skal derfor tillægges den samlede effekt af effektiviseringsplanen.

 

Det samlede regnskab for KTK's nettodriftsudgifter pr. år bliver på ca. – 0,6 mio. kr. Det er her en forudsætning, at KTK's huslejebetaling nedsættes i takt med, at arealerne rent faktisk frigøres. Denne effektiviseringsgevinst er en del af det effektiviseringspotentiale, som opgøres i effektiviseringsplanen, hvorfor det samlede økonomiske afløb ikke påvirkes af denne del af beslutningen.

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

Høring

Personaleorganisationerne er blevet hørt via KTK's samarbejdsudvalg. B-sidens udtalelse omdeles på mødet.

 

 

BILAG VEDLAGT

1.      PLS Rambøll's analyser

Udsendt med dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 24. august 2005.

 

2.      Høringssvar fra KTK's samarbejdsudvalg. (omdeles på mødet)

 

 

Mette Lis Andersen