Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. september 2005

 

 

Sager til beslutning

 

2.      Håndværksområdet's fremtid i KTK

 

BTU 483/2005  J.nr. 700.0001/03

 

 

INDSTILLING

Som opfølgning af Bygge- og Teknikudvalgets og Økonomiudvalgets beslutning (ØU 220/2005) i forbindelse med behandlingen af april-kalkulen indstiller Bygge- og Teknikforvaltningen at, Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at

·        Håndværksområdet – afdelingen Bygningsservice – i KTK lukkes pr. 1. januar 2006 eller snarest mulig derefter.

·        Udgifterne i forbindelse med lukningen af håndværksområdet finansieres af kommunekassen. Udgifterne skønnes at blive ca. 40 mio. kr.

·        Budgetkravet til KTK i medfør af den effektiviseringsplan, som Borgerrepræsentationen besluttede den 25. marts 2004, nedjusteres med den del af resultatet, som forventedes netto at komme fra håndværksområdet, hvilket er følgende for hvert af årene (prisniveau 2003): 2006: 7,1 mio. kr., 2007: 8,0 mio. kr., 2008: 9,8 mio. kr., 2009: 10,1 mio. kr. og 2010: 10,1 mio. kr.

 

Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 24. august 2005

Udsat efter ønske fra Sven Milthers (F), Jens Johansen (F), Mikkel Warming (Ø), Winnie Larsen-Jensen (A), Kim Christensen (A) og Joan Jensen (A).

 

RESUME

Nærværende sag fremlægges for Bygge- og Teknikudvalget, idet effektiviseringsplanens forudsætning vedrørende fastholdelse af KTK's omsætning f.s.v.a. håndværksområdet ikke har været opfyldt i 2004, ikke kan forventes at blive opfyldt i 2005 og i forlængelse af etableringen af Ejendomsenheden pr. 1. januar 2006 af strukturelle årsager især ikke har udsigt til at blive opfyldt fremover.

Den manglende opfyldelse af denne forudsætning i effektiviseringsplanen ændrer markant på KTK's mulighed for at realisere den ønskede økonomiske forbedring og vurderes, at have en samlet negativ effekt på effektiviseringsplanens økonomiske afløb på ca. 77 mio. kr. over hele effektiviseringsperioden (2003-2010).

Forvaltningen indstiller, at håndværksområdet i KTK lukkes med virkning fra 1.januar 2006 eller snarest mulig derefter, idet arbejdet med andre løsninger ind til videre ikke har vist sig at kunne løse problemet med konsekvenserne af den manglende omsætning i forhold til de økonomiske forventninger, som følger af effektiviseringsplanen..

Forvaltningen indstiller, at kommunen finansierer de direkte udgifter på ca. 40 mio. kr. til lukning af håndværksområdet, da årsagen til omfanget af problemerne fra 2006 og frem skyldes et sammenstød mellem KTK's rammebetingelser ifølge effektiviseringsplanen og Ejendomsenhedens rammebetingelser ifølge dens etableringsgrundlag. Udgifterne relaterer sig primært til afskedigelse af ca. 108 medarbejdere, hvoraf ca. 30 er tjenestemænd.

Forvaltningen indstiller derudover, at de budgetkrav til KTK, som følger af effektiviseringsplanen for år 2006 og resten af effektiviseringsplanperioden nedjusteres med den del af overskuddet i KTK, som ifølge effektiviseringsplanen skulle komme fra håndværksområdet. Såfremt der ikke sker en nedjustering, vil den øvrige del af

KTK blive pålagt et endnu større krav om effektivisering. Den samlede nedjustering over årene 2006 til 2010 er på ca. 45,1 mio. kr. Der vil på trods af nedjusteringen fortsat være et positivt økonomisk afløb af effektiviseringsplanen på netto 9,2 mio. kr. og KTK vil derfor fortsat kunne tilbagebetale det lån, som dækker underskuddene i år 2004 og 2005.

Sagen var på dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 24. august 2005, hvor den blev udsat efter ønske fra Sven Milthers (F), Jens Johansen (F), Mikkel Warming (Ø), Winnie Larsen-Jensen (A), Kim Christensen (A) og Joan Jensen (A).


SAGSBESKRIVELSE

Borgerrepræsentationen besluttede en 7-årig effektiviseringsplan for KTK den 25. marts 2004 (BR 152/04). Effektiviseringsplanens økonomiske krav i 2003-ni veau er, at et underskud i 2003 på ca. 45 mio. kr. bliver til et overskud i 2010 på ca. 24 mio. kr. Heraf skal KTK's håndværksområde bidrage med brutto ca. 11 mio. kr. ud af de ca. 24 mio. kr. Effektiviseringsplanen opstiller en række indsatsområder og konkrete aktiviteter, samt forudsætninger for planens gennemførsel og økonomiske afløb. Den væsentligste forudsætning i denne forbindelse er, at KTK's eksterne omsætning skal fastholdes på 2003-niveau jfr. effektiviseringsplanens side 9 "Anerkendelse af, at en fastholdelse af KTK's omsætning er en væsentlig forudsætning for opnåelse af den ønskede effekt". Den eksterne omsætning på håndværksområdet forudsættes i effektiviseringsplanen at være på ca. 110 mio. kr. Fremdriften i og implementeringen af planen evalueres årligt af KPMG. Dette er sket første gang i foråret 2005. I denne evaluering fremhæves ligeledes forudsætningen vedr. den eksterne omsætning som altafgørende for planens succes, jfr. side 5.

Af BR-beslutningen fremgår det "… Såfremt handlingsplanen helt eller delvist viser sig ikke at være realisabel og de forventede økonomiske forbedringer derfor ikke kan realiseres i det forventede omfang fremsender Bygge- og Teknikudvalget en indstilling om sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen ….".

Nærværende sag fremlægges for Bygge- og Teknikudvalget, idet effektiviseringsplanens forudsætning vedrørende fastholdelse af KTK's omsætning f.s.v.a. håndværksområdet ikke har været opfyldt i 2004, ikke kan forventes at blive opfyldt i 2005 og ikke har udsigt til at blive opfyldt fremover på grund af etableringen af Ejendomsenheden pr. 1.januar 2006 af strukturelle årsager. Den manglende opfyldelse af denne forudsætning i effektiviseringsplanen ændrer markant på KTK's mulighed for at realisere den ønskede økonomiske forbedring og vurderes, at have en negativ effekt på effektiviseringsplanens økonomiske afløb på ca. 77 mio. kr. Denne vurdering er foretaget på baggrund af en forventet årlig omsætning på ca. 50 mio. kr.

Tabellen neden for viser de økonomiske konsekvenser for KTK af, at håndværkområdets omsætning falder til ca. 50 mio. kr. pr. år. Ved beregningen er der taget udgangspunkt i de økonomiske forhold for den prognose, som fremgår af halvårsregnskabet for 2005, hvorfor denne kolonne er taget med i tabellen. De 77 mio. kr. fremkommer ved at lægge db3 for 2006 til 2010 sammen.

 

Omsætning 50 mio. kr.

Prognose

 

 

 

 

 

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Omsætning

91,7*

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Variable udgifter (79/21)

72,4

39,5

39,5

39.5

39,5

39,5

DB 1

19,3

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

Afdelingens kap.omk.

15,1

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

DB 2

4,2

-5,1

-5,1

-5,1

-5,1

-5,1

Andel fælles KTK/BTF omk.

7,4

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

Andel eff.plan rådighed

4,6

3,6

2,5

0,4

0

0

Andel eff.plan øvrige

2,0

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

DB 3 – bidrag til dækning af alle fælles udgifter

-9,8

-17,8

-16,6

-14,6

-14,2

-14,2

Resultatkrav

-1,7

1,4

2,2

4,1

4,4

4,4

DB 4 – bidrag til KTK's resultat

-15,5

-19,2

-18,9

-18,7

-18,6

-18,6

* inkl. intern omsætning

 

 

 

 

 

 

 

En så stor nedgang i omsætningen vil medføre en reduktion i antallet af medarbejdere. Det skønnes, at der vil være tale om nedlæggelse af mellem 40 og 50 stillinger. Engangsudgiften hertil skønnes at kunne blive mellem 14 og 16 mio. kr. Beløbet er ikke medtaget i beregningerne, da det er behæftet med stor usikkerhed for så vidt angår antal, stillingskategori og tidsmæssig placering.

I KTK er håndværksområdet – murer-, maler- og tømrerfagene – organisatorisk samlet i afdelingen "Bygningsservice". I overensstemmelse med Københavns Kommunes udbudspolitik er denne afdeling i konkurrence med private om opgaver i kommunen over ca. 25.000 kr.

Af effektiviseringsplanen og de efterfølgende økonomiske analyser af området fremgår det, at KTK's håndværksområde både fagligt og økonomisk har sin styrke i løsningen af opgaver:

o       hvor den samlede økonomi i sagen generelt er under ca. 4 mio. kr.

o       hvor der kun anvendes et begrænset antal underentreprenører

o       hvor projektstyringen ikke i sig selv er meget kompleks og kompliceret, som den f.eks. er ved komplekse eller store totalentrepriser.

Disse analyser er forelagt Bygge- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget i forbindelse med oktoberkalkulen for 2004 og aprilkalkulen for 2005.

Implementeringen af effektiviseringsplanen, de deraf afledte analyser, samt den eksterne evaluering har vist, at KTK's fravalg af større og komplekse totalentrepriser allerede har haft den forventede positive økonomiske effekt for KTK, idet tabene på bl.a. disse sager er faldet betragteligt.

For at kunne fortsætte den positive udvikling på håndværksområdet hen imod, at håndværksområdet kan levere det forudsatte resultat til den samlede opfyldelse af effektiviseringsplanens økonomiske krav, er det en forudsætning i effektiviseringsplanen, at den årlige eksterne omsætning er på ca. 110 mio. kr. 

Den økonomiske udvikling i afdelingen har været således:

 

 

2003:

2004:

2005*:

Budget:

+10,4

+ 6,0

+ 8,9

Realiseret resultat (db2):

-16,6

-  3,8

+ 4,2

Resultat i f. t. budget:

- 27,0

-  9,8

- 4,7

                                                                

* Skøn baseret på prognosen udarbejdet i forbindelse med halvårsregnskabet for KTK.

Med de begrænsninger, som kommunalfuldmagten m.m. lægger for at generere omsætning uden for Københavns Kommune, skal KTK have en omsætning fra Københavns Kommune på ca. 95 mio. kr. pr. år for realistisk set at kunne nå den omsætning, som er forudsat i effektiviseringsplanen. I forhold til den eksterne omsætning i 2004 vil der være tale om en stigning på ca. 42 mio. kr. Denne omsætning var oprindeligt forudsat skaffet i overensstemmelse med udbudspolitikken ved, at KTK i takt med implementeringen af effektiviseringsplanen øger sin konkurrenceevne og således bliver i stand til at vinde flere af de opgaver, som kommunens forvaltninger udbyder.

Borgerrepræsentationen har besluttet at etablere en Ejendomsenhed i Københavns Kommune (BR 589/03). Ejendomsenheden skal varetage alle anlægs-, vedligeholdelses- og driftsopgaver i forbindelse med kommunens ejendomme med undtagelse af den indvendige vedligeholdelse. Det er en del af Ejendomsenhedens forretningsgrundlag at løse opgaverne via en ændring af den hidtidige udbudsstrategi i form af færre, men større udbud end det tidligere har været tilfældet i kommunen. Det forventes, at ændringen i udbudsstrategien vil medføre en væsentlig effektiviseringsgevinst i de kommende år. Ejendomsenhedens samlede opgaveportefølje til drift- og vedligeholdelsesopgaver forventes at blive på ca. 200 mio. kr. pr. år.

Denne ændrede strategi for udbud af opgaver knyttet til kommunens ejendomme, vil KTK ikke kunne matche. Dette skyldes det beskrevne fravalg af, at byde på denne type af store opgaver. Fravalget er sket i overensstemmelse med effektiviseringsplanen for KTK og en ændring i KTK's forretningsstrategi med henblik på at kunne matche Ejendomsenhedens fremtidige udbud vil forudsætte en væsentlig oprustning af især personale og kompetencer i KTK.

Det er Ejendomsenhedens vurdering, at opgaver for ca. 15 mio. kr. pr. år vil udbydes i en størrelse og form, som betyder, at KTK på nuværende tidspunkt realistisk set vil kunne byde og forvente at vinde opg aven.

Af de opgaver som KTK har løst for Københavns Kommune i 2004 er det vurderingen at ca.75 % ville være opgaver, som fremover ville skulle løses via Ejendomsenheden og de resterende 25 % ville fortsat ligge til løsning i fagforvaltningerne.

Set i forhold til de forudsætninger som ligger til grund for effektiviseringsplanen for KTK, vil denne forretningsstrategi for Ejendomsenheden medføre, at KTK kun kan forvente en omsætning på max. ca. 15 mio. kr. i f. t. omsætningsbehovet fra Ejendomsenheden på ca. 71 mio. kr. (75 % af 95 mio. kr..) og at KTK fra fagforvaltningerne kun kan forvente en omsætning på ca. 10 til 15 mio. kr. i f. t. omsætningsbehovet på ca. 24 mio. kr. (25 % af 95 mio. kr.). Vurderingen i f. t. fagforvaltningerne er baseret på talmateriale fra 2003 og 2004.

Ejendomsenheden har via en skrivelse af 2.maj 2005 fra Kultur- og Fritidsforvaltningen tilkendegivet, at man ikke kan anbefale en model, hvor Ejendomsenheden mister friheden til at vælge det billigste bud og har tilkendegivet, at såfremt, at KTK skal garanteres en omsætning fra Ejendomsenheden i den forudsatte størrelse på ca. 71 mio. kr., vil det medføre et tab i potentiel effektiviseringsgevinst for Ejendoms-enheden på ca. 14 til 18 mio. kr. pr. år, idet Ejendomsenheden forventer en effektiviseringsgevinst i udbudet på mellem 20 og 25%.

Samlet set betyder ovenstående, at KTK – håndværksområdet – fra 1. januar 2006 vil få et væsentlig reduceret omsætningspotentiale i Københavns Kommune. Potentialet vil samlet set kunne blive i en størrelsesorden på 30 til 35 mio. kr. Dette skal ses  i f. t. forudsætningerne i effektiviseringsplanen på 95 mio. kr.  Hertil komme omsætning genereret fra salg af ydelser uden for kommunen primært til andre offentlige myndigheder. Den samlede omsætning skønnes på denne baggrund, at kunne blive på ca. 50 mio. kr.

Der er tale om en så stor negativ ændring for KTK, at de økonomiske konsekvenser for effektiviseringsplanens økonomiske succes – en nedjustering med ca. 77 mio. kr. – nødvendiggør en forelæggelse for Bygge- og Teknikudvalget samt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i overensstemmelse med beslutning BR152/04.

En lukning af håndværksområdet i KTK vil medføre,

o       at ca. 108 medarbejdere afskediges, heraf er ca. 30 tjenestemænd

o       at der skal anvendes ca. 40 mio. kr. i direkte lukningsudgifter

o       at der i KTK bliver et nettodriftstab i forhold til effektiviseringsplanen på mellem ca. 7 og 10 mio. kr. pr. år over den resterende effektiviseringsplanperiode.

o       at der i Ragnhildgade 1 frigøres arealer svarende til en samlet salgspris på mellem 7 og 10 mio. kr. Der er her tale om et skøn baseret på de foreløbige vurderinger i forbindelse med arealanalysen.

 

På denne baggrund indstiller Bygge- og Teknikforvaltningen, at håndværksområdet i KTK lukkes pr. 1. januar 2006 eller snarest mulig derefter, at de direkte lukningsudgifter finansieres af kommunekassen, samt at effektiviseringsplanens forventninger til det økonomiske resultat i 2003-niveau netto nedjusteres med følgende beløb: 2006: 7,1 mio. kr., 2007: 8,0 mio. kr., 2008: 9,8 mio.kr., 2009: 10,1 mio. kr. og i 2010: 10,1 mio.kr. Der er tale om en nettonedjustering idet der er fratrukket 1 mio. kr. pr. år, som er afledte besparelser andre steder i KTK af en lukning af håndværksområdet. Det samlede akkumulerede resultat af effektiviseringsplanen vil være på 9,2 mio. kr. Der vil således være tale om, at det økonomiske afløb af effektiviseringsplanen fortsat er positivt, men perioden for tilbagebetalingen af det lån, som finansierer underskuddene i planens første år forlænges.

Baggrunden for den foreslåede finansiering er, at det som en del af Borgerrepræsentationens vedtagelse af effektiviseringsplanen for KTK fremgår at:

"Indstilling om,

·        at der til Bygge- og Teknikudvalget i 2004 gives et internt lån på 31,6 mio. kr. og at der i budget 2005 indarbejdes et lån på 7,5 mio. kr. til finansiering af de forventede underskud i KTK. I disse underskud er indarbejdet finansiering i de 2 år af yderligere kapacitetstilpasning på i alt 3,8 mio. kr. og 4,4 mio. kr. til indkøb og drift af partikelfiltre i overensstemmelse med tidligere BR-beslutning. Der forudsættes at ske en regulering med de faktiske underskud konstateret i regnskaberne for 2004 og 2005, således at lånets størrelse bliver identisk med det realiserede resultat for KTK i de 2 år. Lånet tilbagebetales i perioden 2006-2010, hvor der aktuelt forventes et regnskabsmæssigt overskud i KTK på 93,3 mio. kr. for perioden; ……Såfremt handlingsplanen helt eller delvist viser sig ikke at være realisabel og de forventede økonomiske forbedringer derfor ikke kan realiseres i det forventede omfang, sender Bygge- og Teknikudvalget en indstilling om sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, samt

·        at KTK's økonomiske ramme i effektiviseringsplanperioden frem til og med 2010 udskilles fra Bygge- og Teknikudvalgets øvrige økonomiske ramme."

 


 

 

Af mulige alternativer til en lukning har været overvejet følgende modeller:

 

1.      En overførsel af håndværksområdet til Ejendomsenheden i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

2.      En opgradering af især de styringsmæssige kompetencer i håndværksområdet, således at der sker en tilpasning til den ændrede udbudsstrategi i kommunen.

3.      En nedjustering af kapaciteten på håndværksområdet, således at den tilpasses den fremtidige mulige omsætning

Disse modeller er uddybet i vedlagte bilag 1, hvor der også er en uddybende beskrivelse af håndværksområdets økonomiske situation.

 

Økonomi

En vedtagelse af indstillingen vil medføre at der skal anvendes ca. 40 mio. kr. i en 3 års periode i direkte lukningsudgifter, heraf er ca. 32 mio. kr. til rådighedslønninger til tjenestemænd og BFA'ere. Udgifterne fordeler sig med 18 mio. kr. i 2006, 11 mio. i 2007 og 11 mio. kr. i 2008.

I KTK bliver der et nettodriftstab i forhold til effektiviseringsplanen i 2003-niveau på mellem ca. 7 til 10 mio. kr. pr. år. Driftstabet fordeler sig med 7,1 mio. kr. i 2006, 8,0 mio. kr. i 2007, 9,8 mio. kr. i 2008 og 10,1 mio. kr. i 2009 og årene fremefter. Samlet er der tale om en nedjustering af effektiviseringsplanens økonomiske afløb på 45,1 mio. kr. Det samlede positive afløb reduceres dermed fra 54,3 mio. kr. til 9,2 mio. kr.

Konsekvenserne af beslutningen for effektiviseringsplanens økonomiske afløb fremgår af vedlagte bilag 1.

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

Høring

Sagen har været forelagt Bygge- og Teknikforvaltningens hovedsamarbejdeudvalg og KTK's samarbejdsudvalg, hvor medarbejdersiden har afgivet vedlagte udtalelse.

 

BILAG VEDLAGT

1.      Uddybende økonomisk notat.

2.      ; Oversigt over de økonomiske konsekvenser i f. t. effektiviseringsplanen.

3.      Høringssvar fra KTK's samarbejdsudvalg, der er tale om det forslag, som næstformanden i ASU fremlægger på samarbejdsudvalgets møde den 24. august 2005.

4.      Høringssvar fra Bygge- og Teknikforvaltningens hovedsamarbejdsudvalg.

5.      BR's vedtagelse af effektiviseringsplanen af den 25. marts 2004.

6.      Oversigt over den økonomiske udvikling inden for de enkelte fagområder.

Udsendt med dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 24. august 2005


Mette Lis Andersen