Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. september 2005

 

 

Sager til drøftelse

 

14.      Intensiveret renholdelsesindsats på Indre Vesterbro

 

BTU 489/2005  J.nr. 21181.0160/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget drøfter,

om Vej & Park skal gennemføre en intensiveret renholdelses-indsats på Indre Vesterbro i 2006 for at reducere mængden af henkastede, brugte sprøjter på offentlige arealer

om ordningen skal finansieres gennem reduktion af øvrige renholdelsesaktiviteter

 

 

RESUME

I maj måned 2005 modtog bl.a. Borgerrepræsentationens medlemmer et brev fra en mor på Indre Vesterbro, hvis 2-årige søn havde stukket sig på en brugt kanyle.

Dette førte til et medlemsforslag i BTU d. 1/6-2005 hvor SF foreslog at Bygge- og Teknikforvaltningen i samarbejde med Miljøkontrollen og evt. Brugerforeningen snarest gennemfører en intensiveret renholdelses-indsats på Indre Vesterbro for at reducere mængden af henkastede, brugte sprøjter og kanyler -  såvel på offentlige arealer som i gård­anlæg. Forvaltningen blev i den forbindelse bedt om at udarbejde en indstilling til fremlæggelse i BTU.

Forvaltningen foreslår, - såfremt der ønskes prioriteret en indsats nu - at denne indsats koncentreres omkring legepladser samt i særlige områder med stor trængsel f.eks. i nærheden af supermarkeder og trafikknudepunkter og institutioner.

Ordningen er vurderet til at koste 1,1 mio. kr. Hertil bør lægges 0,2 mio. til administration og opfølgning af ordningen. I alt 1,3 mio. kr.

Forslagsstillerne foreslår at udgifterne til denne indsats afholdes inden for rammerne af Bygge- og Teknikudvalgets budget for 2005.

Forvaltningen er enig i, at der er behov for en øget indsats omkring opsamling af brugte sprøjter og kanyler, men kan ikke anbefale at dette sker på baggrund af reduktion af renholdelsestilstanden andre steder i byen.

 


SAGSBESKRIVELSE

I maj måned 2005 modtog bl.a. Borgerrepræsentationens medlemmer et brev fra en mor på Indre Vesterbro, hvis 2-årige søn havde stukket sig på en brugt kanyle.

Heri beskrev moderen sine bekymringer for barnets helbred og den behandling, som barnet må igennem. Den samme henvendelse indeholder en opfordring til politikere i Folketing og Borger­repræsentation.

Dette førte til et medlemsforslag i BTU d. 1/6-2005 hvor SF foreslog at Bygge- og Teknikforvaltningen i samarbejde med Miljøkontrollen og evt. Brugerforeningen snarest gennemfører en intensiveret renholdelses-indsats på Indre Vesterbro for at reducere mængden af henkastede, brugte sprøjter og kanyler -  såvel på offentlige arealer som i gård­anlæg.

Forslagsstillerne foreslår at udgifterne til denne indsats afholdes inden for rammerne af Bygge- og Teknikudvalgets budget for 2005.

Forvaltningen blev i den forbindelse bedt om at udarbejde en indstilling til fremlæggelse i BTU.

I dag gøres allerede en indsats for at fjerne kanyler på Vesterbro, men det må erkendes at forvaltningen står over for en opgave der ikke er mulig at løse inden for forvaltningens budget.

I sommeren 2005 er udvist følgende initiativer til at forbedre forholdene på Vesterbro.

-       I samarbejde med DSB sikret at bunkeranlæggene i Reventlowsgade fjernes. Herved fjernes et meget oplagt "fixested", der har vist sig vært at renholde. Fjernelsen sker med anlæggelse af byggeplads i forbindelse med ombygningen af Københavns Hovedbanegård.

-       Der er i august måned opstartet såkaldte snappehold. Disse snappehold er under oplæring og vil kunne gennemføre en afrensning af særlige områder, enten efter konkret anmodning, eller efter én fast rute.

Ud over denne intensiverede indsats gøres en sædvanlig indsats med;

-         opstilling og tømning af  "kanyle spande" på Vesterbro

-         Fjernelse af kanyler i forbindelse med ordinær periodisk fladerenholdelse

Forvaltningen ved at Vesterbro langt fra gøres kanyle frit ved denne indsats.

Imidlertid er det forvaltningens opfattelse at det er muligt at højne niveauet, og foreslår at det overvejes at gennemføre en forsøgsordning for at indsamle konkrete erfaringer.

Forvaltningen foreslår at det overvejes at gennemføre en særlig indsats omkring legepladser samt i særlige områder med stor trængsel f.eks. i nærheden af supermarkeder og trafikknudepunkter og institutioner.

Indsatsen koncentreres om følgende tidsrum:

 

 

Institutioner

Handelsknudepunkter

Legepladser

Frekvens

Ugentlig rensning på hverdag

 

Ugentlig rensning på hverdag

Lørdag inden 10:00

Fredag inden 9:00

Lørdag inden 9:00

Søndag inden 9:00

 

Der foreslås i første omgang følgende antal rensninger:

 

Institutioner

Handelsknudepunkter

Legepladser

Antal lokationer

10

6

2

Antal afrensninger årligt

520 rensninger årligt

620 rensninger årligt

310 rensninger årligt

Vurderet finansieringsbehov

300.000

400.000

400.000

 

Det foreslås at ordningen administreres således at denne behovsstyres. Er der ved 3 gentagne rensninger ikke konstateret kanyleproblemer foretages en konkret vurdering af ændret frekvens. Tilsvarende øges frekvensen såfremt der konstateres særligt stort behov et bestemt sted. Forvaltningen vil i forbindelse med planlægningen af ordningen samarbejde med politi og andre sociale myndigheder for herigennem at få udpeget områder med størst behov, og løbende justere ordningen i forhold til de indhentede erfaringer.

Ordningen foreslås etableret på indre Vesterbro som en forsøgsordning i 2006. Erfaringerne fra ordningen vil blive forelagt BTU, i august 2006 således at denne kan indgå i prioritering omkring budget 2007.

Forvaltningen har i forbindelse med "Renholdelsesstrategien", præsenteret karakterer for renholdelsen. Grundlæggende vil en reduktion i størrelsesordenen 1,3 mio. skulle udføres gennem reduktion i fladerenhold, papirkurvstømning eller gennem lukning af offentlige toiletter.

I 2005 er der som følge af besparelser sket massive lukninger af toiletter i vinterhalvåret. Forvaltningen kan derfor pege på en reduktion i renholdelsen i det kombinerede områder fladerenhold og papirkurvstømning.

Ses på borgernes måling af vigtighed / kvalitet (jf. Renholdelsesstrategien), er det svært entydigt at pege på et enkelt område der kan nedskæres.

 

 

2002

2004

 

Ydelse

Karakter

13 skala

Karakter

13 skala

Vigtighed

5 skala

Affaldskurve

7,1

6,6

3,4

Rene fortove

7,3

7,2

3,7

Rene cykelstier

7,5

7,3

3,3

 

Såfremt BTU ønsker at omprioritere midler foreslår forvaltningen derfor en kombineret nedprioritering af fejning / papirkurvstømning af gader, udvalgt blandt kategori A, og B gader, der økonomisk er den tungeste post i renholdelsesbudgettet.

En oversigt over tømningsfrekvenser er til information vedlagt som bilag.

Forvaltningen forventer i givet fald at skulle gennemføre denne reduktion på ca. 6 km gader i København. Dette vil betyde at særligt handelsgader typisk vil få ændret renholdelsesfrekvens fra 7-5 dage ugentligt til 6-3 dage ugentligt.

Ved udvælgelsen vil der søges at undgå reduktion i områder der er særligt belastet, f.eks. grundet natteliv, strøgkarakter mv.

Forvaltningen kan ikke anbefale omprioriteringer, idet renholdelsesniveauet generelt bør løftes i byen og ikke reduceres.

&n bsp;

ØKONOMI

Ordningen er vurderet til at koste 1,1 mio. kr. Hertil bør lægges 0,2 mio. til administration og opfølgning af ordningen. I alt 1,3 mio. kr.

Forvaltningen gør i denne forbindelse opmærksom på at renholdelsesbudgettet de seneste år bevillingsmæssigt er reduceret samtidigt med at byen udnyttes mere intensivt. Der henvises i denne forbindelse til Forvaltningens fremlagte "renholdelsesstrategi" der er blevet drøftet i Bygge- og Teknikudvalget i forbindelse med budgetprocessen 2006. En finansiering af forsøget over renholdelsesbudgettet vil svare til en reduktion af forvaltningens renholdelsesbudget med ca. 1,8 %.

 

MILJØVURDERING

Forslaget skønnes ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser. Indsamlet affald afskaffes efter gældende regler (risikoaffald).

 

 

Ole Bach