Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. september 2005

 

 

Sager til beslutning

 

6.      Udbudsstrategi for 3 store parkeringsanlæg i Københavns Kommune

 

BTU 499/2005  J.nr. 21201.0015/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

at Københavns Kommune forbereder et udbud af en grundlejekontrakt til etablering og drift af et offentligt tilgængeligt privat parkeringsanlæg under Vesterbrogade mellem H. C. Andersens Boulevard og Bernstorffsgade fortrinsvis til korttidsparkering,

at Københavns Kommune ikke stiller krav til eventuelle rabatordninger eller krav vedr. døgnudlejning i parkeringsanlægget under Vesterbrogade, som tidligere besluttet af Borgerrepræsentationen,

at Københavns Kommune indleder forhandlinger med Kulturministeriet om kommunens overtagelse af Kvæsthusbroen således, at kommunen efterfølgende kan afhænde en del af Kvæsthusbroen med henblik på, at køberen etablerer og driver et offentligt tilgængeligt privat parkeringsanlæg fortrinsvis til korttidsparkering,

 

at Københavns Kommune forbereder et salg af en del af elværksgrunden i Borgergade med henblik på etablering og drift af et offentligt tilgængeligt privat parkeringsanlæg fortrinsvis til korttidsparkering, og

at forvaltningen udarbejder en udbudsstrategi, hvor den samme tilbudsgiver kan byde på 1, 2 eller alle 3 anlæg samtidig.

 

RESUME

Borgerrepræsentationen har (jf. bilag 1) godkendt, at Bygge- og Teknikforvaltningen skal igangsætte forberedelsen af udbud af 3 parkeringsanlæg henholdsvis under Vesterbrogade, i Borgergade og under Kvæsthusbroen.

 

Under dette arbejde har forvaltningen konstateret, at etablering af parkeringsanlæg med både kommunal og privat deltagelse ikke umiddelbart synes realiserbar i henhold til gældende lovgivning uden økonomiske konsekvenser for kommunen. Det vurderes således, at etablering af parkeringsanlæggene som OPP-projekter (offentlig-privat samarbejde) vil skulle henføres til kommunens låntagning, hvilket medfører deponering eller dækning via ledig låneramme. (Jf. bilag 4.)

 

Derfor foreslår forvaltningen, at strategien ændres, således at Vesterbrogadeanlægget søges realiseret ved udbud af en grundlejekontrakt, hvorefter en privat investor etablerer og driver et underjordisk parkeringsanlæg, mens Borgergadearealet og Kvæsthusbroen sælges til parkeringsformål (jf. nærmere nedenfor). Ændringen medfører, at kommunen ikke som ved et OPP-projekt kan stille detaljerede krav til kvalitet (herunder æstetik og design)  og drift mv., men Økonomiforvaltningen vurderer, at kvalitet mv. kan vægtes i forbindelse med valg af vindende tilbud.

 

Grunden på Kvæsthusbroen ejes i dag af Kulturministeriet. Kommunen drøfter pt. med Kulturministeriet vilkårene for, at Kulturministeriet overdrager Kvæsthusbroen til kommunen. Det er forvaltningens opfattelse, at såfremt der i øvrigt kan opnås enighed om vilkårene, kan en aftale forventes indgået i løbet af efteråret 2005. Aftalen vil blive indgået med forbehold for Finansudvalgets og Borgerrepræsentationens efterfølgende godkendelse. Overdragelsen af Kvæsthusbroen til kommunen sker med henblik på, at kommunen kan udbyde en del af Kvæsthusbroen til salg til et parkeringsanlæg.

 

På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen, at interessen for de 3 parkeringsanlæg afprøves ved, at der for Vesterbrogade udbydes en grundlejekontrakt, der muliggør etablering af et privat ejet og privat drevet parkeringsanlæg i konstruktion. Forvaltningen foreslår videre, at Borgergadegrunden og en del af Kvæsthusbroen (uden overfladen) udbydes til salg med mulighed for, at der kan opføres et privat ejet og privat drevet parkeringsanlæg.

 

Med henblik på at sikre kommunen det størst mulige samlede provenu foreslår forvaltningen endvidere, at det besluttes, at forvaltningen skal udarbejde en udbudsstrategi, hvor den samme tilbudsgiver kan byde på 1, 2 eller alle 3 anlæg samtidig, såfremt dette ud fra en samlet vurdering må anses for hensigtsmæssigt.

 

Borgerrepræsentationen har tidligere besluttet, at kommunen ikke skal regulere taksterne for timeparkering i et parkeringsanlæg under Vesterbrogade, men at eventuelle rabatordninger for timeparkering i et parkeringsanlæg under Vesterbrogade som minimum skal svare til kommunens rabatordninger for gadeparkeringen samt at der maksimalt må udlejes 200 pladser i døgnleje, samt at der kun må udlejes pladser i døgnleje til bilejere med folkeregisteradresse i Københavns Kommune. Under forberedelsen af udbuddet af de 3 parkeringsanlæg har det imidlertid vist sig, at disse krav ikke kan stilles i de kommende anlæg uden, at dette vil medføre, at en aftale må sidestilles med en kommunal anlægsopgave, hvilket medfører deponering eller dækning via ledig låneramme. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at kommunen alligevel ikke skal stille krav til eventuelle rabatordninger samt krav vedr. døgnudlejning i parkeringsanlægget under Vesterbrogade.

Såfremt anbefalingerne i denne indstilling godkendes i de politiske udvalg og Borgerrepræsentationen, vil forvaltningen udarbejde udbudsmateriale for salg, henholdsvis leje, af de 3 parkeringsgrunde med henblik på at etablere 3 offentligt tilgængelige private parkeringsanlæg.

 

Som en del af udbudsmaterialet vil forvaltningen udarbejde et program (vejledende retningslinier) for kvaliteten af anlæggene, som vil danne grundlag for definition af tildelingskriterier til brug i forbindelse med udbuddet.

 

Uanset det foreslåede private ejerskab og drift af de 2 underjordiske anlæg er det forvaltningens vurdering, at ansvaret for anlæg og drift af selve parkeringsanlæggene og ansvaret for udformning og brugsret/drift af overfladerne bør adskilles, således at ejerne af anlæggene bliver uden indflydelse på udformningen af overfladerne. Forvaltningens videre arbejde vil omfatte en vurdering af, hvordan anlæg af overfladerne mest hensigtsmæssigt kan organiseres og finansieres i overensstemmelse hermed.

Grundlaget for de planlagte kommende udbud vil blive forelagt de politiske udvalg og Borgerrepræsentationen til godkendelse forud for udbuddet.

 

Forvaltningen gør endvidere opmærksom på, at såfremt parkeringsanlægget under Kvæsthusbroen skal fremmes mest muligt, må beslutningen om etablering af dette anlæg tages uafhængigt af Borgerrepræsentationens beslutning om finansiering af den højklassede forbindelse mellem Kvæsthusbroen og Dokøen. På Borgerrepræsentationens møde den 26. maj 2005 (BR317/05) besluttedes det da også, "at Borgerrepræsentationen bekræfter sin beslutning om, at der etableres en tunnel mellem Dokøen og Kvæsthusbroen. Finansieringen vil blive afklaret i 2006 eller om nødvendigt senere." 

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Borgerrepræsentationens godkendte henholdsvis den 11. juni 2003, den 22. april 2004, den 3. og den 17. marts 2005 indstillinger omhandlende igangsætning af forberedelsen af udbud af 3 parkeringsanlæg henholdsvis under Vesterbrogade mellem H. C. Andersens Boulevard og Bernstorffsgade (herefter Vesterbrogade), i Borgergade og under Kvæsthusbroen. På den baggrund er Bygge- og Teknikforvaltningen i gang med at forberede udbud af 3 parkeringsanlæg i konstruktion med sammenlagt op til 2000 parkeringspladser. (Jf. bilag 1 vedr. hidtidigt beslutningsforløb.)

 

Parkeringsstrategi for Københavns Kommune

Borgerrepræsentationen har endvidere besluttet, at der - forud for at resultaterne af Bygge- og Teknikforvaltningens arbejde med forberedelsen af udbudet af de 3 parkeringsanlæg forelægges udvalgene - skal udarbejdes forslag til en fremtidig parkeringsstrategi for Indre By og Brokvartererne. (Jf. det af Økonomiforvaltningen udarbejdede bilag 3 til Bygge- og Teknikforvaltningens indstilling til Borgerrepræsentationen den 11. juni 2003 (BR275/03)).

Den 15. juni 2005 godkendte Borgerrepræsentationen en indstilling om "Forbedring af parkeringsforholdene og trafikal fredeliggørelse af de indre brokvarterer" (BR399/05) og om "Udvidelse af parkomatordningen og justering af takster og licenser" (BR398/05).

Beslutningerne omhandler ikke de fremtidige ejer- og driftsforhold for ovennævnte 3 parkeringsanlæg, men kun etablering af netto 3000 parkeringspladser (nedlæggelse af 1000 pladser på gaden og etablering af 4000 pladser i konstruktion) i de indre brokvarterer, en udvidelse af parkomatordningen og en justering af takster og licenser. Sammen med "Trafik- og Miljøplan 2004" (BR237/05) samt det udarbejdede forslag til kommuneplan (jf. nedenfor) vurderer forvaltningen, at Borgerrepræsentationens ønske om formulering af en parkeringsstrategi for Indre By er tilgodeset.

Kommuneplanen

Ved Borgerrepræsentationens (jf. bilag 1) beslutning om igangsættelsen af arbejdet med at forberede udbud af et parkeringsanlæg under Vesterbrogade blev det besluttet, at de politiske udvalg senere skulle "…. tage stilling til, om der i givet fald skal nedlægges yderligere parkeringspladser eller om der skal udarbejdes et kommuneplantillæg." Arbejdet med vurdering af parkeringssituationen i København har nu blandt andet resulteret i, at der i henhold til "Forslag til Københavns kommuneplan 2005. HOVEDSTRUKTUR" planlægges "tilvejebragt tre parkeringsanlæg i Det Centrale Byområde: Et ved Kvæsthusbroen, i Borgergade og et ved Vesterbro Passage."

Af kommuneplanforslaget fremgår endvidere at: "Af hensyn til den trafikale fredeliggørelse af Det Centrale Byområde - og begrænsning af biltrafikken i København generelt - må antallet af offentlige parkeringspladser i Indre By ikke øges med mere end 1000 pladser i forhold til 1997-kapacitet en. De 1000 pladser giver mulighed for at bygge de tre ovenstående parkeringsanlæg."

De 3 parkeringsanlæg planlægges udbudt med op til i alt 2000 pladser (500 i Borgergade, 500 under Kvæsthusbroen og op til 1000 under Vesterbrogade). Antallet af offentlige p-pladser vil således skulle være reduceret med op til 1000 pladser, før det sidste af de 3 anlæg tages i brug. I et notat fra Bygge- og Teknikforvaltningen og Økonomiforvaltningen af 8. maj 2003 (ØU 120/2003) redegøres der således for udviklingen i antallet af p-pladser: "Der er nedlagt eller vil blive nedlagt 802 p-pladser i perioden 1/1 197 – 1/1 2007, hvor de 3 anlæg tidligst kan være færdige. De medregnede nedlæggelser er allerede gennemført som konsekvenser af allerede trufne beslutninger eller af forslag under udarbejdelse. Der er desuden grund til at tro, at fremtidige beslutninger om cykelparkering, trafiksikkerhedsforanstaltninger etc. vil medføre beslutning om yderligere nedlæggelse af parkering på gadeareal". Forvaltningen vurderer, at de manglende pladser med stor sandsynlighed er nedlagt inden det sidste anlæg tages i brug omkring årsskiftet 2008/09. Etablering af anlæggene vil i sig selv medføre nedlæggelse af 75 – 100 pladser.

 

Muligheder for organisering af anlæg og drift af parkeringsanlæggene

Da Borgerrepræsentationen (jf. bilag 1) godkendte igangsættelsen af arbejdet med at forberede udbud af de 3 parkeringsanlæg, blev det forudsat, at anlæggene mest sandsynligt ville blive etableret og drevet af et parkeringsselskab - etableret i fællesskab mellem Københavns Kommune og en eller flere investorer - eventuelt gennem et OPP- eller BOT-udbud (offentlig-privat samarbejde).

 

Provenu fra etablering af parkeringsanlægget under Kvæsthusbroen og et andet parkeringsanlæg (Borgergadeanlægget) skal finansiere en højklasset trafikal forbindelse herfra og til Dokøen, jf. den politiske aftale af 31. maj 2001 om "Parkering i tilknytning til kulturbyggerierne i Inderhavnen". Forvaltningen gør dog opmærksom på, at såfremt parkeringsanlægget under Kvæsthusbroen skal fremmes mest muligt, må beslutningen om etablering af dette anlæg tages uafhængigt af ovennævnte beslutning om finansiering af den højklassede forbindelse mellem Kvæsthusbroen og Dokøen. . På Borgerrepræsentationens møde den 17. marts 2005 (BR193/05) besluttedes det,  at  Bygge- og Teknikudvalget iværksætter, at der udarbejdes et forslag til finansiering af en højklasset tunnel i samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen, inden der træffes politisk beslutning om, at Bygge- og Teknikforvaltningen skal arbejde videre med en højklasset tunnel som havneforbindelse. 

 

 

Under forberedelsen af udbuddet af de tre parkeringsanlæg har forvaltningen konstateret, at forudsætningerne for etablering af parkeringsanlæg med både kommunal og privat deltagelse ikke umiddelbart synes realiserbar i henhold til gældende lovgivning uden økonomiske konsekvenser for kommunen. Økonomiforvaltningen vurderer således på baggrund af et brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og efterfølgende drøftelser, at etablering af parkeringsanlæggene under Vesterbrogade og i Borgergade som OPP-projekter vil skulle henføres til kommunens låntagning, hvilket medfører deponering eller dækning via ledig låneramme. (Jf. bilag 4.)

 

Grunden på Kvæsthusbroen ejes i dag af Kulturministeriet. Kommunen drøfter pt. med Kulturministeriet vilkårene for, at Kulturministeriet overdrager Kvæsthusbroen til kommunen. Det er forvaltningens opfattelse, at såfremt der i øvrigt kan opnås enighed om vilkårene, kan en aftale forventes indgået i løbet af efteråret 2005. Aftalen vil blive indgået med forbehold for Finansudvalgets og Borgerrepræsentationens efterfølgende godkendelse. Overdragelsen af Kvæsthusbroen til kommunen sker med henblik på at kommunen kan udbyde en del af Kvæsthusbroen til salg til et parkeringsanlæg.

 

På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen følgende modeller for realisering af de 3 p-anlæg:

 

Vesterbrogade

Den del af Vesterbrogade, som er beliggende over et parkeringsanlæg i konstruktion, foreslås udstykket som en særskilt matrikel, der arealmæssigt svarer til anlæggets konstruktion. Matrikuleringen har til formål at sikre, at der kan stiftes brugsret for en længere periode end de grænser, som udstykningsloven fastsætter (10 år for umatrikulerede arealer og 30 år eller derover for matrikulerede arealer). Jf. bilag 2.

 

Der foreslås gennemført et udbud af en grundlejekontrakt, som indrømmer en lejer en uopsigelighedsperiode, som muliggør sædvanlig finansiering og forrentning af anlægsudgifterne. Lejeperioden foreslås gjort så lang, at udlejningen kan sidestilles med et salg. Såfremt lejeren ikke har etableret parkeringsanlægget inden en nærmere fastsat frist, skal kommunen uanset aftalt uopsigelighed være berettiget til at opsige lejekontrakten.

 

Forvaltningen foreslår gennemført et udbud af en grundlejekontrakt frem for et egentligt salg, idet det vurderes, at kommunen som vejmyndighed bedre vil kunne regulere og styre udformning og drift af overfladen, hvis denne forbliver kommunal ejendom. Med den funktion, som det pågældende vejareal har i afviklingen af trafikken i Københavns centrum, vurderes det uhensigtsmæssigt at skulle afhænde arealet til en privat investor.

 

Borgergade

Borgergadearealet foreslås udbudt offentligt til salg med de for kommunen sædvanlige servitutter om tillægskøbesum og gevinstandel samt eventuel tilbagekøbsret for kommunen. Salget foreslås gennemført med vilkår om, at handlen går tilbage, såfremt parkeringsanlægget ikke er opført inden en nærmere fastsat frist.

 

Kvæsthusbroen

Under forudsætning af opnåelse af endelig aftale om før nævnte model for overdragelse af Kvæsthusbroen fra staten til kommunen foreslås en del af Kvæsthusbroen - eventuelt som et ejerlejlighedsparti (uden overfladen) - udbudt efter sammen principper og med samme forbehold som Borgergade.

 

Forudsætninger for ovenstående anbefaling

Overfladerne

Uanset det foreslåede private ejerskab og drift af de 2 underjordiske anlæg er det forvaltningens vurdering, at ansvaret for anlæg og drift af selve parkeringsanlæggene og ansvaret for udformning og brugsret/drift af overfladerne bør adskilles, således at ejerne af anlæggene bliver uden indflydelse på udformningen af overfladerne. Forvaltningens videre arbejde vil omfatte en vurdering af, hvord an anlæg af overfladerne mest hensigtsmæssigt kan organiseres og finansieres i overensstemmelse hermed.

En adskillelse af ansvaret for anlæg og drift af selve parkeringsanlæggene og ansvaret for udformning og brugsret/drift vurderes ikke at være til hinder for et eventuelt samlet udbud af anlæg af både de underjordiske parkeringsanlæg og deres overflader.

Takster og døgnudlejning

Borgerrepræsentationen har tidligere (jf. (BR275/03)) besluttet, at kommunen ikke skal regulere taksterne for timeparkering i et parkeringsanlæg under Vesterbrogade. Dog er det besluttet, at eventuelle rabatordninger for timeparkering i et parkeringsanlæg under Vesterbrogade som minimum skal svare til kommunens rabatordninger for gadeparkeringen. De politiske udvalg og Borgerrepræsentationen har ikke drøftet eller besluttet tilsvarende vedr. anlæggene under Kvæsthusbroen og på Borgergade.

Borgerrepræsentationen har (jf. (BR275/03)) endvidere besluttet, at der i et parkeringsanlæg under Vesterbrogade maksimalt må udlejes 200 pladser i døgnleje, samt at der kun må udlejes pladser i døgnleje til bilejere med folkeregisteradresse i Københavns Kommune. De politiske udvalg og Borgerrepræsentationen har ikke drøftet eller besluttet tilsvarende vedr. anlæggene under Kvæsthusbroen og i Borgergade.

Under forberedelsen af udbuddet af de 3 parkeringsanlæg har Økonomiforvaltningen drøftet muligheden for at stille krav til takst- og herunder rabatpolitikken samt vedr. døgnleje i de 3 parkeringsanlæg med Indenrigs- og Sundhedsministeriet. På den baggrund er det forvaltningernes opfattelse, at der ikke kan stilles de tidligere godkendte krav til takst-/rabatpolitikken samt døgnudlejningen i de kommende anlæg uden, at dette vil medføre, at en aftale må sidestilles med en kommunal anlægsopgave; jf. tidligere vedr. konsekvenserne heraf (krav om deponering.)

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at kommunen alligevel ikke skal stille krav til eventuelle rabatordninger samt krav vedr. døgnudlejning i parkeringsanlægget under Vesterbrogade.

Anlæg og drift

Hidtil har det været forudsat, at der - for at sikre en høj anlægs- og driftsstandart i de 3 parkeringsanlæg - skulle stilles "meget specifikke" krav til såvel anlæg som drift; jf. bilag 3. Forvaltningen vil i det videre arbejde med udbudsgrundlaget nærmere vurdere disse - herunder hvor specifikke formuleringer, der i forbindelse med udbuddet kan anvendes uden, at dette vurderes at ville medføre deponeringspligt. Kvaliteten af anlæggene vil blandt andet blive søgt sikret gennem tildelingskriterier.

 

Forvaltningens samlede vurdering

Forvaltningen vil foreslå, at interessen for de 3 parkeringsanlæg afprøves ved et udbud, hvor forvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen har udarbejdet et program (vejledende retningslinier) for anlæggenes kvalitet samt i videst muligt omfang indhentet og tilvejebragt oplysningerne om ejendommenes faktiske og retlige forhold (miljøforhold, geotekniske forhold, mv.), således at tilbudsgiverne har de fornødne oplysninger at afgive deres tilbud på.

 

Forvaltningen foreslår således (jf. ovenfor), at der for Vesterbrogade udbydes en grundlejekontrakt, der muliggør etableringen af et privat ejet og privat drevet parkeringsanlæg i konstruktion.

 

Forvaltningen foreslår videre, at Borgergadearealet udbydes til salg med mulighed for, at der kan opføres et privat ejet og privat drevet parkeringsanlæg. Endelig foreslås det - med forbehold for Finansudvalgets og Borgerrepræsentationens godkendelse af en overdragelsesaftale - at kommunen udbyder en del af Kvæsthusbroen (uden overfalden) til salg med mulighed for, at der kan opføres et privat ejet og privat drevet parkeringsanlæg.

 

Med henblik på at sikre kommunen det størst mulige samlede provenu foreslår forvaltningen også, at de politiske udvalg og Borgerrepræsentationen - idet et større volumen kan have betydning for den kommercielle interesse - bemyndiger forvaltningen til at udarbejde en udbudsstrategi, hvor den samme tilbudsgiver kan byde på 1, 2 eller alle 3 anlæg samtidig, såfremt dette ud fra en samlet vurdering må anses for hensigtsmæssigt.

 

Det videre arbejde

Såfremt anbefalingerne i denne indstilling godkendes i de politiske udvalg og Borgerrepræsentationen, vil forvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejde udbudsmateriale for salg, henholdsvis leje, af de 3 parkeringsgrunde med henblik på at etablere 3 offentligt tilgængelige private parkeringsanlæg fortrinsvist til korttidsparkering.

 

Som en del af udbudsmaterialet vil forvaltningen udarbejde et program for kvaliteten af anlæggene, som vil danne grundlag for definition af tildelingskriterier til brug i forbindelse med udbuddet.

Herunder vil forvaltningen afslutte arbejdet med den igangsatte VVM-vurdering for parkeringsanlægget under Vesterbrogade.

 

Grundlaget for de planlagte kommende udbud vil blive forelagt de politiske udvalg til godkendelse forud for udbuddet.

 

Økonomi

Indtjeningsgrundlag

Der er i forberedelsesfasen igangsat en markedsanalyse til vurdering af indtjeningsgrundlaget for alle 3 parkeringsanlæg såvel for kommunen som for de kommende driftsherrer.

 

Analysen vil på baggrund af en generel vurdering af markedsvilkårene for parkeringsanlæg i det centrale København, anlæggenes lokalisering og oplande samt data fra Danmarks Statistik belyse anlæggenes værdi som kommercielle investeringsobjekter svarende til nutidsværdien af forventelige indtægter og udgifter.

 

Miljøvurdering

Der er i samarbejde med HUR gennemført en miljøvurdering af parkeringsanlæggene under Kvæsthusbroen og i Borgergade. Dette er sket i forbindelse med udarbejdelse af en VVM-redegørelse; jf. bilag 1. På tilsvarende vis gennemføres der en miljøvurdering af anlægget under Vesterbrogade, hvor VVM-proceduren for anlægget forventes afsluttet i september 2005.

Høring

Den 25. marts 2004 vedtog Borgerrepræsentationen "Lokalplan "Kvæsthusbroen" med tilhørende kommuneplantillæg" og "Lokalplan "Elværksgrunden" med tilhørende kommuneplantillæg". Som led i det forberedende arbejde forinden godkendelsen af de 2 lokalplaner blev der i løbet af 2003/2004 foretaget offentlig høring. I samme periode blev der gennemført en VVM-procedure - resulterende i HUR-rådets vedtagelse af et regionplantillæg - omhandlende forhold vedr. de to parkeringsanlæg på Borgergade og under Kvæsthusbroen. Denne omfattede også offentlig høring.

 For så vidt angår Vesterbro Passage har der i perioden 2004-2005 været gennemført en offentlig høring som led i en påbegyndt VVM-procedure. Resultatet af denne forventes at foreligge i form af et - af HUR-rådet vedtaget - regionplantillæg i september 2005.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Oversigt over beslutninger vedr. igangsætning af udarbejdelse af kravspecifikationer til og forberedelse af udbud samt anlæg mv. af 3 store parkeringsanlæg.

Bilag 2: "Om undtagelsesvis matrikulering af offentligt vejareal", Stadskonduktørembedet. 20. juni 2005.

Bilag 3: Politisk besluttede forudsætninger for anlæg og drift af 3 store parkeringsanlæg.

Bilag 4: Skrivelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 25. februar 2005 til Økonomiforvaltningen: "Vedr. opførelse af et parkeringsanlæg som et OPP-projekt og kommunens deponeringspligt i den forbindelse".

 

 

Ole Bach