Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. oktober 2005

 

 

Sager til beslutning

 

6.      Fjernbusterminal i Hambrosgade

 

BTU 548/2005  J.nr. 2132.0009/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

at    der etableres fjernbusterminal i Hambrosgade for busser i fast rutefart,

at    der gives en tillægsbevilling på kr. 1,0 mio. til etablering af fjernbusterminal i Hambrosgade (BR 418/02, A 02-139), der finansieres over Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3 Vejanlæg).

 

 

RESUME

Efter etableringen af HUR busterminalen i Bernstorffsgade har det vist sig, at der er meget stor efterspørgsel efter holdepladser for fjernbusser andetsteds. Fjernbusserne holder forskellige steder i København, hvilket ikke er optimalt for busselskaberne eller kunderne.

Fjernbusselskaberne har længe ønsket en fjernbusterminal, der tilgodeser ønsket om at være relativt tæt på byens centrum og samtidig har en rimelig kapacitet samt har fleksibel til og frakørsel. Problemet med den manglende fjernbusterminal behandlet i Bygge- og Teknikudvalget flere gange, og i 2002 besluttede udvalget, at der skal anlægges en fjernbusterminal på Polititorvet. Politiet nedlagde veto mod denne placering, og Justitsministeriet gav politiet medhold. Forvaltningen har herefter vurderet mulighederne for en ny placering og foreslår terminalen placeret i Hambrosgade.

Forvaltningen har således udarbejdet nærværende forslag til placering og udformning af en fjernbusterminal i Hambrosgade. Busselskaberne er positive overfor placeringen i Hambrosgade. Busselskaberne ønsker, at terminalen kan tages i brug 1. april 2006. Forvaltningen vurderer, at der kan etableres en midlertidig terminal (evt. længere fremme i Hambrosgade). På den måde kan "terminalen" tages i anvendelse i Hambrosgade, mens anlægsarbejderne med færdiggørelsen af terminalen foregår i det endelige terminalområde.

Der forslås anlagt en fjernbusterminal i sydsiden af Hambrosgade mellem Mitchellsgade og Otto Mønsteds Gade. På fortovet vil der blive opsat læskærme til ventede passager.

Parkeringspladserne langs politigården i nordsiden af Hambrosgade bevares på nær 2 pladser, der ændres til taxiholdepladser. Der fjernes 16 parkeringspladser i sydsiden af Hambrosgade ved etableringen af fjernbusterminalen.

I forbindelse med etableringen af fjernbusterminalen vil HUR stoppestedet mellem Bernstorffsgade og Mitchellsgade blive opgraderet med en refuge.

Overslag for det skitserede dispositionsforslag er beregnet til kr. 3,5 mio.

Der er reserveret kr. 2,5 mio. på Vej & Parks investeringsplan i 2005 til en fjernbusterminal. Der er på Borgerrepræsentationens møde den 22. august 2002 (BR 418/02) givet en Anlægsbevilling (A 02-139) på kr. 2,5 mio. til fjernbusterminalen på Polititorvet.

Forvaltningen foreslår, at der gives en tillægsbevilling på kr. 1,0 mio. til den givne anlægsbevilling til anlæg af fjernbusterminalen.

Den foreslåede omlægning vil øge de årlige driftsudgifter med i alt ca. kr. 100.000 (dækker renhold, glatførebekæmpelse, drift af læskærme og vedligeholdelse af beplantning).

Forvaltningen har fra starten af 2005 oprettet en liste over behandlede projekter, der påfører forvaltningen yderligere driftsomkostninger. Listen bliver løbende opdateret og vedlagt indstillinger om konkrete projekter. Forvaltningen vil forelægge den akkumulerede liste i forbindelse med hver budgetrunde, således at de øgede driftsudgifter kan indgå i budgetforhandlingerne - se bilag X.

Politiet har godkendt, at der kan etableres fjernbusterminal efter retningslinierne i det foreliggende dispositionsforslag, idet de foreslåede ind- og udkørsler i detailprojekteringen skal bearbejdes i samarbejde med politiet.

HUR har ikke haft bemærkninger til en placering af fjernbusterminalen i Hambrosgade.


SAGSBESKRIVELSE

Efter etableringen af HUR busterminalen i Bernstorffsgade har det vist sig, at der er meget stor efterspørgsel efter holdepladser for fjernbusser andetsteds.

I dag er der plads til 3 fjernbusser i Bernstorffsgade mellem Vesterbrogade og Banegårdspladsen. Disse pladser anvendes primært af Bornholmerbussen linje 866 og dækker således langt fra den kapacitet, som er ønsket af de øvrige fjernbusser - til de øvrige dele af Danmark og til udlandet. De øvrige fjernbusser holder forskellige steder i København.

Fjernbusselskaberne har længe ønsket en fjernbusterminal, der tilgodeser ønsket om at være relativt tæt på byens centrum og har en rimelig kapacitet samt en fleksibel til og frakørsel. Problemet med den manglende fjernbusterminal er behandlet af Bygge- og Teknikudvalget flere omgange, og i 2002 godkendtes en indstilling om en midlertidig fjernbusterminal på Polititorvet. Politiet nedlagde midlertidigt veto mod denne placering. Justitsministeriet gav politiet medhold i, at det ikke er muligt at placere terminalen på Polititorvet. Idet fjernbusvognmændene ikke har kunnet tilslutte sig en af kommunen anbefalet placering i Ørestaden, har forvaltningen set på yderligere alternative muligheder og fundet frem til en mulig placering i Hambrosgade - eksisterende forhold fremgår af bilag 1.

Med baggrund i ovenstående er der nu udarbejdet forslag en fjernbusterminal i Hambrosgade - Bilag 2, 3 og 4. Busselskaberne er positive overfor placeringen i Hambrosgade. Busselskaberne ønsker at terminalen kan tages i brug 1. april 2006. Forvaltningen vurderer ikke, at det er muligt at sikre, at en fjernbusterminal i Hambrosgade kan være færdiganlagt til indvielse 1. april 2006. Forvaltningen foreslår derfor, at der foranstaltes midlertidige forhold (evt. længere fremme i Hambrosgade). På den måde kan "terminalen" tages i anvendelse i Hambrosgade som ønsket tidsmæssigt. Mens de midlertidige forhold anvendes, må der forventes anlægsarbejder i forbindelse med færdiggørelsen af terminalen i det endelige terminalområde.

Der forslås anlagt en fjernbusterminal i sydsiden af Hambrosgade mellem Mitchellsgade og Otto Mønsteds Gade jf. bilag 2. I det skitserede dispositionsforslag til fjernbusterminal holder busserne i et 3,5 m bredt busspor afskærmet mod den øvrige trafik i Hambrosgade af et 2 m bredt helleanlæg, hvis udformning ikke er endeligt fastlagt. Bag helleanlægget kan der holde ca. 5-6 busser. Helleanlægget skal kunne bruges til at læsse bagage ud og ind af bussen, men også som et areal hvor passager kan stå og vente på, at deres kuffert bliver placeret/hentet i bussen. Der vurderes, at det af trafiksikkerhedsmæssige hensyn vil være aktuelt at opsætte hegn ud mod kørebanen, for at forhindre at passagerer færdes på den del af vejen, der er forbeholdt den øvrige trafik. På fortovet vil der blive opsat læskærme til ventede passager.

Det foreslås, at der etableres fremrykket busstoppested med perron mellem kørebane og cykelsti på Polititorvets sydside ved Falckhuset til HT-busserne. På denne måde forbedres fremkommeligheden for busser, passagerer og cykler. Der skabes samtidig mere trafiksikre forhold for cyklisterne frem til og forbi fjernbusterminalen - herunder med afmærkning på kørebane i forbindelse med ind- og udkørsler samt hvor køresporene er smalle.

Det foreslås, at trafiksikkerheden og trygheden forbedres for fodgængerne ved, at der etableres midterheller som støttepunkt for krydsende fodgængere i de eksisterende fodgængerfelter i krydset Hambrosgade/Mitchellsgade for at lette adgangen mellem busserne og omgivelserne - herunder foreslåede taxiholdepladser i nordsiden af Hambrosgade.

Parkeringspladserne langs politigården i nordsiden af Hambrosgade bevares, på nær 2 pladser, der ændres til taxiholdepladser. Der nedlægges 16 parkeringspladser i sydsiden af Hambrosgade ved etableringen af fjernbusterminalen.

I forbindelse med vurdering af fjernbusterminalens udformning har AFA JCDecaux undersøgt læmuligheder, der passer til det øvrige byudstyr i byen. En sådan løsning kan være at etablere en læskærmsløsning i form af et gennemgående halvtag i hele terminalens længde, i stil med l øsningen i busterminalen i Bernstorffsgade, men tilpasset forholdene i Hambrosgade. Forvaltningen foreslår dog, at terminalen etableres med den skitserede "standard" læskærmsløsning, idet udgiften til et gennemgående halvtag ligger i en størrelsesorden på ca. kr. 4,7 mio.

Økonomi

Det skitserede dispositionsforslag for fjernbusterminalen er beregnet til kr. 3,5 mio.

Der er afsat kr. 2,5 mio. på Vej & Parks investeringsplan til en fjernbusterminal. Der er på Borgerrepræsentationens møde den 22. august 2002 (BR 418/02) givet en anlægsbevilling (A 02-139) på kr. 2,5 mio. til etablering af en fjernbusterminal på Polititorvet.

Forvaltningen foreslår, at der gives en tillægsbevilling på kr. 1,0 mio. til etablering af fjernbusterminalen i Hambrosgade (BR 418/02, A 02-139), der finansieres over Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3 Vejanlæg).

Den foreslåede omlægning vil øge driftsudgifterne med i alt ca. kr. 100.000 (dækker renhold, glatførebekæmpelse, drift af læskærme og vedligeholdelse af beplantning).

Forvaltningen har fra starten af 2005 oprettet en liste over behandlede projekter, der påfører forvaltningen yderligere driftsomkostninger. Listen bliver løbende opdateret og vedlagt indstillinger om konkrete projekter. Forvaltningen vil forelægge den akkumulerede liste i forbindelse med hver budgetrunde, således at de øgede driftsudgifter kan indgå i budgetforhandlingerne - se bilag X.

Miljøvurdering

Det vurderes, at fjernbusterminalen kun vil medføre marginale ændringer i miljøbelastningen, idet terminalen vil servicere busser, der i dag færdes andre steder i byen.

Høring

Projektet har været forelagt politi og HUR.

Politiet har godkendt, at der kan etableres fjernbusterminal efter retningslinierne i det foreliggende dispositionsforslag, idet de foreslåede ind- og udkørsler i detailprojekteringen skal bearbejdes i samarbejde med politiet.

HUR har ikke haft bemærkninger til en placering af fjernbusterminalen i Hambrosgade, men ønsker at se projekttegninger inden udførelse, idet der kører busser i rute i Hambrosgade.

Bilag

Bilag 1.          Eksisterende forhold

Bilag 2.          Dispositionsforslag

Bilag 3.          Visualisering

Bilag 4.          Visualisering

Bilag X           Notat om øgede driftsudgifter som konsekvens af besluttede projekter

 

 

Ole Bach