Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. oktober 2005

 

 

Sager til beslutning

 

11.      Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 279 "Islands Brygge Station" med tilhørende kommuneplantillæg

 

BTU 550/2005  J.nr. 611:189.0001/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at  forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 279 "Islands Brygge Station" vedtages med henblik på offentliggørelse

at  indsigelsesfristen fastsættes til 2 måneder

at  vedtage den foreslåede dialogstrategi bestående af en hjemmeside for planen, en lokal udstilling, et borgermøde i form af et orienteringsmøde samt offentliggørelse i områdets lokalaviser.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

at  det til ovennævnte lokalplanforslag hørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2001 vedtages med henblik på fælles offentliggørelse

at  indsigelsesfristen fastsættes til 2 måneder

at  vedtage den foreslåede dialogstrategi bestående af en hjemmeside for planen, en lokal udstilling, et borgermøde i form af et orienteringsmøde samt offentliggørelse i områdets lokalaviser.

 

RESUME

Borgerrepræsentationen godkendte i mødet den 17. marts 2005 indgåelse af en betinget lejekontrakt med et benzinselskab vedrørende et trekantet areal beliggende mellem Njalsgade, Artillerivej og Ørestads Boulevards forlængelse med henblik på arealets anvendelse til servicestation til erstatning for den servicestation på Israels Plads, som er lukket for at give plads til opførelse af torvehaller. Opførelse af en servicestation på trekantarealet er ikke i overensstemmelse med den for området gældende lokalplan nr. 279 og Kommuneplan 2001. På den baggrund blev der i samme møde godkendt igangsættelse af udarbejdelse af et forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 279 "Islands Brygge Station" og et forslag til kommuneplantillæg. Trekantarealet udgør en del af arealet mellem Faste Batteri og Artillerivej, som ejedes af Ørestadsselskabet, og som er overdraget kommunen vederlagsfrit pr. 1. februar 2005.

Forslagene til lokalplantillæg og kommuneplantillæg omfatter en del af det overtagne areal, der udgør en del af underområde I i lokalplan nr. 279 "Islands Brygge Station", samt en tilstødende strækning af Artillerivej.

Formålet med lokalplan nr. 279 er at danne grundlag for anlæg af Metroen med tilhørende station (underområde II), at fastlægge en principiel linieføring af en forlængelse af Ørestads Boulevard samt at fastholde resten af området nord for Njalsgade til offentlige, rekreative formål (underområde I).

 

Uffe Harrebeks Tegnestue har på vegne af Statoil udarbejdet et projekt til servicestationen, som lokalplanforslaget sikrer det planmæssige grundlag for en gennemførelse af. Forslaget fastlægger desuden retningslinier for omdannelse af den berørte del af Artillerivej til et rekreativt, grønt areal og lokalgade. Servicestationen udformes med alle funktioner integreret i bygningen og med facader med murfelter afbrudt af åbninger udført i enten glas og/eller gitterværk. En butik med et bruttoetageareal på maksimal 300 m2 placeres i bygningens facade mod Njalsgade. For at sikre den nærliggende bevaringsværdige boligbebyggelse mod eventuelle miljømæssige gener må der inden for lokalplantillægsområdet kun udøves virksomhed, som kan medføre ubetydelig forurening svarende til forureningsklasse 2, hvor afstandskravet til boliger er 20 m.

 

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 100 og bygningshøjden ikke 5,5 m.

 

Området er i Kommuneplan 2001 markeret som et vejareal uden rammer. Da forslaget muliggør opførelse af en servicestation, er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der muliggør dette.

 

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, der trådte i kraft den 21. juli 2004. Forvaltningen vurderer, at forslaget ikke medfører, at der skal udføres en tilhørende miljørapport.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Bygge- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget anbefalede i møderne den 9. marts (BTU 144/05) og 15. marts 2005 (ØU 120/05), og Borgerrepræsentationen godkendte i mødet den 17. marts 2005 (BR 203/05) indgåelse af en betinget lejekontrakt med et benzinselskab vedrørende et trekantet areal beliggende mellem Njalsgade, Artillerivej og Ørestads Boulevards forlængelse på del af ejendommen matr. nr. 170 Eksercerpladsen, København. Arealets skal anvendes til servicestation til erstatning for en servicestation på ejendommen matr. nr. 414 Nørrevold Kvarter, København, Israels Plads, som er fjernet for at give plads til opførelse af torvehaller. Placering af en servicestation på trekantarealet er et resultat af en undersøgelse i foråret 2001 af en række alternative lokaliseringer.

 

Opførelse af en servicestation på trekantarealet er ikke i overensstemmelse med den for området gældende lokalplan nr. 279. På den baggrund blev der i ovennævnte møder drøftet igangsættelse af et forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 279 "Islands Brygge Station" og forslag til kommuneplantillæg.

 

Lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg omfatter et 7.900 m2 stort areal bestående af en del af ejendommen matr.nr. 170 Eksercerpladsen samt umatr. offentligt vejareal (del af Artillerivej) Amagerbros Kvarter/Eksercerpladsen, København, ved Njalsgade og Ørestads Boulevards forlængelse. Arealet udgør en del af underområde I i lokalplan nr. 279 "Islands Brygge Station" samt en tilstødende strækning af Artillerivej.

 

Ørestadsselskabet overtog i forbindelse med anlæg af Metro den del af matr.nr. 170 Eksercerpladsen, København, der udgør område I i lokalplan nr. 279, inklusive fortidsmindet Faste Batteri. Den del af arealet, som omfatter området mellem den østlige afgrænsning af forlængelsen af Ørestads Boulevard, Njalsgade og Artillerivejs østlige vejlinie, er ifølge ekspropriationsudskrift overdraget kommunen vederlagsfrit pr. 1. februar 2005.

 

I forbindelse med kommunens forhandlinger med benzinselskabet Statoil er selskabet blevet stillet i udsigt, at lokalplanforslaget skal muliggøre etablering af en servicestation.

 

På det grundlag har Uffe Harrebeks Tegnestue på vegne af Statoil udarbejdet et projekt til en servicestation med et etageareal på ca. 1.700 m2. Projektet danner grundlag for de aktuelle planforslag.

 

Tidligere planlægning

Lokalplan nr. 279 "Islands Brygge Station", der er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 6. juni 1996 (BR 219/96), har til formål at sikre grundlaget for anlæg af metroen med tilhørende station og Ørestads Boulevard på strækningen fra Artillerivej til syd for haveforeningen "Faste Batteri" Lokalplanen fastlægger den principielle beliggenhed og udstrækning af disse anlæg. Endvidere er det lokalplanens formål at fastholde anvendelsen af resten af området nord for Njalsgade til offentlige, rekreative formål. Bestemmelser herom er fastlagt for lokalplanens underområde I. Der henvises til bilag 1, Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 279 "Islands Brygge Station", hvor lokalplan nr. 279 er optrykt.

 

Det aktuelle areal er beliggende inden for fortidsmindebeskyttelseslinien omkring Faste Batteri. Forinden der kan pågå arbejder på trekantarealet, skal kommunen enten meddele dispensation, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3, eller Skov- og Naturstyrelsen skal ændre beskyttelseslinien, jf. § 69, stk. 1, i samme lov.

 

Området er i Kommuneplan 2001 sammen med Ørestads Boulevards forlængelse samt de berørte strækninger af Artillerivej og Njalsgade markeret som et vejareal uden rammer. Ørestads Boulevards forlængelse mod nord er fastlagt som fordelingsgade og i "Trafikplan for Amager – Handlingsplan" forudsættes Artillerivej på en strækning nord for Njalsgade nedlagt. Der henvises herom til afsnittet "Ørestads Boulevard forlængelse" i bilag 1.

 

Da lokalplanforslaget inddrager vejareal til en servicestation, er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. I forslaget til kommuneplantillæg udvides C2*-området - Ny Tøjhus med "trekantarealet" afgrænset af Ørestads Boulevards forlængelse, Njalsgade og Artillerivej, og til de særlige bestemmelser for C2*-området tilføjes en bestemmelse om, at der i lokalplan kan tillades en servicestation på dette areal.

Bestemmelserne i kommuneplantillægget er ikke indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2005. Såfremt denne vedtages af Borgerrepræsentationen inden nærværende sags endelige behandling, vil bestemmelserne blive foreslået vedtaget som tillæg til Kommuneplan 2005.

 

Forslag til lokalplantillæg

Lokalplantillægget udgør det planmæssige grundlag for etablering af servicestationen samt omdannelse af en del af Artillerivej til et rekreativt, grønt areal og lokalgade. Der lægges vægt på, at servicestationen får en arkitektonisk og funktionel udformning, der tilgodeser den markante byarkitektoniske placering ved indgangen til Ørestad.

 

I tilknytning til servicestationen kan der etableres funktioner, såsom butik med et maksimalt bruttoetageareal på 300 m2. Ind- og udkørsel til servicestationen foregår fra Artillerivej, indtil der kan etableres en permanent overkørsel fra Ørestads Boulevard, når denne er forlænget. Mod Artillerivej opretholdes herefter til den tid alene en udkørsel for varekørsel.

 

For at sikre en hensigtsmæssig placering af bebyggelsen inden for området, er der fastlagt et byggefelt, inden for hvilket servicestationen skal opføres. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 100 og bygningshøjden ikke 5,5 m. Den nye bebyggelse skal opføres med facade i byggefeltets afgrænsning. Det er hensigten, at den nye bebyggelse skal udformes i et nutidigt formsprog ud fra en overordnet arkitektonisk idé. Der henvises til bilag 1 for en mere detaljeret beskrivelse af forslaget til lokalplantillæg samt projektbeskrivelse.

 

Som led i kommunens overordnede cykelrutenet, som etableres etapevis, fastlægges en cykelsti over lokalplanområdet som en forlængelse af cykelruten i Myggenæsgade til en fortsættelse mod øst i Amagerbanens tracé. 

 

Miljøvurdering

Indstillingen er omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens og Økonomiforvaltningens positivliste vedrørende miljøvurdering af udvalgsindstillinger og er vurderet i forhold til de opstillede målsætninger.

 

I relation til et bæredygtigt by- og transportmønster skal bemærkes, at lokalplanområdet er stationsnært beliggende med en afstand på under 100 m til Islands Brygge Metrostation.

 

Lokalplantillæg muliggør placering af en servicestation med vaskehal i en afstand af ca. 25 m fra den bevaringsværdige boligbebyggelse langs Artillerivej. På den baggrund er Miljøkontrollen af den opfattelse, at der bør stilles betingelse for brugen af servicestationens vaskehal i lighed med betingelserne for brugen af vaskehallen på servicestationen beliggende Artillerivej 4. I henhold til bekendtgørelse af 5. december 1997 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. må vaskehallen kun benyttes mellem kl. 07.00 og 22.00 og al vask skal foregå bag lukkede porte. I henhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder, som gælder såvel lokalområdet, hvori virksomheden ligger som de omliggende områder, må det udendørs støjniveauet højst være 55 dB(A) i tidsrummet mandag-fredag kl. 7.00-18.00 og lørdag kl. 7.00-14.00, 45 dB(A) i tidsrummet mandag-fredag kl. 18.00-22.00, lørdag kl. 14.00-22.00 og søn- og helligdage kl. 7.00-22.00 samt 40 dB(A) alle dage kl. 22.00-7.00. Dette betyder, at der i området kun må udøves virksomhed med ubetydelig forurening svarende til forureningsklasse 2, hvor afstandskravet til boliger er 20 m.

 

Disse forhold tilgodeses ved, at servicestationen indrettes med alle funktioner integreret i bygningen, som afskærmes med en facade, og at vaskehallen placeres i kælderen. Derudover optages der bestemmelse om, at der kun må udøves virksomhed svarende til forureningsklasse 2. Der er ikke hjemmel i planloven til at optage bestemmelser i lokalplanen om eventuel tidsbegrænset benyttelse af vaskehallen, men betingelser herom kan optages i byggetilladelsen. Områdets størrelse og beliggenheden mellem stærkt trafikerede veje gør det i øvrigt ikke egnet til anvendelser af f.eks. rekreativ karakter eller bebyggelse til offentlige formål, såsom institutioner o.lign.

 

Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag 1, afsnittene i "Baggrund for lokalplanen", vedrørende områdets påvirkning af miljøet, trafikstøj, forurening af undergrunden, nedsivning af regnvand og miljørigtigt byggeri, hvor Miljøkontrollens bemærkninger vedrørende lokalplanforslaget er indarbejdet.

 

Miljøvurderingsloven

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 316 af 5. maj 2004) skal der foretages en vurdering af, om bl.a. en fysisk plan får væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis den gør, skal der udarbejdes en miljøvurdering.

 

I mødet den 9. december 2004 tiltrådte Borgerrepræsentationen (BR 608/04) en indstilling, hvorefter Bygge- og Teknikforvaltningen blev bemyndiget til at foretage den forudsatte screening af, hvorvidt der i forbindelse med bl.a. en lokalplan skal udarbejdes en miljøvurdering.

 

Forvaltningen vurderer, at forslagene til plantillæg ikke medfører, at der skal udarbejdes en tilhørende miljørapport. Der henvises herom til det vedlagte bilag 1, afsnit om "Forholdet til øvrig planlægning og lovgivning". Som nævnt heri er der i vurderingen indgået høringssvar i relation til lov om miljøvurdering fra Skov- og Naturstyrelsen, Kulturarvstyrelsen, Kulturmiljørådet og Miljøkontrollen. Resultatet af vurderingen har været offentliggjort ved annonce af 12. april 2005 i Amager Bladet, jf. lovens § 4, stk. 4. Efter høringsperiodens udløb den 12. maj 2005 er det oplyst fra Naturklagenævnet som klageinstans, at der ikke er indkommet skriftlige tilkendegivelser.

 

Økonomi

Det skal i forbindelse med de muliggjorte vejanlæg i lokalplanforslagets bemærkes, at Bygge- og Teknikudvalget i mødet den 1. juni 2005 godkendte en indstilling om, at en fremtidig forlængelse af Ørestads Boulevards mellem Njalsgade og Artillerivej/Amager Boulevard udformes som en 4-sporet vej, og at Artillerivej lukkes for gennemkørende trafik fra Njalsgade, og at det tiloversblevne vejareal får en rekreativ udformning. Udvalget godkendte endvidere, at den videre planlægning af de trafikale forhold og disponering af naboarealer tager udgangspunkt i indstillingens forslag om forlængelse af Ørestads Boulevard, og at projektet gennemføres, når der er truffet beslutning om finansieringen af projektet.

Oprindeligt har projektet været vurderet til at koste 35 mio. kr. En prismæssig beregning af indstillingens forslag tyder på, at prisen kan reduceres til mellem 25 og 30 mio. kr. i 2005 priser. Der er ikke i forvaltningen afsat midler til gennemførelse af projektet.

 

Høring

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget har Plan & Arkitektur foretaget høring af samtlige forvaltninger samt Københavns Energi og Københavns Bymuseum.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen har ingen bemærkninger til lokalplanforslaget.

 

Sundhedsforvaltningen har ingen bemærkninger til lokalplanforslaget.

 

Københavns Energi, forsyning, oplyser, at der er placeret et bygværk (pumpestation)på den sydvestlige del af trekantarealet, som skal respekteres, hvad angår beliggenhed og adgang til drift og vedligeholdelse.

 

Bemærkninger

Der er i lokalplanforslaget optaget bestemmelse om, at bygværket, ledninger, m.v. sikres ved tinglysning af deklaration.

 

Miljø- og Forsyningsforvaltningen, Miljøkontrollens oplysninger om miljøforholdene er indarbejdet i bilag 1, afsnittet om "Baggrund for lokalplanen".

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at områdets anvendelse til servicestation tages til efterretning, idet det forudsættes, at anlægget ikke vil medføre m iljømæssige gener og risici i forhold til den nuværende daginstitution på Njalsgade 101.

 

Bemærkning

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelse om, at der ikke må udøves virksomhed, som i mere end ubetydelig grad kan medføre forurening svarende til forureningsklasse 2 med vejledende afstand på 20 m til boliger o.lign. Daginstitutionen er beliggende ca. 200 m fra den fremtidige servicestation.

 

Københavns Bymuseum erklærer sig enig i Kulturmiljørådet for København og Frederiksbergs udtalelse om, at det er et problem, at det kun er de synlige dele af Faste Batteri, som er omfattet af den egentlige fredning, mens der i det af det aktuelle projekt berørte område ligger meget væsentlige dele af selve batteriet, som kun er beskyttet af beskyttelseslinien. Selv om der i forbindelse med anlæg af Metroen ind over området er foretaget arkæologiske undersøgelser, og der ved retableringen af anlægget er taget hensyn til de arkæologiske iagttagelser i området, så må det med den aktuelle anvendelse af området ud mod Artillerivej overvejes, om den sidste del af Faste Batteri skal bevares eller destrueres.

På den baggrund forventes det, at der er væsentlige rester af anlægget under terræn, hvorfor museets arkæologiske afdeling bør orienteres om gravearbejder i god tid.

 

Bemærkning

 I lokalplanforslaget er der optaget fodnote, som oplyser om, at arbejder der forudsætter udgravning af grund, kan medføre påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til museumslovens § 26. Der gøres opmærksom på, at Københavns Bymuseum bør kontaktes i god tid, inden jordarbejder pågår i området. Endvidere er der optaget fodnote, som oplyser om, at forinden der kan pågå arbejder på trekantarealet, skal kommunen enten meddele dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien, eller Skov- og Naturstyrelsen skal ændre linieforløbet.

 

De indkomne bemærkninger er vedlagt til gennemsyn i borgmester Søren Pinds forkontor, Rådhuset, 1. sal, værelse 36, som bilag A-F.

 

Forslag til dialogstrategi

Med henvisning til Borgerrepræsentationens beslutning den 29. marts 2001 (BR 111/01) foreslås, at der i offentlighedsperioden gennemføres følgende tiltag:

-         Etablering af en særlig hjemmeside, som opbygges med en informationsdel og en dialogdel.

-         Annoncering i lokalaviser.

-         Gennemførelse af en udstilling i lokalområdet

-         Gennemførelse af et borgermøde i lokalområdet, som har karakter af et orienteringsmøde.

 

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1:        Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 279 "Islands Brygge Station"

 

BILAG VEDLAGT TIL GENNEMSYN I BORGMESTERENS FORKONTOR, RÅDHUSET, 1. SAL, VÆRELSE 36.

 

Bilag A:        Mail af 26. april 2005 fra Kultur- og Fritidsforvaltningen

Bilag B:        Mail af 5. april 2005 fra Sundhedsforvaltningen

Bilag C:        Brev af 28. april 2005 fra Københavns Energi, forsyning

Bilag D:        Brev af 13. maj 2005 fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen, Miljøkontrollen

Bilag E:        Brev af 5. april 2005 fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Bilag F:         Brev af 29. april 2005 fra Københavns Bymuseum

 

 

 

Erik Jacobsen                                                   Mette Lis Andersen