Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. oktober 2005

 

 

Sager til beslutning

 

1.      Endelig vedtagelse af fælles gårdanlæg i en del af karreen Bjelkes Allé, Stefansgade, Husumgade og Jagtvej

 

BTU 539/2005  J.nr. 451:141.0001/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at det i udvalgets møde den 1. juni 2005 vedtagne forslag til byfornyelsesbeslutning og gennemførelsesprojekt, der omfatter ejendommene Bjelkes Allé 34, 36A-B, 38A-B, 42, 46-54, Stefansgade 35-37 og Husumgade 31 samt 35-51 - efter fremlæggelse for offentligheden i henhold til byfornyelseslovens bestemmelser - nu vedtages endeligt, idet det dog foreslås, at ejendommen Bjelkes Allé 46 ikke inddrages i gårdanlægget

 

 

RESUME

Formålet med forslaget er at forbedre ejendommenes friarealer ved etablering af et fælles gårdanlæg, som ejerne efterfølgende skal drive og vedligeholde.

Forslaget omfatter 9 beboelsesejendomme med 337 beboere fordelt på 202 boliger samt 4 erhvervslejemål.

Forslaget har været ude i høring, og der er modtaget 5 indsigelser, ændringsforslag og positive bemærkninger.

Det foreslås, at ejendommen Bjelkes Allé 46 ikke inddrages i gårdanlægget. Anmodning herom er fremsat af ejendommens ejer samt naboer.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Bygge- og Teknikudvalget vedtog i mødet den 1. juni 2005 (Sag nr. 318/2005) at offentliggøre forslaget til byfornyelsesbeslutning og gennemførelsesprojekt. Indsigelsesfristen blev fastsat til 8 uger.

 

Økonomi

Udgifterne til anlæggets etablering skønnes at udgøre 3.300.000 kr., der betales af stat og kommune med hver 50 %.

 

Miljøvurdering

Der henvises til det anførte i det forslag, som Bygge- og Teknikudvalget på mødet den 1. juni 2005 vedtog at offentliggøre.

Høring

Offentlighed

Forslaget har været offentliggjort i perioden 8. juni – 5. september 2005 og er udsendt og omdelt til de berørte grundejere og lejere. Forslaget har endvidere været fremlagt i Københavner Information og på Biblioteket, Bragesgade 8.

 

Indsigelser

I offentlighedsperioden er der modtaget de i kopi vedlagte 5 indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til forslaget.

 

A) Brev af 8. juni 2005 fra Dan Bandmann, Rebekkavej 13, 2900 Hellerup, ejer af ejendommen Bjelkes Allé 42

Dan Bandmann ønsker, at opholdsarealet ud for ejendommen Bjelkes Allé 42 rykkes væk fra ejendommens facade, fordi stuelejlighederne ligger ret lavt og derfor ikke er interesserede i et opholdsareal så tæt på lejlighedernes vinduer.

 

Bemærkning

Forvaltningen vil rykke opholdsarealet længere over mod Husumgade samt endvidere foretage en beplantning mellem opholdsarealet og ejendommen Bjelkes Allé 42, hvis der er ønske om sidstnævnte. 

 

B) 8 e-mails fra Bo Warming, ejer af og bosiddende i ejendommen Bjelkes Allé 46

Bo Warming protesterer imod, at ejendommen Bjelkes Allé 46 inddrages i gårdanlægget. Han henviser blandt andet til, at naboejendommen Bjelkes Allé 44, der har en tilsvarende status som hans ejendom, ikke omfattes af forslaget.

 

Bemærkning

Forvaltningen har i indstillingen til udvalget om offentliggørelsen af forslaget redegjort for, at ejendommen Bjelkes Allé 44 ikke er foreslået inddraget i anlægget, fordi den består af en 2-etages villa med forhave, der bebos af ejeren, som ikke har ønsket, at ejendommen indgår i fællesgårdanlægget.

Da ejendommen Bjelkes Allé 46 har samme status og på tilsvarende vis kan udskilles af anlægget, uden at det medfører et ringere anlæg for de øvrige ejere og beboere, foreslår forvaltningen, at ejendommen Bjelkes Allé 46 ikke inddrages i gårdanlægget.

 

C) Brev af 8. juni 2005 fra Advokat Lisbeth Brink,  vedlagt 2 breve fra beboere i ejendommene Husumgade 35-43

Advokat Lisbeth Brink fremsender breve fra beboere i ejendommene Husumgade 35-43, hvori der fremsættes ønske om, at ejendommen Bjelkes Allé 46 ikke inddrages i gårdanlægget, idet beboerne - på grundlag af de hidtidige erfaringer - er bekymrede for det fremtidige samarbejde med ejeren af denne ejendom.

 

Bemærkning

Der henvises til det anførte til brev B, hvori forvaltningen foreslår, at ejendommen Bjelkes Allé 46 ikke inddrages i gårdanlægget.

 

D)                                                    Brev af 8. juli 2005 fra bestyrelsen i ejendommen Stefansgade 35 og Husumgade 49-51

Bestyrelsen er meget tilfreds med det fremsendte forslag og glæder sig til at tage det nye gårdanlæg i anvendelse til foråret.

De havde dog gerne set, at alle parkeringspladser i gården og garagerne i parterreetagen på ejendommen Bjelkes Allé 34, 36A-B, 38A-B og Husumgade 31 var blevet nedlagt i forbindelse med gårdanlæggets etablering og ikke kun en del af disse pladser.

 

Bemærkning

Der er i forbindelse med opførelsen af ejendommen Bjelkes Allé 34, 36A-B, 38A-B og Husumgade 31 i 1969 stillet krav om indretning af 33 parkeringspladser, hvoraf de 24 er indrettet i ejendommens parterre-etage mod henholdsvis Bjelkes Allé og Husumgade og de resterende 9 på gårdarealet.

Ifølge forslaget nedlægges 4 dobbeltgarager – eller 8 parkeringspladser – i parterre-etagen mod Bjelkes Allé, hvilket forvaltningen har fundet var tilstrækkeligt for at opnå en tilfredsstillende kvalitet af forbedringen.

 

E) Brev af 9. juni 2005 fra Thomas Mosbech, Husumgade 43, 1.th.

Thomas Mosbech mener umiddelbart, at det er utilstrækkeligt, at der ifølge forslaget kun etableres overdækket cykelparkering to steder i anlægget. Han er ikke er klar over, om andre ejendomme har egen cykelkælder og er bekymret for, at der ikke bliver et tilstrækkeligt antal overdækkede pladser. Han foreslår, at den nuværende cykelparkering langs plankeværket til Bjelkes Allé 44 bibeholdes.

 

Bemærkning

Forvaltningen finder ikke, at der er grund til bekymring, idet antallet af overdækkede cykelparkeringspladser, der indrettes som følge af forslaget, forøges med 10 pladser i forhold til antallet i gårdene i dag. 

Herudover kan det oplyses, at er der er indrettet cykelkælder på ejendommen Stefansgade 37 og Bjelkes Allé 54, ligesom ejeren af ejendommen Bjelkes Allé 34, 36AB, 38AB og Husumgade 31 benytter flere af garagerne i ejendommens parterre-etage til parkering af cykler.   

-o0o-

Bygge- og Teknikforvaltningen finder ikke, at de fremførte indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger giver anledning til at ændre forslaget, ud over hvad der er nævnt.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Forslaget til byfornyelsesbeslutning og gennemførelsesprojekt

Udsendt med dagsordenen til Bygge- og Teknikudvalgets møde den 1. juni 2005.

 

BILAG VEDLAGT TIL GENNEMSYN I BORGMESTERENS FORKONTOR, RÅDHUSET, 1. SAL VÆRELSE 36

Bilag A:        Brev af 8. juni 2005 fra Dan Bandmann

Bilag B:        E-mails af 8., 13., 16., 19., 28. juni, 8. juli, 10. og 11. august 2005 fra Bo Warming

Bilag C  Brev af 8. juni 2005 fra Lisbeth Brink

Bilag D Brev af 8. juli 2005 fra bestyrelsen i ejendommen Stefansgade/Husumgade

Bilag E  Brev af 9. juni 2005 fra Thomas Mosbech

 

 

Ole Sperling