Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. oktober 2005

 

 

Sager til beslutning

 

7.      Nedtællingssignaler for fodgængere

 

BTU 555/2005  J.nr. 21216.0005/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget tiltræder

at  Bygge- og Teknikforvaltningen retter henvendelse til Trafikministeriet med henblik på at forlænge og udvide forsøget med nedtælling i fodgængersignaler som beskrevet nedenfor.

 

RESUME

Den 14. marts 2005 blev der som forsøg indført nedtælling for fodgængere i fem udvalgte fodgængerfelter med stor fodgængerfærdsel. På et display vises, hvor lang tid der aktuelt er tilbage af henholdsvis rød og grøn periode, indtil signalet skifter. Erfaringer med fodgængernes adfærdsændring som følge af nedtællingen foreligger nu.

Nedtællingssignalerne har medført en adfærdsændring hos fodgængerne, og har samlet set mindsket gang mod rødt lys. Informationen fra nedtællingssignalerne benyttes til at beslutte, hvornår i signalomløbet man vil påbegynde krydsningen af kørebanen. De fem steder har store indbyrdes forskelle i geometri og trafikforhold. I kryds med stor tværkørende trafik er der færrest rødgængere, i kryds med ringe tværkørende trafik er der fortsat mange rødgængere.

På baggrund af disse altovervejende positive erfaringer foreslår forvaltningen, at forsøgsordningen de fem steder søges forlænget med fem år (2006 – 2010 inkl.), så der også kan opnås erfaring med trafiksikkerheden, som den registreres i uheldsstatistikken. Videre foreslås, at der også etableres nedtælling i det fremtidige signalregulerede fodgængerfelt ud for Østerport Station. Dette felt påregnes ibrugtaget i efteråret 2006 i forbindelse med færdiggørelsen af Oslo Plads.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Efter beslutning i Bygge- og Teknikudvalget den 29. januar 2004 har forvaltningen fra Trafikministeriet indhentet den fornødne dispensation til etablering af nedtællingssignalerne i fem fodgængerovergange. Dispensationen udløber 1. januar 2006, og er betinget af, at ordningen evalueres. Denne evaluering foreligger nu.

Undersøgelsen, der er gennemført af konsulentfirmaet Trafitec, omfatter dels stopinterwiews af ca. 200 fodgængere, dels videobaserede adfærdsstudier. Formålet hermed er at klarlægge, om nedtællingen har indflydelse på, hvornår i signalomløbet fodgængerne vælger at gå ud i overgangen – herunder om antallet af rødgængere ændrer sig ved etablering af nedtællingssignaler.

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

De omhandlede fodgængerfelter er:

Over Vester Voldgade ved Strøget. Feltet er uden midterhelle.

Over H. C. Andersens Boulevard ved Vesterbrogade (Dragespringvandet – Industriens Hus). Feltet har midterhelle, og signalvisningen er forskellig for feltets to dele.

Over Frederiksborggade ved Nørreport. Metroens nedgang er beliggende på feltets midterø. Signalvisningen er forskellig for feltets to dele. Respekten for det røde fodgængersignal er dette sted klart dårligere end i de øvrige felter. Der er kun busser og cykler på tværs.

Over Torvegade ved Overgaden oven Vandet. Feltet har midterhelle. Signalvisningen er ens for feltets to dele.

Over Tietgensgade ved Hovedbanegården (feltet nærmest Tietgensbroen). Feltet er uden midterhelle.

De vigtigste resultater af evalueringen

I hovedparten af de undersøgte fodgængerstrømme er den totale andel af rødgængere enten uændret eller faldende i perioden efter. For alle fem felter samlet falder andelen af rødgængere, nemlig fra 14 % i perioden før til 12 % i perioden efter.

 

Undersøgelsen tyder på, at trafikanterne i høj grad benytter informationen fra nedtællingssignalerne til at beslutte, hvornår i signalomløbet de vil påbegynde en krydsning. Generelt går færre nu ud i feltet midt i rødtiden, mens flere fodgængere starter lige inden eller lige efter signalet bliver grønt.

 

Ved de gennemførte stopinterwiews svarer 90 %, at de forstår informationen, og finder det brugbart at vide, hvor lang tid der er tilbage af henholdsvis grøn- og rødtiden. Det er bemærkelsesværdigt, at 22 % af fodgængerne siger, at de ville starte passagen af krydset allerede når der er tre sekunder tilbage af rødtiden.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen er opmærksom på, at nedtælling kan medføre hurtigere fodgængerstart ved grøntidens begyndelse. I den effektive sikkerhedstid fra grønt lys for de tværkørende slutter, til grønt lys for krydsende fodgængere tændes, fragår så at sige fodgængerens reaktionstid, altså den tid, som det uden nedtælling tager at erkende signalskiftet og træde ud på kørebanen. Om dette forhold indebærer en sikkerhedsrisiko, beror i høj grad på, om fodgængeren alene bruger signalinformationen, eller om hun også er opmærksom på trafiksituationen. Dette kan næppe afklares ved en adfærdsundersøgelse.

 

Fodgængernes grøntider, rødtider samt sikkerhedstiderne er ikke ændret mellem før- og eftermålingerne de fem steder. Ellers kunne rødgangsprocenten ikke sammenlignes. Efterfølgende har forvaltningen dog taget initiativ til at øge sikkerhedstiden enkelte steder, nemlig hvor fodgængerfeltet er beliggende tæt ved bilernes stoplinje, eller hvor oversigten er dårlig.

 

Forvaltningen har modtaget et mindre antal henvendelser om nedtællingen. De fleste er positive. Især findes informationen om den resterende grøntid brugbar blandt langsomt gående, der dermed har grundlag for at vurdere, om de kan gå ud, eller vælger at vente på en ny grøn periode. Enkelte finder dog nedtællingen unødigt stressende

 

Økonomi

Det nye felt på Oslo Plads vil kunne forsynes med nedtællingssignaler for kr. 100.000 kr., som vil kunne afholdes af driftsbudgettet i 2006.

 

Miljøvurdering

Indstillingen er ikke omfattet af BTF´s positivliste vedrørende miljøvurdering af udvalgsindstillinger.

 

Høring

Københavns Politi har kun hørt rosende ord om nedtællingssignalerne og har intet at indvende imod, at forsøgsordningen forlænges.

 

Bilag

Evalueringsrapporten.

 

 

Ole Bach