Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. oktober 2005

 

 

Sager til beslutning

 

5.      Udeserveringspavilloner i København

 

BTU 543/2005  J.nr. 21541.0006/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at udeserveringspavillonen udpeget som vinder af pavillonkonkurrencen, opstilles på Højbro Plads, Kongens Nytorv, Prags Boulevard, Amager Strand og Vanløse Stationsforplads

 

RESUME

På baggrund af Bygge- og Teknikudvalgets drøftelse af resultatet af pavillonkonkurrencen på udvalgsmødet den 18. maj 2005 (BTU 298/2005) har forvaltningen gennemført en række undersøgelser, hvor det er blevet vurderet, om pavillonkonkurrencens vinderforslag har tilstrækkelig arkitektonisk kvalitet til at kunne indgå i det københavnske bybillede og understøtte Københavns udvikling mod en international metropol. Forvaltningen er på baggrund af disse undersøgelser af den opfattelse, at pavillonen rummer store arkitektoniske kvaliteter og at den har en bred folkelig appel. Forvaltningen anbefaler derfor, at Bygge- og Teknikudvalget godkender opstilling af pavillonen på de nedenfor beskrevne steder i byen.

Forvaltningen har således udvalgt en række steder, som efter forvaltningens opfattelse vil blive yderligere berigede ved opstilling af pavillonen, og hvor der samtidig er dels et påtrængende behov for opstilling af pavilloner, og dels meget positive reaktioner fra potentielle restauratører. Foruden Højbro Plads er de udvalgte steder: Kongens Nytorv, Prags Boulevard, Amager Strand og Vanløse Stationsforplads, i alt 10-15 pavilloner.

Forvaltningens opfattelse baseres dels på dommerkomiteens vurdering, dels på en usædvanlig stor interesse fra arkitektfagstanden og meget positive reaktioner fra byens borgere. Pavillonen har været offentliggjort i en lang række aviser og magasiner, som alle har tilkendegivet, at læserne har udvist stor og positiv interesse for pavillonen. Blandt andet har dagbladet Politiken gennemført en navnekonkurrence hvor læserne har navngivet den "Foody". Politiken oplyser i forlængelse heraf, at de ved denne konkurrence har haft usædvanligt mange og meget positive tilkendegivelser, hvilket vidner om stor og positiv interesse.

Forvaltningen har endvidere præsenteret pavillonen for en række restauratører og dermed potentielle kommende ejere. Disse har alle udvist stor interesse og været positive over for såvel udseende som funktionalitet og forventet pris, herunder at pavillonen vil skulle finansieres af den enkelte restauratør.

Det er således forvaltningens vurdering, at pavillonen vil kunne tilføre København et byelement af usædvanlig høj arkitektonisk kvalitet, kombineret med et udseende, som har en bred folkelig appel. Pavillonen kan i samspil med de byrum den opstilles i, medvirke til at understøtte respekten for eksisterende byrumsmæssige og arkitektoniske kvaliteter. Pavillonen kan således blive et "københavnerikon" på lige fod med "Københavnerbænken" og andre af byens fine byelementer, som medvirker til, at København fremstår som en af Europas arkitekturhovedstæder.

Såfremt Bygge- og Teknikudvalget godkender nærværende indstilling vil forvaltningen sikre bindende aftaler med interesserede restauratører og gennemføre et udbud i løbet af 2005 således, at pavillonen kan tages i anvendelse fra og med udeserveringssæsonen 2006.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Bygge- og Teknikudvalget drøftede på udvalgsmødet den 18. maj 2005 (BTU 298/2005) om vinderforslaget i arkitektkonkurrencen om udeserveringspavilloner i København har en udformning og tilpasningsevne til forskellige københavnske bymiljøer, som kan resultere i forslagets realisering.

Forvaltningen anbefalede, at det videre forløb i sagen blev tilrettelagt således, at forvaltningen fik mulighed for at vurdere og videreudvikle vinderforslaget, inden Bygge- og Teknikudvalget tager endelig stilling til, om pavillonen skal sættes i produktion. Forvaltningen indstillede derfor, at den af dommerkomiteen udpegede vinder blev offentliggjort hurtigst muligt, og at forvaltningen efterfølgende gennemførte undersøgelser og et udviklingsarbejde, med henblik på fremlæggelse af nærværende indstilling i efteråret 2005.

Uddybning af indstilling

Forvaltningen har i forlængelse af Bygge- og Teknikudvalgets drøftelse gennem publicering i medierne søgt at afdække, hvordan pavillonen vil blive modtaget af de københavnske borgere. Pavillonen har blandt andet været genstand for stor interesse fra arkitekturfagblade, herunder Arkitekten og byens nye arkitekturmagasin "KBH", hvilket underbygger dommerkomiteens konklusion; at pavillonen rummer stor arkitektonisk kvalitet. Pavillonen har ligeledes haft interesse hos de store dagblade Politiken og JP København. Politiken har over sommeren gennemført en navnekonkurrence blandt avisens læsere. Resultatet blev at Politiken navngav pavillonen en "Foody" og Politiken oplyser, at konkurrencen havde usædvanlig stor og positiv interesse blandt læserne. Her ud over har pavillonen været offentliggjort i lokalaviserne.

Forvaltningen har ligeledes præsenteret pavillonen for en række af byens restauratører, som alle er positive over for såvel udseende som funktionalitet og forventet pris. De adspurgte restauratørers udeserveringssteder, udgør nogle af de steder som forvaltningen har udpeget til opstilling af pavillonen. Her ud over anbefaler forvaltningen opstilling af pavillonen på en række steder, som er udvalgt på baggrund af dels et udtrykt ønske om etablering af udeservering, og dels forvaltningens vurdering af, hvor i byen udeservering kan finde sted.

Følgende steder anbefaler forvaltningen opstilling af pavilloner:

Kongens Nytorv, 2 pavilloner.

Kongens Nytorv afventer fortsat opstilling af pavilloner hvorfor forvaltningen anbefaler opstilling her. Torvet rummer store byrumsmæssige og arkitektoniske kvaliteter, og forvaltningen vurderer, at pavillonen vil kunne understøtte de eksisterende kvaliteter, men også tilføre byrummet yderligere kvaliteter, således at byen fremstår med såvel respekt for det eksisterende, men også med et ønske om og vilje til at udvikle og forny byens rum.

Prags Boulevard, 1 pavillon.

Såvel arkitekten bag projektet på Prags Boulevard som restauratøren, der driver udeservering på boulevarden, har udtrykt stor begejstring for pavillonen.

Amager Strand, 4-8 pavilloner.

Forvaltningen har præsenteret pavillonen for Amager Strand I/S, som ligeledes udtrykte stor begejstring for pavillonen. Såfremt Bygge- og Teknikudvalget godkender opstilling af pavillonerne i København vil Amager Strand I/S indstille til selskabets bestyrelse, at selskabet aftager 3-4 pavilloner til opstilling i strandparken.

Vanløse Stationsforplads, 1 pavillon.

Forvaltningen har netop afsluttet renoveringen af stationsforpladsen og efterfølgende har DSB udtrykt ønske om at etablere udeservering på pladsen.

Højbro Plads, 3 pavilloner.

På baggrund af udvalgets beslutning den 2. juni 2004 (BTU 312/2004) om disponering af Højbro Plads, hvor det blev besluttet at øge antallet af pavilloner fra 2 til 3, har forvaltningen haft kontakt med den fremtidige 3. restauratør på pladsen, som ligeledes udtrykt begejstring for pavillonen. Forvaltningen vurderer i forlængelse heraf, at pladsen fremstår mest harmonisk hvis alle 3 pavilloner bliver af samme type.

Anbefaling

Det er forvaltningens opfattelse, at pavillonen besidder store arkitektoniske kvaliteter, hvilket baseres dels på dommerkomiteens vurdering og dels reaktionerne fra arkitektfagstanden, medierne og byens borgere. På baggrund af disse oplysninger vurderer forvaltningen, at pavillonen ikke alene vil blive en attraktion i det københavnske bybillede, men også vil tilføre byen et helt særlig arkitektonisk element, som kan understøtte København som en arkitekturmetropol.

Forvaltningen vurderer endvidere, at pavillonens arkitektoniske kvalitet vil bidrage til de ovenfor nævnte byrums i forvejen høje kvalitet på en måde, der kan medvirke til at gøre København til en by, der både kan respektere eksisterende kvaliteter, men også tilføre byen nye kvaliteter.

Yderligere uddybning

Forvaltningen har på baggrund af udvalgets drøftelser afdækket potentielle funktionelle problemstillinger:

1.      "Hvorvidt pavillonen kan benyttes i vinterperioder":

Pavillonen kan udmærket anvendes i vinterperioder. Som udgangspunkt er det forvaltningens mål, at pavillonen kan anvendes i udeserveringssæsonen, april-oktober, men forvaltningen har som en del af opdraget til de deltagende i arkitektkonkurrencen ønsket anvist, hvorledes pavillonen kan anvendes i vinterperioder. Vinderforslaget vil, efter arkitekternes anvisninger, kunne opvarmes i vinterperioder.

2.      "Hvorvidt pavillonens udformning har konsekvenser i forhold til renholdelse af belægninger under og omkring pavillonen":

Renholdelse og snerydning omkring pavillonen skal foretages på samme måde som i dag hvor maskinel renholdelse og snerydning suppleres af manuelt arbejde. Udeserveringspavillonen er konstrueret således, at opbevaring af såvel varer som affald modsat i dag foretages inden i pavillonen. Renhold forventes derfor at kunne udføres med færre komplikationer end ved de nuværende udeserveringspavilloner.

Finansiering og udbud

Arkitektkonkurrencen redegjorde for en forventet produktionspris på 200.000 kr. pr. pavillon eksklusive en støbeform. En støbeform vil kunne anvendes til produktion af ca. 50 pavilloner og forventes at koste ca. 200.000 kr. Såfremt Bygge- og Teknikudvalget godkender nærværende indstilling, vil forvaltningen efterfølgende afdække mulighederne for finansiering af støbeformen, herunder om støbeformen vil kunne afskrives i produktionsprisen eller alternativt, at den fremtidige leverandør af pavilloner er ejer af støbeformen. Uanset hvilken model der er mest hensigtsmæssig vurderer forvaltningen, at det er afgørende for rentabiliteten i produktionen, at der som minimum produceres og afsættes 10 pavilloner.

Såfremt kommunen skal eje støbeformen vil forvaltningen forelægge en anlægsbevilling herom.

Den enkelte pavillon skal finansieres af de enkelte restauratører, hvilket vil medføre, at forvaltningen har ansvaret for at sikre, at en ensartet kvalitet for pavillonerne opnås. Forvaltningen vil derfor forestå den kommende kvalificering af projektet og efterfølgende gennemføre en udbudsforretning. Forvaltningen vil ligeledes sikre bindende aftaler med de interesserede restauratører inden gennemførelse af et udbud.

I forbindelse med fremtidig udstedelse af udeserveringstilladelser, vil forvaltningen sikre, at den enkelte pavillon opfylder forvaltningens krav.

Videre proces

Såfremt Bygge- og Teknikudvalget godkender opstilling af pavillonen på de nævnte steder, vil forvaltningen igangsætte udarbejdelsen af udbudsdokumenter og afklare, hvorledes realiseringen kan gennemføres i løbet af efteråret 2005 samt sikre bindende aftaler med de pågældende restauratører. Forvaltningen forventer, at de nye pavilloner vil kunne tages i anvendelse fra og med udeserveringssæsonen 2006.

Økonomi

Honorering af rådgiver for udarbejdelse af udbudsmateriale er bevilliget i forbindelse med Bygge- og Teknikudvalgets godkendelse af forvaltningens indstilling af den 2. juni 2004 (BTU 312/2004). Der er således ikke yderligere økonomiske konsekvenser forbundet med realiseringen af vinderforslaget.

Miljøvurdering

Produktion af udeserveringspavilloner er omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste. Miljøvurdering vil blive gennemført i forbindelse med den videre bearbejdning i projektudviklingsforløbet og i forbindelse med kravspecifikation ved udbud.

Bilag vedlagt

Bilag 1: Illustration af pavilloner opstillet på Højbro Plads,
udarbejdet af Nymand + Ravn Arkitekter (konkurrencevinderne)

 

 

Ole Bach